ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 173

ਰਾਗੁ ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿੰਦੂ ਜਪਿ ਨਾਮੁ ਕਰੰਮਾ ॥ ਮਤਿ ਮਾਤਾ ਮਤਿ ਜੀਉ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਰਾਮਾ ॥ ਸੰਤੋਖੁ ਪਿਤਾ ਕਰਿ ਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਅਜਨਮਾ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲੁ ਰਾਮਾ ॥੧॥ ਗੁਰੁ ਜੋਗੀ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਿਆ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤੜਾ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਣੀ ਜੀਉ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲੁ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਣੀ ਜੀਉ ॥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਭਿੰਨਾ ॥੨॥ ਆਵਹੁ ਸੰਤਹੁ ਮਿਲਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਹਾ ॥ ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਲੈ ਲਾਹਾ ਜੀਉ ॥ ਕਰਿ ਸੇਵਾ ਸੰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਪਾਹਾ ਜੀਉ ॥ ਮਿਲੁ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਅੜੇ ਧੁਰਿ ਕਰਮਾ ॥੩॥ ਸਾਵਣਿ ਵਰਸੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਜਗੁ ਛਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਮਨੁ ਮੋਰੁ ਕੁਹੁਕਿਅੜਾ ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵੁਠੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮਿ ਰਤੰਨਾ ॥੪॥੧॥੨੭॥੬੫॥ {ਪੰਨਾ 172-173}

pdArQ:- gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ ijMdU—hy ijMdy! krMmw—Bwg (jwg pey hn) [ miq—(gurU dI id`qI hoeI) Akl [ jIau—jIvn (dw Awsrw) [ muiK—mUMh nwl [ Ajnmw—jnm-rihq [1[

jogI—(pRBU-crnW ivc) juiVAw hoieAw [ rMgu—Awqmk Awnµd [ mwxI—mYN mwxdw hW [ rMig—Awnµd ivc [ inrbwxI—vwsnw-rihq [ suGV—(jIvn dI) sohxI GwVq vwlw [ sujwxI—isAwxw [2[

jpwhw—AsI jpIey [ imil—iml ky (not:- l&z ‘imlu’ Aqy ‘imil’ dy ArQ ivc &rk cyqy r`Kx dI loV hY) [ lwhw—lwB, K`tI [ pwhw—AsI pweIey [ Duir—DuroN, pRBU dI hzUrI qoN [ krmw—b^SS (dw lyK) [3[

swvix—swvx ivc [ vrsu—b`dl [ AMimRiq—AMimRq nwl, jl nwl [ kuhuikAVw—‘kuh kuh’ krdw hY, AwpxI im`TI bolI boldw hY [ muiK—mUMh ivc [ vuTVw—Aw v`isAw [ pRyim—pRym ivc [ rqMnw—r`qw hoieAw [4[

ArQ:- hy (myrI) ijMdy! gurU dI srn pY ky (prmwqmw dw) nwm jpo, (qyry) Bwg (jwg pey hn) [ (hy ijMdy! gurU dI id`qI) miq ƒ (AwpxI) mW bxw, qy miq ƒ hI jIvn (dw Awsrw bxw), rwm dw nwm mUMh nwl jp [ (hy ijMdy!) sMqoK ƒ ipqw bxw, AjonI Akwl purK dy rUp gurU dI srn pau [ hy ijMdy! iml rwm ƒ, qyry Bwg cMgy ho gey hn [1[

(hy BweI!) pRBU dw rUp jogI-rUp iml ipAw hY (aus dI ikrpw nwl) mYN Awqmk Awnµd mwxdw hW [ gurU sdw prmwqmw dy nwm-rMg ivc rMigAw rihMdw hY, qy gurU sdw vwsnw-rihq hY [ hy v`fy BwgW vwly! aus sohxy jIvn vwly sujwn gurU ƒ iml [ (gurU dI ikrpw nwl hI) myrw mn myrw qn prmwqmw dy pRym-rMg ivc iB`j igAw hY [2[

hy sMq jno! AwE, AsI rl ky prmwqmw dw nwm jpIey [ (hy BweI!) swD sMgiq ivc iml ky sdw hir-nwm dI K`tI K`t [ (hy BweI! AwE, swD sMgiq ivc) gurmuKW dI syvw kr ky Awpxy mUMh ivc Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-Bojn pweIey [ (hy ijMdy!) iml pRBU ƒ, pRBU dI drgwh qoN aus dI b^SS dy pUrbly smy dy lyK jwg pey hn [3[

(ijvyN) swvx (dy mhIny) ivc b`dl (vrHdw hY qy) jgq ƒ (DrqI ƒ) jl nwl BrpUr kr dyNdw hY (aus b`dl ƒ vyK vyK ky) mor AwpxI im`TI bolI boldw hY, (iqvyN gurU) nwm-AMimRq nwl jgq ƒ pRBwivq krdw hY (ijs vf-BwgI auqy imhr huMdI hY aus dw) mn auCwly mwrdw hY (auh mnu`K gurU dy) Sbd ƒ Awpxy mUMh ivc pWdw hY [ hy dws nwnk! (ijs mnu`K dy ihrdy ivc) nwm AMimRq Aw v`sdw hY (ijs ƒ) prmwqmw iml pYNdw hY auh pRBU-pRym ivc rMigAw jWdw hY [4[1[27[65[

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਆਉ ਸਖੀ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰੀਹਾ ਜੀਉ ॥ ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਰੰਗੁ ਮਾਣਿਹ ਰਲੀਆ ਜੀਉ ॥ ਗੁਰ ਦੀਪਕੁ ਗਿਆਨੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਬਲੀਆ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਤੁਠੈ ਢੁਲਿ ਢੁਲਿ ਮਿਲੀਆ ਜੀਉ ॥੧॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਲਗਾ ਹਰਿ ਢੋਲੇ ਜੀਉ ॥ ਮੈ ਮੇਲੇ ਮਿਤ੍ਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵੇਚੋਲੇ ਜੀਉ ॥ ਮਨੁ ਦੇਵਾਂ ਸੰਤਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਲੇ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਵਿਟੜਿਅਹੁ ਸਦਾ ਘੋਲੇ ਜੀਉ ॥੨॥ ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਵਸੁ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮਨਿ ਵਸੁ ਜੀਉ ॥ ਮਨਿ ਚਿੰਦਿਅੜਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸੁ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਿਲਿਆ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਅਨਦੁ ਰਹਸੁ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਪਾਇਅੜਾ ਵਡਭਾਗੀਈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨਿਤ ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨਿ ਹਸੁ ਜੀਉ ॥੩॥ ਹਰਿ ਆਪਿ ਉਪਾਏ ਹਰਿ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਹਰਿ ਆਪੇ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਇਕਿ ਖਾਵਹਿ ਬਖਸ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ਇਕਨਾ ਫਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਇਕਿ ਰਾਜੇ ਤਖਤਿ ਬਹਹਿ ਨਿਤ ਸੁਖੀਏ ਇਕਨਾ ਭਿਖ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀਉ ॥ ਸਭੁ ਇਕੋ ਸਬਦੁ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥੨੮॥੬੬॥ {ਪੰਨਾ 173}

pdArQ:- sKI—hy shylI! hy sqsMgI gurmuiK! kwmx—tUxy [ krIhw—AsI bxweIey [ imil—iml ky [ mwixh—AsI mwxIey [ rlIAw—Awqmk Awnµd [ dIpku—dIvw [ gur igAwnu—gurU dw id`qw igAwn [ min—mn ivc [ blIAw—AsI bwlIey [ Fuil—Ful ky, Sukr ivc Aw ky [1[

qin—qn ivc [ Folw—im`qr [ mY—mYƒ [ mylo—imlwey [ vycoly—vkIl [ ivtiVAhu—qoN [2[

kir—kr ky [ min icMidAVw—mn ivc icqivAw hoieAw [ vyiK—vyK ky [ ivgsu—ivgws, ^uSI [ sohwgxI—BwgW vwlI jIv-iesqRI ƒ [ Anidnu—hr roz [ rhsu—^uSI [ vfBwgIeI—v`fy BwgW vwlIAW ny [ hsu—h`su, Awnµd [3[

vyKY—sMBwl krdw hY [ kwrY—kwr ivc [ ieik—(l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn) [ bKs—b^SS [ Pkw—P`kw, QoVw ku hI [ qKiq—q^q auqy [ iBK—iB`iCAw [ sBu—hr QW [ sbdu—hukm [4[

ArQ:- hy (sqsMgI jIv-iesqRI) shylIey! Aw, AsI pRBU dy guxW dy tUxy-jwdU iqAwr krIey (qy pRBU-pqI ƒ v`s krIey), sMq jnW ƒ iml ky pRBU dy imlwp dw Awnµd mwxIey [ (hy shylIey! Aw, AsI Awpxy) mn ivc gurU dw id`qw igAwn-dIvw bwlIey, (ies qrHW) jy pRBU qRüT pey qW Sukr Sukr ivc Aw ky (aus dy crnW ivc) iml jweIey [1[

(hy shylIey!) myry mn ivc myry ihrdy ivc hir-imqR dw ipAwr pYdw ho cukw hY (myry AMdr qWG hY ik) ivcolw gurU mYƒ auh imqR-pRBU imlw dyvy [ (hy shylIey!) mYN Awpxw mn aunHW gurmuKW dy hvwly kr idAW, jyhVy mYƒ myrw pRBU imlw dyx [ mYN hir-pRBU qoN sdw kurbwn sdw kurbwn jWdI hW [2[

hy myry ipAwry goivMd! imhr kr ky myry mn ivc Aw v`s [ hy myry goivMd! pUry gurU dw drsn kr ky ijs sohwgx dy ihrdy ivc iKVwau pYdw huMdw hY auh Awpxy mn ivc icqivAw hoieAw (pRBU-imlwp dw) Pl pw lYNdI hY [ hy myry goivMd! ijs sohwgx jIv-iesqRI ƒ hir-nwm iml jWdw hY, aus dy mn ivc hr vyly Awnµd bixAw rihMdw hY cwau bixAw rihMdw hY [ hy myry goivMd! ijnHW BwgW vwlIAW jIv-iesqRIAW ny hrI dw imlwp hwsl kr ilAw hY, auh hir-nwm dI K`tI K`t ky mn ivc in`q Awqmk Awnµd mwxdIAW hn [3[

hy shylIey! pRBU Awp hI jIvW ƒ pYdw krdw hY, Awp hI (sB dI) sMBwl krdw hY qy Awp hI (sB ƒ) kwr ivc lWdw hY [ AnykW jIv AYsy hn jo aus dy b^Sy hoey pdwrQ vrqdy rihMdy hn qy auh pdwrQ kdy mu`kdy nhIN [ AnykW jIv AYsy hn ijnHW ƒ auh dyNdw hI QoVw kuJ hY [ AnykW AYsy hn jo (aus dI imhr nwl) rwjy (bx ky) q^q au~qy bYTdy hn qy sdw suKI rihMdy hn, AnykW AYsy hn ijnHW pwsoN (dr dr qy) BIK mMgWdw hY [ hy dws nwnk! (AwK—) hy myry goivMd! hr QW iek qyrw hI hukm vrq irhw hY, (ijs auqy qyrI imhr huMdI hY auh) qyrw nwm ismrdw hY [4[2[28[66[

ਗਉੜੀ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਨਾਲਿ ਨ ਲਖੀਐ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਅਲਖੁ ਲਖਾਹੀ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਸਭ ਦਾਲਦ ਦੁਖ ਲਹਿ ਜਾਹੀ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਪਦੁ ਊਤਮੁ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਕਿਨੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਡਿਠੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਉ ॥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਤਨੁ ਬਹੁਤੁ ਬੈਰਾਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਬਾਝਹੁ ਧਨ ਕੁਮਲੈਣੀ ਜੀਉ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣੀ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਆਇ ਮਿਲਿਆ ਜਗਜੀਵਨੁ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਮੈ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਣੀ ਰੈਣੀ ਜੀਉ ॥੨॥ ਮੈ ਮੇਲਹੁ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਜਣੁ ਮੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਭੁਖ ਲਗਾਈਆ ਜੀਉ ॥ ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੈ ਅੰਤਰਿ ਬਿਰਹੁ ਹਰਿ ਲਾਈਆ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਜਣੁ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੁ ਮੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਜੀਵਾਈਆ ਜੀਉ ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਆਸਾ ਪੂਰੀਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਮਨਿ ਵਾਧਾਈਆ ਜੀਉ ॥੩॥ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਹਉ ਤੁਧੁ ਵਿਟੜਿਅਹੁ ਸਦ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਪਿਰੰਮ ਕਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿਦਾ ਹਰਿ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖੁ ਹਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਵਿਸਟੁ ਮੇਲਿ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਕਰਿ ਰੈਬਾਰੀ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਸਰਣਿ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੨੯॥੬੭॥ {ਪੰਨਾ 173-174}

pdArQ:- mwhI—ivc, mwih [ hir rMig—hrI dy nwm-rMg ivc [ hir rMgu—hrI dw nwm-rMg [ nwil— {not:- l&z ‘nwil’ dw sMbMD l&z ‘rMg’ dy nwl nhIN hY) (hryk jIv dy) nwl (hY) [ n lKIAY—smiJAw nhIN jw skdw [ AlKu—AidRSt pRBU [ lKwhI—lKwih, lKdy hn, vyKdy hn [ dwld—dildR, grIbI [ jwhI—jwih [ hir pdu—pRBU dy imlwp dI AvsQw [ nwim—nwm ivc [1[

nYxI—A`KW nwl [ iknY—iksy ivrly ny [ bYrwigAw—vYrwgvwn hY [ Dn—jIv-iesqRI [ kumlYxI—murJweI hoeI [ imil—iml ky [ sYxI—sYx, im`qr [ jgjIvnu—jgq dw jIvn, jgq dy jIvn dw Awsrw [ suiK—suK ivc [ rYxI—(izMdgI dI) rwq [2[

mY—mYƒ [ sMq—hy sMq jno! mY min qin—myry mn ivc, myry ihrdy ivc [ BuK—(imlx dI) qWG [ hau—mYN [ ibrhu—ivCoVy dw drd [ mnu jIvweIAw—mn Awqmk jIvn l`B lYNdw hY [ vwDweIAw—cVHdI klw [3[

vwrI—sdky, kurbwn [ hau—mYN [ ivtiVAhu—qoN [ sd—sdw [ iprMm kw—ipAwry dw [ pUMjI—srmwieAw, Awqmk guxW dI rwis [ ivstu—ivcolw [ myil—imlw [ kir—kr ky [ rYbwrI—rwhbrI, AgvweI [ dieAw kir—dieAw dI brkiq nwl [4[

ArQ:- hy myry goivMd! (ijs auqy qyrI imhr huMdI hY, auh mnu`K Awpxy) mn ivc hI, mn ivc hI, mn ivc hI, hir-nwm dy rMg ivc rMigAw rihMdw hY [ hy myry goivMd! hir-nwm dw Awnµd hryk jIv dy nwl (aus dy AMdr mOjUd) hY, pr ieh Awnµd (hryk jIv pwsoN) mwixAw nhIN jw skdw [ ijnHW mnu`KW ƒ pUrw gurU iml pYNdw hY auh aus AidRSt prmwqmw ƒ l`B lYNdy hn [ hy myry goivMd! ijnHW dy AMdr qUM hir-nwm dw prkwS krdw hYN, auhnW dy swry du`K dil`dr dUr ho jWdy hn [ hy myry goivMd! ijnHW mnu`KW ƒ hir-imlwp dI au~cI AvsQw pRwpq ho jWdI hY, auh vf-BwgI mnu`K hir-nwm ivc lIn rihMdy hn [1[

hy myry ipAwry goivMd! qYƒ hir-pRBU ƒ iksy ivrly (vf-BwgI ny AwpxIAW) A`KW nwl vyiKAw hY [ hy myry goivMd! (qyry ivCoVy ivc) myrw mn myrw ihrdw bhuq vYrwgvwn ho irhw hY [ hy hrI! qYQoN ibnw mYN jIv-iesqRI kumlweI peI hW [

hy myry goivMd! myrw hir-pRBU myrw (AslI) s`jx im`qr (ijnHW ny BI l`Bw hY) sMq jnW ƒ iml ky (hI) l`Bw hY [ hy myry goivMd! (sMq jnW dI imhr nwl hI) mYƒ (BI) auh hrI Aw imilAw hY jo swry jgq dy jIvn dw Awsrw hY, hux myrI (izMdgI-rUp) rwq Awnµd ivc bIq rhI hY [2[

hy sMq jno! mYƒ myrw s`jx hir-pRBU imlw idau [ myry mn ivc myry ihrdy ivc ausdy imlx dI qWG pYdw ho rhI hY [ mYN Awpxy pRIqm ƒ vyKx qoN ibnw DIrj nhIN PV skdw, myry AMdr aus dy ivCoVy dw drd au~T irhw hY [ prmwqmw hI myrw rwjw hY myrw ipAwrw s`jx hY, jdoN (aus nwl) gurU (mYƒ) imlw dyNdw hY qW myrw mn jIaU pYNdw hY [ hy myry goivMd! jdoN qUM hrI mYƒ iml pYNdw hY, myry mn ivc myry ihrdy ivc (icrW qoN itkI) Aws pUrI ho jWdI hY, qW myry mn ivc cVHdI klw pYdw ho jWdI hY [3[

hy myry goivMd! hy myry ipAwry! mYN sdky, mYN qYQoN sdw sdky [ hy myry goivMd! myry mn ivc myry ihrdy ivc qYN ipAwry dw pRym jwg auiTAw hY (mYN qyrI srn AwieAw hW) myrI ies (pRym dI) rws dI qUM rwKI kr [ hy myry goivMd! mYƒ ivcolw gurU imlw, jyhVw myrI (jIvn ivc) AgvweI kr ky mYƒ qYN hrI nwl imlw dyvy [ hy myry goivMd! mYN dws nwnk qyrI srn AwieAw hW, qyrI dieAw dw sdkw hI mYƒ qyrw hir-nwm pRwpq hoieAw hY [4[3[29[67[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh