ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 172

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਰਥਿ ਸਰੀਰੁ ਹਮ ਬੇਚਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਆਗੇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤੈ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਭਾਗ ਸਭਾਗੇ ॥੧॥ ਰਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਰਮਤ ਰਾਮ ਰਾਇ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥ ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇਵਉ ਕਾਟਿ ਗੁਰੂ ਕਉ ਮੇਰਾ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਭਾਗੇ ॥੨॥ ਅੰਧਿਆਰੈ ਦੀਪਕ ਆਨਿ ਜਲਾਏ ਗੁਰ ਗਿਆਨਿ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ॥ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿ ਬਿਨਾਸਿਓ ਘਰਿ ਵਸਤੁ ਲਹੀ ਮਨ ਜਾਗੇ ॥੩॥ ਸਾਕਤ ਬਧਿਕ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਤਿਨ ਜਮ ਜੋਹਨਿ ਲਾਗੇ ॥ ਉਨ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸੁ ਨ ਬੇਚਿਆ ਓਇ ਆਵਹਿ ਜਾਹਿ ਅਭਾਗੇ ॥੪॥ ਹਮਰਾ ਬਿਨਉ ਸੁਨਹੁ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰਿ ਮਾਗੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀ ਲਜ ਪਾਤਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਿਰੁ ਬੇਚਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ॥੫॥੧੦॥੨੪॥੬੨॥

pdArQ:- hir AriQ—hrI (dy imlwp) dI ^wqr [ hm—mYN [ dwqY—dwqy ny [ idVwieAw—(ihrdy ivc) p`kw kr id`qw hY [ muiK—mUMh auqy [ msqik—m`Qy auqy [ sBwg—BwgW vwly [1[

ilv—lgn [ lwgy—l`gdI hY [1[rhwau[

Git Git—hryk Gt ivc [ rmeIAw—sohxw rwm [ rmq—ivAwpk [ sbid—Sbd dI rwhIN [ hau—mYN [ dyvau—dyvauN, mYN dyNdw hW, mYN dyx ƒ iqAwr hW [ kau—ƒ [ kwit—k`t ky [2[

AMiDAwrY—(mwieAw dy moh dy) hnyry ivc [ dIpk—(igAwn dw) dIvw [ Awin—ilAw ky [ igAwin—igAwn dI rwhIN, pRBU nwl fUMGI sWJ dI rwhIN [ Gir—ihrdy-Gr ivc [ lhI—l`B leI [3[

swkq—r`b nwloN tu`ty hoey [ biDk—iSkwrI, hYNisAwry, inrdeI [ jm—mOq, Awqmk mOq [ johin lwgy—q`k ivc r`KdI hY [ aun—auhnW (swkqW) ny [ Eie—(l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn) [4[

hmrw ibnau—myrI bynqI [ pRB—hy pRBU! mwgy—mMgdw hW [ lj—lwj [ pwiq—piq, ie`zq [

ArQ:- (hy BweI!) gurU dI miq auqy quirAW hI rwm hrI (dy crnW) ivc lgn l`gdI hY [1[rhwau[

(hy BweI!) hrI dy imlwp dI ^wqr mYN Awpxw srIr pUry gurU A`gy vyc id`qw hY, dwqy siqgurU ny (myry ihrdy ivc) hrI dw nwm p`kw kr id`qw hY, myry mUMh auqy myry m`Qy auqy Bwg jwg pey hn, mYN BwgW vwlw ho igAw hW [1[

(BwvyN auh) sohxw rwm hryk srIr ivc ivAwpk hY (iPr BI) gurU dy Sbd dI rwhIN (hI aus nwl) lgn l`gdI hY [ mYN gurU ƒ Awpxw mn Awpxw qn dyx ƒ iqAwr hW (Awpxw isr) k`t ky dyx ƒ iqAwr hW [ gurU dy bcnW dI rwhIN hI myrI Btkxw myrw fr dUr ho skdw hY [2[

(mwieAw dy moh dy) hnyry ivc (Psy hoey jIv dy AMdr gurU hI igAwn dw) dIvw ilAw ky bwldw hY, gurU dy id`qy igAwn dI rwhIN hI (pRBU-crnW ivc) lgn l`gdI hY, AigAwnqw dw hnyrw pUry qOr qy nws ho jWdw hY, ihrdy-Gr ivc pRBU dw nwm-pdwrQ l`B pYNdw hY, mn (moh dI nINd ivcoN) jwg pYNdw hY [3[

mwieAw ƒ AwpxI izMdgI dw Awsrw bxwx vwly mnu`K r`b nwloN tu`t jWdy hn, inrdeI ho jWdy hn, Awqmk mOq auhnW ƒ AwpxI q`k ivc r`KdI hY [ auh mnu`K siqgurU dy A`gy Awpxw isr nhIN vycdy (auh Awpxy AMdroN haumY nhIN gvWdy) auh bd-iksmq jnm mrn dy gyV ivc pey rihMdy hn [4[

hy pRBU! hy Twkur! myrI bynqI sux, mYN qyrI srn AwieAw hW, mYN qYQoN qyrw nwm mMgdw hW [ dws nwnk dI lwj ie`zq (r`Kx vwlw) gurU hI hY, mYN siqgurU dy A`gy Awpxw isr vyc id`qw hY (mYN nwm dy v`ty ivc AwpxI Apx`q gurU dy hvwly kr id`qI hY) [5[10[24[62[

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਮ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨ ਮਤਿ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਰਾਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੇਰੈ ਹੀਅਰੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਰਾਮ ਰਾਇ ਕੀ ਗੁਰਿ ਮਾਰਗੁ ਪੰਥੁ ਬਤਾਇਆ ॥ ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਜਿਨਿ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਗਲਿ ਲਾਇਆ ॥੨॥ ਮੇਰੈ ਅੰਤਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗੀ ਦੇਖਨ ਕਉ ਗੁਰਿ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਸਹਜ ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮਨਿ ਮੋਰੈ ਗੁਰ ਆਗੈ ਆਪੁ ਵੇਚਾਇਆ ॥੩॥ ਹਮ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਬਹੁ ਕੀਨੇ ਕਰਿ ਦੁਸਟੀ ਚੋਰ ਚੁਰਾਇਆ ॥ ਅਬ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਲਾਜ ਹਰਿ ਭਾਇਆ ॥੪॥੧੧॥੨੫॥੬੩॥ {ਪੰਨਾ 172}

pdArQ:- hm—AsI jIv [ guir imilAY—jdoN gurU iml pey [ Awpu—Awpw-Bwv [ suKu—Awqmk Awnµd [ Dnu DMnu—slwhux-jog [1[

bcin—bcn dI rwhIN, aupdyS dI brkiq nwl [1[rhwau[

hIArY—ihrdy ivc [ rwie—pRkwS-rUp [ guir—gurU ny [ mwrgu—rsqw [ pMQu—rsqw [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ ijin—ijs ny, ikauNik aus ny [ gil—gl nwl [2[

guir—gurU ny [ shj Anµdu—Awqmk Afolqw dw suK [ min morY—myry mn ivc [3[

kIny—kIqy, krdy rhy [ dustI—duStqweI, ivkwr [ cor curwieAw—corW vWg corI kIqI [ hir BwieAw—jy, hy hrI! qY­ƒ cMgw l`gy, jy qyrI imhr hovy [4[

ArQ:- gurU dy aupdyS dI brkiq nwl hI rwm nwl hrI nwl imlwp huMdw hY [1[rhwau[

(gurU qoN ibnw) AsI jIv AhMkwrI hoey rihMdy hW, swfI miq AhMkwr qy AigAwnqw vwlI bxI rihMdI hY [ jdoN gurU iml pey, qdoN Awpw-Bwv dUr ho jWdw hY [ (gurU dI imhr nwl jdoN) haumY dw rog dUr huMdw hY, qdoN Awqmk Awnµd imldw hY [ ieh swrI imhr gurU dI hI hY, gurU dI hI hY [1[

(gurU dI ikrpw nwl hI) myry ihrdy ivc prmwqmw (dy crnW) dI pRIiq pYdw hoeI hY, gurU ny (hI prmwqmw dy imlwp dw) rsqw d`isAw hY [ mYN AwpxI ijMd Awpxw srIr sB kuJ gurU dy A`gy r`K id`qw hY, ikauNik gurU ny hI mYƒ iv`CuVy hoey ƒ prmwqmw dy gl nwl lw id`qw hY [2[

(gurU dI ikrpw nwl hI) myry AMdr prmwqmw dw drsn krn dI qWG pYdw hoeI, gurU ny (hI) mYƒ myry ihrdy ivc v`sdw myry nwl v`sdw prmwqmw ivKw id`qw [ myry mn ivc (hux) Awqmk Afolqw dw suK pYdw ho igAw hY, (aus dy ievz ivc) mYN Awpxw Awp gurU dy A`gy vyc id`qw hY [3[

mYN bQyry pwp AprwD krdw irhw, keI BYV krdw irhw qy lukWdw irhw ijvyN cor AwpxI corI lukWdy hn [ pr hux, hy nwnk! (AwK—) hy hrI! mYN qyrI srn AwieAw hW, jy qyrI imhr hovy qW myrI ie`zq r`K (mYƒ ivkwrW qoN bcweI r`K) [4[11[25[63[

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਜੈ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਗੁਰਮਤਿ ਮਨੂਆ ਗਾਵੈ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਮਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ॥ ਹਮ ਮਲਿ ਮਲਿ ਧੋਵਹ ਪਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ॥੨॥ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣੁ ਜਿਹਵਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ ਮਨ ਰਸਕਿ ਰਸਕਿ ਹਰਿ ਰਸਿ ਆਘਾਨੇ ਫਿਰਿ ਬਹੁਰਿ ਨ ਭੂਖ ਲਗਾਵੈ ॥੩॥ ਕੋਈ ਕਰੈ ਉਪਾਵ ਅਨੇਕ ਬਹੁਤੇਰੇ ਬਿਨੁ ਕਿਰਪਾ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਮਤਿ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ॥੪॥੧੨॥੨੬॥੬੪॥ {ਪੰਨਾ 172}

pdArQ:- bwjY—v`jdw hY, pUrw pRBwv pw lYNdw hY (ijvyN Fol v`ijAW koeI hor in`kw-motw KVwk suixAw nhIN jw skdw) [ Anwhdu—(Anwhq—ibnw vjwey) ie`k-rs [ Dnu DMnu—SwbwS-jog [ ilv—lgn [1[

gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K [1[rhwau[

hmrw—swfw, myrw [ mil mil—ml ml ky, bVy pRym nwl [ Dovh—AsI DoNdy hW, mYN DoNdw hW [2[

rswiexu—(rs-AXn) rsW dw Gr, sB qoN sRySt rs [ ijhvw—jIB [ rsik rsik—muV muV rs lY ky, bVy Awnµd nwl [ ris—rs ivc [ AwGwny—r`jy hoey [ BUK—iqRSnw, mwieAw dI Bu`K [3[

kau—ƒ [ idRVwvY—p`kw kr dyNdw hY [4[

ArQ:- gurU dy snmuK rih ky hI mnu`K (Awpxy AMdr) hrI dy imlwp dI lgn pYdw kr skdw hY [1[rhwau[

gurU dI miq auqy quirAW hI gurU dw Sbd mnu`K dy ihrdy ivc iek-rs pRBwv pweI r`Kdw hY (qy hor koeI mwiek rs Awpxw zor nhIN pw skdw), gurU dy aupdyS dI brkiq nwl hI mnu`K dw mn prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gWdw hY [ koeI v`fy BwgW vwlw mnu`K gurU dw drsn pRwpq krdw hY [ sdky gurU qoN, sdky gurU qoN [ gurU (mnu`K dy AMdr prmwqmw dy imlwp dI) lgn pYdw krdw hY [1[

(hy BweI!) pUrw gurU hI myrw Twkur hY, myrw mn gurU dI d`sI hoeI kwr hI krdw hY [ mYN Awpxy gurU dy pYr ml ml ky DoNdw hW, ikauNik gurU mYƒ prmwqmw dI is&iq-swlwh dIAW g`lW suxWdw hY [2[

(hy BweI! ijnHW mnu`KW dy) ihrdy ivc gurU dy aupdyS dI brkiq nwl sB rsW dw Gr pRBU-nwm v`s pYNdw hY, (ijnHW dI) jIB prmwqmw dy gux gWdI hY, auhnW dy mn sdw Awnµd nwl prmwqmw dy nwm-rs ivc r`jy rihMdy hn, auhnW ƒ muV kdy mwieAw dI Bu`K poh nhIN skdI [3[

pr koeI BI mnu`K prmwqmw dw nwm (prmwqmw dI) ikrpw qoN ibnw hwsl nhIN kr skdw, byS`k koeI bQyry AnykW aupwv krdw rhy [ hy nwnk! ijs dws auqy prmwqmw imhr krdw hY, gurU dy aupdyS dI brkiq nwl aus dI miq ivc prmwqmw Awpxw nwm p`kw kr dyNdw hY [4[12[26[64[

not:

gauVI pUrbI m: 4 —— 12 Sbd
gauVI guAwryrI m: 4  — 6 Sbd
gauVI bYrwgix m: 4 — 8 Sbd
gauVI m: 3 ———— 18 Sbd
gauVI m: 1 ———— 20 Sbd
 . . . . . . . . . . . .———
 . . . . . ku`l joV . . .  64

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh