ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 170

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਨਾਲਿ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਕਹੁ ਕਿਥੈ ਹਰਿ ਪਹੁ ਨਸੀਐ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਹਰਿ ਆਪਿ ਛਡਾਏ ਛੁਟੀਐ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਜਪੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ਭਜਿ ਪਉ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੀਛੈ ਛੁਟੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵਹੁ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸੀਐ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਇ ਲਹਹੁ ਘਰੁ ਅਪਨਾ ਘਸਿ ਚੰਦਨੁ ਹਰਿ ਜਸੁ ਘਸੀਐ ॥੨॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਊਤਮੁ ਲੈ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਮਨਿ ਹਸੀਐ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਦਇਆ ਕਰਿ ਦੇਵੈ ਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਖੀਐ ॥੩॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੋ ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ਤੇ ਸਾਕਤ ਨਰ ਜਮਿ ਘੁਟੀਐ ॥ ਤੇ ਸਾਕਤ ਚੋਰ ਜਿਨਾ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਤਿਨ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਭਿਟੀਐ ॥੪॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵਹੁ ਅਲਖ ਨਿਰੰਜਨ ਨਰਹਰਿ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਲੇਖਾ ਛੁਟੀਐ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਪੂਰੇ ਕੀਏ ਖਿਨੁ ਮਾਸਾ ਤੋਲੁ ਨ ਘਟੀਐ ॥੫॥੫॥੧੯॥੫੭॥ {ਪੰਨਾ 170}

pdArQ:- khu—d`s [ phu—pwsoN, qoN [ swcw—sdw-iQr rihx vwlw [1[

mn—hy mn! min—mn ivc [ Bij—dOV ky [ pau—pY jw [ pICY—ip`Cy quirAW [1[rhwau[

sRb—srb, swry [ ijqu syivAY—ijs dI syvw kIiqAW [ Gir—Gr ivc [ lhhu—l`B lvo [ Gis—Gs ky [2[

lwhw—lwB [ min—mn ivc [ hsIAY—Awnµd mwx skIdw hY [3[

jim—jm ny [ swkq—rb qoN tu`ty hoey, mwieAw-vyVHy [ inkit—nyVy [ iBtIAY—Cuhxw cwhIey [4[

AlK—AidRSt [ nrhir—prmwqmw [ pRiB—pRBU ny [ pUry—mukMml [5[

ArQ:- hy myry mn! sdw hir-nwm jp [ (hy BweI!) hir-nwm sdw mn ivc jpxw cwhIdw hY [ hy myry mn! siqgurU dI srn jw pau [ gurU dw Awsrw ilAW (mwieAw dy bMDnW qoN) bc jweIdw hY [1[rhwau[

hy myry mn! auh suAwmI hr vyly (jIvW dy) nwl (v`sdw) hY [ d`s auh kyhVw QW hY ijQy aus pRBU pwsoN n`s skIdw hY? auh sdw-iQr rihx vwlw prmwqmw Awp hI (swfy Aaugx) b^S lYNdw hY, auh hrI Awp hI (ivkwrW dy pMjy qoN) Cfw lYNdw hY (ausy dI shwieqw nwl ivkwrW qoN) bc skIdw hY [1[

hy myry mn! swry suK dyx vwly aus prmwqmw dw ismrn kr, ijs dI srn ipAW Awpxy Gr ivc v`s skIdw hY (mwieAw dI Btkx qoN bc ky AMqr Awqmy itk skIdw hY) [ (hy mn!) gurU dI srn pY ky Awpxw (Asl) Gr jw ky l`B lY (pRBU dy crnW ivc itk) [ (ijvyN) cMdn (isl nwl) Gs ky (sugMDI dyNdw hY, iqvyN) prmwqmw dI is&iq-swlwh ƒ (Awpxy mn nwl) Gswxw cwhIdw hY (Awqmk jIvn ivc sugMDI pYdw hovygI) [2[

hy myry mn! prmwqmw dI is&iq-swlwh sB qoN sRySt pdwrQ hY [ (hy BweI!) hir-nwm dI K`tI K`t ky mn ivc Awqmk Awnµd mwx skIdw hY [ jdoN prmwqmw Awp imhr kr ky Awpxy nwm dI dwiq dyNdw hY, qdoN Awqmk jIvn dyx vwlw aus dw nwm-rs c`K skIdw hY [3[

hy myry mn! prmwqmw dw nwm Bulw ky jyhVy mnu`K hor pwsy ru`Jdy hn, auh prmwqmw nwloN tu`t jWdy hn, jm ny auhnW ƒ Gu`t ilAw huMdw hY (Awqmk mOq auhnW ƒ QoVH-ivqw bxw dyNdI hY) [ ijnHW mnu`KW ny prmwqmw dw nwm ivswr id`qw, auh mwieAw dy moh ivc jkVy gey, auh r`b dy cor bx gey [ hy myry mn! auhnW dy nyVy nhIN Fukxw cwhIdw [4[

hy myry mn! aus prmwqmw dI syvw-BgqI kr jo AidRSt hY jo mwieAw dy pRBwv qoN pry hY [ aus dI syvw-BgqI kIiqAW (kIqy krmW dw) lyKw mu`k jWdw hY (mwieAw vl pRyrn vwly sMskwr mnu`K dy AMdroN mu`k jWdy hn) [

hy dws nwnk! ijnHW mnu`KW ƒ hrI pRBU ny mukMml su`D jIvn vwlw bxw id`qw hY, auhnW dy Awqmk jIvn ivc iek qolw Br iek mwsw Br rqw BI kmzorI nhIN AwauNdI [5[5[19[57[

ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਵਸਗਤਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੈ ਮੇਰਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਤੇਰੀ ॥ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਹਰਿ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਵਹੁ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲੋਚ ਘਣੇਰੀ ॥੧॥ ਰਾਮ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਲੋਚ ਮਿਲਣ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ॥ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਿੰਚਤ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਆਇ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਹਮਰੈ ਮਨ ਚਿਤਿ ਹੈ ਸੁਆਮੀ ਸਾ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹਰਿ ਜਾਨਹੁ ਮੇਰੀ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਜਪੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ਨਿਤ ਜੀਵਾ ਆਸ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ॥੨॥ ਗੁਰਿ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦਾਤੈ ਪੰਥੁ ਬਤਾਇਆ ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਆਇ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੀ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਵਡਭਾਗੀ ਸਭ ਆਸ ਪੁਜੀ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦੀਸੁਰ ਕਰਤੇ ਸਭ ਵਸਗਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤਿ ਆਏ ਹਰਿ ਰਾਖਹੁ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੪॥੬॥੨੦॥੫੮॥ {ਪੰਨਾ 170}

pdArQ:- qumrY vsgiq—qyry v`s ivc [ pRB—hy pRBU! jIau—jIvwqmw, ijMd [ ipMfu—srIr [ qyrI—qyrw (qukWq TIk r`Kx vwsqy ‘qyrw’ dy QW ‘qyrI’) [ loc—qWG [ GxyrI—bhuq [1[

kyrI—dI [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [ ik®pwil—ik®pwl ny [ ikMcqu—QoVI ku [ guir—gurU ny [

mn iciq—mn ivc icq ivc [ ibiD—hwlq [ Anidnu—hr roz [ jpI—jpIN, mYN jpW [ pweI—pweIN, mYN pwvW [ jIvw—jIvW, mYN Awqmk jIvn pRwpq krW [2[

dwqY—dwqy ny [ pMDu—rsqw [ kyrI—dI [3[

jgMnwQ—hy jgq dy nwQ! jgdIsur—hy jgq dy eISvr! pYj—lwj, ie`zq [4[

ArQ:- hy myry rwm! hy myry hrI! myry mn ivc myry ihrdy ivc qYƒ imlx dI (bVI) qWG hY [ (hy BweI!) ikrpwl gurU ny jdoN QoVI ijhI ikrpw kIqI, qdoN myrw hir-pRBU mYƒ Aw imilAw [1[rhwau[

hy pRBU! myry pRwx qyry v`s ivc hI hn [ myrI ijMd qy myrw srIr ieh sB qyry hI id`qy hoey hn [ hy pRBU! (myry auqy) imhr kr, mYƒ Awpxw drsn dyh, (qyry drsn dI) myry mn ivc myry ihrdy ivc bVI qWG hY [1[

hy hrI! hy myry suAwmI! AsW jIvW dy mn ivc icq ivc jo kuJ vrqdI hY, auh hwlq qUM Awp hI jwxdw hYN [ hy hrI! mYƒ (sdw) qyrI (imhr dI) Aws rihMdI hY (ik qUM ikrpw kryN qW) mYN hr roz qyrw nwm jpdw rhW, Awqmk Awnµd mwxdw rhW, qy sdw Awqmk jIvn jIaUNdw rhW [2[

(nwm dI) dwiq dyx vwly gurU ny siqgurU ny mYƒ (prmwqmw nwl imlx dw) rwh d`isAw, qy myrw hir-pRBU mYƒ Aw imilAw [ v`fy BwgW nwl (myry ihrdy ivc) hr roz (hr vyly) Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY, mYN dws dI Aws pUrI ho geI hY [3[

hy jgq dy nwQ! hy jgq dy eISvr! hy krqwr! ieh swrI (jgq-Kyf) qyry v`s ivc hY [ hy dws nwnk! (Ardws kr qy AwK—) hy hrI! mYN qyrI srn AwieAw hW, myrI dws dI lwj r`K [4[6[20[58[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh