ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 168

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਸੁਤੁ ਜਣਿ ਪਾਲਤੀ ਰਾਖੈ ਨਦਰਿ ਮਝਾਰਿ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਮੁਖਿ ਦੇ ਗਿਰਾਸੁ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਪੋਚਾਰਿ ॥ ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰੁ ਗੁਰਸਿਖ ਰਾਖਤਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਹੈ ਇਆਣੇ ॥ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਧਾ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਉਪਦੇਸੁ ਦੇ ਕੀਏ ਸਿਆਣੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੈਸੀ ਗਗਨਿ ਫਿਰੰਤੀ ਊਡਤੀ ਕਪਰੇ ਬਾਗੇ ਵਾਲੀ ॥ ਓਹ ਰਾਖੈ ਚੀਤੁ ਪੀਛੈ ਬਿਚਿ ਬਚਰੇ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲੀ ॥ ਤਿਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੀ ਗੁਰੁ ਸਿਖ ਰਖੈ ਜੀਅ ਨਾਲੀ ॥੨॥ ਜੈਸੇ ਕਾਤੀ ਤੀਸ ਬਤੀਸ ਹੈ ਵਿਚਿ ਰਾਖੈ ਰਸਨਾ ਮਾਸ ਰਤੁ ਕੇਰੀ ॥ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਮਾਸ ਕਾਤੀ ਕੈ ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਹੈ ਸਭ ਵਸਗਤਿ ਹੈ ਹਰਿ ਕੇਰੀ ॥ ਤਿਉ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਨਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਹਰਿ ਰਾਖੈ ਪੈਜ ਜਨ ਕੇਰੀ ॥੩॥ ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣਹੁ ਕਿਸੀ ਕੈ ਕਿਛੁ ਹਾਥਿ ਹੈ ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ॥ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪੁ ਸਿਰਤਿ ਸਾਪੁ ਸਭੁ ਹਰਿ ਕੈ ਵਸਿ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਗਿ ਨ ਸਕੈ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਕਾ ਲਾਇਆ ॥ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਨਿਤਿ ਧਿਆਵਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਰਿ ਲਏ ਛਡਾਇਆ ॥੪॥੭॥੧੩॥੫੧॥ {ਪੰਨਾ 168}

pdArQ:- jnnI—mW [ jix—jMm ky, jnm dy ky [ ndir mJwir—nzr hyT [ muiK—mUMh ivc [ dy—dyNdI hY [ igrwsu—igrwhI [ pocwir—puckwr ky, ipAwr kr ky [ isK rwKqw—is`KW ƒ r`Kdw hY [ ipAwir—ipAwr nwl [1[

rwm—hy rwm! pwDw—pWDw, pVHwx vwlw [ ijin—ijs ny [ dy—dy ky [1[rhwau[

ggin—AwkwS ivc [ bwgy—b`gy, ic`ty [ kpry vwlI—k`piVAW vwlI, KMBW vwlI [ ibic—ivc [ bcry—in`ky in`ky b`cy [ swir—sWB ky [ jIA nwlI—ijMd nwl [2[

kwqI qIs bqIs—qIhW b`qIAW (dMdW) dI kYNcI [ rsnw—jIB [ rqu—lhU [ kyrI—dI [ vsgiq—ie^iqAwr ivc [ pYj—ie`zq [3[

hwiQ—h`Q ivc [ jrw—buFypw [ mrw—mOq [ qwpu swpu—qwp sRwp, qwp Awidk [ isriq—isr-pIV [ min—mn ivc [ iciq—ic`q ivc [ AMqI Aausir—A^Irly smy [4[

ArQ:- hy myry rwm! hy hrI! hy pRBU! AsI qyry AM\wx b`cy hW [ SwbwSy aupdyS-dwqy gurU siqgurU ƒ, ijs ny hir-nwm dw aupdyS dy ky swƒ isAwxy bxw id`qw hY [1[rhwau[

ijvyN mW pu`qr ƒ jnm dy ky (aus ƒ) AwpxI nzr hyT r`KdI hY qy pwldI hY (Gr ivc) AMdr bwhr (kMm krdI hoeI BI) iKn iKn ipAwr kr ky (aus pu`qr dy) mUMh ivc igrwhI dyNdI rihMdI hY [ iesy qrHW gurU siqgurU is`KW ƒ prmwqmw dI pRIiq (dI Awqmk ^urwk) dy ky ipAwr nwl sMBwldw hY [1[

ijvyN ic`ty KMBW vwlI (kUMj) Awsmwn ivc au~fdI iPrdI hY, pr auh ip`Cy (rhy hoey Awpxy) in`ky in`ky b`icAW ivc Awpxw ic`q r`KdI hY, sdw auhnW ƒ Awpxy ihrdy ivc sWBdI hY sMBwldI hY; iesy qrHW gurU qy is`K dI pRIiq hY, gurU Awpxy is`KW ƒ hrI dI pRIiq dy ky auhnW ƒ AwpxI ijMd dy nwl r`Kdw hY [2[

ijvyN qIhW b`qIAW (dMdW) dI kYNcI hY (aus kYNcI) ivc (prmwqmw) mws qy lhU dI bxI hoeI jIB ƒ (bcw ky) r`Kdw hY [ koeI mnu`K ipAw smJy ik (bc ky rihxw jW bcw ky r`Kxw) mws dI jIB dy h`Q ivc hY jW (dMdW dI) kYNcI dy v`s ivc hY, ieh qW prmwqmw dy v`s ivc hI hY [ iesy qrHW lok qW sMq jnW dI inMdw krdy hn, pr prmwqmw Awpxy syvkW dI lwj (hI) r`Kdw hY [3[

(hy BweI!) mqW koeI smJo ik iksy mnu`K dy kuJ v`s ivc hY [ ieh qW sB kuJ prmwqmw Awp hI krdw hY Awp hI krWdw hY [ buFypw, mOq, isr-pIV, qwp Awidk hryk (duK-klyS) prmwqmw dy v`s ivc hY [ prmwqmw dy lwx qoN ibnw koeI rog (iksy jIv ƒ) l`g nhIN skdw [

hy dws nwnk! jyhVw hir-nwm A^Irly smy (jm AwidkW qoN) Cufw lYNdw hY aus ƒ Awpxy mn ivc ic`q ivc sdw ismrdy rho [4[7[13[51[

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਿਸੁ ਮਿਲਿਐ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਮਿਲੈ ॥ ਹਉ ਖਿਨੁ ਖਿਨੁ ਕਰੀ ਨਮਸਕਾਰੁ ਮੇਰਾ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਕਿਉ ਮਿਲੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਹਰਿ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥ ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਜਨ ਕੇਰੀਆ ਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੂਰਾ ॥੨॥ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸੁਣੈ ਤਿਸੁ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ॥ ਤੋਟਾ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵਈ ਹਰਿ ਲਾਭੁ ਨਿਤਿ ਦ੍ਰਿੜੀਐ ॥੩॥ ਜਿਸ ਕਉ ਰਿਦੈ ਵਿਗਾਸੁ ਹੈ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਉਧਰੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾਹੀ ॥੪॥੮॥੧੪॥੫੨॥ {ਪੰਨਾ 168}

pdArQ:- min—mn ivc [ duibDw—duic`qw-pn, fwvW-fol dSw [ prm pdu—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [1[

ikqu ibiD—iks qrIky nwl? krI—krIN, mYN krdw hW [ ikau—ikvyN? [1[rhwau[

kir—kr ky [ puMnI—pUrI ho geI [ kyrIAw—dI [ ly—lY ky [2[

idRVwvY—(ihrdy ivc) p`kI kr dyNdw hY [ qotw—Gwtw [ mUil n—iblkul nhIN [ AwveI—AwvY, AwauNdw [3[

irdY—ihrdy dw [ ivgwsu—iKVwau [ Bwau dUjw—pRBU qoN ibnw iksy hor dw moh [ gur imil—gurU ƒ iml ky [ auDrY—(ivkwrW qoN) bc jWdw hY [ gwvwhI—gwvih, gWdy hn [4[

ArQ:- (hy BweI! d`s) myrw ipAwrw gurU (mYƒ) iks qrIky nwl iml skdw hY? (jyhVw mnu`K mYƒ ieh d`sy ik) myrw gurU mYƒ ikvyN iml skdw hY (aus dy A`gy) mYN hr iKn isr invWdw hW [1[rhwau[

ijs dy imilAW mn ivc Awnµd pYdw ho jwey, mn dI fwvW fol hwlq mu`k jwey, prmwqmw dy imlwp dI sB qoN au~cI Awqmk AvsQw pYdw ho jwey, aus ƒ hI gurU ikhw jw skdw hY [1[

prmwqmw ny ikrpw kr ky ijs mnu`K ƒ myrw pUrw gurU imlw id`qw, gurU dy crnW dI DUV hwsl kr ky aus mnu`K dI (hryk iksm dI) ie`Cw pUrI ho jWdI hY [2[

(hy BweI!) aus gurU ƒ imlxw cwhIdw hY jyhVw (mnu`K dy ihrdy ivc) prmwqmw dI BgqI p`kI ibTw dyNdw hY (ijs ƒ iml ky mnu`K) prmwqmw dI is&iq-swlwh (SOk nwl) suxdw hY, (ijs ƒ iml ky mnu`K) prmwqmw dy nwm-Dn dI K`tI sdw K`tdw hY (qy ies K`tI ivc) kdy Gwtw nhIN pYNdw [3[

hy nwnk! ijs gurU ƒ (DuroN pRBU vloN) ihrdy dw iKVwau imilAw hoieAw hY (ijs dy AMdr) prmwqmw qoN ibnw koeI hor moh nhIN, aus gurU ƒ iml ky mnu`K (ivkwrW qoN) bc inkldw hY (aus gurU ƒ iml ky mnu`K) prmwqmw dy gux gWdy hn [4[8[14[52[

not:

gauVI bYrwgix — 8 Sbd

gauVI guAwryrI — 6 Sbd

gauVI m: 3 — 18 Sbd

gauVI m: 1 —  20 Sbd

 . . . . . . . . ——:

 . . ku`l joV . .  52

ਮਹਲਾ ੪ ਗਉੜੀ ਪੂਰਬੀ ॥ ਹਰਿ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨੀ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਬੋਲੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰੰਗੁ ਭਇਆ ਅਤਿ ਗੂੜਾ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਭੀਨੀ ਮੇਰੀ ਚੋਲੀ ॥੧॥ ਅਪੁਨੇ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਉ ਗੋਲੀ ॥ ਜਬ ਹਮ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਕਰਿ ਦੀਨੋ ਜਗਤੁ ਸਭੁ ਗੋਲ ਅਮੋਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਹੁ ਬਿਬੇਕੁ ਸੰਤ ਜਨ ਭਾਈ ਖੋਜਿ ਹਿਰਦੈ ਦੇਖਿ ਢੰਢੋਲੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਸਭ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਕੋਲੀ ॥੨॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਸਭ ਜਗ ਕੈ ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖੁ ਅਤੋਲੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਕੀਓ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਸਿਰੁ ਵੇਚਿਓ ਗੁਰ ਪਹਿ ਮੋਲੀ ॥੩॥ ਹਰਿ ਜੀ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਤੁਮ ਸਰਣਾਗਤਿ ਤੁਮ ਵਡ ਪੁਰਖ ਵਡੋਲੀ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਵੇਚੋਲੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੫੩॥ {ਪੰਨਾ 168-169}

pdArQ:- dieAwil—dieAwl ny [ pRiB—pRBU ny [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [ muiK—mUMh ivc [ hir bolI—hrI dI is&iq-swlwh dI bwxI [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ rMig—rMg ivc [ BInI—iB`j geI [1[

hau—mYN [ golI—dwsI [ syqI—nwl [ gol—golw, syvk [ AmolI—ibnw mu`l id`iqAW [1[rhwau[

ibbyku—prK [ Koij—Koj ky [ dyiK—vyK [ FMFolI—FMFoil, Bwl kr ky [ sbweI—swrI isRStI ivc [ inkit—nyVy [ kolI—kol [2[

AprMpr—pry qoN pry [ guir—gurU ny [ molI—mu`l qoN [3[

qum srxwgiq—qyrI srn AwieAw hW [ vfolI—v`fw [ Anidnu—hr roz [ vycolI—vkIl, ivColw [4[

ArQ:- mYN Awpxy hrI dI pRBU dI dwsI (bx geI) hW [ jdoN myrw mn prmwqmw (dI Xwd dy) nwl ig`J igAw, prmwqmw ny swry jgq ƒ myrw by-mu`lw dws bxw id`qw [1[rhwau[

dieAwl hir-pRBU ny myry auqy imhr kIqI qy aus myry mn ivc qn ivc myry mUMh ivc AwpxI is&iq-swlwh dI bwxI r`K id`qI [ myry ihrdy dI colI (Bwv, myrw ihrdw) pRBU-nwm dy rMg ivc iB`j geI, gurU dI srn pY ky auh rMg bhuq gUVHw ho igAw [1[

hy sMq jn Brwvo! qusI Awpxy ihrdy ivc Koj-Bwl kr ky vyK ky ivcwr kro (quhwƒ ieh g`l prq`K id`s peygI ik ieh swrw jgq) prmwqmw dw hI rUp hY, swrI isRStI ivc prmwqmw dI hI joiq v`s rhI hY [ prmwqmw hryk jIv dy nyVy v`sdw hY kol v`sdw hY [2[

auh prmwqmw, jo pry qoN pry hY jo srb-ivAwpk hY ijs dy gux-smUh dw AMdwzw nhIN lwieAw jw skdw, swry jgq dy nyVy v`s irhw hY [ aus prmwqmw ƒ pUry gurU ny myry AMdr prgt kIqw hY, (ies vwsqy) mYN Awpxw isr gurU pws mu`l qoN vyc id`qw hY (Bwv, Awpxw koeI h`k-dwAvw nhIN r`iKAw ijvyN mu`l lY ky vycI iksy cIz au~qy h`k nhIN rih jWdw) [3[

hy hrI! (swry jgq ivc sB jIvW dy) AMdr bwhr qUM v`s irhw hYN [ mYN qyrI srn AwieAw hW [ myry vwsqy qUM hI sB qoN v`fw mwlk hYN [ dws nwnk gurU-ivcoly ƒ iml ky hr roz hrI dy gux gWdw hY [4[1[15[53[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh