ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 167

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਮਰੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਹਰਿ ਆਸ ਨਿਤ ਕਿਉ ਦੇਖਾ ਹਰਿ ਦਰਸੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥ ਜਿਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਤਾ ਹਮਰੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਹਰਿ ਬਹੁਤੁ ਪਿਆਰਾ ॥ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨਿ ਵਿਛੁੜਿਆ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਹਰਿ ਦੁਆਰਿ ॥ ਮਤੁ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮੇਲੈ ਕਬਹੂੰ ਅਪੁਨੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰਿ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ॥ ਤੂੰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਇਆਲੁ ਹਰਿ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲੈਹਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ॥ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਸੰਗਤੀ ਉਪਦੇਸੁ ਦੀਓ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਛਡਾਵੈ ॥੨॥ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜਬ ਗੁਰੁ ਬੋਲਹ ਤਬ ਬਿਸਮੁ ਹੋਇ ਜਾਇ ॥ ਹਮ ਜੈਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਵਰੁ ਕੋਈ ਰਾਖੈ ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰਿ ਰਾਖਿ ਲੀਏ ਛਡਾਇ ॥ ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਪਿਤਾ ਤੂੰਹੈ ਗੁਰੁ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਗੁਰੁ ਬੰਧਪੁ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾਇ ॥੩॥ ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਧਿ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾ ਬਿਧਿ ਤੁਮ ਹਰਿ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ ॥ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨ ਪੂਛਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ ॥ ਧੰਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਚੂਕੇ ਸਭਿ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ॥੪॥੫॥੧੧॥੪੯॥ {ਪੰਨਾ 167}

pdArQ:- min—mn ivc [ iciq—icq ivc [ hir—hy hrI! dyKw—dyKW, mYN vyKW [ ijin—ijs (hrI) ny [1[

duAwir—dr qy [ mqu—Swied [1[rhwau[

gxq n AwvY—igxqI kIqI nhIN jw skdI [2[

khw—khW, mYN AwKW [ guru bolh—AsI ‘gurU gurU’ boldy hW [ ibsmu—Ascrj Awqmk hwlq [ siqguir—siqgur ny [ bMDpu—irSqydwr [ sKw—im`qr [3[

ibiD—hwlq [ sw ibiD—auh hwlq [ kIry—kIVy [ Qwpy—Qwpnw id`qI, vifAweI id`qI [ kyrw—dw [ siB—swry [4[

ArQ:- hy myry mn! mYN pwpI qyrI srn AwieAw hW, qyry dr qy Aw if`gw hW ik Swied (ies qrHW) qUM AwpxI imhr kr ky mYƒ gux-hIn ƒ Awpxy crnW ivc joV leyN [1[rhwau[

hy hrI! myry mn ivc ic`q ivc sdw ieh Aws rihMdI hY ik mYN iksy qrHW qyrw drsn kr skW [ (hy BweI!) ijs hrI ny myry AMdr Awpxw ipAwr pYdw kIqw hY auhI jwxdw hY, mY­ƒ Awpxy mn ivc ic`q ivc hrI bhuq ipAwrw l`g irhw hY [ mYN Awpxy gurU qoN sdky jWdw hW, ijs ny mYƒ myrw iv`CuiVAw hoieAw isrjxhwr hrI imlw id`qw hY [1[

hy hrI! myry AMdr byAMq Aaugx hn, igxy nhIN jw skdy, mYN muV muV AOgx krdw hW [ qUM guxW dw mwlk hYN, dieAw dw Gr hYN jdoN qyrI rzw huMdI hY qUM Awp hI b^S lYNdw hYN [ (hy BweI!) swfy vrgy pwpIAW ƒ hrI gurU dI sMgiq ivc r`Kdw hY, aupdyS dyNdw hY, qy aus dw nwm ivkwrW qoN ^lwsI krw dyNdw hY [2[

hy myry siqgurU! mYN qyry gux kIh kIh d`sW? jdoN mYN ‘gurU gurU’ jpdw hW, myrI Ascrj Awqmk hwlq bx jWdI hY [ swfy vrgy pwpIAW ƒ ijvyN siqgurU ny r`K ilAw hY (ivkwrW dy pMjy qoN) Cufw ilAw hY hor kOx (ies qrHW) r`K skdw hY? hy hrI! qUM hI myrw gurU hYN, myrw ipqw hYN, myrw irSqydwr hYN, myrw im`qr hYN [3[

hy myry siqgurU! hy myry hrI! jyhVI myrI hwlq huMdI sI auh hwlq qUM Awp hI jwxdw hYN [ mYN ruldw iPrdw sW koeI myrI vwq nhIN sI pu`Cdw qUM mYƒ kIVy ƒ gurU siqgurU dy crnW ivc ilAw ky vifAweI b^SI [ (hy BweI!) dws nwnk dw gurU DMn hY DMn hY ijs (gurU) ƒ iml ky myry swry sog mu`k gey myry swry klyS dUr ho gey [4[5[11[49[

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮਹਿ ਜੀਉ ਲੁਭਤੁ ਹੈ ਮੋਹੁ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ॥ ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸੀ ਮਨੁ ਅਨ ਰਸਿ ਲਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਕਿਉ ਛੂਟਾ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਇਹ ਨੀਚ ਕਰਮ ਹਰਿ ਮੇਰੇ ॥ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਇਆਲੁ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸਿ ਅਵਗਣ ਸਭਿ ਮੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਿਛੁ ਰੂਪੁ ਨਹੀ ਕਿਛੁ ਜਾਤਿ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਢੰਗੁ ਨ ਮੇਰਾ ॥ ਕਿਆ ਮੁਹੁ ਲੈ ਬੋਲਹ ਗੁਣ ਬਿਹੂਨ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ਨ ਤੇਰਾ ॥ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸੰਗਿ ਗੁਰ ਉਬਰੇ ਪੁੰਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰਾ ॥੨॥ ਸਭੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਮੁਖੁ ਨਕੁ ਦੀਆ ਵਰਤਣ ਕਉ ਪਾਣੀ ॥ ਅੰਨੁ ਖਾਣਾ ਕਪੜੁ ਪੈਨਣੁ ਦੀਆ ਰਸ ਅਨਿ ਭੋਗਾਣੀ ॥ ਜਿਨਿ ਦੀਏ ਸੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਪਸੂ ਹਉ ਕਰਿ ਜਾਣੀ ॥੩॥ ਸਭੁ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਵਰਤਦਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਹਮ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰਹ ਸਭੁ ਖੇਲੁ ਤੁਮ ਸੁਆਮੀ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਹਾਟਿ ਵਿਹਾਝਿਆ ਹਰਿ ਗੁਲਮ ਗੁਲਾਮੀ ॥੪॥੬॥੧੨॥੫੦॥ {ਪੰਨਾ 167}

pdArQ:- kMcn—sonw [ jIau—ijMd, mn [ An ris—hor hor (pdwrQW dy) rs ivc [ iciq—ic`q ivc [ CUtw—CUtW, mYN (ies moh ivcoN) inklW [1[

krm—kMm [ siB—swry [1[rhwau[

FMgu—suc`j [ bolh—AsI bolIey [ ibhUn—s`Kxy [ sMig—sMgiq ivc [ puMnu—nykI [ kyrw—dw [2[

jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ kau—vwsqy [ Ain—Aink, AnykW [ ijin—ijs ny [ hau—mYN [3[

krh—krIey [ qum—qumwrw, qyrw [ hwit—h`tI ivcoN, mMfI ivc [ gulm gulwmI—ZulwmW dw Zulwm [4[

ArQ:- hy myry rwm! myry hrI! myry ieh nIc kMm hn [ pr qUM guxW dw mwlk hYN, qUM dieAw dw Gr hYN, imhr kr qy myry swry Aaugx b^S [1[rhwau[

myrI ijMd sony (dy moh) ivc iesqRI (dy moh) ivc PsI hoeI hY, mwieAw dw moh mYƒ im`Tw l`g irhw hY [ Gr, p`ky mhl GoVy (vyK vyK ky) mYƒ cwau cVHdw hY, myrw mn hor hor (pdwrQW dy) rs ivc l`gw hoieAw hY [ hy myry hrI! hy myry rwjn! (qUM) prmwqmw kdy myry ic`q ivc nhIN AwauNdw [ mYN (ies moh ivcoN) ikvyN inklW? [1[

nwh myrw (suMdr) rUp hY, nwh myrI au~cI jwiq hY, nwh myry ivc koeI suc`j hY [ hy pRBU! mYN guxW qoN s`Kxw hW, mYN qyrw nwm nhIN jipAw, mYN kyhVw mUMh lY ky (qyry swhmxy) g`l krn jogw hW? ieh siqgurU dI imhr hoeI hY ik mYN pwpI gurU dI sMgiq ivc rih ky (pwpW qoN) bc igAw hW [2[

ieh ijMd ieh srIr ieh mUMh ieh n`k Awidk AMg ieh sB kuJ prmwqmw ny mYƒ id`qw hY, pwxI (hvw A`g Awidk) mYƒ aus ny vrqx leI id`qy hn [ aus ny mYƒ AMn Kwx ƒ id`qw hY, k`pVw pihnx ƒ id`qw hY, hor AnykW suAwdly pdwrQ Bogx ƒ id`qy hn [ pr ijs prmwqmw ny ieh swry pdwrQ id`qy hn, auh mYƒ kdy cyqy BI nhIN AwauNdw hY [ mYN (mUrK-) pSU Awpxy Awp ƒ v`fw kr ky jwxdw hW [3[

(hy pRBU! swfy jIvW dy v`s BI kIh hY? jgq ivc jo kuJ ho irhw hY) sB qyrw kIqw ho irhw hY, qUM hryk jIv dy idl dI jwxdw hYN [ AsI inmwxy jIv (qYQoN AwkI ho ky) kIh kr skdy hW? hy suAwmI! ieh swrw qyrw hI Kyl ho irhw hY [ (ijvyN koeI Zulwm mMfI ivcoN ^rIidAw jWdw hY, iqvyN) ieh qyrw dws nwnk (qyrI swD-sMgiq) h`tI ivc (qyry sohxy nwm qoN) ivikAw hoieAw hY, qyry ZulwmW dw Zulwm hY [4[6[12[50[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh