ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 166

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਣੁ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਇ ॥ ਹਲੁ ਜੋਤੈ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁਤੁ ਧੀ ਖਾਇ ॥ ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਕਰੇ ਹਰਿ ਅੰਤਿ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਮੈ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਤਿ ਕੀਜੈ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ॥ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਰਿ ਲਾਇ ਹਮ ਕਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਲੈ ਤੁਰੇ ਸਉਦਾਗਰੀ ਸਉਦਾਗਰੁ ਧਾਵੈ ॥ ਧਨੁ ਖਟੈ ਆਸਾ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਵੈ ॥ ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲਤਾ ਹਰਿ ਬੋਲਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥੨॥ ਬਿਖੁ ਸੰਚੈ ਹਟਵਾਣੀਆ ਬਹਿ ਹਾਟਿ ਕਮਾਇ ॥ ਮੋਹ ਝੂਠੁ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠ ਕਾ ਝੂਠੇ ਲਪਟਾਇ ॥ ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨਿ ਹਰਿ ਧਨੁ ਸੰਚਿਆ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਇ ॥੩॥ ਇਹੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬੁ ਹੈ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਫਾਸ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਸੋ ਜਨੁ ਤਰੈ ਜੋ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ॥ ਜਨਿ ਨਾਨਕਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥੩॥੯॥੪੭॥ {ਪੰਨਾ 166}

pdArQ:- ikrswxI—KyqI dw kMm [ locY—qWG krdw hY [ jIau lwie—jI lw ky, imhnq nwl [ joqY—joNdw hY [ AMiq—AMq ivc [1[

giq—mukqI, au~cI Awqmk AvsQw [1[rhwau[

qury—GoVy [ DwvY—dOVdw hY, jWdw hY [ boil—bol ky [2[

ibKu—(mwieAw-) zhr [ sMcY—iek`Tw krdw hY [ hwit—h`tI ivc [ hir jin—hir dy jn ny [3[

kutMbu—prvwr, Fyr, iKlwrw [ Bwie dUjY—mwieAw dy moh ivc, hor hor ipAwr ivc [ Pws—PwhI [ jin nwnik—dws nwnk ny [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ prgws—Awqmk cwnx [4[

ArQ:- hy myry rwm! mYƒ mUrK ƒ au~cI Awqmk AvsQw b^S, mYƒ gurU dy syvw dy kMm ivc joV [1[rhwau[

ikswn KyqI dw kMm jI lw ky (pUrI imhnq nwl) krdw hY, hl vwhuMdw hY au~dm krdw hY qy qWG krdw hY (ik &sl cMgw l`gy, qW ju) myrw pu`qr Kwey myrI DI Kwey [ iesy qrHW prmwqmw dw dws prmwqmw dy nwm dw jwp krdw hY (ijs dw is`tw ieh inkldw hY ik) AMq vyly (jdoN hor koeI swQI nhIN rih jWdw) prmwqmw aus ƒ (moh Awidk dy pMjy qoN) CufWdw hY [1[

sOdwgr sOdwgrI krn vwsqy GoVy lY ky qur pYNdw hY (sOdwgrI ivc auh) Dn K`tdw hY (hor Dn dI) Aws krdw hY (ijauN ijauN kmweI krdw hY iqauN iqauN) mwieAw dw moh vDWdw jWdw hY [ iesy qrHW prmwqmw dw dws prmwqmw dw nwm ismrdw hY, nwm ismr ismr ky Awqmk Awnµd mwxdw hY [2[

dukwndwr dukwn ivc bYT ky dukwn dw kMm krdw hY qy (mwieAw) iek`TI krdw hY (jo aus dy Awqmk jIvn vwsqy) zhr (dw kMm krdI jWdI) hY (ikauNik ieh qW inrw) moh dw JUTw iKlwrw hY, JUT dw pswrw hY (ijauN ijauN ies ivc vDIk ru`Jdw hY iqauN iqauN) ies nwsvMq dy moh ivc Psdw jWdw hY [ iesy qrHW prmwqmw dy dws ny (BI) Dn iek`Tw kIqw huMdw hY pr auh hir-nwm dw Dn hY, ieh nwm-Dn auh AwpxI izMdgI dy s&r vwsqy ^rc (dy qOr qy) lY jWdw hY [3[

mwieAw dy moh dw ieh iKlwrw (qW) mwieAw dy moh ivc Pswx leI PwhI hY [ ies ivcoN auh mnu`K pwr lµGdw hY, jyhVw gurU dI miq lY ky prmwqmw dy dwsW dw dws bxdw hY [ dws nwnk ny (BI) gurU dI srn pY ky (Awqmk jIvn vwsqy) cwnx hwsl kr ky prmwqmw dw nwm ismirAw hY [4[3[9[47[

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਨਿਤ ਦਿਨਸੁ ਰਾਤਿ ਲਾਲਚੁ ਕਰੇ ਭਰਮੈ ਭਰਮਾਇਆ ॥ ਵੇਗਾਰਿ ਫਿਰੈ ਵੇਗਾਰੀਆ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ਉਠਾਇਆ ॥ ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨੁ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਘਰ ਕੈ ਕੰਮਿ ਹਰਿ ਲਾਇਆ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੋੜਿ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਘਰ ਕੈ ਕੰਮਿ ਲਾਇ ॥ ਨਿਤ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਹ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਰੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ ਨਰਪਤਿ ਰਾਜੇ ਅਰਥਿ ਸਭ ਮਾਇਆ ॥ ਕੈ ਬੰਧੈ ਕੈ ਡਾਨਿ ਲੇਇ ਕੈ ਨਰਪਤਿ ਮਰਿ ਜਾਇਆ ॥ ਧੰਨੁ ਧਨੁ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹਰਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੨॥ ਨਿਤ ਸਉਦਾ ਸੂਦੁ ਕੀਚੈ ਬਹੁ ਭਾਤਿ ਕਰਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਤਾਈ ॥ ਜਾ ਲਾਹਾ ਦੇਇ ਤਾ ਸੁਖੁ ਮਨੇ ਤੋਟੈ ਮਰਿ ਜਾਈ ॥ ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਝੀ ਗੁਰ ਸਿਉ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੁਖੁ ਪਾਈ ॥੩॥ ਜਿਤਨੀ ਭੂਖ ਅਨ ਰਸ ਸਾਦ ਹੈ ਤਿਤਨੀ ਭੂਖ ਫਿਰਿ ਲਾਗੈ ॥ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਆਪਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਵੇਚੇ ਸਿਰੁ ਗੁਰ ਆਗੈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰਸਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਫਿਰਿ ਭੂਖ ਨ ਲਾਗੈ ॥੪॥੪॥੧੦॥੪੮॥ {ਪੰਨਾ 166-167}

pdArQ:- BrmY—Btkdw hY [ isir—isr au~qy [ Gr kY kMim—Gr dy kMm ivc, Awpxy AslI kMm ivc [1[

gwvh—AsI gwvIey [ nwim—nwm ivc [ smwie—lIn ho ky [1[rhwau[

nrpiq—rwjw [ AriQ—^wqr, vwsqy [ kY—jW [ bMDY—bMnH lYNdw hY [ fwin—fMn, jurmwnw [ lyie—lYNdw hY [ ijqu—ijs (syvw) dI rwhIN [2[

kIcY—krIdw hY [ Bwiq—iksm [ kY qweI—vwsqy, dI ^wqr [ jw—jdoN [ mny—min, mn ivc [3[

BUK An rs swd—hor rsW qy suAwdW dI Bu`K [ ris—rs nwl [4[

ArQ:- hy myry rwm! (AsW jIvW dy) mwieAw dy bMDn qoV qy swƒ swfy AslI Awpxy kMm ivc joV, AsI hir-nwm ivc lIn ho ky sdw hir-gux gWdy rhIey [1[rhwau[

jyhVw mnu`K sdw idn rwq (mwieAw dw) lwlc krdw rihMdw hY mwieAw dI pRyrnw ivc Aw ky mwieAw dI ^wqr Btkdw iPrdw hY, auh aus vygwrI vWg hY jo Awpxy isr au~qy (ibgwnw) Bwr cu`k ky vygwr k`Fdw iPrdw hY [ pr jyhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY (gurU dI d`sI syvw krdw hY) aus ƒ prmwqmw ny (nwm-ismrn dy) aus kMMm ivc lw id`qw hY jo aus dw Asl Awpxw kMm hY [1[

inrol mwieAw dI ^wqr koeI mnu`K iksy rwjy-pwiqSwh dI nOkrI krdw hY [ rwjw keI vwrI (iksy ^unwmI dy kwrn aus ƒ) kYd kr dyNdw hY jW (koeI jurmwnw Awidk) szw dyNdw hY, jW, rwjw (Awp hI) mr jWdw hY (qy aus mnu`K dI nOkrI hI mu`k jWdI hY) [ pr siqgurU dI syvw sdw Pl dyx vwlI hY sdw slwhux-Xog hY, ikauNik ies syvw dI rwhIN mnu`K prmwqmw dw nwm jp ky Awqmk Awnµd mwxdw hY [2[

mwieAw kmwx dI ^wqr keI qrHW dw sdw vxj-ivhwr BI krIdw hY, jdoN (auh vxj-vpwr) n&w dyNdw hY qW mn ivc ^uSI huMdI hY, pr Gwtw pYx qy mnu`K (hwhuky nwl) mr jWdw hY [ pr jyhVw mnu`K Awpxy gurU nwl prmwqmw dI is&iq-swlwh dy sOdy dI sWJ pWdw hY, auh sdw hI Awqmk Awnµd mwxdw hY [3[

hor hor rsW dI hor hor suAwdW dI ijqnI BI iqRSnw (mnu`K ƒ l`gdI) hY, (ijauN ijauN rs suAwd mwxIdy hn) auqnI hI vDIk iqRSnw muV muV l`gdI jWdI hY (mwiek rsW vloN mnu`K kdy BI r`jdw nhIN) [ ijs mnu`K auqy prmwqmw Awp ikrpw krdw hY, auh mnu`K gurU Agy (Awpxw) isr vyc dyNdw hY (auh Awpxw Awp gurU dy hvwly krdw hY) [ hy dws nwnk! auh mnu`K prmwqmw dy nwm-rs nwl r`j jWdw hY, aus ƒ mwieAw dI iqRSnw nhIN ivAwpdI [4[4[10[48[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh