ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 165

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਬਣੀ ॥ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਧਣੀ ॥ ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਪੀਛੈ ਛੂਟੀ ਘਣੀ ॥੧॥ ਗੁਰਸਿਖ ਹਰਿ ਬੋਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਹਰਿ ਬੋਲਤ ਸਭ ਪਾਪ ਲਹਿ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਬ ਗੁਰੁ ਮਿਲਿਆ ਤਬ ਮਨੁ ਵਸਿ ਆਇਆ ॥ ਧਾਵਤ ਪੰਚ ਰਹੇ ਹਰਿ ਧਿਆਇਆ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਨਗਰੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੨॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪਗ ਧੂਰਿ ਜਿਨਾ ਮੁਖਿ ਲਾਈ ॥ ਤਿਨ ਕੂੜ ਤਿਆਗੇ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ਤੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਮੁਖ ਊਜਲ ਭਾਈ ॥੩॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਆਪਿ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ॥ ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਬਲਭਦ੍ਰੁ ਗੁਰ ਪਗ ਲਗਿ ਧਿਆਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਆਪਿ ਤਰਾਵੈ ॥੪॥੫॥੪੩॥ {ਪੰਨਾ 165}

pdArQ:- sPl—Pl dyx vwlI [ ijqu—ijs dI rwhIN [ DxI—mwlk [ CUtI—ivkwrW qoN bc geI [ GxI—bhuq (lukweI) [1[

bolq—ismirAW [1[rhwau[

vis—v`s ivc [ Dwvq—dOVdy, Btkdy [ pMc—pMjy igAwn-ieMdRy [ rhy—rih gey, ht gey [ Anidnu—hr roz [ ngrI—ngr dy mwlk jIv ny [2[

pg DUir—pYrW dI ^wk, crn-DUV [ muiK—mUMh auqy, m`Qy auqy [ kUV—JUTy moh [ muK aUjl—aujl muK vwly, sur^rU [ BweI—hy BweI! [3[

BwvY—psMd AwauNdI hY [ lig—l`g ky [ iDAwvY—iDAwauNdw hY [ gurmuiK—gurU dI srn pw ky [ qrwvY—pwr lµGWdw hY [4[

ArQ:- hy myry BweI! gurU dy is`K bx ky (gurU dy d`sy rwh qy qur ky) prmwqmw dw ismrn kro (qdoN hI) pRBU dw nwm ismirAW hryk iksm dw pwp (mn qoN) dUr ho jWdw hY [1[rhwau[

siqgurU dI srn (mnu`K dy Awqmk jIvn vwsqy) lwBdwiek bx jWdI hY, ikauNik ies (gur-srn) dI rwhIN (swD sMgiq ivc) iml ky mwlk pRBU dw nwm ismirAw jw skdw hY [ ijnHW mnu`KW ny (gurU dI srn pY ky) prmwqmw dw nwm jipAw hY auhnW dy pUrinAW qy qur ky bhuq lukweI ivkwrW qoN bc jWdI hY [

jdoN (mnu`K ƒ) gurU iml pYNdw hY qdoN (ies dw) mn v`s ivc Aw jWdw hY (gurU dI srn pY ky) prmwqmw dw ismrn kridAW (mnu`K dy) pMjy (igAwn-ieMdRy ivkwrW vl) dOVnoN rih jWdy hn, qy srIr dw mwlk jIvwqmw hr roz prmwqmw dy gux gWdw hY [2[

ijnHW (vf-BwgIAW) ny gurU dy crnW dI DUV Awpxy m`Qy auqy lw leI, auhnW ny JUTy moh C`f id`qy qy prmwqmw dy crnW ivc AwpxI suriq joV leI [ prmwqmw dI hzUrI ivc auh mnu`K sur^rU huMdy hn [3[

gurU dI srn (pYxw) prmwqmw ƒ BI cMgw l`gdw hY [ ik®Sn (BI) gurU dI crnIN l`g ky prmwqmw ƒ ismrdw irhw, blB`dR BI gurU dI crnIN l`g ky hir-nwm iDAwauNdw sI [ hy nwnk! jyhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY aus ƒ prmwqmw Awp (ivkwrW dy sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw lYNdw hY [4[5[43[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਡੰਡਾਧਾਰੀ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਤਪੁ ਤਾਪੈ ਲਾਇ ਤਾਰੀ ॥੧॥ ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਦੂਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਆਪੇ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਆਪੇ ॥ ਹਰਿ ਆਪਿ ਜਪਾਇ ਆਪੇ ਹਰਿ ਜਾਪੇ ॥੨॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਸਾਰਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਆਪਿ ਪੀਆਵਣਹਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਆਪਿ ਕਰੇ ਆਪੇ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥੩॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਬੇੜੀ ਤੁਲਹਾ ਤਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਗੁਰਮਤੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਪਾਵੈ ਪਾਰਾ ॥੪॥੬॥੪੪॥ {ਪੰਨਾ 165}

pdArQ:- Awpy—Awp hI [ fMfwDwrI—fMfw h`Q ivc r`Kx vwlw [ bnvwrI— {vnmwlI—jMgl dy PulW dI mwlw pihnx vwlw, ik®Sn} prmwqmw [ qwrI—qwVI, smwDI [1[

BrpUir—ivAwpk, hr QW mOjUd [ inkit—nyVy [1[rhwau[

Duin—lgn [ ivgsY—iKVdw hY, ^uS huMdw hY [ jwpy—jpdw hY [2[

swirMg—ppIhw [ kry—(jIvW ƒ pYdw) krdw hY [ insqwrw—pwr-auqwrw [3[

qulhw—drIAw ivcoN pwr lµGx leI l`kVW dw b`Dw hoieAw g`Tw [ qwrw—qwrn vwlw, pwr lµGwx vwlw [ pwvY pwrw—pwr lµGWdw hY [4[

ArQ:- (hy BweI!) myrw rwm ieho ijhw hY ik auh hr QW mOjUd hY [ auh (hryk jIv dy) nyVy v`sdw hY (iksy BI QW qoN) auh hrI dUr nhIN hY [1[rhwau[

h`Q ivc fMfw r`Kx vwlw jogI BI prmwqmw Awp hI hY ikauNik auh hrI-prmwqmw Awp hI (hr QW) ivAwpk ho irhw hY (qpIAW ivc ivAwpk ho ky) hrI Awp hI qwVI lw ky qp-swDn kr irhw hY [1[

prmwqmw Awp hI Sbd hY Awp hI suriq hY Awp hI lgn hY [ prmwqmw Awp hI (sB jIvW ivc bYTw ieh jgq-qmwSw) vyK irhw hY (qy, Awp hI ieh qmwSw vyK ky) ^uS ho irhw hY [ prmwqmw Awp hI (sB ivc bYT ky Awpxw nwm) jp irhw hY [2[

prmwqmw Awp hI ppIhw hY (qy Awp hI aus ppIhy vwsqy) vrKw dI Dwr hY [ prmwqmw Awp hI Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs hY, qy Awp hI auh (jIvW ƒ AMimRq) iplwx vwlw hY [ pRBU Awp hI (jgq dy jIvW ƒ) pYdw krdw hY qy Awp hI (jIvW ƒ sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGWdw hY [3[

prmwqmw Awp (jIvW dy sMswr-smuMdr qoN pwr lµGx leI) byVI hY qulhw hY, qy Awp hI pwr lµGwx vwlw hY [ pRBU Awp hI gurU dI miq qy qor ky ivkwrW qoN bcWdw hY [ hy nwnk! prmwqmw Awp hI sMswr-smuMdr qoN pwr lµGWdw hY [4[6[44[

not:

gauVI guAwryrI m: 4 — 6 Sbd
gauVI m: 1 ———— 20 Sbd
gauVI m: 3 ———— 18 Sbd
 . . . . . . . . . . . . .——
 . . . . . ku`l joV . . . . 44

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਧਣੀ ਜੈਸੀ ਤੂੰ ਰਾਸਿ ਦੇਹਿ ਤੈਸੀ ਹਮ ਲੇਹਿ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਣੰਜਹ ਰੰਗ ਸਿਉ ਜੇ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਦੇਹਿ ॥੧॥ ਹਮ ਵਣਜਾਰੇ ਰਾਮ ਕੇ ॥ ਹਰਿ ਵਣਜੁ ਕਰਾਵੈ ਦੇ ਰਾਸਿ ਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਧਨੁ ਖਟਿਆ ਹਰਿ ਸਚੇ ਸਾਹ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਰਿ ਵਖਰੁ ਲਦਿਆ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਨੇੜਿ ਨ ਆਇਆ ॥੨॥ ਹੋਰੁ ਵਣਜੁ ਕਰਹਿ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗੀ ਦੁਖੁ ਮਾਇਆ ॥ ਓਇ ਜੇਹੈ ਵਣਜਿ ਹਰਿ ਲਾਇਆ ਫਲੁ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ॥੩॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਵਣਜੁ ਸੋ ਜਨੁ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਹੋਇ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਹੁ ਹਰਿ ਸੇਵਿਆ ਫਿਰਿ ਲੇਖਾ ਮੂਲਿ ਨ ਲੇਈ ॥੪॥੧॥੭॥੪੫॥ {ਪੰਨਾ 165}

pdArQ:- DxI—mwlk [ rwis—srmwieAw [ qUM dyih—qUM dyNdw hYN [ lyih—lYNdy hW [ vxMjh—AsI jIv vxj krdy hW [ rMg isau—pRym nwl [1[

vxjwry—vxj krn vwly, vpwrI [ ry—hy BweI! [1[rhwau[

lwhw—lwB, n&w [ min—mn ivc [ BwieAw—ipAwrw l`gw [ jwgwqI—msUlIAw [2[

Anµq qrMgI—AnykW lhrW ivc Ps ky [ Eie—(l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn) [ jyhY vxij—ijho ijhy vxj ivc [3[

dyeI—dyNdw hY (not:- l&z ‘dyih’ Aqy ‘dyie’ dw &rk cyqy r`Kx-Xog hY) [4[

ArQ:- hy BweI! AsI jIv prmwqmw (SwhUkwr) dy (Byjy hoey) vpwrI hW [ auh Swh (Awpxy nwm dw) srmwieAw dy ky (AsW jIvW pwsoN) vpwr krWdw hY [1[rhwau[

hy pRBU! qUM swfw Swh hYN qUM swfw mwlk hYN, qUM swƒ ijho ijhw srmwieAw dyNdw hYN, auho ijhw srmwieAw AsI lY lYNdy hW [ jy qUM Awp imhrvwn ho ky (swƒ Awpxy nwm dw srmwieAw) dyvyN qW AsI ipAwr nwl qyry nwm dw vpwr krn l`g pYNdy hW [1[

(ijs jIv-vxjwry ny) prmwqmw dI BgqI dI K`tI K`tI hY prmwqmw dw nwm-Dn K`itAw hY, auh aus sdw kwiem rihx vwly Swh-pRBU dy mn ivc ipAwrw l`gdw hY [ (ijs jIv-vpwrI ny) prmwqmw dw nwm jp ky prmwqmw dy nwm dw sOdw ivhwiJAw hY, jm-msUlIAw aus dy nyVy BI nhIN Fukdw [2[

pr jyhVy jIv-vxjwry (pRBU-nwm qoN ibnw) hor hor vxj krdy hn, auh mwieAw dy moh dIAW byAMq lhrW ivc Ps ky duK shwrdy rihMdy hn [ (auhnW dy BI kIh v`s?) ijho ijhy vxj ivc prmwqmw ny auhnW ƒ lw id`qw hY, auho ijhw hI Pl auhnW ny pw ilAw hY [3[

prmwqmw dy nwm dw vpwr auhI mnu`K krdw hY ijs ƒ prmwqmw Awp imhrvwn ho ky dyNdw hY [ hy dws nwnk! ijs mnu`K ny (sB dy) Swh prmwqmw dI syvw-BgqI kIqI hY, aus pwsoN auh Swh-pRBU kdy BI (aus dy vxj-vpwr dw) lyKw nhIN mMgdw [4[1[7[45[

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਿਉ ਜਨਨੀ ਗਰਭੁ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰਿ ਆਸਾ ॥ ਵਡਾ ਹੋਇ ਧਨੁ ਖਾਟਿ ਦੇਇ ਕਰਿ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ॥ ਤਿਉ ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਰਿ ਰਾਖਦਾ ਦੇ ਆਪਿ ਹਥਾਸਾ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈ ਮੂਰਖ ਹਰਿ ਰਾਖੁ ਮੇਰੇ ਗੁਸਈਆ ॥ ਜਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੁਝਹਿ ਵਡਈਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੰਦਰਿ ਘਰਿ ਆਨੰਦੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਸੁ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ਸਭ ਰਸ ਮੀਠੇ ਮੁਖਿ ਲਗਹਿ ਜਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਜਨੁ ਪਰਵਾਰੁ ਸਧਾਰੁ ਹੈ ਇਕੀਹ ਕੁਲੀ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛਡਾਵੈ ॥੨॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰਿ ਕੀਆ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਹਰਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹਰਿ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਰਤਾਈ ॥੩॥ ਲਾਲਾ ਹਾਟਿ ਵਿਹਾਝਿਆ ਕਿਆ ਤਿਸੁ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਜੇ ਰਾਜਿ ਬਹਾਲੇ ਤਾ ਹਰਿ ਗੁਲਾਮੁ ਘਾਸੀ ਕਉ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਢਾਈ ॥ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸੁ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥੪॥੨॥੮॥੪੬॥ {ਪੰਨਾ 165-166}

pdArQ:- jnnI—jMmx vwlI, mW [ grBu—ku`K [ pwlqI—sWB ky r`KdI [ suq—pu`qr [ hoie—ho ky [ Kwit—K`t-kmw ky [ dyie—dyNdw hY, dyvygw [ kir Bog iblwsw—suK Awnµd mwxn vwsqy [ hirjn pIiq—Bgq dI pRIiq [ rwKdw—kwiem r`Kdw hY [ hQwsw—h`Q, h`Q dw Awsrw [1[

mY mUrK—mYƒ mUrK ƒ [ guseIAw—hy gusweIN! hy mwlk! aupmw—vifAweI, ie`zq [1[rhwau[

mMdir—mMdr ivc [ Gir—Gr ivc [ min—mn ivc [ muiK—mUMh ivc [ jw—jdoN [ sDwru— {szDuto support} shwrw [ prvwru— {pir vwra scabbard, a sheath} rwKw [2[

jIA—swry jIv [ BMfwr—^zwny [ lhwiedw—lBwieMdw, idvWdw [ vrqweI—vMfdw [3[

lwlw—Zulwm [ hwit—h`t qy, mMfI ivcoN [ ivhwiJAw—^rIidAw hoieAw [ rwij—rwj auqy, q^q auqy [ GwsI—GwhI, GisAwrw [ kFweI—mUMhoN kFWdw hY, jpWdw hY [4[

ArQ:- hy myry rwm! hy myry mwlk! hy hrI! mYƒ mUrK ƒ (AwpxI srn ivc) r`K [ qyry syvk dI vifAweI qyrI hI vifAweI hY [1[rhwau[

ijvyN koeI mW pu`qr (jMmx) dI Aws r`K ky (nO mhIny AwpxI) ku`K dI sMBwl krdI rihMdI hY (auh Aws krdI hY ik myrw pu`qr) v`fw ho ky Dn K`t-kmw ky swfy suK Awnµd vwsqy swƒ (ilAw ky) dyvygw, iesy qrHW prmwqmw Awpxy syvkW dI pRIiq ƒ Awp Awpxw h`Q dy ky kwiem r`Kdw hY [1[

ijs mnu`K ƒ Awpxy mn ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh ipAwrI l`gdI hY, aus dy ihrdy-mMdr ivc ihrdy-Gr ivc (sdw) Awnµd bixAw rihMdw hY [ jdoN auh hrI dy gux gWdw hY (aus ƒ ieauN jwpdw hY ijvyN) swry suAwdly im`Ty rs aus dy mUMh ivc pY rhy hn [ prmwqmw dw syvk-Bgq AwpxIAW ie`kI kulW ivc rwKw hY Awsrw hY, prmwqmw dw syvk swry jgq ƒ hI (ivkwrW qoN) bcw lYNdw hY [2[

ieh swrw hI jgq jo bixAw id`sdw hY ieh swrw prmwqmw ny hI pYdw kIqw hY, ieh swrw ausy dw mhwn kMm hY [ hy hrI! (jgq dy swry) jIv qyry pYdw kIqy hoey hn, (sBnW jIvW ivc) qUM hI qUM mOjUd hYN [ (hy BweI! sB jIvW pwsoN) prmwqmw (Awp hI AwpxI) pUjw-BgqI krw irhw hY [ prmwqmw Awp hI AwpxI BgqI dy ^zwny (sB jIvW ƒ) idvWdw hY, Awp hI vMfdw hY [3[

jy koeI Zulwm mMfI ivcoN ^rIidAw hoieAw hovy, aus (Zulwm) dI (Awpxy mwlk dy swhmxy) koeI cwlwkI nhIN c`l skdI (prmwqmw dw syvk-Bgq sqsMg dI h`tI ivcoN prmwqmw dw Awpxw bxwieAw hoieAw huMdw hY, aus syvk ƒ) jy prmwqmw rwj-q^q auqy ibTw dyvy qW BI auh prmwqmw dw Zulwm hI rihMdw hY (Awpxy bxwey hoey syvk) GisAwry dy mUMhoN BI prmwqmw hir-nwm hI jpWdw hY [

(hy BweI!) dws nwnk prmwqmw dw (^rIidAw hoieAw) Zulwm hY, ieh prmwqmw dI imhr hY (ik aus ny nwnk ƒ Awpxw Zulwm bxwieAw hoieAw hY) [4[2[8[46[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh