ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 164

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਨਿਰਗੁਣ ਕਥਾ ਕਥਾ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀ ॥ ਭਜੁ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਜਨ ਕੀ ॥ ਤਰੁ ਭਉਜਲੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਨਿ ਹਰਿ ਕੀ ॥੧॥ ਗੋਬਿੰਦ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਗੁਨ ਗਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਜਨ ਧਿਆਵਹਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ ਤਿਨ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸ ਕਰਹੁ ਹਮ ਰਾਮਾ ॥ ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਕਾਮਾ ॥੨॥ ਜੋ ਹਰਿ ਕੀ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੈ ॥ ਸੋ ਜਨੁ ਹਮਰੈ ਮਨਿ ਚਿਤਿ ਭਾਵੈ ॥ ਜਨ ਪਗ ਰੇਣੁ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਵੈ ॥੩॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਲਿਖਤੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਈ ॥ ਤੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਈ ॥੪॥੨॥੪੦॥ {ਪੰਨਾ 164}

pdArQ:- inrgux—mwieAw dy iqMn guxW qoN auqWh [ Bju—ismr [ qru—pwr lµG [ AkQ kQw—aus prmwqmw dI is&iq-swlwh ijs dy gux d`sy nhIN jw skdy [1[

goibMd—hy goibMd! rsu—suAwd [ rsnw—jIB [ gwie—gwvy [1[rhwau[

jo jn—jyhVy bMdy [ dwsin dws—syvkW dw syvk [ rwmw—hy rwm! kwmw—kMm [2[

hmrY min iciq—myry mn ivc, myry ic`q ivc [ BwvY—cMgw l`gdw hY [ pg—pYr [ ryxu—DUV [ pg ryxu—pYrW dI ^wk [3[

isau—nwl [ ilKqu—lyK [ Duir—DuroN [ qy jn—auh bMdy [ smweI—lInqw [4[

ArQ:- hy goibMd! (mYƒ) swD sMgiq dw imlwp b^S (qW ju myrI) jIB hir-nwm dw suAwd (lY ky) hir-gux gWdI rhy [1[rhwau[

prmwqmw dI is&iq-swlwh dIAW g`lW iqMnW guxW qoN auqWh hn (dunIAw dy lokW dIAW is&qW dIAW khwxIAW nwloN bhuq au~cy itkwxy dIAW hn) [

(hy BweI!) swDU jnW dI sMgiq ivc iml ky (aus prmwqmw dw) Bjn kirAw kr, aus prmwqmw dI is&iq-swlwh suixAw kr, ijs dy gux d`sy nhIN jw skdy (qy, is&iq-swlwh dI brkiq nwl) sMswr-smuMdr qoN pwr lµG [1[

hy hrI! hy rwm! jyhVy mnu`K qyrw nwm ismrdy hn, mYƒ auhnW dy dwsW dw dws bxw [ (qyry) dwsW dI syvw (mnu`Kw jIvn ivc sB qoN) sRySt kMm hY [2[

(hy BweI!) jyhVw mnu`K (mYƒ) prmwqmw (dI is&iq-swlwh) dIAW g`lW suxWdw hY, auh (mYƒ) myry mn ivc myry ic`q ivc ipAwrw l`gdw hY [ (prmwqmw dy) Bgq dy pYrW dI ^wk koeI v`fy BwgW vwlw mnu`K (hI) hwsl krdw hY [3[

hy nwnk! (pRBU dy) sMq jnW nwl (auhnW mnu`KW dI) pRIiq inBdI hY, ijnHW dy m`Qy auqy prmwqmw ny DuroN (AwpxI drgwh qoN AwpxI b^SS dw) lyK ilK id`qw hovy, auh mnu`K prmwqmw dy nwm ivc (sdw leI) lInqw hwsl kr lYNdy hn [4[2[40[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਕਰੇ ਪੁਤੁ ਖਾਇ ॥ ਮੀਨੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭਈ ਜਲਿ ਨਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰਸਿਖ ਮੁਖਿ ਪਾਇ ॥੧॥ ਤੇ ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਹਮ ਪਿਆਰੇ ॥ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਦੁਖ ਜਾਹਿ ਹਮਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਉ ਮਿਲਿ ਬਛਰੇ ਗਊ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਵੈ ॥ ਕਾਮਨਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਵੈ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥੨॥ ਸਾਰਿੰਗ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਸੈ ਜਲ ਧਾਰਾ ॥ ਨਰਪਤਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਦੇਖਿ ਪਸਾਰਾ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਜਪੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ॥੩॥ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਧਨੁ ਖਾਟੇ ॥ ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਗਲਾਟੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਾਧ ਪਗ ਚਾਟੇ ॥੪॥੩॥੪੧॥ {ਪੰਨਾ 164}

pdArQ:- pRIiq—^uSI (pRwiqpleasure pRIto take delight) [ pRIiq kry—^uSI mnWdI hY, ^uS huMdI hY [ mIny—m`CI ƒ [ jil—pwxI ivc [ nwie—nHw ky [ muiK—mUMh ivc [1[

hir—hy hrI! hm—mYƒ [1[rhwau[

imil—iml ky [ bCry—v`Cy ƒ [ kwmin—iesqRI [ ipru—pqI [ Gir—Gr ivc [2[

swirMg—ppIhy ƒ [ jl Dwrw—pwxI dI Dwr, vrKw [ nrpiq—rwjw [ dyiK—vyK ky [3[

nr pRwxI—hryk mnu`K ƒ [ gurisK—gurU dy is`K ƒ [ glwty—gl lw ky [ cwty—cuMmx nwl [4[

ArQ:- hy hrI! mYƒ Awpxy auh syvk imlw, ijnHW dy imilAW myry swry duK dUr ho jwx (qy myry AMdr Awqmk Awnµd pYdw ho jwey) [1[rhwau[

(hryk) mW ^uSI mnWdI hY jdoN aus dw pu`qr (koeI cMgI SY) KWdw hY [ pwxI ivc nHw ky m`CI ƒ ^uSI huMdI hY [ gurU ƒ ^uSI huMdI hY, jdoN koeI mnu`K iksy guris`K dy mUMh ivc (Bojn) pWdw hY (jdoN koeI iksy guris`K dI syvw krdw hY) [1[

ijvyN (Awpxy) v`Cy ƒ iml ky gW ^uS huMdI hY, ijvyN iesqRI ƒ ^uSI huMdI hY jdoN aus dw pqI Gr AwauNdw hY, (iqvyN) prmwqmw dy syvk ƒ qdoN ^uSI huMdI hY jdoN auh prmwqmw dI is&iq-swlwh gWdw hY [2[

ppIhy ƒ ^uSI huMdI hY jdoN (sÍWqI nC`qR ivc) muhly-Dwr mINh v`sdw hY, mwieAw dw iKlwrw vyK ky (iksy) rwjy-pwiqSwh ƒ ^uSI huMdI hY [ (iqvyN) pRBU dy dws ƒ ^uSI huMdI hY jdoN auh prmwqmw dw nwm jpdw hY [3[

hryk mnu`K ƒ ^uSI huMdI hY jdoN auh mwieAw kmWdw hY Dn K`tdw hY [ gurU dy is`K ƒ ^uSI (mihsUs) huMdI hY jdoN aus ƒ aus dw gurU gl lw ky imldw hY [ hy nwnk! prmwqmw dy syvk ƒ ^uSI huMdI hY jdoN auh iksy gurmuiK dy pYr cuMmdw hY [4[3[41[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਭੀਖਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਭੀਖ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇ ॥ ਭੂਖੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੋਵੈ ਅੰਨੁ ਖਾਇ ॥ ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਆਘਾਇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਹਰਿ ਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਲੋਚ ਪੂਰਿ ਹਮਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਕਵੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸੂਰਜੁ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ॥ ਮਿਲੈ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਦੁਖ ਤਿਆਗੈ ॥ ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ॥੨॥ ਬਛਰੇ ਪ੍ਰੀਤਿ ਖੀਰੁ ਮੁਖਿ ਖਾਇ ॥ ਹਿਰਦੈ ਬਿਗਸੈ ਦੇਖੈ ਮਾਇ ॥ ਗੁਰਸਿਖ ਪ੍ਰੀਤਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖਿ ਲਾਇ ॥੩॥ ਹੋਰੁ ਸਭ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਕਾਚਾ ॥ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਕੂਰਾ ਕਚੁ ਪਾਚਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਗੁਰੁ ਸਾਚਾ ॥੪॥੪॥੪੨॥ {ਪੰਨਾ 164}

pdArQ:- BIKk—mMgqy ƒ [ pRIiq—^uSI [ BIK pRB—iksy igRhsqI dy dr qoN iB`iKAw [ pwie—pw ky, lY ky [ pRB—iksy Gr dw mwlk [ Kwie—Kw ky [ gur imil—gurU ƒ iml ky [ AwGwey—r`jdw hY, iqRSnw vloN sMquSt huMdw hY [1[

hir—hy hrI! loc—qWG [1[rhwau[

muiK lwgY—mUMh l`gdw hY, id`sdw hY [2[

KIru—du`D [ muiK—mUMh nwl [ ibgsY—iKVdw hY, ^uS huMdw hY [ mwie—mW [ muiK lwie—vyK ky [3[

kwcw—k`cw, CyqI nws ho jwx vwlw [ kUrw—kUVw, JUTw [ kcu pwcw—k`c vWg ivKwvw hI [ iqRpiq—sMqoK [4[

ArQ:- hy hrI! ikrpw kr, myrI qWG pUrI kr, qy mYƒ drsn dyh (jIvn dy ibKVy pYNfy ivc mYƒ) qyrI hI (shwieqw dI) Aws hY [1[rhwau[

mMgqy ƒ (qdoN) ^uSI huMdI hY (jdoN aus ƒ iksy Gr dy) mwlk pwsoN iB`iKAw imldI hY [ Bu`Ky mnu`K ƒ (qdoN) ^uSI huMdI hY (jdoN auh) AMn KWdw hY [ (iesy qrHW) gurU dy is`K ƒ ^uSI huMdI hY jdoN gurU ƒ iml ky auh mwieAw dI iqRSnw vloN sMquSt huMdw hY [1[

ckvI ƒ ^uSI huMdI hY jdoN aus ƒ sUrj id`sdw hY (ikauNik sUrj cVHn qy auh Awpxy) ipAwry (ckvy) ƒ imldI hY (qy ivCoVy dy) swry duK BulWdI hY [ guris`K ƒ ^uSI huMdI hY jdoN aus ƒ gurU id`sdw hY [2[

v`Cy ƒ (AwpxI mW dw) du`D mUMh nwl pI ky ^uSI huMdI hY, auh (AwpxI) mW ƒ vyKdw hY qy idl ivc iKVdw hY, (ies qrHW) guris`K ƒ gurU dw drsn kr ky ^uSI huMdI hY [3[

(gurU prmwqmw qoN ibnw) hor moh k`cw hY mwieAw dI pRIiq swrI nwsvMq hY [ hor moh nws ho jWdw hY, JUTw hY, inrw k`c smwn hI hY [ hy dws nwnk! ijs ƒ s`cw gurU imldw hY ausƒ (Asl) ^uSI huMdI hY (ikauNik aus ƒ gurU imlx nwl) sMqoK pRwpq huMdw hY [4[4[42[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh