ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 162

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗਿ ਸੰਜੋਗ ॥ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਨਿਤ ਹਰਿ ਰਸ ਭੋਗ ॥੧॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ॥ ਜਨਮੁ ਜੀਤਿ ਲਾਹਾ ਨਾਮੁ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਹੈ ਮੀਠਾ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਖਿ ਡੀਠਾ ॥੨॥ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਹੁ ਕਰਹਿ ਅਚਾਰ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਧ੍ਰਿਗੁ ਅਹੰਕਾਰ ॥੩॥ ਬੰਧਨਿ ਬਾਧਿਓ ਮਾਇਆ ਫਾਸ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ ਗੁਰ ਪਰਗਾਸ ॥੪॥੧੪॥੩੪॥ {ਪੰਨਾ 162}

pdArQ:- vf Bwig—v`fI iksmiq nwl [1[

gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ jIiq—ij`q ky [ lwhw—lwB, K`tI [1[rhwau[

igAwnu—Drm-crcw [ iDAwnu—smwDI [ ciK—c`K ky [2[

krm kWf—auh krm jo SwsqRW Anuswr jnm smy, ivAwh smy, mrn smy qy jnyaU Awidk hor simAW qy krny zrUrI smJy jWdy hn [ Awcwr— {Awcwr} Dwrimk rsmW [ iDRgu—iPtkwr-jog [3[

bMDin—bMDn ivc [ Pws—PwhI [ prgws—cwnx [4[

ArQ:- jyhVw pRwxI gurU dI srn pY ky prmwqmw dw nwm ismrdw rihMdw hY, auh mnu`Kw jnm dI bwzI ij`q ky (jWdw hY, qy) prmwqmw dw nwm-Dn K`tI K`t lYNdw hY [1[rhwau[

ijs mnu`K ƒ v`fI iksmiq nwl Bly sMjogW nwl gurU iml pYNdw hY, aus dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm v`s pYNdw hY, auh sdw prmwqmw dy nwm-rs dw Awnµd mwxdw hY [1[

ijs mnu`K ƒ siqgurU dw Sbd im`Tw l`gdw hY, (gurU dw Sbd hI aus dy vwsqy) Drm-crcw hY (gur-Sbd hI aus dy vwsqy) smwDI hY [ pr iksy ivrly BwgW vwly mnu`K ny gurU dI ikrpw nwl (gurU dy im`Ty Sbd dw rs) c`K ky vyiKAw hY [2[

jyhVy bMdy (jnm jnyaU ivAwh mrn ikirAw Awidk smy SwsqRW Anuswr mMny hoey) Dwrimk krm krdy hn qy hor AnykW Dwrimk rsmW krdy hn, pr prmwqmw dy nwm qoN vWjy rihMdy hn, (ieh krm kWf auhnW dy AMdr) AhMkwr (pYdw krdw hY qy auhnW dw jIvn) iPtkwr-jog hI (rihMdw hY) [3[

hy dws nwnk! (prmwqmw qoN iv`CuiVAw mnu`K) mwieAw dI PwhI ivc mwieAw dy bMDn ivc hI b`Jw rihMdw hY (ieh qdoN hI ies PwhI qoN) Awzwd huMdw hY jdoN gurU (dy Sbd) dw cwnx (aus ƒ pRwpq huMdw) hY [4[14[34[

not:-

gauVI guAwryrI m: 3 — 14
gauVI m: 1 ————— 20
 . . . . . . . . . . . . . ——
 . . . . . .joV . . . . . . 34

ਮਹਲਾ ੩ ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ॥ ਜੈਸੀ ਧਰਤੀ ਊਪਰਿਮੇਘੁਲਾ ਬਰਸਤੁ ਹੈ ਕਿਆ ਧਰਤੀ ਮਧੇ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀ ॥ ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਮਧੇ ਪਾਣੀ ਪਰਗਾਸਿਆ ਬਿਨੁ ਪਗਾ ਵਰਸਤ ਫਿਰਾਹੀ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਹੀ ॥ ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਸੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਤੈਸੇ ਜਾਇ ਸਮਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਇ ਕੈ ਕਿਆ ਓਇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ ॥ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਸਦਾ ਹਹਿ ਤੇਰੇ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹੀ ॥੨॥ ਇਤਨੇ ਜਨਮ ਭੂਲਿ ਪਰੇ ਸੇ ਜਾ ਪਾਇਆ ਤਾ ਭੂਲੇ ਨਾਹੀ ॥ ਜਾ ਕਾ ਕਾਰਜੁ ਸੋਈ ਪਰੁ ਜਾਣੈ ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਹੀ ॥੩॥ ਤੇਰਾ ਸਬਦੁ ਤੂੰਹੈ ਹਹਿ ਆਪੇ ਭਰਮੁ ਕਹਾਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਤਤ ਸਿਉ ਮਿਲਿਆ ਪੁਨਰਪਿ ਜਨਮਿ ਨ ਆਹੀ ॥੪॥੧॥੧੫॥੩੫॥ {ਪੰਨਾ 162}

pdArQ:- aUpir myGulw—auqlw b`dl [ mDy—ivc [ jYsy—ijvyN [ jYsI—ijho ijhI [ ibnu pgw—pYrW qoN ibnw, b`dl [ iPrwhI—iPrih, iPrdy hn [1[

bwbw—hy BweI! AYsy—ies qrHW, ieh srDw bxw ky [ cukwhI—cukwih, dUr kr [ soeI—auh hI, auho ijhw [ qYsy—ausy hI pwsy [ jwie—jw ky [ smwhI—smwih, ruJy rihMdy hn [1[rhwau[

nwnw—AnykW [2[

BUil pry sy—BUly pey sn [ jw—jdoN [ qw—qdoN [ jw kw—ijs (pRBU) dw [ kwrju—jgq-rcnw [ pru jwxY—cMgI qrHW jwxdw hY [ sbid—Sbd ivc [3[

sbdu—hukm [ khw hI—ik`Qy? (Bwv, ikqy nhIN rih jWdw) [ isau—nwl [ punrip—muV muV [ n AwhI—nhIN AwauNdy [4[

ArQ:- hy BweI! (Awm BulyKw ieh hY ik jIv pRBU qoN v`KrI AwpxI hsqI mMn ky Awpxy Awp ƒ krmW dy krn vwly smJdy hn pr) qUM Awpxw (ieh) BulyKw ieh srDw bxw ky dUr kr ik pRBU ijho ijhw iksy jIv ƒ bxWdw hY iqho ijhw auh jIv bx jWdw hY, qy, ausy hI pwsy jIv ruJy rihMdy hn [1[rhwau[

(DrqI qy b`dl dw idRStWq lY ky vyK) ijho ijhI DrqI hY iqho ijhw ies dy auprlw b`dl hY jo vrKw krdw hY, DrqI ivc BI (auho ijhw) pwxI hY (ijho ijhw b`dl ivc hY) [ (KUh pu`itAW) ijvyN DrqI ivcoN pwxI inkl AwauNdw hY, ijvyN b`dl BI (pwxI dI) vrKw krdy iPrdy hn [ (jIvwqmw qy prmwqmw dw &rk ieauN hI smJo ijvyN DrqI dw pwxI qy b`dlW dw pwxI hY [ pwxI ieko hI, pwxI auhI hY [ jIv cwhy mwieAw ivc PisAw hoieAw hY cwhy au~cIAW aufwrIAW lw irhw hY—hY ieko hI prmwqmw dI AMs) [1[

kIh iesqRI qy kIh mrd—qYQoN AwkI ho ky koeI kuJ nhIN kr skdy [ ieh sB (iesqRIAW qy mrd) sdw qyry hI vK vK rUp hn, qy Aw^r qyry ivc hI smw jWdy hn [2[

(prmwqmw dI Xwd qoN) Bu`l ky jIv AnykW jnmW ivc pey rihMdy hn, jdoN prmwqmw dw igAwn pRwpq ho jWdw hY qdoN kurwhy jwxoN ht jWdy hn [ jy jIv gurU dy Sbd ivc itky rihx, qW ieh smJ pYNdI hY ik ijs prmwqmw dw ieh jgq bxwieAw hoieAw hY auhI ies ƒ cMgI qrHW smJdw hY [3[

(hy pRBU! sB QW) qyrw (hI) hukm (vrq irhw) hY, (hr QW) qUM Awp hI (mOjUd) hYN—(ijs mnu`K dy AMdr ieh inScw bx jwey aus ƒ) BulyKw ik`Qy rih jWdw hY? hy nwnk! (ijnHW mnu`KW dy AMdroN Anykqw dw BulyKw dUr ho jWdw hY auhnW dI suriq prmwqmw dI joiq ivc imlI rihMdI hY ijvyN hvw pwxI Awidk hryk) q`q (Awpxy) q`q nwl iml jWdw hY [ Ajyhy mnu`K muV muV jnm ivc nhIN AwauNdy [4[1[15[35[

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਭੁ ਜਗੁ ਕਾਲੈ ਵਸਿ ਹੈ ਬਾਧਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਮਨਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਲੈ ਦਰਗਹ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਭਰਮਦੇ ਮਨਹਠਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਨ ਚੀਨਿਓ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਪਾਇ ॥੨॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਸੁਖਿ ਸਮਾਇ ॥੩॥ ਮਨੁ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਪਰਤੀਤਿ ਹੋਇ ਹਉਮੈ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਪਾਈਅਨਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ॥੪॥੨॥੧੬॥੩੬॥ {ਪੰਨਾ 162}

pdArQ:- kwlY vis—mOq dy v`s ivc, Awqmk mOq dy v`s ivc [ bwDw—b`Jw hoieAw [ dUjY Bwie—mwieAw dy moh ivc [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K [1[

mn—hy mn! gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ inDwnu—^zwnw [1[rhwau[

hiT—hT nwl [ mn hiT—mn dy hT dy kwrn [ cIinE—pCwixAw [2[

Awpu—Awpxy Awqmk jIvn ƒ [ pCwixAw—priKAw [ min—mn ivc [ Anidnu—hr roz [ suiK—Awqmk Awnµd ivc [3[

sbid—Sbd dI rwhIN [ mrY—haumY vloN mrdw hY, haumY dUr krdw hY [ prqIiq—srDw [ krmI—(prmwqmw dI) imhr nwl hI {krmu—b^SS} [ pweIAin—pwey jWdy hn, imldy hn [ BMfwr—^zwny [4[

ArQ:- hy myry mn! gurU dy crnW ivc suriq joV [ gurU dI srn pY ky prmwqmw dw nwm-^zwnw iek`Tw kr lY, (ieh qYƒ) prmwqmw dI hzUrI ivc (qyry kIqy krmW dw lyKw krn vyly) sur^rU krygw [1[rhwau[

(jd qk) ieh jgq mwieAw dy moh ivc b`Jw rihMdw hY (qd qk ieh) swrw jgq Awqmk mOq dy kwbU ivc AwieAw rihMdw hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K (swry) kMm haumY dy Awsry krdy hn qy auhnW ƒ (Awqmk mOq dI hI) szw imldI hY [1[

(mwieAw dy moh ivc b`Jy hoey jIv) cOrwsI l`K jUnW ivc iPrdy rihMdy hn [ Awpxy mn dy hT dy kwrn (mwieAw dy moh ivc PisAw jIv) jnm mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY [ jyhVw mnu`K gurU dy Sbd (dI kdr) ƒ nhIN smJdw auh muV muV jUnW ivc pYNdw hY [2[

jyhVw mnu`K gurU dy snmuK rih ky Awqmk jIvn pVqwldw rihMdw hY, aus dy mn ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY, hr roz prmwqmw dI BgqI (dy rMg ivc) rMigAw rihx krky auh prmwqmw dy nwm ivc lIn rihMdw hY auh Awqmk Awnµd ivc itikAw rihMdw hY [3[

ijs mnu`K dw mn gurU dy Sbd ivc juVn krky Awpw-Bwv vloN mrdw hY, aus dI (gurU dy Sbd ivc) srDw bx jWdI hY qy auh Awpxy AMdroN haumY (Awidk) ivkwr iqAwgdw hY [ hy dws nwnk! prmwqmw dy nwm dy ^zwny prmwqmw dI BgqI dy ^zwny prmwqmw dI imhr nwl hI imldy hn [4[2[16[36[

ਗਉੜੀ ਬੈਰਾਗਣਿ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਪੇਈਅੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰਿ ਹੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਲਿਖਿ ਪਾਇਆ ॥ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ ਪੇਵਕੜੈ ਗੁਣ ਸੰਮਲੈ ਸਾਹੁਰੈ ਵਾਸੁ ਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਣੀਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥੧॥ ਸਸੁਰੈ ਪੇਈਐ ਪਿਰੁ ਵਸੈ ਕਹੁ ਕਿਤੁ ਬਿਧਿ ਪਾਈਐ ॥ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਅਲਖੁ ਹੈ ਆਪੇ ਮੇਲਾਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਹਿ ਮਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਈਐ ॥ ਹਉਮੈ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਸਹਜੇ ਸੁਖਿ ਸਮਾਈਐ ॥ ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਨਾਇ ਲਾਈਐ ॥੨॥ ਮਨਮੁਖਿ ਗਰਬਿ ਨ ਪਾਇਓ ਅਗਿਆਨ ਇਆਣੇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਹਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਣੇ ॥ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਵਾਸੁ ਪਾਇਦੇ ਗਰਭੇ ਗਲਿ ਜਾਣੇ ॥ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਏਵੈ ਭਾਵਦਾ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਾਣੇ ॥੩॥ ਮੇਰੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਇਆ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਪੂਰਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰੁ ਸੂਰਾ ॥ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਬੰਧਪੁ ਬੀਰਾ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇ ਪ੍ਰਭ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਕੀਰਾ ॥੪॥੩॥੧੭॥੩੭॥ {ਪੰਨਾ 162-163}

pdArQ:- pyeIAVY—pyky Gr ivc, ies lok ivc [ idn cwir hY—cwr idn (rihx vwsqy imly) hn [ iliK—ilK ky [ pwieAw—(hryk jIv dy m`Qy auqy) r`K id`qw hY [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ pyvkVY—pyky Gr ivc, ies lok ivc [ sMmlY—sMBwldI hY [ vwsu—QW [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ min—mn ivc [1[

ssurY—shury Gr ivc, prlok ivc [ pyeIAY—ies lok ivc [ khu—d`so [ ikqu ibiD—iks qrIky nwl? inrMjnu—mwieAw dy pRBwv qoN rihq [ AlKu—AidRSt [ Awpy—Awp hI [1[rhwau[

dyih—qUM dyNdw hYN {dyie—dyNdw hY} [ muiK—mUMh ivc [ duibDw—duic`qw-pn, fwvW-fol mwnsk dSw [ shjy—shij, Awqmk Afolqw ivc [ suiK—Awqmk Awnµd ivc [ nwie—nwm ivc [2[

grib—AhMkwr dy kwrn [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K [ grBy—grB ivc hI [ eyvY—iesy qrHW [3[

pRiB—pRBU ny [ Duir—Dur qoN, AwpxI hzUrI qoN [ msqik—m`Qy au~qy [ sUrw—sUrmw [ bMDpu—irSqydwr [ bIrw—vIr, Brw [ pRB—hy pRBU! kIrw—kIVw, nw-cIz, inmwxw [4[

ArQ:- (hy sqsMgI! hy BYx!) d`s, auh pqI-pRBU iks qrIky nwl iml skdw hY jyhVw ies lok ivc prlok ivc (sB QW) v`sdw hY? (hy ijigAwsU jIv-iesqRI!) auh pRBU-pqI (hr QW mOjUd huMidAW BI) mwieAw dy pRBwv qoN pry hY, Aqy AidRSt BI hY [ auh Awp hI Awpxw myl krWdw hY [1[rhwau[

prmwqmw ny (hryk jIv dy m`Qy auqy iehI lyK) ilK ky r`K id`qw hY ik hryk ƒ ies lok iv`c rihx vwsqy QoVy hI idn imly hoey hn (iPr BI sB jIv mwieAw dy moh ivc Psy rihMdy hn) [ auh jIv-iesqRI (lok prlok ivc) soBw K`tdI hY, jyhVI gurU dI srn pY ky prmwqmw dy gux gWdI hY [ jyhVI jIv-iesqRI ies pyky Gr ivc rihx smy prmwqmw dy gux Awpxy ihrdy ivc sMBwldI hY aus ƒ prlok ivc (pRBU dI hzUrI ivc) Awdr vwlw QW iml jWdw hY [ gurU dy snmuK rih ky auh jIv-iesqRI (sdw) Awqmk Afolqw ivc lIn rihMdI hY, prmwqmw (dw nwm) aus ƒ Awpxy mn ivc ipAwrw l`gdw hY [1[

(hy prmwqmw!) qUM Awp hI (sB jIvW dw) mwlk hYN, ijs jIv ƒ qUM Awp hI miq dyNdw hYN, ausy pwsoN hir-nwm ismirAw jw skdw hY [ ijs mnu`K ƒ v`fy BwgW nwl gurU iml pYNdw hY, aus dy mUMh ivc Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs pYNdw hY [ aus mnu`K dy AMdroN haumY dUr ho jWdI hY, aus dI mwnsk fwvWfol dSw mu`k jWdI hY, auh Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY, auh Awqmk Awnµd ivc mgn rihMdw hY [ (hy BweI!) hr QW pRBU Awp hI Awp mOjUd hY, auh Awp hI (jIvW ƒ) Awpxy nwm ivc joVdw hY [2[

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K igAwn qoN s`Kxy huMdy hn (jIvn-jugiq qoN) AM\wx huMdy hn auh AhMkwr ivc rihMdy hn auhnW ƒ prmwqmw dw myl nhIN huMdw [ auh (Awpxy mwx ivc rih ky) siqgurU dI srn nhIN pYNdy (kurwhy pY ky) muV muV pCuqWdy BI rihMdy hn [ auh mnu`K jnm mrn dy gyV ivc pey rihMdy hn, ies gyV ivc auhnW dw Awqmk jIvn gl jWdw hY [ myry krqwr ƒ iehI cMgw l`gdw hY ik Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K jnm mrn ivc hI Btkdy rihx [3[

(ijs vfBwgI mnu`K dy) m`Qy auqy myry hir-pRBU ny AwpxI Dur drgwh qoN (b^SS dw) At`l lyK ilK id`qw, aus ƒ (sB ivkwrW qoN h`Q dy ky bcwx vwlw) sUrmw gurU iml pYNdw hY, (gurU dI ikrpw nwl) auh sdw prmwqmw dw nwm ismrdw hY [

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm hI myrw ipau hY nwm hI myrI mW hY, prmwqmw (dw nwm) hI myrw snbMDI hY myrw vIr hY (mYN sdw prmwqmw dy dr qy hI ArzoeI krdw hW ik) hy pRBU! hy hrI! ieh nwnk qyrw inmwxw dws hY, ies auqy b^SS kr qy ies ƒ (Awpxy crnW ivc) joVI r`K [4[[3[17[37[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh