ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 161

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੩ ਗੁਆਰੇਰੀ ॥ ਸਚਾ ਅਮਰੁ ਸਚਾ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ ਮਨਿ ਸਾਚੈ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਸਚਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹੁ ॥੧॥ ਸੁਣਿ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਰਾਮ ਜਪਹੁ ਭਵਜਲੁ ਉਤਰਹੁ ਪਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਰਮੇ ਆਵੈ ਭਰਮੇ ਜਾਇ ॥ ਇਹੁ ਜਗੁ ਜਨਮਿਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਨ ਚੇਤੈ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੨॥ ਆਪਿ ਭੁਲਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥ ਇਹੁ ਜੀਉ ਵਿਡਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਲਾਇਆ ॥ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਖਟੇ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ॥ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਚੇਤੇ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਜਪੇ ਨਾਉ ਨਉ ਨਿਧਿ ਪਾਏ ॥੪॥੧੧॥੩੧॥ {ਪੰਨਾ 161}

pdArQ:- scw—sdw-iQr kwiem rihx vwlw, At`l [ Amru—hukm [ min—mn dI rwhIN [ scY—sdw-iQr pRBU ivc [ mhil—mhl ivc [ smwhu—smweI, lInqw [1[

mn—hy mn! vIcwir—soc-mMfl ivc itkw r`K [rhwau[

Brmy—Btkxw ivc hI [ AwvY—jMmdw hY [ jwie—mrdw hY [ dUjY Bwie—hor hor ipAwr ivc [2[

ik—jW, BwvyN [ pRiB—pRBU ny [ ivfwxI—ibgwnI [3[

nauiniD—(jgq dy swry) nO ^zwny [4[

ArQ:- hy myry mn! (gurU dI is`iKAw) sux, gurU dy Sbd ƒ (Awpxy) soc-mMfl ivc vsw r`K [ jy qUM prmwqmw dw nwm ismryNgw, qW sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jwihNgw [1[rhwau[

prmwqmw (jgq dw) sdw-iQr rihx vwlw pwiqSwh hY, aus dw hukm At`l hY [ jyhVy mnu`K (Awpxy) mn dI rwhIN aus sdw-iQr prmwqmw (dy nwm-rMg) ivc rMgy jWdy hn, auh aus vyprvwh hrI dw rUp ho jWdy hn, auh aus sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dI hzUrI ivc rihMdy hn, aus dy sdw-iQr nwm ivc lInqw pRwpq kr lYNdy hn [1[

pr ieh jgq (Awpxy mn dy ip`Cy qur ky) mwieAw dy moh ivc Ps ky jnm mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY, mwieAw dI Btkxw ivc hI jMmdw hY qy mwieAw dI Btkxw ivc hI mrdw hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw jgq prmwqmw ƒ cyqy nhIN krdw qy jMmdw mrdw rihMdw hY [2[

ieh jIv Awp hI kurwhy ipAw hY jW prmwqmw ny Awp ies ƒ kurwhy pw r`iKAw hY (iek g`l prq`K hY ik ieh Awpxw Asl ihq BulweI bYTw hY qy mwieAw dy moh ivc Ps ky) ieh jIv ibgwnI nOkrI hI kr irhw hY (ijs qoN) ieh mhwn du`K hI K`tdw hY qy mnu`Kw jnm ivArQ gvw irhw hY [3[

prmwqmw AwpxI imhr kr ky ijs mnu`K ƒ gurU imlWdw hY, auh mnu`K (mwieAw dw moh C`f ky) kyvl prmwqmw dw nwm ismrdw hY, qy, Awpxy AMdroN mwieAw vwlI Btkxw dUr kr lYNdw hY [ hy nwnk! auh mnu`K sdw hir-nwm ismrdw hY qy hir-nwm-^zwnw pRwpq krdw hY jo (aus dy vwsqy, mwno, jgq dy swry) nO ^zwny hY [4[11[31[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਜਿਨਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਪੂਛਉ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨੁ ਪਤੀਆਇ ॥ ਸੇ ਧਨਵੰਤ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਮਾਇ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਹਰਿ ਘਾਲ ਥਾਇ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਹਰਿ ਪਾਵੈ ਸੋਇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਮਤਿ ਊਤਮ ਹੋਇ ॥ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਨ ਸੇਵਿਆ ਜਾਇ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਬਿਖੁ ਖਾਇ ॥ ਪੁਤਿ ਕੁਟੰਬਿ ਗ੍ਰਿਹਿ ਮੋਹਿਆ ਮਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧਾ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੩॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੇਵੈ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੪॥੧੨॥੩੨॥ {ਪੰਨਾ 161}

pdArQ:- gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ pUCau—mYN pu`Cdw hW [ jwie—jw ky [ pqIAwie—pqIjdw hY [ qy—qoN [1[

Gwl—imhnq [ Qwie pweI—kbUl krdw hY [1[rhwau[

Awpu—Awpxy Awqmk jIvn ƒ [ pCwxY—pVqwldw hY [ shjy—Awqmk Afolqw ivc [2[

dUjY Bwie—mwieAw dy ipAwr ivc [ mhw ibKu—v`fw zhr [ Kwie—Kw jWdw hY, mwr mukWdw hY [ puiq—pu`qr (dy moh) dI rwhIN [ kutMib—prvwr (dy moh) dI rwhIN [ igRih—Gr (dy moh) dI rwhIN [ mwie—mwieAw [3[

jnu—syvk [ Anidnu—hr roz [4[

ArQ:- hy myry BweI! (gurU dI srn pY ky) sdw prmwqmw dw nwm ismrdy rho [ gurU dI rwhIN kIqI hoeI syvw-BgqI dI imhnq prmwqmw kbUl kr lYNdw hY [1[rhwau[

ijnHW mnu`KW ny gurU dy rwh auqy qur ky prmwqmw dw nwm ismirAw hY (jdoN) mYN auhnW pwsoN (ismrn dI jwc) pu`Cdw hW (qW auh d`sdy hn ik) gurU dI d`sI hoeI syvw nwl (hI) mnu`K dw mn (pRBU-ismrn ivc) pqIjdw hY [ (gurU dI srn pYx vwly) auh mnu`K prmwqmw dw nwm-Dn K`t ky DnwF ho jWdy hn [ ieh Akl pUry gurU pwsoN hI imldI hY [1[

(gurU dI rwhIN jyhVw mnu`K) Awpxy Awqmk jIvn ƒ pVqwldw rihMdw hY, aus dw mn pivqR ho jWdw hY, auh ies jnm ivc hI mwieAw dy bMDnW qoN ^lwsI hwsl kr lYNdw hY qy prmwqmw ƒ iml pYNdw hY [ jyhVw mnu`K (gurU dI srn pY ky) prmwqmw dy gux gWdw hY, aus dI bu`DI sRySt ho jWdI hY auh sdw Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY [2[

(hy myry BweI!) mwieAw dy moh ivc Psy irhW prmwqmw dI syvw-BgqI nhIN ho skdI [ haumY iek v`fw zhr hY mwieAw dw moh v`fw zhr hY (ieh zhr mnu`K dy Awqmk jIvn ƒ) mwr mukWdw hY [ mwieAw (mnu`K ƒ) pu`qr (dy moh) dI rwhIN, prvwr (dy moh) dI rwhIN, Gr (dy moh) dI rwhIN T`gdI rihMdI hY, (mwieAw dy moh ivc) AMnHw hoieAw mnu`K Awpxy mn dy ip`Cy qur ky jnm mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY [3[

prmwqmw (gurU dI rwhIN ijs mnu`K ƒ) Awpxy nwm dI dwiq dyNdw hY, auh mnu`K (aus dw) syvk bx jWdw hY [ gurU dy Sbd dI rwhIN hI hr roz prmwqmw dI BgqI ho skdI hY [ gurU dI miq lY ky hI koeI ivrlw mnu`K (jIvn-mnorQ ƒ) smJdw hY, qy, hy nwnk! auh mnu`K prmwqmw dy nwm ivc lIn rihMdw hY [4[12[32[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਹੋਈ ॥ ਪੂਰਾ ਜਨੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਕੋਈ ॥ ਅਖੁਟੁ ਨਾਮ ਧਨੁ ਹਰਿ ਤੋਟਿ ਨ ਹੋਈ ॥ ਐਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਹੋਈ ॥੧॥ ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰੇ ॥ ਆਪਿ ਉਧਰੇ ਕੁਲ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਰਖਹਿ ਉਰ ਧਾਰੇ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਭਉਜਲ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰੇ ॥੨॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਸਦਾ ਮਨਿ ਦਾਸਾ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਕਮਲੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ॥ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਘਰ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥੩॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਤਿਨ ਕੀ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ਜੁਗੁ ਜੁਗੁ ਭਗਤੀ ਆਖਿ ਵਖਾਣੀ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਜਪਹਿ ਹਰਿ ਸਾਰੰਗਪਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੪॥੧੩॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 161}

pdArQ:- gur syvw—gurU dI d`sI syvw-BgqI [ AYQY—ies lok ivc [ dir—pRBU dI hzUrI ivc [1[

Brmu—S`k [ AMimRq rsu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs [1[rhwau[

sMswry—sMswir, sMswr ivc [ aur—ihrdw {ars`} [ Baujl—sMswr-smuMdr [2[

min—mn ivc [ kmlu—ihrdw-kml [ Anhdu—iek-rs {Anwhq—ibnw vjwey} [3[

scI—sdw-iQr [ BgqI—BgqW ny [ AwiK—AwK ky, aucwr ky [ swrMgpwxI—prmwqmw {swrMg—DnuK [ pwxI—h`Q [ ijs dy h`Q ivc DnuK hY} [ inrbwxI—vwsnw-rihq [ inhkyvl—su`D {inÕkYvÑX} [4[

ArQ:- hy myry mn! (gurU dI d`sI is`iKAw auqy) S`k nhIN krnw cwhIdw, gurU dI d`sI syvw-BgqI kr ky Awqmk jIvn dyx vwlw hir-nwm rs pIxw cwhIdw hY [1[rhwau[

gurU dI d`sI syvw krn dw inXm sdw qoN hI cilAw Aw irhw hY (cOhW jugW ivc hI prvwn hY) [ koeI pUrn mnu`K hI gurU dI d`sI kwr (pUrI SrDw nwl) krdw hY (jyhVw mnu`K gurU dI d`sI kwr pUrI SrDw nwl krdw hY auh) kdy nwh mukx vwlw hir-nwm-Dn (iek`Tw kr lYNdw hY, aus Dn ivc kdy) Gwtw nhIN pYNdw [ (ieh nwm-Dn iek`Tw krn vwlw mnu`K) ies lok ivc sdw Awqmk Awnµd mwxdw hY, pRBU dI hzUrI ivc BI aus ƒ soBw imldI hY [1[

jyhVy mnu`K gurU dI srn pYNdy hn, auh sMswr ivc mhw purK mMny jWdy hn, auh sMswr-smuMdr qoN Awp pwr lµG jWdy hn, AwpxIAW swrIAW kulW ƒ BI pwr lµGw lYNdy hn, auh prmwqmw dw nwm sdw Awpxy ihrdy ivc sMBwl r`Kdy hn [ pRBU-nwm (dy rMg) ivc rMgy hoey auh mnu`K sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn [2[

jyhVy mnu`K gurU dI srn pYNdy hn, auh Awpxy mn ivc sdw (sBnW dy) dws bxy rihMdy hn, auh Awpxy AMdroN haumY dUr kr lYNdy hn qy auhnW dw ihrdw-kml iKiVAw rihMdw hY [ auhnW dy AMdr (is&iq-swlwh dw, mwno, vwjw) iek-rs v`jdw rihMdw hY, auhnW dI suriq pRBU-crnW ivc itkI rihMdI hY [ pRBU-nwm ivc rMgy hoey auh mnu`K igRhsq ivc rihMdy hoey BI mwieAw dy moh qoN inrlyp rihMdy hn [3[

jyhVy mnu`K gurU dI srn pYNdy hn (prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc aucwrI hoeI) auhnW dI bwxI sdw leI At`l ho jWdI hY, hryk jug ivc (sdw hI) Bgq jn auh bwxI aucwr ky (hornW ƒ BI) suxWdy hn [ auh mnu`K hr roz swrMg-pwxI pRBU dw nwm jpdy rihMdy hn [ hy nwnk! jyhVy mnu`K (gurU dI srn pY ky) pRBU dy nwm ivc rMgy jWdy hn, auhnW dw jIvn pivqR ho jWdw hY, auh vwsnw-rihq ho jWdy hn [4[13[33[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh