ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 160

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਤੂੰ ਅਕਥੁ ਕਿਉ ਕਥਿਆ ਜਾਹਿ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਮਾਰਣੁ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਹਿ ॥ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਨੇਕ ਕੀਮਤਿ ਨਹ ਪਾਹਿ ॥੧॥ ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤਿਸੁ ਮਾਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥ ਤੇਰੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵਖਾਣੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹ ਸਤਸੰਗਤਿ ਬਣਾਈ ॥ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਹਜੇ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਈ ॥ ਜਹ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਹਾ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਈ ॥੨॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵਾ ਮਹਲੀ ਥਾਉ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੩॥ ਆਪੇ ਦਾਤਿ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਤਿਨ ਕਉ ਜੈਕਾਰੁ ॥੪॥੮॥੨੮॥ {ਪੰਨਾ 160}

pdArQ:- AkQu—ijs dy gux ibAwn nwh kIqy jw skx [ mwrxu—mswlw [1[

ijs kI—ijs (prmwqmw) dI [ bwxI—is&iq-swlwh dI bwxI, is&iq-swlwh [ iqsu mwih—aus (prmwqmw) ivc {not:- sMbMDk ‘kI’ dy kwrn ‘ijsu’ dw   u lop ho igAw hY, pr sMbMDk ‘mwih’ ieh Asr nhIN pw skdw [ vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’} [ gur sbid—gurU dy Sbd ny [1[rhwau[

jh—ij`Qy, ijs ihrdy ivc [ shjy—shij, Awqmk Afolqw ivc [3[

gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ mhlI—pRBU dI hzUrI ivc [ nwim—nwm ivc [3[

dwqwru—dwqW dyx vwlw pRBU [ isau—nwl [ jYkwru—vifAweI [4[

ArQ:- ieh is&iq-swlwh ijs (prmwqmw) dI hY aus (prmwqmw) ivc (hI) lIn rihMdI hY (Bwv, ijvyN prmwqmw byAMq hY iqvyN is&iq-swlwh BI byAMq hY iqvyN prmwqmw dy gux BI byAMq hn) [

hy pRBU! qyry guxW dI khwxI ibAwn nhIN kIqI jw skdI [ gurU dy Sbd ny iehI g`l d`sI hY [1[rhwau[

hy pRBU! qUM kQn qoN pry hYN, qyrw srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw [ ijs mnu`K dy pws gurU dw Sbd-rUp mswlw hY (aus ny Awpxy mn ƒ mwr ilAw hY, aus dy) mn ivc qUM Aw v`sdw hYN [ hy pRBU! qyry AnykW hI gux hn, jIv qyry guxW dw mu`l nhIN pw skdy [1[

ijs ihrdy ivc siqgurU v`sdw hY auQy sqsMgiq bx jWdI hY (ikauNik) ijs mnu`K dy ihrdy ivc gurU v`sdw hY auh mnu`K Awqmk Afolqw ivc itk ky hrI dy gux gWdw hY [ ijs ihrdy ivc gurU v`sdw hY, aus ivcoN gurU dy Sbd ny haumY swV id`qI hY [2[

gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K prmwqmw dI syvw-BgqI kr ky prmwqmw dI hzUrI ivc QW pRwpq kr lYNdw hY, gurU dy snmuK rih ky mnu`K Awpxy AMdr prmwqmw dw nwm vsw lYNdw hY [ gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K pRBU-BgqI dI brkiq nwl pRBU dy nwm ivc (sdw) lIn rihMdw hY [3[

dwqW dyx dy smr`Q prmwqmw Awp hI (ijs mnu`K ƒ is&iq-swlwh dI) dwiq dyNdw hY aus dw ipAwr pUry gurU nwl bx jWdw hY [

hy nwnk! jyhVy mnu`K prmwqmw dy nwm (-rMg) ivc rMgy rihMdy hn, auhnW ƒ (lok prlok ivc) vifAweI imldI hY [4[8[28[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਏਕਸੁ ਤੇ ਸਭਿ ਰੂਪ ਹਹਿ ਰੰਗਾ ॥ ਪਉਣੁ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰੁ ਸਭਿ ਸਹਲੰਗਾ ॥ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵੇਖੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰੰਗਾ ॥੧॥ ਏਕੁ ਅਚਰਜੁ ਏਕੋ ਹੈ ਸੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੀਚਾਰੇ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਹਜਿ ਭਵੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥ ਕਹਾ ਗੁਪਤੁ ਪ੍ਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭਿ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ॥ ਆਪੇ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਜਗਾਈ ॥੨॥ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਨੈ ਨ ਹੋਈ ॥ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵੈ ਬੂਝੈ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥੩॥ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਵੇਖੈ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਏ ॥੪॥੯॥੨੯॥ {ਪੰਨਾ 160}

pdArQ:- qy—qoN [ eyksu qy—iek (prmwqmw) qoN hI [ siB—swry [ bYsMqru—A`g [ shlµgw— {sh-lÀn} imly hoey, juVy hoey [ iBMn—v`Krw [1[

soeI—auh (prmwqmw) hI [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [1[rhwau[

shij—Awqmk Afolqw ivc [ khw—ikqy [ pRiB—pRBU ny [ dyie—dyNdw hY [2[

iknY—iksy (jIv) pwsoN [ kih kih—AwK AwK ky [ sBu koeI—hryk jIv [3[

suix—sux ky [ vyKY—sMBwl krdw hY [ qy—qoN [ nwim—nwm ivc [4[

ArQ:- ieh iek Acrj kOqk hY ik prmwqmw Awp hI (ies bhu-rMgI sMswr ivc hr QW) mOjUd hY [ koeI ivrlw mnu`K gurU dI srn pY ky (ies Acrj kOqk ƒ) ivcwrdw hY [1[rhwau[

(sMswr ivc id`sdy ieh) swry (vK vK) rUp qy rMg aus ie`k prmwqmw qoN hI bxy hn [ aus ie`k qoN hI hvw pYdw hoeI hY pwxI bixAw hY A`g pYdw hoeI hY qy ieh swry (q`q vK vK rUp rMg vwly sB jIvW ivc) imly hoey hn [ auh prmwqmw (Awp hI) vK vK rMgW (vwly jIvW) dI sMBwl krdw hY [1[

(AwpxI) Awqmk Afolqw ivc (itikAw hoieAw hI auh) prmwqmw sBnW QwvW ivc ivAwpk ho irhw hY [ ikqy auh gupq hY ikqy prq`K hY [ ieh swrI jgq-Kyl pRBU ny Awp hI bxweI hoeI hY [ (mwieAw dy moh dI nINd ivc) su`qy hoey jIvW ƒ auh prmwqmw Awp hI jgw dyNdw hY [2[

hryk jIv (Awpxy vloN prmwqmw dy gux) AwK AwK ky (auhnW guxW dw) vrxn krdw hY, pr iksy jIv pwsoN aus dw mu`l nhIN pY skdw [ (hW) jyhVw mnu`K siqgurU dy Sbd ivc juVdw hY, auh prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw lYNdw hY [3[

(ies bhu-rMgI sMswr dw mwlk prmwqmw hryk jIv dI ArzoeI) sux sux ky (hryk dI) sMBwl krdw hY, (qy Ardws sux ky hI jIv ƒ) gurU dy Sbd ivc joVdw hY [ (gur-Sbd ivc juiVAw mnu`K) gurU dI d`sI syvw qoN (lok prlok ivc) bVw Awdr-mwx pRwpq krdw hY [

hy nwnk! (gurU dy Sbd dI brkiq nwl hI AnykW jIv) prmwqmw dy nwm (-rMg) ivc rMgy jWdy hn, prmwqmw dy nwm ivc lIn ho jWdy hn [4[9[29[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਸੂਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਗੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਸੇ ਜਨ ਜਾਗੇ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰਿ ॥੧॥ ਸਹਜੇ ਜਾਗੈ ਸਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਸੰਤੁ ਅਨਾੜੀ ਕਦੇ ਨ ਬੂਝੈ ॥ ਕਥਨੀ ਕਰੇ ਤੈ ਮਾਇਆ ਨਾਲਿ ਲੂਝੈ ॥ ਅੰਧੁ ਅਗਿਆਨੀ ਕਦੇ ਨ ਸੀਝੈ ॥੨॥ ਇਸੁ ਜੁਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਨਿਸਤਾਰਾ ॥ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥ ਆਪਿ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ ॥੩॥ ਇਸੁ ਕਲਿਜੁਗ ਮਹਿ ਕਰਮ ਧਰਮੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮੁ ਚੰਡਾਲ ਕੈ ਘਰਿ ਹੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ॥੪॥੧੦॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ 160}

pdArQ:- mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K [ moih—moh ivc [ ipAwir—ipAwr ivc [ bIcwir—ivcwr ivc [ nwim—nwm ivc [1[

shjy—Awqmk Afolqw ivc [ koie—koeI ivrlw [1[rhwau[

AsMqu—ivkwrI mnu`K [ AnwVI—AmoV, ivkwrW vloN nwh prqx vwlw [ qY—Aqy [ lUJY—JgVdw hY, Kicq huMdw hY [ sIJY—kwmXwb huMdw hY [2[

iesu jug mih—ies mnu`Kw jnm ivc [ nwim—nwm dI rwhIN [3[

cMfwl—kukrmI mnu`K [ Gir—ihrdy ivc [4[

ArQ:- jyhVw koeI (vfBwgI mnu`K) pUry gurU pwsoN Awqmk jIvn dI sUJ pRwpq krdw hY, auh Awqmk Afolqw ivc itk ky (mwieAw dy h`ilAW vloN) sucyq rihMdw hY, auh mwieAw dy moh dI nINd ivc nhIN Psdw [1[rhwau[

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K mwieAw dy moh ivc mwieAw dy ipAwr ivc (Awqmk jIvn vloN) Zwi&l hoieAw rihMdw hY [ gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K prmwqmw dy guxW nwl jwx-pCwx dI ivcwr ivc (itk ky mwieAw vloN) sucyq rihMdw hY [ jyhVy mnu`KW dw prmwqmw dy nwm ivc ipAwr pY jWdw hY, auh mnu`K (mwieAw dy moh vloN) sucyq rihMdy hn [1[

ivkwrI mnu`K, ivkwrW vwly pwsy AVI krn vwlw mnu`K kdy BI Awqmk jIvn dI smJ pRwpq nhIN kr skdw, auh igAwn dIAW g`lW (BI) krdw rihMdw hY, qy, mwieAw ivc BI Kicq huMdw rihMdw hY [ (ieho ijhw mwieAw dy moh ivc) AMnHw qy igAwn-hIn mnu`K (izMdgI dI bwzI ivc) kdy kwmXwb nhIN huMdw [2[

ies mnu`Kw jnm ivc Aw ky prmwqmw dy nwm dI rwhIN hI (sMswr-smuMdr qoN) pwr auqwrw ho skdw hY [ koeI ivrlw mnu`K hI gurU dy Sbd ivc juV ky ieh ivcwrdw hY [ Ajyhw mnu`K Awp (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdw hY, Awpxy swry kulW ƒ BI pwr lµGw lYNdw hY [3[

kukrmI mnu`K dy ihrdy ivc (mwno) kiljug Aw jWdw hY, ies kiljug (Bwv, kukrm-dSw) dy pMjy ivc PisAW koeI krm-Drm Cufw nhIN skdw [ hy nwnk! prmwqmw dy nwm qoN ibnw koeI mnu`K (kiljug qoN) ^lwsI nhIN pw skdw [4[10[30[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh