ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 158

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਪਾਏ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ ਸੀਝੈ ਸੋਇ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਸਹਜੁ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰੁ ॥੧॥ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲੈ ਗੁਰੁ ਆਇ ॥ ਸਾਚੈ ਸਹਜਿ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਬੁਝਾਏ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਂਤਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਪਵਿਤ ਪਾਵਨ ਸੁਚਿ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥੨॥ ਬਾਝੁ ਗੁਰੂ ਸਭ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਈ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈ ॥ ਦਰਸਨਿ ਸਚੈ ਸਚੀ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥੩॥ ਕਿਸ ਨੋ ਕਹੀਐ ਦਾਤਾ ਇਕੁ ਸੋਈ ॥ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਈ ॥ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਵਾ ॥੪॥੨॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 158}

pdArQ:- qy—qoN pwsoN [ igAwnu—fUMGI sWJ [ sIJY—kwmXwb ho jWdw hY [ shju—Awqmk Afolqw [1[

Bwig—iksmq nwl [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ swic—sdw-iQr pRBU ivc [1[rhwau[

Awey—Awie, Aw ky [ suic—pivqRqw [2[

Brim—Btkxw ivc [ BulweI—kurwhy peI hoeI [ piq—ie`zq [3[

no—ƒ [ ieku soeI—isr& auh pRBU hI [ imil—iml ky [ gwvW—mYN gwvW [4[

ArQ:- ijs mnu`K ƒ pUrI iksmq nwl gurU Aw ky iml pYNdw hY, auh sdw-iQr pRBU ivc lIn ho jWdw hY auh sdw-iQr rihx vwlI Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY [1[rhwau[

koeI (BwgW vwlw) mnu`K gurU pwsoN prmwqmw nwl fUMGI sWJ hwsl krdw hY [ jyhVw mnu`K gurU pwsoN (ieh rwz) smJ lYNdw hY, auh (jIvn-Kyf ivc) kwmXwb ho jWdw hY [ auh mnu`K gurU pwsoN itkvIN Awqmk Afolqw pRwpq kr lYNdw hY, sdw-iQr pRBU (dy guxW) dI ivcwr hwsl kr lYNdw hY auh mnu`K gurU pwsoN (ivkwrW qoN) ^lwsI (hwsl krn) dw drvwzw l`B lYNdw hY [1[

jy gurU iml pey qW (mnu`K Awpxy AMdroN) iqRSnw dI A`g buJw lYNdw hY, gurU dI rwhIN hI (mnu`K dy) mn ivc SWqI Aw v`sdI hY, gurU pwsoN hI Awqmk pivqRqw Awqmk su`c imldI hY [ gurU dI rwhIN hI gurU dy Sbd ivc juV ky prmwqmw nwl imlwp huMdw hY [2[

gurU qoN ibnw swrI lukweI Btkxw ivc pY ky kurwhy peI rihMdI hY (qy pRBU qy nwm qoN KuMJI rihMdI hY), pRBU dy nwm qoN ibnw (lukweI) bhuq du`K pWdI hY [ jyhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY, auh prmwqmw dw nwm ismrdw hY [ prmwqmw dy drsn ivc lIn hoieAW sdw-iQr pRBU ivc itikAW aus ƒ sdw-iQr rihx vwlI ie`zq pRwpq ho jWdI hY [3[

(pr, hy BweI! pRBU-nwm dI ies dwiq vwsqy pRBU qoN ibnw hor) iks ƒ bynqI kIqI jwey? isr& prmwqmw hI ieh dwiq dyx dy smr`Q hY [ ijs mnu`K auqy auh imhr krdw hY, gurU dy Sbd dI rwhIN aus dw pRBU nwl imlwp ho jWdw hY [

nwnk (dI BI iehI Ardws hY ik) pRIqm gurU ƒ iml ky mYN (BI) sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dy gux gWdw rhW, qy sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ivc lIn rhW [4[2[22[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸੁ ਥਾਉ ਸਚੁ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਇ ॥ ਸਚਿ ਨਿਵਾਸੁ ਕਰੇ ਸਚੁ ਸੋਇ ॥ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਜਾਪੈ ॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਆਪੈ ॥੧॥ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੈਸਿ ਸੁ ਥਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਲਉ ਇਹ ਜਿਹਵਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਨ ਚਾਖੈ ਫੀਕਾ ਆਲਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਤਨੁ ਮਨੁ ਫੀਕਾ ਹੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਦੁਖੀਆ ਚਲਿਆ ਰੋਇ ॥੨॥ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥ ਸਾਚੇ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੈ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰ ॥੩॥ ਨਾਮਿ ਸਮਾਵੈ ਜੋ ਭਾਡਾ ਹੋਇ ॥ ਊਂਧੈ ਭਾਂਡੈ ਟਿਕੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮਨਿ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਭਾਂਡਾ ਜਿਸੁ ਸਬਦ ਪਿਆਸ ॥੪॥੩॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 158}

pdArQ:- su—auh [ scu—sdw-iQr [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [ jwpY—prgt huMdI hY [ AwpY—Awpxy Awp qoN [1[

krmu—imhr [ sqsMig—sqsMg ivc [ bYis—bYT ky [ Qwey—Qwie, QW ivc [1[rhwau[

jlau—sV jwey [ dUjY Bwie—mwieAw dy ipAwr ivc, hor hor suAwd ivc [ Awlwie—boldI hY [ ibnu bUJY—(hir rs dw suAwd) smJx qoN ibnw [ roie—ro ky, duKI ho ky [2[

rsnw—jIB [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [3[

BWfw—Xog pwqr, su`D ihrdw [ aUNDY BWfY—ihrdy ivc, aus ihrdy ivc jo pRBU vloN aulitAw hoieAw hY [ nwim invwsu—nwim dw invwsu [4[

ArQ:- (ijs mnu`K auqy prmwqmw dI) ikrpw hovy (aus ƒ auh) sqsMg ivc imlWdw hY, aus QW ivc auh mnu`K bYT ky prmwqmw dy gux gWdw hY [1[rhwau[

auh (sqsMg) QW s`cw QW hY, (auQy bYiTAW mnu`K dw) mn pivqR ho jWdw hY, sdw-iQr pRBU ivc (mnu`K dw mn) invws krdw hY (sq sMg dI brkiq nwl mnu`K) sdw-iQr pRBU dw rUp ho jWdw hY [ (sqsMg ivc rih ky) sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI dI brkiq nwl mnu`K cOhW jugW ivc pRis`D ho jWdw hY, (aus ƒ XkIn bx jWdw hY ik) ieh swrw Awkwr sdw-iQr pRBU Awp hI Awpxy Awp qoN bxwx vwlw hY [1[

sV jwey ieh jIB jy ieh hor hor suAwdW ivc hI rihMdI hY, jy ieh pRBU dy nwm dw suAwd qW nhIN c`KdI, pr (inMdw Awidk dy) iP`ky bol hI boldI hY [ prmwqmw dy nwm dw suAwd smJx qoN ibnw mnu`K dw mn iP`kw (pRym qoN s`Kxw) ho jWdw hY, srIr BI iP`kw ho jWdw hY (Bwv, igAwn-ieMdRy BI dunIAw dy hoCy pdwrQW vl dOVn dy AwdI ho jWdy hn) [ nwm qoN vWijAw rih ky mnu`K duKI jIvn ibqIq krdw hY, duKI ho ky hI ieQoN Aw^r clw jWdw hY [2[

(ijs mnu`K dI) jIB ny hir-nwm dw suAwd c`iKAw hY, auh Awqmk Afolqw ivc pRBU-pRym ivc mgn rihMdw hY, gurU dI imhr nwl auh sdw-iQr pRBU (dI is&iq-swlwh) ivc rMgI rihMdI hY, gurU dw Sbd hI aus dI ivcwr bixAw rihMdw hY, auh mnu`K Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs pINdw hY, nwm-jl dI pivqR Dwr pINdw hY [3[

(gurU dI ikrpw nwl) jyhVw ihrdw su`D ho jWdw hY auh pRBU dy nwm ivc lIn rihMdw hY [ prmwqmw vloN aulty hoey ihrdy ivc koeI gux nhIN itkdw [ gurU dy Sbd dI brkiq nwl mnu`K dy mn ivc prmwqmw dy nwm dw invws ho jWdw hY [ hy nwnk! aus mnu`K dw ihrdw Asl ihrdw hY ijs ƒ prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI dI qWG l`gI rihMdI hY [4[3[23[

ਗਉੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਇਕਿ ਗਾਵਤ ਰਹੇ ਮਨਿ ਸਾਦੁ ਨ ਪਾਇ ॥ ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਗਾਵਹਿ ਬਿਰਥਾ ਜਾਇ ॥ ਗਾਵਣਿ ਗਾਵਹਿ ਜਿਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥ ਗਾਵਤ ਰਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਰਾਤਾ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਕਿ ਗਾਵਹਿ ਇਕਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇਹਿ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਵਹਿ ਬਿਨੁ ਅਸਨੇਹ ॥ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸਬਦ ਪਿਆਰਿ ॥ ਅਪਨਾ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਸਦਾ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥੨॥ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਮੂਰਖ ਆਪੁ ਜਣਾਵਹਿ ॥ ਨਚਿ ਨਚਿ ਟਪਹਿ ਬਹੁਤੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ॥ ਨਚਿਐ ਟਪਿਐ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਭਗਤਿ ਪਾਏ ਜਨੁ ਸੋਇ ॥੩॥ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਭਗਤਿ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਖੋਇ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਸਭ ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ॥ ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੪॥੪॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 158-159}

pdArQ:- ieik— {l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} keI [ min—mn ivc [ swdu—Awnµd, suAwd [ jwie—jWdw hY [1[

siqgur BwvY—gurU ƒ cMgw l`gy [ nwim—nwm ivc [ suhwvY—sohxy jIvn vwlw bx jWdw hY [1[rhwau[

Bgiq kryih—rwsW pWdy hn [ Asnyh— {Ônyh} ipAwr [ ipAwir—ipAwr ivc [ auir—ihrdy ivc [2[

Awpu—Awpxy Awp ƒ [ Awpu jxwvih—Awpxy Awp ƒ Bgq zwhr krdy hn [ mrY—Awpw-Bwv vloN mrdw hY [ soie—auh hI [3[

vClu— {vÄsl} ipAwr krn vwlw [ scI—sdw-iQr rihx vwlI, prvwn [ sB ibiD—hryk FMg [4[

ArQ:- jy gurU ƒ cMgw l`gy (jy gurU imhr kry qW aus dI imhr dw sdkw aus dI srn AwieAw mnu`K) prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hY, aus dw mn aus dw qn pRBU dy nwm ivc rMigAw jWdw hY qy aus dw jIvn sohxw bx jWdw hY [1[rhwau[

keI mnu`K AYsy hn jo (BgqI dy gIq) gWdy (qW) rihMdy hn (pr auhnW dy) mn ivc koeI Awnµd pYdw nhIN huMdw (ikauNik auh Awpxy Bgq hox dI) haumY ivc (BgqI dy gIq) gWdy hn (auhnW dw ieh au~dm) ivArQ clw jWdw hY [ (is&iq-swlwh dy gIq) Asl ivc auh mnu`K gWdy hn, ijnHW dw prmwqmw dy nwm nwl ipAwr hY, jyhVy sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI dw, Sbd dw ivcwr (Awpxy ihrdy ivc itkWdy hn) [1[

keI mnu`K AYsy hn jo (BgqI dy gIq) gWdy hn qy rwsW pWdy hn, pr pRBU-crnW dy ipAwr qoN ibnw auhnW ƒ prmwqmw dw nwm pRwpq nhIN huMdw [ auhnW dI hI BgqI prvwn huMdI hY, jyhVy gurU dy Sbd dy ipAwr ivc juVy rihMdy hn, ijnHW ny Awpxy pRBU-pqI ƒ sdw Awpxy ihrdy ivc itkw ky r`iKAw hoieAw hY [2[

mUrK lok rwsW pWdy hn qy Awpxy Awp ƒ Bgq prgt krdy hn, (auh mUrK rwsW pwx vyly) n`c n`c ky t`pdy hn (pr AMqr Awqmy haumY dy kwrn Awqmk Awnµd dy QW) duK hI duK pWdy hn [ n`cx t`px nwl BgqI nhIN huMdI [ prmwqmw dI BgqI auhI mnu`K pRwpq kr skdw hY, jyhVw gurU dy Sbd ivc juV ky (Awpw-Bwv vloN, haumY vloN) mrdw hY [3[

(pr jIvW dy kIh v`s?) BgqI nwl ipAwr krn vwlw auh prmwqmw sB jIvW dy FMg jwxdw hY (ik ieh BgqI krdy hn jW pKMf) [ hy nwnk! ijs mnu`K auqy pRBU b^SS krdw hY auh mnu`K aus dy nwm ƒ pCwxdw hY (nwm nwl) fUMGI sWJ pw lYNdw hY [4[4[24[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh