ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 155

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅਵਰਿ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ ਕਿਉ ਰਾਖਉ ਘਰ ਬਾਰੁ ਮਨਾ ॥ ਮਾਰਹਿ ਲੂਟਹਿ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ ॥੧॥ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਉਚਰੁ ਮਨਾ ॥ ਆਗੈ ਜਮ ਦਲੁ ਬਿਖਮੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉਸਾਰਿ ਮੜੋਲੀ ਰਾਖੈ ਦੁਆਰਾ ਭੀਤਰਿ ਬੈਠੀ ਸਾ ਧਨਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣਿ ਅਵਰਿ ਲੁਟੇਨਿ ਸੁ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੨॥ ਢਾਹਿ ਮੜੋਲੀ ਲੂਟਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਸਾ ਧਨ ਪਕੜੀ ਏਕ ਜਨਾ ॥ ਜਮ ਡੰਡਾ ਗਲਿ ਸੰਗਲੁ ਪੜਿਆ ਭਾਗਿ ਗਏ ਸੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ॥੩॥ ਕਾਮਣਿ ਲੋੜੈ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਮਿਤ੍ਰ ਲੁੜੇਨਿ ਸੁ ਖਾਧਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤਿਨ ਕਾਰਣਿ ਜਾਸੀ ਜਮਪੁਰਿ ਬਾਧਾਤਾ ॥੪॥੨॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 155}

pdArQ:- Avir— {l&z ‘Avr’ qoN bhu-vcn} hor, ivroDI, duSmn [ pMc—pMj [ hm—mYN [ eyk jnw—iek`lw [ ikau rwKau—mYN ikvyN bcwvW? Gr bwru—Gr Gwt, swrw Gr [ mnw—hy myry mn! nIq nIq—sdw hI [ krI—krIN, mYN krW [ jnw—hy BweI! [1[

aucru—aucwr, bol [ AwgY—swhmxy [ jm dlu—jm dw dl, jm dI &Oj [ ibKmu—AOKw (krn vwlw) [ Gnw—bhuq [1[rhwau[

mVolI—srIr-mT [ auswir—auswr ky [ duAwrw—drvwzy (kMn n`k Awidk) [ BIqir—ivc [ sw Dnw—jIv-iesqRI [ AMimRq—Awpxy Awp ƒ Amr jwxn vwlI [ kyl—coj-qmwSy, rMg-rlIAW [ kwmix—ijMd-iesqRI [ lutyin—lu`tdy rihMdy hn [ su—auh [ pMc jnw—pMjy jxy, kwmwidk pMjy [2[

dyhurw—mMdr [ eyk jnw—iek`lI [ jm fMfw—jm dw fMfw [ gil—gl ivc [3[

kwmix—vhutI [ rupw—cWdI [ luVyin—loVdy hn, mMgdy hn [ KwDwqw—Kwx dy pdwrQ [ iqn kwrix—iehnW iesqRI imqRW dI ^wqr [ jwsI—jwvygw [ jmpuir—jm dI ngrI ivc [ bwDwqw—b`Jw hoieAw [4[

not:- AMk “4[2[14” ivcoN AMk 2 dw Bwv ieh hY ik ‘gauVI cyqI’ dw ieh dUjw Sbd hY [ “gauVI” dy ku`l Sbd hux qk 14 ho gey hn [

ArQ:- hy myry mn! myry vYrI (kwmwidk) pMj hn, mYN iek`lw hW, mYN (iehnW qoN) swrw Gr (Bwv, Bly gux) ikvyN bcwvW? hy BweI! ieh pMjy mYƒ in`q mwrdy qy lu`tdy rihMdy hn, mYN iks dy pws iSkwieq krW? [1[

hy mn! prmwqmw dw nwm ismr, swhmxy jmrwj dI BwrI qkVI &Oj id`s rhI hY (Bwv, mOq Awaux vwlI hY) [1[rhwau[

prmwqmw ny ieh srIr bxw ky (ies dy kMn n`k Awidk) ds drvwzy bxw id`qy [ (aus dy hukm Anuswr) ies srIr ivc ijMd-iesqRI Aw itkI [ pr ieh jIv-iesqRI Awpxy Awp ƒ Amr jwx ky sdw (dunIAw vwly) coj-qmwSy krdI rihMdI hY, qy auh vYrI kwmwidk pMjy jxy (AMdroN Bly gux) lu`tdy rihMdy hn [2[

(jm dI &Oj ny Aw^r) srIr-mT Fwh ky mMdr lu`t ilAw, jIv-iesqRI iek`lI hI PVI geI [ jm dw fMfw isr auqy v`jw, jm dw sMgl gl ivc ipAw, auh (lu`tx vwly) pMjy jxy B`j gey (swQ C`f gey) [3[

(swrI aumr jd qk jIv jIaUNdw irhw) vhutI sonw cWdI (dy gihxy) mMgdI rihMdI hY, snbMDI imqR Kwx pIx dy pdwrQ mMgdy rihMdy hn, hy nwnk! iehnW dI hI ^wqr jIv pwp krdw rihMdw hY, Aw^r (pwpW dy kwrn) b`Jw hoieAw jm dI ngrI ivc D`ikAw jWdw hY [4[2[14[

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਤੇ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਮੁੰਦ੍ਰਾ ਕਾਂਇਆ ਕੀਜੈ ਖਿੰਥਾਤਾ ॥ ਪੰਚ ਚੇਲੇ ਵਸਿ ਕੀਜਹਿ ਰਾਵਲ ਇਹੁ ਮਨੁ ਕੀਜੈ ਡੰਡਾਤਾ ॥੧॥ ਜੋਗ ਜੁਗਤਿ ਇਵ ਪਾਵਸਿਤਾ ॥ ਏਕੁ ਸਬਦੁ ਦੂਜਾ ਹੋਰੁ ਨਾਸਤਿ ਕੰਦ ਮੂਲਿ ਮਨੁ ਲਾਵਸਿਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੂੰਡਿ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੇ ਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਹਮ ਗੁਰੁ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾਤਾ ॥ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ਸੁਆਮੀ ਏਕੁ ਨ ਚੇਤਸਿ ਅੰਧਾਤਾ ॥੨॥ ਕਰਿ ਪਟੰਬੁ ਗਲੀ ਮਨੁ ਲਾਵਸਿ ਸੰਸਾ ਮੂਲਿ ਨ ਜਾਵਸਿਤਾ ॥ ਏਕਸੁ ਚਰਣੀ ਜੇ ਚਿਤੁ ਲਾਵਹਿ ਲਬਿ ਲੋਭਿ ਕੀ ਧਾਵਸਿਤਾ ॥੩॥ ਜਪਸਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਰਚਸਿ ਮਨਾ ॥ ਕਾਹੇ ਬੋਲਹਿ ਜੋਗੀ ਕਪਟੁ ਘਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਇਆ ਕਮਲੀ ਹੰਸੁ ਇਆਣਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤ ਬਿਹਾਣੀਤਾ ॥ ਪ੍ਰਣਵਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਗੀ ਦਾਝੈ ਫਿਰਿ ਪਾਛੈ ਪਛੁਤਾਣੀਤਾ ॥੪॥੩॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 155-156}

pdArQ:- Gt BIqir—ihrdy ivc [ muMdRw—(mMdIAW vwsnW ƒ rokxw—ieh) muMdRW [ kWieAw—srIr ƒ (nwsvMq jwnxw) [ iKMQwqw—iKMQw, godVI [ qy—auhI [ pMc cyly—pMj igAwn-ieMdRy rUp cyly [ kIjih—krny cwhIdy hn [ rwvl—hy rwvl! hy jogI!

jog jugiq—jog swDn dI jugqI [ iev—ies qrHW [ pwvisqw—pwvis, qUM pw leyNgw [ nwsiq—nhIN hY [ lwvisqw—lwvis, jy qUM lw leyN [1[rhwau[

mUMif muMfwieAY—isr munwieAW [ mUMif—isr [2[

ptMbu—T`gI, ivKwvw [ glI—g`lIN, g`lW nwl [ mnu—lokW dw mn [ lwvis—qUM lWdw hYN [ mUil n—iblkul nhIN [ kI Dwvisqw—ikauN dOVyNgw? nhIN BtkyNgw [3[

rcis mnw—mn rcw ky, mn joV ky [ kptu—T`gI, JUT-&ryb [1[rhwau[

kmlI—J`lI [ hMsu—jIvwqmw [ ibhwxIqw—(aumr) guzr rhI hY [ nwgI—nµgI kWieAW [ dwJY—sVdI hY [ pwCY—smw ivhw jwx ip`CoN [

ArQ:- hy rwvl! Awpxy srIr dy AMdr hI mMdIAW vwsnW ƒ rok—ieh hn (Asl) muMdRW [ srIr ƒ nwsvMq smJ—ies XkIn ƒ godVI bxw [ hy rwvl! (qusI hornW ƒ cyly bxWdy iPrdy ho) Awpxy pMjy, igAwn-ieMidRAW ƒ v`s ivc kro, cyly bxwE, Awpxy mn ƒ fMfw bxwE (qy h`Q ivc PVo [ Bwv, kwbU kro) [1[

(hy rwvl!) qUM gwjr mUlI Awidk Kwx ivc mn joVdw iPrdw hYN, pr jy qUM aus gur-Sbd ivc mn joVyN (ijs qoN ibnw) koeI hor (jIvn-rwh ivKwx dy smr`Q) nhIN hY, qW qUM ies qrHW jog (pRBU-crnW ivc juVn) dw qrIkw l`B leyNgw [1[rhwau[

jy (gMgw dy kMFy) isr munwieAW gurU imldw hY (Bwv, qusI qW gMgw dy kMFy isr munw ky gurU Dwrdy ho) qW AsW qW gurU ƒ hI gMgw bxw ilAw hY, (Bwv, swfy vwsqy gurU hI mhW pivqR qIrQ hY) [ AMnHw (rwvl) aus ieko mwlk ƒ nhIN ismrdw jo iqMnW BvxW (dy jIvW) ƒ qwrn dy smrQ hY [2[

hy jogI! qUM (jog dw) ivKwvw kr ky inrIAW g`lW ivc hI lokW dw mn prcWdw hYN, pr qyrw Awpxw sMsw au~kw hI dUr nhIN huMdw [ jy qUM ie`k prmwqmw dy crnW ivc ic`q joVyN, qW l`b qy loB dy kwrn bxI hoeI qyrI Btkxw dUr ho jwey [3[

hy jogI! bhuqw T`gI-Pryb dw bol ikauN boldw hYN? Awpxw mn joV ky mwieAw-rihq pRBU dw nwm ismr [1[rhwau[

ijs mnu`K dw srIr J`lw hoieAw ipAw hovy (ijs dy igAwn-ieMdRy ivkwrW ivc J`ly hoey pey hox) ijs dw jIvwqmw AM\wxw hovy (izMdgI dw shI rsqw nwh smJdw hovy) aus dI swrI aumr mwieAw dI mmqw ivc lµG jWdI hY [ (qy) nwnk bynqI krdw hY ik jdoN (mmqw dy swry pdwrQ jgq ivc hI C`f ky) srIr iek`lw hI (mswxW ivc) sVdw hY, smw ivhw jwx qy jIv pCuqwauNdw hY [4[3[15[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh