ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 154

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਕਿਰਤੁ ਪਇਆ ਨਹ ਮੇਟੈ ਕੋਇ ॥ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਆਗੈ ਹੋਇ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਣਾ ਸੋਈ ਹੂਆ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਕਰਣੈ ਵਾਲਾ ਦੂਆ ॥੧॥ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਮ ਕੇਵਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤਿ ॥ ਕਰਮੁ ਧਰਮੁ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਜਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੂ ਏਵਡੁ ਦਾਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ ਤੋਟਿ ਨਾਹੀ ਤੁਧੁ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ॥ ਕੀਆ ਗਰਬੁ ਨ ਆਵੈ ਰਾਸਿ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੇਰੈ ਪਾਸਿ ॥੨॥ ਤੂ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲਹਿ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੀ ਤਿਉ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇ ॥ ਤੂੰ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਚਾ ਸਿਰਿ ਮੇਰੈ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਇ ਭਰੋਸੈ ਤੇਰੈ ॥੩॥ ਤਨ ਮਹਿ ਮੈਲੁ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥ ਤੇਰਾ ਤਾਣੁ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਰਹਣਾ ਭਗਤਿ ਸਰਣਾਈ ॥੪॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 154}

pdArQ:- ikrqu—kIqw hoieAw kMm, jnmW jnmWqrW dy kIqy kMmW dy sMskwrW dw smUh [ pieAw—jo mn ivc iek`Tw hoieAw ipAw hY [ ikAw jwxw—mYN kIh smJ skdw hW ? (koeI nhIN smJ skdw) [ AwgY—Awaux vwly jIvn-smy ivc [ ikAw hoie—kIh vwprygw ?[1[

nw jwxw krm—mYN Awpxy (ipCly kIqy) krm nhIN smJ skdw (krmW dI shI kImq nhIN pw skdw, mYN kIqy krmW ƒ bhuq mh`qqw dy irhw hW) [ nw jwxw kyvf qyrI dwiq—hy pRBU ! qyrIAW ikqnIAW hI byAMq dwqW mYƒ iml rhIAW hn, auhnW ƒ mYN smJ nhIN skdw [1[rhwau[

eyvfu—ieqnw v`fw [ BMfwr—^jwny [ n AwvY rwis—Pbdw nhIN, kuJ svwr nhIN skdw [ ipMfu—srIr [ qyrY pwis—qyry hvwly, qyry Awsry [2[

mwir—myrw Awpw-Bwv mwr ky [ jIvwlih—qUM Awqmk jIvn dyNdw hYN [ bKis—b^S ky, imhr kr ky [ imlwie—(Awpxy crnW ivc) joV ky [ ijau BwvI—ijvyN qYƒ BwauNdw hY [ jpwie—jpw ky [ dwnw—(myry idl dI) jwxn vwlw [ bInw—(myry kMmW ƒ) vyKx vwlw [ isir—isr auqy [ dyie—dy ky [3[

rwqw—rMigAw hoieAw [ sbid—gurU dy Sbd ivc (juV ky) [ qwxu—qwkq, Awsrw [4[

ArQ:- mYN Awpxy kIqy krmW dI TIk kImq nhIN jwxdw (mYN iehnW ƒ bhuq mh`qqw dyNdw hW), (dUjy pwsy, hy pRBU !) qyrIAW byAMq dwqW mYƒ iml rhIAW hn auhnW ƒ BI mYN nhIN smJ skdw (ieh i^Awl krnw myrI BwrI Bu`l hY ik myry kIqy krmW Anuswr mYƒ iml irhw hY [ ieh qW qyrI inrol imhr hY imhr) [ qyrw nwm hI myrI jwiq hY, qyrw nwm hI myrw krm-Drm hY (mYƒ qyry nwm dI hI Et hY [ nwh mwx hY iksy kIqy krm-Drm dw, nwh iksy au~cI jwiq dw) [1[rhwau[

jnmW jnmWqrW dy kIqy kMmW dy sMskwrW dw smUh jo mn ivc iek`Tw hoieAw ipAw hY (krmW dI rwhIN) koeI mnu`K imtw nhIN skdw [ (iesy qrHW AgWh leI BI krm-Drm qoN cMgy nqIjy dI Aws ivArQ hY) koeI smJ nhIN skdw ik Awaux vwly jIvn-smy ivc kIh vwprygw [ (krmW dw Awsrw C`fo, pRBU dI rzw ivc qurnw is`Ko) jgq ivc jo kuJ ho irhw hY prmwqmw dI rzw ivc ho irhw hY, pRBU qoN ibnw hor koeI kuJ krn vwlw nhIN hY (ausy dI BgqI kro) [1[

hy pRBU ! qUM dwqW dyx vwlw ieqnw v`fw dwqw hYN (BgqI dI dwiq BI qUM Awp hI dyNdw hYN) qyry ^zwinAW ivc BgqI (dI dwiq) dI koeI Gwt nhIN hY, (Awpxy iksy cMgy Awcrn bwry mnu`K dw) kIqw hoieAw AhMkwr kuJ svwr nhIN skdw, mnu`K dI ijMd qy srIr sB kuJ qyry hI Awsry hY [ (ijvyN qUM srIr dI prvirS leI rozI dyNdw hYN, iqvyN ijMd ƒ BI BgqI dI ^urwk dyx vwlw qUM hI hYN) [2[

(hy pRBU !) qUM Awp hI mYƒ gurU dI miq dy ky, myry au~qy imhr kr ky mYƒ Awpxy crnW ivc joV ky, myrw Awpw-Bwv mwr ky, qy ijvyN qYƒ BwauNdw hY mYƒ Awpxw nwm jpw ky mYƒ Awqmk jIvn dyNdw hYN [ qUM myry idl dI jwxdw hYN, qUM (myrI hwlq) vyKdw hYN, qUM myry isr au~qy (rwKw) hYN, mYN sdw qyry hI Awsry hW (mYƒ Awpxy iksy krmW dw Awsrw nhIN hY) [3[

(hy pRBU !) ijnHW dw mn (qyry ipAwr ivc) rMigAw hoieAw hY, auhnW dy srIr ivc ivkwrW dI mYl nhIN [ gurU dy bcnW au~qy qur ky gurU dy Sbd ivc juV ky auhnW ny qYƒ sdw kwiem rihx vwly ƒ pCwx ilAw hY (qyry nwl sWJ pw leI hY), (krmW dw Awsrw lYx dy QW) auhnW ƒ qyry nwm dw hI Awsrw hY, auh sdw qyry nwm dI vifAweI krdy hn [

hy nwnk ! (AwK—) auh mnu`K pRBU dI BgqI ivc r`qy rihMdy hn, auh pRBU dI srn rihMdy hn [4[10[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਿਨਿ ਅਕਥੁ ਕਹਾਇਆ ਅਪਿਓ ਪੀਆਇਆ ॥ ਅਨ ਭੈ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ ਕਿਆ ਡਰੀਐ ਡਰੁ ਡਰਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਸੁ ਨਰ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ॥ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ਮਿਲੇ ਸਾਬਾਸਿ ॥੨॥ ਜਾਹਿ ਸਵਾਰੈ ਸਾਝ ਬਿਆਲ ॥ ਇਤ ਉਤ ਮਨਮੁਖ ਬਾਧੇ ਕਾਲ ॥੩॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਰਾਮੁ ਰਿਦੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਭ੍ਰਮ ਦੂਰੇ ॥੪॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 154}

pdArQ:- ijin—ijs (jIv) ny [ AkQu—(auh pRBU) ijs dy swry gux ibAwn n ho skx [ khwieAw—kihAw qy khwieAw, Awp ismirAw qy hornW ƒ ismrn dI pRyrnw kIqI [ AipE—AMimRq-nwm [ pIAwieAw—pIAw qy pIAwieAw, Awp pIqw qy hornW ƒ iplwieAw [ An BY—(dunIAw vwly) hor hor fr [1[

ikAw frIAY—frn dI loV nhIN rihMdI, nhIN frdw [ fru—(dunIAw vwlw) fr [ frih—fr ivc, prmwqmw dy fr-Adb ivc [ pCwnw—ijs ny pCwx ilAw, ijs ny pRBU nwl jwx-pCwx pw leI [1[rhwau[

ijsu nr irdY—ijs mnu`K dy ihrdy ivc [ shij—shj ivc (itky rih ky), Afol AvsQw ivc (itky rihx dy kwrn) [ suBwie—pRBU dy pRym ivc (juVy rihx krky) [2[

jwih—ijnHW bMidAW ƒ [ svwrY—svwlY, mwieAw dI nINd ivc su`qy r`Kdw hY [ swJ—Swm [ ibAwl—svyry [ swJ ibAwl—svyry Swm, hr vyly [ ieq—ieQy, ies lok ivc [ auqy—au~Qy, prlok ivc [ bwDy kwl—mOq (dy shm) dy b`Jy hoey [3[

Aih—idn [ inis—rwq [ irdY—ihrdy ivc [ pUry—pUrn [ BRm—Btkxw [4[

ArQ:- ijs mnu`K ny pUry gurU dy Sbd ivc juV ky prmwqmw nwl jwx-pCwx pw leI, auh (dunIAw dy JMbyilAW ivc) shmdw nhIN, aus dw (dunIAw vwlw) shm (prmwqmw vwsqy aus dy ihrdy ivc itky hoey) fr-Adb ivc mu`k jWdw hY [1[rhwau[

(gurU dy Sbd ivc juV ky) ijs mnu`K ny Ak`Q pRBU ƒ (Awp ismirAw hY qy) hornW ƒ ismrn leI pRyirAw hY aus ny Awp nwm-AMimRq pIqw hY qy hornW ƒ iplwieAw hY [ aus ƒ (dunIAw vwly) hor swry shm Bu`l jWdy hn ikauNik auh (sdw pRBU dy) nwm ivc lIn rihMdw hY [1[

ijs mnu`K dy ihrdy ivc hrI prmwqmw dw nwm rws-pUMjI hY, auh (mwieAw dI ^wqr nhIN foldw, auh) Afol AvsQw ivc itikAw rihMdw hY, auh pRBU dy ipAwr ivc juiVAw rihMdw hY, aus ƒ (pRBU dy dr qoN) Awdr imldw hY [2[

(pr) ijnHW mnu`KW ƒ pRBU hr vyly (svyr Swm) mwieAw dI nINd ivc hI su`qy r`Kdw hY, auh sdw Awpxy mn dy ipCy qurn vwly mnu`K lok prlok ivc hI mOq dy shm nwl b`Jy rihMdy hn (ijqnw icr ieQy hn mOq dw shm auhnW dy isr auqy svwr rihMdw hY, ies qoN ipCoN BI jnm mrn dy gyV ivc D`ky KWdy hn) [3[

hy nwnk! ijnHW dy ihrdy ivc idn rwq (hr vyly) prmwqmw v`sdw hY, auh pUrn mnu`K hn (auh foldy nhIN) [ ijnHW ƒ prmwqmw iml ipAw auhnW dIAW sB BtkxW mu`k jWdIAW hn [4[11[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਹਿਤਕਾਰੁ ॥ ਚਾਰੇ ਬੇਦ ਕਥਹਿ ਆਕਾਰੁ ॥ ਤੀਨਿ ਅਵਸਥਾ ਕਹਹਿ ਵਖਿਆਨੁ ॥ ਤੁਰੀਆਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਜਾਨੁ ॥੧॥ ਰਾਮ ਭਗਤਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤਰਣਾ ॥ ਬਾਹੁੜਿ ਜਨਮੁ ਨ ਹੋਇ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਪੰਡਿਤ ਮੁਖਿ ਸੋਈ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਅਰਥੁ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥੨॥ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਹਰਿ ਸੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਈ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਆਨੰਦੁ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਪਰਮਾਨੰਦੁ ॥੩॥ ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੁ ਬੁਝਾਇਆ ॥ ਦੀਨਾ ਨਾਥੁ ਸਰਬ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੪॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 154}

pdArQ:- qRY gux ihqkwru—qRYguxI sMswr nwl ihq krn vwlw [ jnim mrY—jMm ky mrdw hY, jMmdw mrdw rihMdw hY [ kQih—izkr krdy hn [ Awkwru—qRYguxI id`sdw sMswr [ khih viKAwnu—viKAwn kihMdy hn, izkr krdy hn [ qIin AvsQw—(mn dIAW) iqMn hwlqW [ qurIAwvsQw—qurIX AvsQw, auh hwlq jdoN jIvwqmw qy prmwqmw ie`k-rUp ho jWdy hn, jdoN ijMd pRBU ivc lIn ho jWdI hY [ qy—qoN [ siqgurU qy—gurU qoN, gurU dI srn pY ky [ jwnu—pCwx, fUMGI sWJ pw lvo [1[

qrxw—qr skIdw hY (jnm-mrn dy gyV-rUp smuMdr ivcoN) [1[rhwau[

cwir pdwrQ—Drm, ArQ, kwm, moK [ sBu koeI—hryk (ivcwrvwn) mnu`K [ muiK—mUMh ivc [ ArQu bIcwru—AnuBvI igAwn, (mukiq pdwrQ dw) ArQ qy ivcwr [ mukiq—^lwsI, mn dIAW iqMnW hI hwlqW qoN suqMqrqw [2[

mukiq Awnµdu—Awqmk suqMqR AvsQw dw Awnµd [3[

ijin—ijs (mnu`K) ny [ guir idKwieAw—ijs ƒ gurU ny ivKw id`qw [ inrwsu—AwsW qoN suqMqR rihxw [4[

ArQ:- (jnm mrn dw gyV, mwno, iek GuMmxGyrI hY, ies ivcoN) prmwqmw dI BgqI Aqy gurU dI d`sI hoeI kwr kr ky pwr lµG jweIdw hY, (jyhVw lµG jWdw hY aus ƒ) muV nwh jnm huMdw hY nwh mOq [ (aus AvsQw ƒ qurIAw AvsQw kih lvo) [1[rhwau[

cwry vyd ijs qRYguxI sMswr dw izkr krdy hn (jo mnu`K pRBU-BgqI qoN s`Kxw hY qy) ausy qRYguxI sMswr nwl hI ihq krdw hY auh jMmdw mrdw rihMdw hY (auh jnm mrn dI GuMmxGyrI ivc ipAw rihMdw hY) [ (Aijhy mnu`K) jo BI ivAwiKAw krdy hn mn dIAW iqMnW AvsQw dw hI izkr krdy hn [ (ijs AvsQw ivc jIvwqmw prmwqmw nwl ie`k-rUp ho jWdw hY auh ibAwn nhIN kIqI jw skdI) [ gurU dI srn pY ky prmwqmw nwl fUMGI jwx-pCwx pw lvo—ieh hY qurIAw AvsQw [1[

hryk jIv Drm ArQ kwm moK (=mukqI) iehnW cwr pdwrQW dw izkr qW krdw hY, isMimRqIAW SwsqRW dy pMifqW dy mUMhoN BI iehI suxIdw hY, pr mukiq pdwrQ kIh hY (auh AvsQw ikho jyhI hY ijQy jIv iqMnW guxW dy pRBwv qoN inrlyp ho jWdw hY) gurU dI srn pYx qoN ibnw ies dw AnuBv nhIN ho skdw, ieh pdwrQ prmwqmw dI BgqI kIiqAW imldw hY [2[

ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw Aw v`sdw hY aus ƒ BgqI dI pRwpqI ho geI, qy ieh BgqI gurU dI rwhIN hI imldI hY [ prmwqmw dI BgqI dI rwhIN hI mukqI pdwrQ dw Awnµd mwxIdw hY, ieh au~cy qoN au~cw Awnµd gurU dI is`iKAw qy quirAW imldw hY [3[

ijs mnu`K ny mukqI dw Awnµd hwsl kr ilAw, gurU ny srb-suK-dwqw dInwnwQ pRBU Awp vyK ky ijs mnu`K ƒ ivKw id`qw, aus ƒ dunIAw dIAW AwsW dy AMdr rihMdIAW hI AwsW qoN auprwm rihx dI jwc gurU isKw dyNdw hY [ hy nwnk! aus mnu`K dw mn pRBU-crnW (dy ipAwr) ivc rMigAw rihMdw hY [4[12[

ਗਉੜੀ ਚੇਤੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਇਆ ਰਹੈ ਸੁਖਾਲੀ ਬਾਜੀ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੋ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਮੁਚੁ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਹਿ ਬਹੁਤੁ ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰੋ ॥ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਮੈ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਉ ਧਰ ਉਪਰਿ ਛਾਰੋ ॥੧॥ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਸਿਖ ਹਮਾਰੀ ॥ ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਕੀਤਾ ਰਹਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਬਹੁੜਿ ਨ ਆਵੈ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਉ ਤੁਧੁ ਆਖਾ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਸੁਣਿ ਸਿਖ ਹਮਾਰੀ ॥ ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਦਾ ਕਰਹਿ ਪਰਾਈ ਝੂਠੀ ਲਾਇਤਬਾਰੀ ॥ ਵੇਲਿ ਪਰਾਈ ਜੋਹਹਿ ਜੀਅੜੇ ਕਰਹਿ ਚੋਰੀ ਬੁਰਿਆਰੀ ॥ ਹੰਸੁ ਚਲਿਆ ਤੂੰ ਪਿਛੈ ਰਹੀਏਹਿ ਛੁਟੜਿ ਹੋਈਅਹਿ ਨਾਰੀ ॥੨॥ ਤੂੰ ਕਾਇਆ ਰਹੀਅਹਿ ਸੁਪਨੰਤਰਿ ਤੁਧੁ ਕਿਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ॥ ਕਰਿ ਚੋਰੀ ਮੈ ਜਾ ਕਿਛੁ ਲੀਆ ਤਾ ਮਨਿ ਭਲਾ ਭਾਇਆ ॥ ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਢੋਈ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੩॥ ਹਉ ਖਰੀ ਦੁਹੇਲੀ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੈ ਕੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਾਜੀ ਤੁਰਕੀ ਸੁਇਨਾ ਰੁਪਾ ਕਪੜ ਕੇਰੇ ਭਾਰਾ ॥ ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲੇ ਨਾਨਕ ਝੜਿ ਝੜਿ ਪਏ ਗਵਾਰਾ ॥ ਕੂਜਾ ਮੇਵਾ ਮੈ ਸਭ ਕਿਛੁ ਚਾਖਿਆ ਇਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਤੁਮਾਰਾ ॥੪॥ ਦੇ ਦੇ ਨੀਵ ਦਿਵਾਲ ਉਸਾਰੀ ਭਸਮੰਦਰ ਕੀ ਢੇਰੀ ॥ ਸੰਚੇ ਸੰਚਿ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸ ਹੀ ਅੰਧੁ ਜਾਣੈ ਸਭ ਮੇਰੀ ॥ ਸੋਇਨ ਲੰਕਾ ਸੋਇਨ ਮਾੜੀ ਸੰਪੈ ਕਿਸੈ ਨ ਕੇਰੀ ॥੫॥ ਸੁਣਿ ਮੂਰਖ ਮੰਨ ਅਜਾਣਾ ॥ ਹੋਗੁ ਤਿਸੈ ਕਾ ਭਾਣਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਹੁ ਹਮਾਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਭਾਰਾ ਹਮ ਤਿਸ ਕੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭ ਰਾਸਿ ਤਿਸੈ ਕੀ ਮਾਰਿ ਆਪੇ ਜੀਵਾਲੇ ॥੬॥੧॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 154-155}

not:- ies Sbd dy A^rIly AMk vyKo! AMk 6 d`sdw hY ik Sbd dy 6 bMd hn [ AMk 13 d`sdw hY ik gauVI rwg ivc gurU nwnk dyv jI dw ieh 13vW Sbd hY [ AMk 1 nvW AwieAw hY [ ieh d`sdw hY ik koeI nvIN qbdIlI AweI hY [ hux qk dy Sbd “gauVI” dy sn [ pr Sbd nµ: 13 “gauVI cyqI” dw hY [ “gauVI cyqI” dw ieh pihlw hI Sbd hY [ 12 Sbd “gauVI” dy; 1 Sbd “gauVI cyqI” dw; joV 13 [ “gauVI cyqI” dy kul 5 Sbd hY [ auQy A^Irlw joV hY [5[17[, Bwv, 12 Sbd ‘gauVI’ dy Aqy 5 Sbd “gauVI cyqI” dy, joV 17[

ies Sbd ivc kdy kwieAW ƒ sMboDn kIqw hY kdy jIvwqmw ƒ [

pdArQ:- AMimRq—(Awpxy Awp ƒ) Amr smJx vwlI [ kwieAw—dyh, srIr [ suKwlI—suK-AwlX, suKW dw Gr, suK mwxn vwlI [ bwjI—Kyf [ mucu—bhuq [ kmwvih—(hy kwieAW!) qUM kmWdI hYN [ qUM—qYƒ [ kwieAw—hy kwieAW! Dr—DrqI [ Cwro—Cwr, suAwh [1[

isK—is`iKAw [ suik®qu—nyk kmweI [ rhsI—nwl inBygI [ bhuiV—muV [1[rhwau[

hau—mYN [ inMdw icMdw—inMdw dw icMqn [ lwieqbwrI—ieqbwr dUr krn vwlw au~dm, cuZlI [ vyil—iesqRI [ johih—qUM q`kdw hYN [ buirAwrI—burweI, BYV [ hMsu—jIvwqmw [2[

supnµqir—supn AMqir, supny ivc, nINd ivc, su`qI hoeI [ min—mn ivc [ Blw BwieAw—cMgw l`gw [ hliq—hlq ivc, ies lok ivc [ pliq—plq ivc, prlok ivc [ Aihlw—au~qm [3[

KrI duhylI—bhuq duKI [ bwbw—hy bwbw! bwq—vwq [1[rhwau[

qwjI—GoVy [ kyry—dy [ gvwrw—hy gvwr! hy mUrK! kUjw—imsrI [4[

nIv—nINh [ idvwl—dIvwr, kMD [ Bs—suAwh [ sMcy—^jwny [ mwVI—mhl [ sMpY—Dn [ kyrI dI [5[

hogu—hovygw [ Bwxw—rzw [1[rhwau[

vxjwry—vxj krn vwly jIv [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ mwir—mwr ky [6[

ArQ:- ieh srIr Awpxy Awp ƒ Amr jwx ky suK mwxn ivc hI l`gw rihMdw hY, (ieh nhIN smJdw ik) ieh jgq (iek) Kyf (hI) hY [ hy myry srIr! qUM l`b loB kr irhw hYN qUM bhuq kUV kmw irhw hYN (ivArQ dOV-B`j hI kr irhw hYN), qUM (Awpxy au~qy l`b loB kUV Awidk dy Asr hyT kIqy mwVy kMmW dw) Bwr cukdw jw irhw hYN [ hy myry srIr! mYN qyry vrgy ieauN ruldy vyKy hn ijvyN DrqI auqy suAwh [1[

hy myrI ijMdy! myrI is`iKAw iDAwn nwl sux [ kIqI hoeI nyk kmweI hI qyry nwl inBygI [ (jy ieh mnu`Kw jnm gvw ilAw), qW muV (CyqI) vwrI nhIN imlygI [1[rhwau[

hy myry srIr! mYN qYƒ smJWdw hW, myrI nsIhq sux [ qUM prweI inMidAw dw iDAwn r`Kdw hYN, qUM (hornW dI) JUTI cuZlI krdw rihMdw hYN [ hy jIv! qUM prweI iesqRI ƒ (BYVI ingwh nwl) q`kdw hYN, qUM corIAW krdw hYN, hor burweIAW krdw hYN [

hy myrI kwieAW! jdoN jIvwqmw qur jwiegw, qUM ieQy hI rih jwieNgI, qUM (qdoN) Cu`tV iesqRI vWg ho jwieNgI [

hy myry srIr! qUM (mwieAw dI) nINd ivc hI su`qw irhw (qYƒ smJ hI n AweI ik) qUM kIh krqUqW krdw irhw [ corI Awidk kr ky jo mwl-Dn mYN ilAwauNdw irhw, qYƒ auh mn ivc psMd AwauNdw irhw [ (ies qrHW) nwh ies lok ivc soBw K`tI, nwh prlok ivc Awsrw (imlx dw pRbMD) hoieAw [ kImqI mnu`Kw jnm zwieAw kr ilAw [3[

hy BweI! (jIvwqmw dy qur jwx qy hux) mYN kWieAW bhuq duKI hoeI hW [ hy nwnk! myrI hux koeI vwq nhIN pu`Cdw [1[rhwau[

hy nwnk! (AwK—) hy mUrK! vDIAw GoVy, sonw cWdI, k`piVAW dy l`d—koeI BI SY (mOq vyly) iksy dy nwl nhIN jWdI [ sB ieQy hI rih jWdy hn [ imsrI myvy Awidk BI mYN sB kuJ c`K ky vyK ilAw hY [ (iehnW ivc BI ieqnw svwd nhIN ijqnw hy pRBU!) qyrw nwm im`Tw hY [4[

nIhW r`K r`K ky mkwnW dIAW kMDW auswrIAW, pr (mOq AwieAW) ieh suAwh dy mMdrW dI FyrI vWg hI ho gey [ (mwieAw dy) ^zwny iek`Ty kIqy iksy ƒ (hQoN) nhIN dyNdw, mUrK smJdw hY ik ieh sB kuJ myrw hY (pr ieh nhIN jwxdw ik) sony dI lµkw sony dy mhl (rwvx dy BI nwh rhy, qUM iks dw ivcwrw hYN) ieh Dn iksy dw BI nhIN bixAw rihMdw [5[

hy mUrK AM\wx mn! sux [ aus prmwqmw dI rzw hI vrqygI (lob loB Awidk C`f ky aus dI rzw ivc qurnw is`K) [1[rhwau[

swfw mwlk-pRBU v`fw swhUkwr hY, AsI swry jIv aus dy Byjy hoey vxjwry-vpwrI hW (ieQy nwm-vpwr krn Awey hoey hW) [ ieh ijMd ieh srIr ausy Swh dI id`qI hoeI rws-pUMjI hY [ auh Awp hI mwrdw qy Awp hI ijMd dyNdw hY [6[1[13[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh