ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 152

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਪਉਣੈ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਕਾ ਮੇਲੁ ॥ ਚੰਚਲ ਚਪਲ ਬੁਧਿ ਕਾ ਖੇਲੁ ॥ ਨਉ ਦਰਵਾਜੇ ਦਸਵਾ ਦੁਆਰੁ ॥ ਬੁਝੁ ਰੇ ਗਿਆਨੀ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥੧॥ ਕਥਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਨਤਾ ਸੋਈ ॥ ਆਪੁ ਬੀਚਾਰੇ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੇਹੀ ਮਾਟੀ ਬੋਲੈ ਪਉਣੁ ॥ ਬੁਝੁ ਰੇ ਗਿਆਨੀ ਮੂਆ ਹੈ ਕਉਣੁ ॥ ਮੂਈ ਸੁਰਤਿ ਬਾਦੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਦੇਖਣਹਾਰੁ ॥੨॥ ਜੈ ਕਾਰਣਿ ਤਟਿ ਤੀਰਥ ਜਾਹੀ ॥ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਘਟ ਹੀ ਮਾਹੀ ॥ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤੁ ਬਾਦੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ਭੀਤਰਿ ਹੋਦੀ ਵਸਤੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥੩॥ ਹਉ ਨ ਮੂਆ ਮੇਰੀ ਮੁਈ ਬਲਾਇ ॥ ਓਹੁ ਨ ਮੂਆ ਜੋ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਮਰਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਇਆ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 152}

pdArQ:- Awpu—Awpxy Awp ƒ, Awpxy Awqmk jIvn ƒ, Awpxy Asly ƒ [ bIcwry—ivcwrdw hY, cyqy r`Kdw hY, pVqwlqw rihMdw hY [ su—auh mnu`K [ igAwnI—igAwnvwn, Awqmk jIvn dI sUJ vwlw [ soeI—auh (prmwqmw) hI [ kQqw bkqw—(hryk jIv ivc ivAwpk ho ky) bolx vwlw [ sunqw—suxn vwlw [1[rhwau[

pauxY kw—hvw dw [ mylu—iek`T [ cpl—iksy ie`k QW nwh itkx vwlI [ Kylu—Kyf, dOV-B`j [ nau drvwzy—A`KW, kMn, n`k, mUMh Awidk nO gOlkW [ duAwru—drvwzw [ dsvw duAwru—dsvW drvwzw (ijs rwhIN bwhrly jgq nwl mnu`K dy AMdrly dI jwx-pCwx bxI rihMdI hY), idmwZ [ ry igAwnI—hy igAwnvwn! hy Awqmk jIvn dI sUJ vwly! buJu—smJ lY [1[

dyhI mwtI—im`tI Awidk q`qW dw bixAw srIr [ bolY pauxu—suAws c`l irhw hY [ mUAw kauxu—(gurU ƒ imilAW) kOx mrdw hY? suriq—mwieAw vwly pwsy dI iK`c [ bwdu—(mwieAw dI ^wqr mn dw) JgVw [ Ehu—auh (jIvwqmw) [2[

jY kwrix—ijs (rqn pdwrQ) dI ^wqr [ qit—kMFy au~qy [ qit qIrQ—qIrQW dy kMFy qy [ jwhI—jwih, jWdy hn [ Gt hI mwhI—ihrdy ivc hI [ piV—pVH ky [ bwdu—crcw, bhs [ vKwxY—aucwrdw hY [ BIqir—ihrdy ivc hI, AMdr hI [3[

hau—mYN, jIvwqmw [ blwie—mmqw-rUp cuVyl [ guir—gurU ny [ jwqw—jMmdw [4[

ArQ:- hy BweI! ijhVw mnu`K (gurU dI srn pY ky) Awpxy Awqmk jIvn ƒ pVqwldw rihMdw hY auh mnu`K Awqmk jIvn dI sUJ vwlw ho jWdw hY (aus ƒ ieh smJ Aw jWdI hY ik) auh prmwqmw hI (hryk jIv ivc ivAwpk ho ky) bolx vwlw hY suxn vwlw hY [1[rhwau[

hy Awqmk jIvn dI sUJ vwly mnu`K! (gurU dI srn pY ky) ieh g`l smJ lY (ik jdoN) hvw pwxI A`g (Awidk q`qW dw) imlwp huMdw hY (qdoN ieh srIr bxdw hY, qy ies ivc) cMcl Aqy ikqy ie`k QW nwh itkx vwlI bu`DI dI dOV-B`j (SurU ho jWdI hY) [ (srIr dIAW) nO hI golkW (ies dOV-B`j ivc Swiml rihMdIAW hn, isr&) idmwZ (hI hY ijs rwhIN Awqmk jIvn dI sUJ pY skdI hY) [1[

hy igAwnvwn mnu`K! ies g`l ƒ smJ (ik jdoN mnu`K ƒ gurU iml pYNdw hY qdoN mnu`K dy AMdroN isr& Awpw-Bwv dI mOq huMdI hY, auN\) hor kuJ nhIN mrdw, im`tI Awidk q`qW qoN bxy ies srIr ivc suAws c`ldw hI rihMdw hY [ (hW, gurU imilAW mnu`K dy AMdroN mwieAw vwly pwsy dI) iK`c mr jWdI hY, (mwieAw dI ^wqr mn dw) JgVw mr jWdw hY (mnu`K dy AMdroN mwieAw dw) AhMkwr mr jWdw hY [ pr auh (Awqmw) nhIN mrdw jo sB dI sMBwl krn vwly prmwqmw dI AMS hY [2[

hy BweI! ijs (nwm-rqn) dI ^wqr lok qIrQW dy kMFy qy jWdy hn, auh kImqI rqn (mnu`K dy) ihrdy ivc hI v`sdw hY [ (vyd Awidk pusqkW dw ivdvwn) pMifq (vyd Awidk Drm-pusqkW ƒ) pVH pVH ky (BI) crcw krdw rihMdw hY [ auh pMifq (Awpxy) AMdr v`sdy nwm-pdwrQ nwl sWJ nhIN pWdw [3[

hy nwnk! AwK—(ijs mnu`K ƒ) gurU ny prmwqmw dw drSn krw id`qw, aus ƒ ieh id`s pYNdw hY ik pRBU jMmdw mrdw nhIN [ (aus ƒ) ieh id`s pYNdw hY ik jIvwqmw nhIN mrdw, (mnu`K dy AMdroN) mwieAw dI mmqw-rUp cuVyl hI mrdI hY [ sB jIvW ivc ivAwpk prmwqmw kdy nhIN mrdw [4[4[

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਬੂਝੈ ਮਾਨੈ ਨਾਉ ॥ ਤਾ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੈ ਜਾਉ ॥ ਆਪਿ ਭੁਲਾਏ ਠਉਰ ਨ ਠਾਉ ॥ ਤੂੰ ਸਮਝਾਵਹਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਉ ॥੧॥ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਚਲੈ ਮੈ ਨਾਲਿ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਾਧੀ ਸਭ ਕਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਖੇਤੀ ਵਣਜੁ ਨਾਵੈ ਕੀ ਓਟ ॥ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਬੀਜ ਕੀ ਪੋਟ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਜੀਅ ਮਹਿ ਚੋਟ ॥ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਚਲੇ ਮਨਿ ਖੋਟ ॥੨॥ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਚੀ ਸੀਖ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਸੀਤਲੁ ਸਾਚੁ ਪਰੀਖ ॥ ਜਲ ਪੁਰਾਇਨਿ ਰਸ ਕਮਲ ਪਰੀਖ ॥ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਮੀਠੇ ਰਸ ਈਖ ॥੩॥ ਹੁਕਮਿ ਸੰਜੋਗੀ ਗੜਿ ਦਸ ਦੁਆਰ ॥ ਪੰਚ ਵਸਹਿ ਮਿਲਿ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ ਆਪਿ ਤੁਲੈ ਆਪੇ ਵਣਜਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 152}

pdArQ:- suix suix—(“swcy gur dI swcI sIK”) sux sux ky [ bUJY—(jo mnu`K aus “sIK” ƒ) smJdw hY [ mwnY—mMn lYNdw hY, XkIn kr lYNdw hY (ik ‘nwau’ hI s`cw vxj hY) [ myil—(“swcy gur kI swcI sIK” ivc) joV ky [ imlwau—imlwp [1[

mY nwil—(jgq qoN qurn vyly) myry nwl (jdoN hor sB kuJ ieQy hI rih jweygw) [ kwil—kwl ivc, mOq dy fr ivc [ bwDI—b`JI hoeI, jkVI hoeI [1[rhwau[

bIj kI pot—bIj dI potlI {not:- ijhVw BI cMgw mMdw krm mnu`K krdw hY, aus dw sMskwr mn ivc itk jWdw hY [ auh sMskwr AgWh ƒ auho ijhy hor krm krn leI pRyrnw krdw hY [ so, auh kIqw hoieAw cMgw mMdw krm bIj dw kMm dyNdw hY [ ijho ijhw bIj bIjIey, auho ijhw Pl iqAwr ho jWdw hY} [ jIA mih—(ijnHW mnu`KW dy) ihrdy ivc [ cly—(jgq ivcoN) jWdy hn [ min—mn ivc (Kot ivkwr) [2[

prIK—prK, pCwx [ purwiein—cOp`qI [ rs kml—jl dw kOl Pu`l [ rs eIK—eIK rs, gMny dw rs, gMny dI rhu [3[

hukim—pRBU dy hukm ivc [ sMjogI—sMjogW Anuswr, pUrbly kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr [ giV—gV ivc, srIr-iklHy ivc [ ds duAwr giV—dsW drW vwly srIr-gVH ivc [ pMc—sMq jn [ imil—iml ky [ qulY—quldw hY, vxjIdw hY [ Awpy—Awp hI [ vxjwr—vxj krn vwlw [ nwim—nwm ivc (joV ky) [4[

ArQ:- jo mnu`K (“swcy gur kI swcI sIK”) sux sux ky aus ƒ ivcwrdw-smJdw hY qy ieh XkIn bxw lYNdw hY ik prmwqmw dw nwm hI Asl vxj-vpwr hY, mYN aus qoN sdw sdky jWdw hW [ ijs mnu`K ƒ pRBU (ies pwsy vloN) KuMJw dyNdw hY, aus ƒ koeI hor (Awqmk) shwrw nhIN iml skdw [

hy pRBU! ijs ƒ qUM Awp b^SyN, aus ƒ qUM (gurU dI is`iKAw ivc) myl ky (Awpxy crnW dw) imlwp (b^Sdw hYN) [1[

hy pRBU! myrI iehI Ardws hY ik mYƒ qyrw) nwm iml jwey, (qyrw nwm hI jgq qoN qurn vyly) myry nwl jw skdw hY [ qyrw nwm ismrn qoN ibnw swrI lukweI mOq dy shm ivc jkVI peI hY [1[rhwau[

(hy BweI!) prmwqmw dy nwm dw Awsrw (ies qrHW lvo ijs qrHW) KyqI ƒ, vxj ƒ Awpxy srIrk inrbwh dw shwrw bxWdy ho [ (koeI BI kIqw hoieAw) pwp jW puMn (hryk jIv leI AgWh vwsqy) bIj dI potlI bx jWdw hY [ (auh cMgw mMdw kIqw krm mn dy AMdr sMskwr-rUp ivc itk ky auho ijhy krm krn leI pRyrnw krdw rihMdw hY) [ ijnHW bMidAW dy ihrdy ivc (pRBU dy nwm dy QW) kwm kRoD (Awidk ivkwr) cot lWdw rihMdw hY (pRyrnw krdw rihMdw hY) auh bMdy pRBU dw nwm ivswr ky (ieQoN) mn ivc (ivkwrW dI) Kot lY ky hI qur pYNdy hn [2[

ijnHW mnu`KW ƒ s`cy siqgurU dI s`cI is`iKAw pRwpq huMdI hY, auhnW dw mn SWq rihMdw hY auhnW dw srIr SWq rihMdw hY (Bwv, auhnW dy igAwn-ieMdRy ivkwrW vloN hty rihMdy hn) auh sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ƒ pCwx lYNdy hn (sWJ pw lYNdy hn) [ ijvyN pwxI dI cOp`qI, ijvyN pwxI dw kOl Pul (pwxI qoN ibnw jIaUNdy nhIN rih skdy, iqvyN auhnW dI ijMd pRBU-nwm dw ivCoVw shwr nhIN skdI) [ auh gurU dy Sbd ivc rMgy rihMdy hn, auh im`Ty suBwv vwly huMdy hn, ijvyN gMny dI rhu im`TI hY [3[

pRBU dy hukm ivc pUrbly kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr sMq jn Apwr pRBU dy joiq nwl iml ky ies ds-duAwrI srIr-iklHy ivc v`sdy hn (kwm kRoD Awidk koeI ivkwr ies iklHy ivc auhnW au~qy cot nhIN krdw auhnW dy AMdr) pRBU Awp (nwm-v`Kr bx ky) vxijAw jw irhw hY, qy, hy nwnk! (auhnW sMq jnW ƒ) Awpxy nwm ivc joV ky (Awp hI) auhnW dw jIvn suc`jw bxWdw hY [4[5[

not:- ies Sbd dy isrlyK ƒ iDAwn nwl pVHn dI loV hY [ l&z “dKxI” ƒ ‘gauVI’ dy nwl vrqxw hY [ rwgxI ‘gauVI’ dI “dKxI” iksm hY [ iesy qrHW pMnw 929 au~qy isrlyK hY “rwmklI mhlw 1 dKxI EAMkwru” [ ieQy BI l&z “dKxI” ƒ l&z “rwmklI” dy nwl vrqxw hY [ bwxI dw nwm hY “EAMkwru” [ “dKxI EAMkwru” AwKxw Zlq hY [

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਾਤੋ ਜਾਇ ਕਹਾ ਤੇ ਆਵੈ ॥ ਕਹ ਉਪਜੈ ਕਹ ਜਾਇ ਸਮਾਵੈ ॥ ਕਿਉ ਬਾਧਿਓ ਕਿਉ ਮੁਕਤੀ ਪਾਵੈ ॥ ਕਿਉ ਅਬਿਨਾਸੀ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ॥੧॥ ਨਾਮੁ ਰਿਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ॥ ਨਰਹਰ ਨਾਮੁ ਨਰਹਰ ਨਿਹਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਹਜੇ ਆਵੈ ਸਹਜੇ ਜਾਇ ॥ ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੈ ਮਨ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤੋ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇ ॥ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਛੁਟੈ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥੨॥ ਤਰਵਰ ਪੰਖੀ ਬਹੁ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁ ॥ ਸੁਖ ਦੁਖੀਆ ਮਨਿ ਮੋਹ ਵਿਣਾਸੁ ॥ ਸਾਝ ਬਿਹਾਗ ਤਕਹਿ ਆਗਾਸੁ ॥ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵਹਿ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆਸੁ ॥੩॥ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਗੋਇਲਿ ਥਾਟੁ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਫੂਟੈ ਬਿਖੁ ਮਾਟੁ ॥ ਬਿਨੁ ਵਖਰ ਸੂਨੋ ਘਰੁ ਹਾਟੁ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਖੋਲੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ॥੪॥ ਸਾਧੁ ਮਿਲੈ ਪੂਰਬ ਸੰਜੋਗ ॥ ਸਚਿ ਰਹਸੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿ ਲੋਗ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਦੇ ਲੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਉ ਪਾਇ ॥੫॥੬॥ {ਪੰਨਾ 152-153}

pdArQ:- jwqo jwie—(ikvyN) jwqo jwie, ikvyN smiJAw jwey? {“qyrw kIqw jwqo nwhI”} [ kh aupjY—ikQoN pYdw huMdI hY (kwmnw)? ikau bwiDE—ikvyN (kwmnw ivc) b`J jWdw hY? mukqI—^lwsI, AwzwdI [ AibnwsI shij—At`l shj ivc, sdw-iQr rihx vwlI Afol AvsQw ivc [1[

AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw [ nrhr nwmu—prmwqmw dw nwm [ inhkwmu—kwmnw-rihq, vwsnw-rihq [1[rhwau[

shjy—kudrqI inXm Anuswr [ AwvY—(vwsnw) pYdw huMdI hY [ mn qy—mn qoN [ gurmuiK—jo mnu`K gurU dy snmuK rihMdw hY [ mukqo—vwsnw qoN mukq [ bMDu—vwsnw dI kYd [ bIcwir—ivcwr ky [ nwie—nwm dI rwhIN [2[

qrvr pMKI bhu—ru`KW au~qy AnykW pMCI [ inis—rwq vyly [ ivxwsu—Awqmk mOq [ swJ—Swm [ ibhwg—svyr [ qkih—q`kdy hn [ dhidis—dsIN pwsIN [ krim—kIqy krm Anuswr [ krim iliKAwsu—kIqy krm Anuswr jo sMskwr mn ivc au~kirAw huMdw hY [3[

nwm sMjogI—nwm dI sWJ bxwx vwly [ goieil—goiel ivc [ Qwtu—QW [ goiel—AOV smy lok dirAwvW kMFy Awpxw mwl-fMgr hrw Gwh cwrn leI lY AwauNdy hn; aus hirAwvl vwly QW ƒ goiel kihMdy hn; ieh pRbMD AwrzI hI huMdw hY; jdoN mINh pYNdw hY lok Awpo Awpxy vqn vwps cly jWdy hn [ ibKu mwtu—ivhulw mtkw [ PUtY—Put jWdw hY [ sUno—suM\w [ hwtu—h`t, ihrdw [ gur imil—gurU ƒ iml ky [ bjr—krVy [ kpwt—kvwV, iB`q [4[

swDu—gurU [ pUrb sMjog—pUrbly kIqy krmW dy sMskwr au~GVn nwl [ sic—s`c ivc, sdw-iQr pRBU ivc [ rhsy—iKVy hoey, pRsMn [ dy—dy ky, Arpn kr ky [ lY—(jo) lYNdy hn (nwm) [ shij—sihj ivc, Afolqw ivc (itk ky) [ suBwie—pRym ivc (itk ky) [ lwgau—lwgauN, mYN l`gdw hW [ pwie—pYrIN [5[

ArQ:- ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm-AMimRq v`sdw hY, jo mnu`K mUMhoN pRBU dw nwm aucwrdw hY, auh pRBU dw nwm lY ky pRBU vWg kwmnw-rihq (vwsnw-rihq) ho jWdw hY [1[rhwau[

(pr) ieh ikvyN smJ Awvy ik (ieh vwsnw) ikQoN AwauNdI hY, (vwsnw) ikQoN pYdw huMdI hY, ikQy jw ky mu`k jWdI hY? mnu`K ikvyN ies vwsnw ivc b`J jWdw hY? ikvyN ies qoN ^lwsI hwsl krdw hY? (^lwsI pw ky) ikvyN At`l Afol AvsQw ivc itk jWdw hY? [1[

(gurU dy snmuK hoieAW ieh smJ AwauNdI hY ik) vwsnw kudrqI inXm Anuswr pYdw ho jWdI hY [ kudrqI inXm Anuswr hI mu`k jWdI hY (mnmuKqw dI hwlq ivc) mn qoN pYdw huMdI hY (gurU dy snmuK hoieAW) mn ivc hI ^qm ho jWdI hY [ jo mnu`K gurU dy snmuK rihMdw hY, auh vwsnw qoN bicAw rihMdw hY, vwsnw (aus dy rwh ivc) bMnH nhIN mwr skdI [ gurU dy Sbd ƒ ivcwr ky auh mnu`K pRBU dy nwm dI rwhIN vwsnw (dy jwl) ivcoN bc jWdw hY [2[

(ijvyN) rwq vyly AnykW pMCI ru`KW au~qy vsyrw kr lYNdy hn (iqvyN jIv jgq ivc rYx-bsyry leI AwauNdy hn), koeI suKI hn koeI duKI hn, keIAW dy mn ivc mwieAw dw moh bx jWdw hY, qy auh Awqmk mOq shyV lYNdy hn [ pMCI Swm vyly ru`KW qy Aw itkdy hn, svyry AkwS ƒ q`kdy hn (cwnx vyK ky) dsIN pwsIN au~f jWdy hn, iqvyN jIv kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr dsIN pwsIN Btkdy iPrdy hn [3[

ijvyN AOV l`gx qy lok dirAwvW kMFy hirAwvly QW ivc cwr idnW dw itkwxw bxw lYNdy hn, iqvyN pRBU dy nwm nwl sWJ pwx vwly bMdy jgq ivc cMd-rozw itkwxw smJdy hn [ auhnW dy AMdroN kwm k®oD Awidk dw ivhulw mtkw B`j jWdw hY (Bwv, auhnW dy AMdr kwmwidk ivkwr zor nhIN pWdy) [ jo mnu`K nwm-v`Kr qoN vWjy rihMdy hn auhnW dw ihrdw-h`t s`Kxw huMdw hY (auhnW dy suM\y ihrdy-Gr ƒ, mwno, jMdry v`jy rihMdy hn) [ gurU ƒ iml ky auh krVy kvwV KulH jWdy hn [4[

ijnHW mnu`KW ƒ pUrbly kIqy krmW dy sMskwr au~GVn qy gurU imldw hY, auh pUry purS sdw-iQr pRBU ivc juV ky iKVy rihMdy hn [

hy nwnk! (AwK—) jo mnu`K mn gurU dy hvwly kr ky srIr gurU dy hvwly kr ky Afolqw ivc itk ky pRym ivc juV ky (nwm dI dwiq gurU qoN) lYNdy hn, mYN auhnW dI crnIN l`gdw hW [5[6[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh