ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 150

ਅਗੀ ਪਾਲਾ ਕਿ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਕੇਹੀ ਰਾਤਿ ॥ ਚੰਦ ਅਨੇਰਾ ਕਿ ਕਰੇ ਪਉਣ ਪਾਣੀ ਕਿਆ ਜਾਤਿ ॥ ਧਰਤੀ ਚੀਜੀ ਕਿ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਪਤਿ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਪਤਿ ਰਖੈ ਸੋਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 150}

pdArQ:- ik—kIh? ik kry—kIh ivgwV skdw hY? sUrj—sUrj nUµ (sMpRdwn kwrk hY) [ paux—paux nUµ [ cIjI—cIzW [

ArQ:- A`g nUµ pwlw kIh kr skdw hY? (Bwv, pwlw A`g dw koeI ivgwV nhIN kr skdw,) rwq sUrj dw koeI ivgwV nhIN kr skdI, hnyrw cMdRmw dw koeI nukswn nhIN kr skdw, (koeI au~cI nIvIN) jwiq hvw qy pwxI nUµ ivgwV nhIN skdI (Bwv, koeI nIvIN jwiq iehnW q`qW nUµ iB`t nhIN skdI) [ ijs DrqI ivc hryk cIz pYdw huMdI hY, ieh cIzW ies DrqI dw koeI ivgwV nhIN kr skdIAW (ieh qW pYdw hI DrqI ivcoN hoeIAW hn [)

(iesy qrHW) hy nwnk! auhI ie`zq (AslI) smJo (Bwv, isrP ausy ie`zq nUµ koeI ivgwV nhIN skdw) jo ie`zq pRBU v`loN imlI hY (pRBU-dr qoN jo Awdr imly aus nUµ koeI jIv ivgwV nhIN skdw, ies drgwhI Awdr leI au~dm kro) [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਸਚੇ ਸੁਬਹਾਨੁ ਸਦਾ ਕਲਾਣਿਆ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਦੀਬਾਣੁ ਹੋਰਿ ਆਵਣ ਜਾਣਿਆ ॥ ਸਚੁ ਜਿ ਮੰਗਹਿ ਦਾਨੁ ਸਿ ਤੁਧੈ ਜੇਹਿਆ ॥ ਸਚੁ ਤੇਰਾ ਫੁਰਮਾਨੁ ਸਬਦੇ ਸੋਹਿਆ ॥ ਮੰਨਿਐ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਤੁਧੈ ਤੇ ਪਾਇਆ ॥ ਕਰਮਿ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨੁ ਨ ਚਲੈ ਚਲਾਇਆ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਦਾਤਾਰੁ ਨਿਤ ਦੇਵਹਿ ਚੜਹਿ ਸਵਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਾਨੁ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਇਆ ॥੨੬॥ {ਪੰਨਾ 150}

pdArQ:- subhwnu—Acrj-rUp [ klwixAw—mYN vifAweI kIqI hY [ dIbwxu—hwkm, dIvwn [ hoir—hor swry jIv {l&z ‘hor’ qoN bhu-vcn hY} [ ij—jo jIv [ soihAw—sohxw l`gw hY [ mMinAY—(qyrw &urmwn) mMnx nwl [ igAwnu—AslIAq dI smJ [ iDAwnu—au~cI itkI suriq [ krim—qyrI imhr nwl [ nIswnu—m`Qy qy lyK [

ArQ:- hy s`cy (pRBU)! mYN qYnUµ sdw ‘subhwnu’ (AwK AwK ky) vifAwauNdw hW; qUM hI sdw kwiem rihx vwlw hwkm hYN, hor swry jIv jMmdy mrdy rihMdy hn [ (hy pRBU!) jo bMdy qyrw s`cw nwm-rUp dwn qYQoN mMgdy hn auh qyry vrgy ho jWdy hn; qyrw A`tl hukm (gur-) Sbd dI brkiq nwl (auhnW nUµ) im`Tw l`gdw hY; qyrw hukm mMnx nwl AslIAq dI smJ qy au~cI itkI suriq qyry pwsoN auhnW nUµ hwsl huMdI hY [ qyrI imhr nwl (auhnW dy m`Qy qy ieh sohxw) lyK iliKAw jWdw hY jo iksy dw imtwieAw imtdw nhIN [

hy pRBU! qUM sdw b^SSW krn vwlw hYN, qUM in`q b^SSW krdw hYN qy vDIk vDIk b^SSW krI jWdw hYN [ nwnk (qyry dr qoN) auhI dwn mMgdw hY jo qYnUµ cMgw l`gdw hY (Bwv, qyrI rzw ivc rwzI rihx dw dwn mMgdw hY) [26[

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੨ ॥ ਦੀਖਿਆ ਆਖਿ ਬੁਝਾਇਆ ਸਿਫਤੀ ਸਚਿ ਸਮੇਉ ॥ ਤਿਨ ਕਉ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀਐ ਜਿਨ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਉ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 150}

pdArQ:- dIiKAw—is`iKAw [ AwiK—AwK ky, suxw ky [ buJwieAw—igAwn id`qw hY, Awqmk jIvn dI sUJ id`qI hY [ isPqI—is&iq-swlwh dI rwhIN [ sic—s`c ivc [ smyau—smweI id`qI hY, joiVAw hY [ ikAw—hor kIh?

ArQ:- hy nwnk! ijnHW dw gurdyv hY (Bwv, ijnHW dy isr qy gurdyv hY), ijnHW ƒ (gurU ny) is`iKAw dy ky igAwn id`qw hY qy is&iq-swlwh dI rwhIN s`c ivc joiVAw hY, auhnW ƒ iksy hor aupdyS dI loV nhIN rihMdI (Bwv, pRBU dy nwm ivc juVn dI is`iKAw qoN au~cI hor koeI is`iKAw nhIN hY) [1[

ਮਃ ੧ ॥ ਆਪਿ ਬੁਝਾਏ ਸੋਈ ਬੂਝੈ ॥ ਜਿਸੁ ਆਪਿ ਸੁਝਾਏ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਸੂਝੈ ॥ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਥਨਾ ਮਾਇਆ ਲੂਝੈ ॥ ਹੁਕਮੀ ਸਗਲ ਕਰੇ ਆਕਾਰ ॥ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਰਬ ਵੀਚਾਰ ॥ ਅਖਰ ਨਾਨਕ ਅਖਿਓ ਆਪਿ ॥ ਲਹੈ ਭਰਾਤਿ ਹੋਵੈ ਜਿਸੁ ਦਾਤਿ ॥੨॥

pdArQ:- lUJY—sVdw hY, duKI rihMdw hY [ Awkwr—srUp, jIA jMq [ srb vIcwr—sB jIvW bwry ivcwrW [ AKr—(sM: A™r) nw nws hox vwlw [ AiKE—‘AiKau’ qoN {jo &rk (   u) qy (  o ) ivc hY, auhI &rk (au) Aqy (E) ivc hY} [ {l&z ‘liKau’ l&z ‘AKÎX’ dw pRwik®q rUp hY [ ‘KÎX’ dw ArQ hY ‘nws’ [ pMjwbI rUp hY ‘Kau’ [ ‘AiKau’ dw ArQ hY ‘ijs dw KY nw ho sky’ [ l&z ‘AiKE’ dw ArQ krnw ‘AwiKAw’—ieh Zlq hY; gurbwxI ivc iksy hor QW qoN ieh shwieqw nhIN imldI [ ‘pwieAw’ qoN ‘pwieE’ ho skdw hY, ‘pieE’ nhIN ho skdw, iqvyN hI ‘AwiKAw’ qoN ‘AiKE’ ho skdw hY ‘AwiKE’ nhIN} [ lhY—lih jWdI hY [ Brwiq—mn dI Btkxw [

ArQ:- ijs mnu`K ƒ pRBU Awp miq dyNdw hY, aus ƒ hI miq AwauNdI hY; ijs mnu`K ƒ Awp sUJ b^Sdw hY, aus ƒ (jIvn-s&r dI) hryk g`l dI sUJ Aw jWdI hY [ (jy ieh miq qy sUJ nhIN, qW ies dI pRwpqI bwry) AwKI jwxw AwKI jwxw (koeI lwB nhIN dyNdw) (mnu`K AmlI jIvn ivc) mwieAw ivc hI sVdw rihMdw hY [

swry jIA-jMq pRBU Awp hI Awpxy hukm-Anuswr pYdw krdw hY, swry jIvW bwry ivcwrW (auhnW ƒ kIh kuJ dyxw hY) pRBU Awp hI jwxdw hY [ hy nwnk! ijs mnu`K ƒ aus AivnwSI qy AKY pRBU pwsoN (‘sUJ bUJ’ dI) dwiq imldI hY, aus dI mn dI Btkxw dUr ho jWdI hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਹਉ ਢਾਢੀ ਵੇਕਾਰੁ ਕਾਰੈ ਲਾਇਆ ॥ ਰਾਤਿ ਦਿਹੈ ਕੈ ਵਾਰ ਧੁਰਹੁ ਫੁਰਮਾਇਆ ॥ ਢਾਢੀ ਸਚੈ ਮਹਲਿ ਖਸਮਿ ਬੁਲਾਇਆ ॥ ਸਚੀ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ॥ ਸਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਭੋਜਨੁ ਆਇਆ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਖਾਧਾ ਰਜਿ ਤਿਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਢਾਢੀ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਸਬਦੁ ਵਜਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹਿ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ॥੨੭॥ ਸੁਧੁ   {ਪੰਨਾ 150}

pdArQ:- vykwru—bykwr, vyhlw {inry dunIAw vwly kMm AMq ƒ kMm nhIN AwauNdy hn, inrw iehnW ivc ru`Jy rihxw jIvn-s&r ivc vyhly rihx dy brwbr hY} [ FwFI—‘vwr’ gwvx vwlw [ kY—BwvYN [ vwr—js dI bwxI [ kpVw—isropwau [ pswau— {sM: pRswdu} Kwx vwlI auh cIz jo Awpxy ieSt dy dr qy pihlW Byt kIqI jwey qy iPr EQoN dr qy gey bMidAW ƒ imly, ijvyN kVwh pRSwd, gurU-dr qoN imilAw pdwrQ, pRBU-dr qoN imlI dwiq [ pswau kry—pRBU-dr qoN imilAw Bojn pWdw hY Ckdw hY [ vjwieAw-gWivAw [

ArQ:- mYN vyhlw sW, mYnUµ FwFI bxw ky pRBU ny (Asl) kMm ivc lw id`qw, pRBU ny DuroN hukm id`qw ik BwvyN rwq hovy BwvyN idn js kro [

mYnUµ FwFI ƒ (Bwv, jdoN mYN aus dI is&iq-swlwh swlwh ivc l`gw qW) Ksm ny Awpxy s`cy mhl ivc (AwpxI hzUrI ivc) s`idAw [ (aus ny) s`cI is&iq-swlwh-rUp mYnUµ isropwau id`qw [ sdw kwiem rihx vwlw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm (myry Awqmw dy AwDwr leI mYnUµ) Bojn (aus pwsoN) imilAw [ ijs ijs mnu`K ny gurU dI is`iKAw qy qur ky (ieh ‘AMimRq nwmu Bojn’) r`j ky KwDw hY aus ny suK pwieAw hY [ mYN FwFI (BI ijauN ijauN) is&iq-swlwh dw gIq gwauNdw hW, pRBU-dr qoN imly ies nwm-pRSwd nUµ Ckdw hW (Bwv, nwm dw Awnµd mwxdw hW) [

hy nwnk! s`cy pRBU dI is&iq-swlwh kr ky aus pUrn pRBU dI pRwpqI huMdI hY [27[ suDu[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh