ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 149

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਖਤਿਅਹੁ ਜੰਮੇ ਖਤੇ ਕਰਨਿ ਤ ਖਤਿਆ ਵਿਚਿ ਪਾਹਿ ॥ ਧੋਤੇ ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰਹਿ ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਣ ਪਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਬਖਸੇ ਬਖਸੀਅਹਿ ਨਾਹਿ ਤ ਪਾਹੀ ਪਾਹਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 149}

pdArQ:- KiqAhu—^qw qoN, pwp qoN [ krin— {not:- pd-Cyd ‘kr inq’ glq hY, l&z ‘krin’ ik®Aw hY ‘vrqmwn’, AMn purK, bhu-vcn} krdy hn [ mUil—au~kw hI [ pwhI—(sM: aupwnh) ju`iqAW [ Kqy—pwp [

ArQ:- pwpW dy kwrn (jo jIv) jMmdy hn, (ieQy BI) pwp krdy hn qy (AgWh BI iehnW kIqy pwpW dy sMskwrW krky) pwpW ivc hI pRivrq huMdy hn [ ieh pwp DoiqAW au~kw hI nhIN auqrdy BwvyN sO Dox DoeIey (Bwv, BwvyN sO vwrI Dox dw jqn krIey) [ hy nwnk! jy pRBU imhr kry (qW ieh pwp) b^Sy jWdy hn, nhIN qW ju`qIAW hI pYNdIAW hn [1[

ਮਃ ੧ ॥ ਨਾਨਕ ਬੋਲਣੁ ਝਖਣਾ ਦੁਖ ਛਡਿ ਮੰਗੀਅਹਿ ਸੁਖ ॥ ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੁਇ ਦਰਿ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰਹਿ ਜਾਇ ਮਨੁਖ ॥ ਜਿਥੈ ਬੋਲਣਿ ਹਾਰੀਐ ਤਿਥੈ ਚੰਗੀ ਚੁਪ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 149}

pdArQ:- JKxw—ivArQ bolxw, isr-KpweI [ mMgIAih—mMgy jWdy hn [ dir—pRBU dy dr qoN [ pihrih—pihndy hn [ jwie—jnm lY ky [ bolix—bolx nwl, (du`KW qoN) iglw krn nwl [ hwrIAY—hwr hI mMnxI pYNdI hY [

ArQ:- hy nwnk! (ieh jo) duK C`f ky suK pey mMgdy hn, Ajyhw bolxw isr KpweI hI hY, suK qy duK dovyN pRBU dy dr qoN k`pVy imly hoey hn jo, mnu`K jnm lY ky ieQy pihndy hn (Bwv, du`KW dy suKW qy c`kr hryk au~qy AwauNdy hI rihMdy hn); so ijs dy swhmxy ieqrwz iglw kIiqAW (AMq) hwr hI mMnxI pYNdI hY EQy cu`p rihxw hI cMgw hY (Bwv rzw ivc qurnw sB qoN cMgw hY) [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਦੇਖਿ ਅੰਦਰੁ ਭਾਲਿਆ ॥ ਸਚੈ ਪੁਰਖਿ ਅਲਖਿ ਸਿਰਜਿ ਨਿਹਾਲਿਆ ॥ ਉਝੜਿ ਭੁਲੇ ਰਾਹ ਗੁਰਿ ਵੇਖਾਲਿਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੇ ਵਾਹੁ ਸਚੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥ ਪਾਇਆ ਰਤਨੁ ਘਰਾਹੁ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ॥ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਲਾਹਿ ਸੁਖੀਏ ਸਚ ਵਾਲਿਆ ॥ ਨਿਡਰਿਆ ਡਰੁ ਲਗਿ ਗਰਬਿ ਸਿ ਗਾਲਿਆ ॥ ਨਾਵਹੁ ਭੁਲਾ ਜਗੁ ਫਿਰੈ ਬੇਤਾਲਿਆ ॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 149}

pdArQ:- AMdru—AMdrlw mn {not:- l&z ‘AMdru’ ivAwkrx Anuswr ‘nWv’ hY, pr l&z ‘AMdir’ sMbMDk hY; ijvy ‘KuMFw AMdir riK kY’ ]2]11] dohW l&zW dw joV iDAwn-jog hY} [ AliK—A`lK ny, AidRSt pRBU ny [ isrij—(jgq) pYdw kr ky [ auJiV—AOJV ivc, kurwh ivc [ guir—gurU ny [ vwhu—swbwSy [ siqgur vwhu—gurU nUµ SwbwSy [ Grwhu—GroN hI [ grib—AhMkwr ivc [

{not:- l&z ‘BwilAw’, ‘inhwilAw’ Awidk ‘BUq-kwl’ ivc hn, iehnW dw ArQ ‘vrqmwn’ ivc krnw hY [}

ArQ:- jo mnu`K cwry qrPW vyK ky (Bwv, bwhr cvIN pwsIN Btkxw C`f ky) Awpxw AMdr Bwldw hY (aus nUµ id`s pYNdw hY ik) s`cy Al`K Akwl purK ny (jgq) pYdw krky Awp hI aus dI sMBwl kIqI hY (Bwv, sMBwl kr irhw hY) [

kurwhy Btk rhy mnu`K nUµ gurU ny rsqw idKwieAw hY (rwh gurU ivKWdw hY), s`cy siqgurU nUµ SwbwSy hY (ijs dI brkiq nwl) s`cy pRBU nUµ ismrIdw hY [ (ijs mnu`K dy AMdr siqgurU ny igAwn dw) dIvw jgw id`qw hY, aus nUµ Awpxy AMdroN hI (nwm-) rqn l`B ipAw hY [ (gurU dI Srn Aw ky) s`cy Sbd dI rwhIN pRBU dI is&iq-swlwh kr ky (mnu`K) suKI ho jWdy hn, Ksm vwly ho jWdy hn [

(pr) ijnHW pRBU dw fr nhIN r`iKAw auhnW nUµ (hor) fr mwrdw hY, auh AhMkwr ivc pey gldy hn [ pRBU dy nwm qoN Bu`lw hoieAw jgq by-qwl (by QvHw) iPrdw hY [24[

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ ਭੈ ਵਿਚਿ ਜੰਮੈ ਭੈ ਮਰੈ ਭੀ ਭਉ ਮਨ ਮਹਿ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿਚਿ ਜੇ ਮਰੈ ਸਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੋਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 149}

pdArQ:- BY ivic—shm ivc [ Bau—shm [ BY ivic—pRBU dy fr ivc [ sihlw—sPlw [ mrY—Apx`q gvWdw hY [

ArQ:- jgq shm ivc jMmdw hY, shm ivc hI mrdw hY, sdw hI shm ies dy mn ivc itikAw rihMdw hY; (pr) hy nwnk! jo mnu`K prmwqmw dy fr ivc Awpw-Bwv mwrdw hY aus dw jMmxw mubwrk hY (jgq dI mmqw mnu`K dy AMdr shm pYdw krdI hY, jdoN ieh Apx`q qy mmqw mu`k jwey qdoN iksy cIz dy Ku`sx dw shm nhIN rihMdw) [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਭੈ ਵਿਣੁ ਜੀਵੈ ਬਹੁਤੁ ਬਹੁਤੁ ਖੁਸੀਆ ਖੁਸੀ ਕਮਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭੈ ਵਿਣੁ ਜੇ ਮਰੈ ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ ਉਠਿ ਜਾਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 149}

pdArQ:- muih kwlY—kwly mUMh nwl, (Bwv), bdnwmI K`t ky [

ArQ:- prmwqmw dw fr ihrdy ivc vswx qoN ibnw jo mnu`K lµmI aumr BI jIaNUdw rhy qy bVIAW mOjW mwxdw rhy, qW BI, hy nwnk! jy pRBU dw fr ihrdy ivc vswaux qoN ibnw hI mrdw hY qW mukwlK K`t ky hI ieQoN jWdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤ ਸਰਧਾ ਪੂਰੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਝੂਰੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਾ ਦੁਖੁ ਨ ਜਾਣੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਾ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣੀਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਾ ਜਮ ਕਾ ਡਰੁ ਕੇਹਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਾ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖੁ ਦੇਹਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤਾ ਨਵ ਨਿਧਿ ਪਾਈਐ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਤ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ॥੨੫॥ {ਪੰਨਾ 149}

pdArQ:- srDw—isDk, Brosw [ dieAwlu—imhrbwn [ pUrIAY—pUrw, p`kw [

ArQ:- ijs mnu`K au~qy siqgurU ikrpw kry (aus dy AMdr prmwqmw au~qy) p`kw Brosw b`J jWdw hY, auh (iksy du`K-klyS dy Awaux qy) kdy iglw guzwrI nhIN krdw (ikauNik) auh (iksy Awey du`K nUµ) du`K nhIN smJdw, sdw pRBU dy myl dw Awnµd mwxdw hY [ (du`K klyS qW ikqy irhw) aus nUµ jm dw BI fr nhIN rihMdw (ies qrHW) aus dy srIr nUµ sdw suK rihMdw hY [ ijs auqy gurU dieAwvwn ho jwey aus nUµ (mwno) jgq dy nON hI ^zwny iml pey hn (ikauNik) auh qW (^zwinAW dy mwlk) s`cy pRBU ivc juiVAw rihMdw hY [24[

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਸਿਰੁ ਖੋਹਾਇ ਪੀਅਹਿ ਮਲਵਾਣੀ ਜੂਠਾ ਮੰਗਿ ਮੰਗਿ ਖਾਹੀ ॥ ਫੋਲਿ ਫਦੀਹਤਿ ਮੁਹਿ ਲੈਨਿ ਭੜਾਸਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿ ਸਗਾਹੀ ॥ ਭੇਡਾ ਵਾਗੀ ਸਿਰੁ ਖੋਹਾਇਨਿ ਭਰੀਅਨਿ ਹਥ ਸੁਆਹੀ ॥ ਮਾਊ ਪੀਊ ਕਿਰਤੁ ਗਵਾਇਨਿ ਟਬਰ ਰੋਵਨਿ ਧਾਹੀ ॥ ਓਨਾ ਪਿੰਡੁ ਨ ਪਤਲਿ ਕਿਰਿਆ ਨ ਦੀਵਾ ਮੁਏ ਕਿਥਾਊ ਪਾਹੀ ॥ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਦੇਨਿ ਨ ਢੋਈ ਬ੍ਰਹਮਣ ਅੰਨੁ ਨ ਖਾਹੀ ॥ ਸਦਾ ਕੁਚੀਲ ਰਹਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਥੈ ਟਿਕੇ ਨਾਹੀ ॥ ਝੁੰਡੀ ਪਾਇ ਬਹਨਿ ਨਿਤਿ ਮਰਣੈ ਦੜਿ ਦੀਬਾਣਿ ਨ ਜਾਹੀ ॥ ਲਕੀ ਕਾਸੇ ਹਥੀ ਫੁੰਮਣ ਅਗੋ ਪਿਛੀ ਜਾਹੀ ॥ ਨਾ ਓਇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਓਇ ਜੰਗਮ ਨਾ ਓਇ ਕਾਜੀ ਮੁੰਲਾ ॥ ਦਯਿ ਵਿਗੋਏ ਫਿਰਹਿ ਵਿਗੁਤੇ ਫਿਟਾ ਵਤੈ ਗਲਾ ॥ ਜੀਆ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲੇ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ਰਖੈ ॥ ਦਾਨਹੁ ਤੈ ਇਸਨਾਨਹੁ ਵੰਜੇ ਭਸੁ ਪਈ ਸਿਰਿ ਖੁਥੈ ॥ ਪਾਣੀ ਵਿਚਹੁ ਰਤਨ ਉਪੰਨੇ ਮੇਰੁ ਕੀਆ ਮਾਧਾਣੀ ॥ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਦੇਵੀ ਥਾਪੇ ਪੁਰਬੀ ਲਗੈ ਬਾਣੀ ॥ ਨਾਇ ਨਿਵਾਜਾ ਨਾਤੈ ਪੂਜਾ ਨਾਵਨਿ ਸਦਾ ਸੁਜਾਣੀ ॥ ਮੁਇਆ ਜੀਵਦਿਆ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਜਾਂ ਸਿਰਿ ਪਾਈਐ ਪਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿਰਖੁਥੇ ਸੈਤਾਨੀ ਏਨਾ ਗਲ ਨ ਭਾਣੀ ॥ ਵੁਠੈ ਹੋਇਐ ਹੋਇ ਬਿਲਾਵਲੁ ਜੀਆ ਜੁਗਤਿ ਸਮਾਣੀ ॥ ਵੁਠੈ ਅੰਨੁ ਕਮਾਦੁ ਕਪਾਹਾ ਸਭਸੈ ਪੜਦਾ ਹੋਵੈ ॥ ਵੁਠੈ ਘਾਹੁ ਚਰਹਿ ਨਿਤਿ ਸੁਰਹੀ ਸਾ ਧਨ ਦਹੀ ਵਿਲੋਵੈ ॥ ਤਿਤੁ ਘਿਇ ਹੋਮ ਜਗ ਸਦ ਪੂਜਾ ਪਇਐ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹੈ ॥ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦੁ ਨਦੀ ਸਭਿ ਸਿਖੀ ਨਾਤੈ ਜਿਤੁ ਵਡਿਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਜੇ ਸਿਰਖੁਥੇ ਨਾਵਨਿ ਨਾਹੀ ਤਾ ਸਤ ਚਟੇ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ॥੧॥ ਮਃ ੨ ॥ {ਪੰਨਾ 149-150}

{not:- jYnIAW dy gurU ‘sryvVy’ AihMsw dy pujwrI hn [ qwzw sw& pwxI nhIN pINdy ik jIv-ihMsw nw ho jwey, s`jrI rotI pkWdy KWdy nhIN [ p^wny nUµ Poldy hn ik jIv pYdw nw hox [ ieSnwn nhIN krdy; g`l kI jIv-ihMsw nUµ auhnW ieqnw vihm bxw ilAw hY ik bVy gMdy rihMdy hn [ hryk dy h`Q ivc iek caurI huMdI hY; nµgI pYrIN ieik kqwr ivc qurdy hn ik ikqy koeI kIVI pYr hyT Aw ky mr nw jwey, sB qoN Aglw AwdmI aus caurI nwl, rwh ivc Awey kIVy nUµ pry htw dyNdw hY [ AwpxI h`QI koeI kMm-kwr nhIN krdy, mMg ky Kw C`fdy hn; ijQy bYTdy hn isr su`t bYTdy hn, in`q audws, AMdr koeI cwau jW ^uSI nhIN; ijvyN PUhVI pweI bYTy [ so, dunIAw gvweI iehnW ies qrHW [ pr, dIn BI nhIN svwrdy; ieko jIv-ihMsw dw vihm lweI r`Kdy hn; nw koeI ihMdu mq dI mrXwdw nw koeI muslmwnI jIvn jugiq, nwh dwn nwh puMn, nwh koeI pUjw-pwT nwh bMdgI, r`b vloN BI gey-gvwqy [

ieh Sbd iehnW ‘sryviVAW’ bwry hY [}

pdArQ:- mlvwxI—mYlw pwxI, Dox-Dwx [ PdIhiq— {ArbI, PzIAiq dy ‘z’ nUµM ‘d’ BI piVHAw jWdw hY; &jUl—Pwdl; kwzI—kwdI} pKwnw [ BVwsw—hvwV [ sgwhI—sMgdy hn [ BirAin—Bry jWdy hn [ mwau pIau ikrqu—mwipAW vwlw kMm-kwr, rozI kmwx dw kMm [ DwhI—FwhW mwr ky [ ikQwau—pqw nhIN ikQy [ kucIl—gMdy [ itky—it`ky, iqlk [ JuMfI pwie—auNDI pw ky, DOx sut ky [ diV dIbwix—iksy dVy-dIvwn ivc, iksy sBw-dIvwn ivc [ kwsy—ipAwly [ Ago ipCI—ie`k kqwr ivc [ jMgm—iSv aupwSk jo t`lIAW KVkw ky mMgdy iPrdy hn [ diX—r`b vloN {dXu—ipAwr krn vwlw prmwqmw} [ ivgoey—KuMJy hoey [ ivguqy—^uAwr [ iPtw—iPtkwirAw hoieAw, aUiqAw hoieAw [ glw—g`lW, koVmw, swrw hI tolw [ vMjy—vWjy hoey, KuMJy hoey [ Bsu—suAwh [ myru—sumyr prbq [ dyvI—dyviqAW [ purbI—Dwrimk myly [ bwxI—kQw-vwrqw [ nwie—nHw ky [ sujwxI—suc`jy [ muieAw jIvidAw—mrn jIvn pRXMq, swrI aumr, jMmx qoN mrn qk [ giq—suQrI hwlq [ vuTy—mINh ipAW [ surhI—gweIAW [ iblwvlu—^uSI, cwau [ swDn—iesqRI [ ivlovY—irVkdI hY [ iqqu iGie—aus iGau nwl [ peIAY—(iGau) ipAW, iGau vriqAW [ ndI siB—swry drIAw [ isKI—(gurU dI) is`iKAw [ ijqu—ijs ivc [ cty—c`ty, mu`TW [ CweI—suAwh [

ArQ:- (ieh sryvVy jIv-ihMsw dy vihm ivc) isr (dy vwl) putw ky (ik ikqy jUAW nw pY jwx) mYlw pwxI pINdy hn qy jUTI rotI mMg mMg ky KWdy hn; (Awpxy) p^wny nUµ Pol ky mUMh ivc (gMdI) hvwV lYNdy hn qy pwxI vyK ky (ies qoN) sMgdy hn (Bwv, pwxI nhIN vrqdy) [ ByfW vWg isr (dy vwl) putWdy hn, (vwl pu`tx vwilAW dy) h`Q suAwh nwl Bry jWdy hn [ mwipAW vwlw kIqw kMm (Bwv, h`QIN kmweI kr ky t`br pwlx dw kMm) C`f bYTdy hn (ies leI) iehnW dy t`br FwhW mwr mwr roNdy hn [

(ieh lok qW ieauN gvwieAw, A`gy iehnW dy prlok dw hwl suxo) nw qW ihMdU-mq Anuswr (mrn ip`CoN) ipMf p`ql ikirAw dIvw Awidk dI rsm krdy hn, mry hoey pqw nhIN ikQy jw pYNdy hn (Bwv prlok svwrn dw koeI Awhr nhIN hY) (ihMdUAW dy) ATwhT qIrQ iehnW nUµ FoeI nhIN dyNdy (Bwv ihMdUAW vWg qIrQW qy BI nhIN jWdy), bRwhmx (iehnW dw) AMn nhIN KWdy (Bwv bRwhmxW dI BI syvw nhIN krdy) [ sdw idn rwq bVy gMdy rihMdy hn m`Qy auqy iqlk nhIN lwaNudy (Bwv, nHw Do ky srIr nUµ sw&-suQrw BI nhIN krdy) sdw DOx su`t ky bYTdy hn ijvyN iksy dy mrn dw sog kr rhy hn (Bwv, iehnW dy AMdr koeI Awqmk hulwrw BI nhIN hY), iksy sqsMg Awidk ivc BI kdy nhIN jWdy, l`kW nwl ipAwly b`Dy hoey hn, h`QW ivc caurIAW PVIAW hoeIAW hn qy (jIv-ihMsw dy fr qoN) ie`k kqwr ivc qurdy hn [ nw iehnW dI jogIAW vwlI rhurIq, nw jMgmW vwlI qy nw kwzI mOlvIAW vwlI [ r`b v`loN (BI) KuMJy hoey Btkdy hn (Bwv, prmwqmw dI bMdgI ivc BI iehnW dI koeI SrDw nhIN) ieh swrw Awvw hI aUiqAw hoieAw hY [

(ieh ivcwry nhIN smJdy ik) jIvW nUµ mwrn jIvwlx vwlw pRBU Awp hI hY, pRBU qoN ibnw koeI hor iehnW nUµ (jIaUNdw) r`K nhIN skdw (jIv-ihMsw dy vihx ivc pY ky, ikrq kmweI C`f ky) ieh dwn Aqy ieSnwn qoN vWjy hoey hn, suAwh peI Aijhy Ku`Qy hoey isr au~qy [ (ieh lok sw& pwxI nhIN pINdy qy pwxI ivc nHwauNdy BI nhIN hn, ieh g`l nhIN smJdy ik jdoN dyviqAW ny) sumyr prbq nUµ mDwxI bxw ky (smuMdr irVikAw dI) qdoN (pwxI ivcoN) hI rqn inkly sn (Bwv, ies g`l nUµ qW lok purwxy simAW qoN hI jwxdy hn, ik pwxI ivcoN byAMq kImqI pdwrQ inkldy hn jo mnu`K dy kMm AwauNdy hn, Aw^r auh pwxI ivc viVAW hI inklxgy) [ (pwxI dI brkiq nwl hI) dyviqAw leI ATwrh qIrQ bxwey gey ij~Qy purb l`gdy hn, kQw-vwrqw huMdI hY [ nHw ky hI nmwz pVHIdI hY [ nHw ky hI pUjw huMdI hY [ suc`jy bMdy in`q ieSnwn krdy hn swrI aumr hI mnu`K dI suA`C hwlq qW hI rih skdI hY, jy ieSnwn kry pr hy nwnk! ieh isr-Ku`Qy Aijhy aulty rwh pey hn (Aijhy SYqwn hn) ik iehnW nUµ ieSnwn vwlI g`l cMgI nhIN l`gI

(pwxI dIAW hor brkqW q`ko) mINh ipAW (sB jIvW dy AMdr) ^uSI pYdw huMdI hY [ jIvW dI jIvn jugiq hI (pwxI ivc) itkI hoeI hY [ mINh ipAW AMn pYdw huMdw hY, kmwd au~gdw hY, kpwh huMdI hY, jo sBnW dw pVdw bxdI hY [ mINh ipAW (au~igAw) Gwh gweIAW cugdIAW hn (qy du`D dyNdIAW hn, aus du`D qoN bixAw) dhIN Gr dI znwnI irVkdI hY (qy iGau bxWdI hY), aus iGau nwl hI sdw hom-j`g pUjw Awidk huMdy hn, ieh iGau ipAW hI hryk kwrj soBdw hY [

(iek hor ieSnwn BI hY) siqgurU (mwno) smuMdr hY aus dI is`iKAw (mwno) swrIAW ndIAW hn, (ies gur-is`iKAw) ivc nHwaux nwl (Bwv, suriq joVn nwl) vifAweI imldI hY [ hy nwnk! jy ieh isr-Ku`Qy (ies ‘nwm’-jl ivc) ieSnwn nhIN krdy, qW inrI mukwlK hI K`tdy hn [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh