ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 136

ਮਾਘਿ ਮਜਨੁ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂਆ ਧੂੜੀ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਸੁਣਿ ਸਭਨਾ ਨੋ ਕਰਿ ਦਾਨੁ ॥ ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਇ ਗੁਮਾਨੁ ॥ ਕਾਮਿ ਕਰੋਧਿ ਨ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭੁ ਸੁਆਨੁ ॥ ਸਚੈ ਮਾਰਗਿ ਚਲਦਿਆ ਉਸਤਤਿ ਕਰੇ ਜਹਾਨੁ ॥ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਅ ਦਇਆ ਪਰਵਾਨੁ ॥ ਜਿਸ ਨੋ ਦੇਵੈ ਦਇਆ ਕਰਿ ਸੋਈ ਪੁਰਖੁ ਸੁਜਾਨੁ ॥ ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨੁ ॥ ਮਾਘਿ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਢੀਅਹਿ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੁ ਮਿਹਰਵਾਨੁ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 136}

pdArQ:- mwG—mwG nKHqR vwlI pUrnmwsI dw mhInw [ mwiG—mwG mhIny ivc [ {not:- ies mhIny dw pihlw idn ihMdU-SwsqRW, Anuswr bVw pivqR hY, ihMdU s`jx mwGI vwly idn pRXwg qIrQ qy ieSnwn krnw bhuq puMn kMm smJdy hn} [ mjnu—cu`BI [ dwnu—nwmu dw dwn [ jnm krm mlu—keI jnmW dy kIqy krmW qoN pYdw hoeI ivkwrW dI mYl [ gumwnu—AhMkwr [ kwim—kwm ivc [ kroiD—k®oD ivc [ mohIAY—T`gy jweIdw [ suAwnu—ku`qw [ mwrig—rsqy au~qy [ ausqiq—soBw [ ATsiT—ATwhT [ prvwnu—mMinAw-pRmMinAw (Dwrimk kMm) [ kir—kr ky [ sujwnu—isAwxw [ kWFIAih—AwKy jWdy hn [

ArQ:- mwG ivc (mwGI vwly idn lok pRXwg Awidk qIrQW qy ieSnwn krnw bVw puMn smJdy hn, pr qUM hy BweI!) gurmuKW dI sMgiq ivc (bYT, iehI hY qIrQW dw) ieSnwn, auhnW dI crn DUV ivc ieSnwn kr (inmRqw-Bwv nwl gurmuKW dI sMgiq kr, auQy) prmwqmw dw nwm jp, prmwqmw dI is&iq-swlwh sux, hor sBnW nUµ ieh nwm dI dwiq vMf, (ies qrHW) keI jnmW dy kIqy krmW qoN pYdw hoeI ivkwrW dI mYl (qyry mn qoN) lih jwiegI, qyry mn ivcoN AhMkwr dUr ho jwiegw [

(ismrn dI brkiq nwl) kwm ivc k®oD ivc nhIN PsIdw, loB-ku`qw BI mu`k jWdw hY (loB, ijs dy Asr hyT mnu`K ku`qy vWg dr dr qy Btkdw hY) [ ies s`cy rsqy au~qy quirAW jgq dI soBw krdw hY [ ATwhT qIrQW dw ieSnwn, swry puMn krm, jIvW au~qy dieAw krnI jo Dwrimk kMm mMnI geI hY (ieh sB kuJ ismrn dy ivc hI Aw jWdw hY) [

prmwqmw ikrpw kr ky ijs mnu`K nUµ (ismrn dI dwiq) dyNdw hY, auh mnu`K (izMdgI dy shI rsqy dI pCwx vwlw) isAwxw ho jWdw hY [

hy nwnk! (AwK—) ijnHW nUµ ipAwrw pRBU iml ipAw hY, mYN auhnW qoN sdky hW [ mwG mhIny ivc isr& auhI su`cy bMdy AwKy jWdy hn, ijnHW au~qy pUrw siqgurU dieAwvwn huMdw hY (qy ijnHW nUµ ismrn dI dwiq dyNdw hY) [12[

ਫਲਗੁਣਿ ਅਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ ਹਰਿ ਸਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਇ ॥ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਇ ॥ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣਿ ਦੁਖਾ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਇਛ ਪੁਨੀ ਵਡਭਾਗਣੀ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ ਮਿਲਿ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲੁ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਅਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਜੇਹਾ ਅਵਰੁ ਨ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਇ ॥ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਸਵਾਰਿਓਨੁ ਨਿਹਚਲ ਦਿਤੀਅਨੁ ਜਾਇ ॥ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰਖਿਅਨੁ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮੈ ਧਾਇ ॥ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਇ ॥ ਫਲਗੁਣਿ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 136}

pdArQ:- Plguix—P`gx (mhIny) ivc [ aupwrjnw—aupj, pRkwS [ rwm ky shweI—prmwqmw nwl imlx ivc shwieqw krn vwly [ syj—ihrdw [ jwie—QW [ vru—Ksm-pRBU [ gwvhI—gwvih, gWdIAW hn [ mMglu—^uSI dw gIq, Awqmk Awnµd pYdw krn vwlw gIq, is&iq-swlwh dI bwxI [ Alwie-aucwr ky, Alwp ky [ idsdI—id`sdw [ lvY—nyVy [ lvY lwauxy—nyVy qyVy, ierd-igrd [ lvY n lwie—lvY lwauxy nhIN, nyVy qyVy dw nhIN, brwbrI krn jogw nhIN [ hlqu— {A>} ieh lok [ plqu— {pr>} pr lok [ svwirEnu—aus (pRBU) ny svwr id`qw [ idqIAnu—aus (pRBU) ny id`qI [ jwie—QW [ qy—qoN [ riKAnu—aus (hrI) ny r`K ley [ Dwie—DweI, Btkxw [ pwie—pY ky [ iqlu—rqw BI [ qmwie—qmHw, lwlc [

ArQ:- (isAwlI ru`q dI krVI srdI ip`CoN bhwr iPrn qy P`gx dy mhIny ivc lok holIAW dy rMg-qmwiSAW dI rwhIN ^uSIAW mnWdy hn, pr) P`gx ivc (auhnW jIv-iesqRIAW dy AMdr) Awqmk Awnµd pYdw huMdw hY, ijnHW dy ihrdy ivc s`jx-hrI prq`K Aw v`sdw hY, prmwqmw nwl imlx ivc shwieqw krn vwly sMq jn imhr kr ky auhnW nUµ pRBU nwl joV dyNdy hn, auhnW dI ihrdw-syj suMdr bx jWdI hY, auhnW nUµ swry hI su`K pRwpq ho jWdy hn, iPr du`KW leI (auhnW dy ihrdy ivc) ikqy rqw QW nhIN rih jWdI [ auhnW vf-Bwgx jIv-iesqRIAW dI mno-kwmnw pUrI ho jWdI hY, auhnW ƒ hrI-pRBU Ksm iml pYNdw hY, auh sq-sMgI shylIAW nwl rl ky goivMd dI is&iq-swlwh dy gIq Alwp ky Awqmk Awnµd pYdw krn vwlI gurbwxI gWdIAW hn [ prmwqmw vrgw koeI hor, aus dI brwbrI kr skx vwlw koeI dUjw auhnW ƒ ikqy id`sdw hI nhIN [

aus prmwqmw ny (auhnW sq-sMgIAW dw) lok prlok svwr id`qw hY, auhnW nUµ (Awpxy crnW ivc ilv-lInqw vwlI) AYsI QW b^SI hY jo kdy foldI hI nhIN [ pRBU ny sMswr-smuMdr qoN auhnW nUµ (h`Q dy ky) r`K ilAw hY, jnmW dy gyV ivc muV auhnW dI dOV B`j nhIN huMdI [

hy nwnk! (AwK—) swfI iek jIB hY, pRBU dy AnykW hI gux hn (AsI auhnW nUµ ibAwn krn jogy nhIN hW, pr) jyhVy jIv aus dI crnIN pYNdy hn (aus dw Awsrw q`kdy hn) auh (sMswr-smuMdr qoN) qr jWdy hn [

P`gx dy mhIny ivc (holIAW Awidk ivcoN Anµd l`Bx dy QW) sdw aus prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY, ijs nUµ (AwpxI vifAweI krwx dw) rqw Br BI lwlc nhIN hY (ies ivc swfw hI Blw hY) [13

ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹ ਸਚਿ ਖਰੇ ॥ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧਿ ਚਰਣ ਹਰਿ ਭਉਜਲੁ ਬਿਖਮੁ ਤਰੇ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਬਿਖਿਆ ਨਾਹਿ ਜਰੇ ॥ ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਿਧਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸਚਿ ਭਰੇ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪ੍ਰਭੁ ਸੇਵਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਏਕੁ ਧਰੇ ॥ ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਮੰਗੈ ਦਰਸ ਦਾਨੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹੁ ਹਰੇ ॥੧੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 136}

pdArQ:- ijin—ijs (mnu`K) ny [ sry—nypry cVH jWdy hn [ Kry—sur^rU [ drgh sic—sdw-iQr rihx vwly pRBU dI hzUrI ivc [ iniD—^zwnw [ Baujlu—sMswr-smuMdr [ ibKmu—AOKw [ iqn—auhnW (bMidAW) ny [ ibiKAw—mwieAw [ jry—sVdy [ kUV—ivArQ JUTy lwlc [ duibDw—duic`qw-pn, mn dI Btkxw [ sic—s`cy pRBU ivc [ Bry—itky rihMdy hn [ Dry—Dir, Dr ky [ mwh—mhIny [ idvs—idhwVy [ mUrq—muhUrq [ ijn kau—ijnHW au~qy [ hry—hy hrI [

ArQ:- ijs ijs mnu`K ny prmwqmw dw nwm jipAw hY, auhnW dy swry kwrj sPl ho jWdy hn, ijnHW ny pRBU nUµ pUry gurU nUµ AwrwiDAw hY, auh sdw-iQr rihx vwly pRBU dI hzUrI ivc sur^rU huMdy hn [ pRBU dy crn hI swry su`KW dw ^zwnw hn, (ijhVy jIv crnIN l`gdy hn, auh) AOKy sMswr-smuMdr ivcoN (shI-slwmq) pwr lµG jWdy hn, auhnW nUµ pRBU dw ipAwr pRBU dI BgqI pRwpq huMdI hY, mwieAw dI iqRSnw-A`g ivc auh nhIN sVdy [ auhnW dy ivArQ JUTy lwlc ^qm ho jWdy hn, auhnW dy mn dI Btkxw dUr ho jWdI hY, auh mukMml qOr qy sdw-iQr hrI ivc itky rihMdy hn, auh Awpxy mn ivc ieko prm joiq prmwqmw nUµ vsw ky sdw aus nUµ ismrdy hn [

ijnHW au~qy pRBU imhr dI nzr krdw hY (Awpxy nwm dI dwiq dyNdw hY) auhnW vwsqy swry mhIny swry idhwVy swry hI muhUrq sul`Kxy hn (sMgRWd Awidk dI pivqRqw dy Brm-BulyKy auhnW nUµ nhIN pYNdy) [ hy hrI! (myry au~qy) imhr kr, mYN nwnk (qyry dr qoN qyry) dIdwr dI dwiq mMgdw hW [14[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਦਿਨ ਰੈਣਿ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਣਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰੀ ਦਿਨ ਸਭਿ ਰੈਣ ॥ ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਸਰਣੀ ਪਵਾਂ ਮੁਖਿ ਬੋਲੀ ਮਿਠੜੇ ਵੈਣ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੁੜਿਆ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸਜਣੁ ਸੈਣ ॥ ਜੋ ਜੀਅ ਹਰਿ ਤੇ ਵਿਛੁੜੇ ਸੇ ਸੁਖਿ ਨ ਵਸਨਿ ਭੈਣ ॥ ਹਰਿ ਪਿਰ ਬਿਨੁ ਚੈਨੁ ਨ ਪਾਈਐ ਖੋਜਿ ਡਿਠੇ ਸਭਿ ਗੈਣ ॥ ਆਪ ਕਮਾਣੈ ਵਿਛੁੜੀ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਦੇਣ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਹੋਰੁ ਨਾਹੀ ਕਰਣ ਕਰੇਣ ॥ ਹਰਿ ਤੁਧੁ ਵਿਣੁ ਖਾਕੂ ਰੂਲਣਾ ਕਹੀਐ ਕਿਥੈ ਵੈਣ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਹਰਿ ਸੁਰਜਨੁ ਦੇਖਾ ਨੈਣ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 136}

pdArQ:- rYix— {rjin, rAix} rwq [ syvI—syvIN, mYN syvW [ ismrI—ismrIN, mYN ismrW [ siB—swry [ Awpu—Awpw-Bwv [ muiK—mUMh nwl [ bolI—bolIN, mYN bolW [ vYx— {vcn, vAx} bol [ jnm jnm kw—keI jnmW dw [ sYx—s`jx [ jIA— {l&z ‘jIau’ qoN bhu-vcn} [ jo jIA—jyhVy jIv [ suiK—suK nwl [ BYx—hy BYx! {“fxuh} [ cYnu—SWqI [ gYx— {xxu} AwkwS [ Awp kmwxY—Awpxy kIqy krmW Anuswr [ kwhU—iksy (hor) ƒU [ pRB—hy pRBU! krx kryx—krn krwvn jogw [ hir—hy hrI! KwkU—^wk ivc {l&z ‘Kwku’ qoN ‘KwkU’ [ vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx} [ khIAY—(AsI jIv) AwKIey [ vYx—bcn, qrly, bynqIAW [ surjnu—au~qm purK [ dyKw—dyKW, mYN vyKW [1[

ArQ:- (hy BYx! pRBU imhr kry) mYN Awpxy gurU dI srn pvW, qy mYN AwpxI izMdgI dy swry idn qy swrIAW rwqW prmwqmw dw ismrn krdI rhW [ Awpw-Bwv iqAwg ky (haumY AhMkwr C`f ky) mYN gurU dI srn pvW qy mUMh nwl (aus A`gy ieh) im`Ty bol bolW (ik hy siqgurU!) mYnUµ s`jx pRBU imlw dyh, myrw mn keI jnmW dw aus qoN iv`CuiVAw hoieAw hY [

hy BYx! jyhVy jIv prmwqmw qoN iv`CuVy rihMdy hn auh suK nwl nhIN v`s skdy [ mYN swry (DrqI) AwkwS Koj ky vyK ilAw hY ik pRBU-pqI dy imlwp qoN ibnw Awqmk suK nhIN iml skdw [

(hy BYx!) mYN Awpxy kIqy krmW Anuswr (pRBU-pqI qoN) iv`CuVI hoeI hW (ies bwry) mYN iksy hor nUµ doS nhIN dy skdI [

hy pRBU! imhr kr, myrI r`iKAw kr, qYQoN ibnw hor koeI kuJ krn krwvn dI smr`Qw nhIN r`Kdw [ hy hrI! qyry imlwp qoN ibnw im`tI ivc rul jweIdw hY [ (ies du`K dy) kIrny hor iks nUµ d`sIey?

(hy BYx!) nwnk dI ieh bynqI hY ik mYN iksy qrHW AwpxI A`KIN aus au~qm purK prmwqmw dw drsn krW [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh