ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 135

ਅਸੁਨਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਮਾਹੜਾ ਕਿਉ ਮਿਲੀਐ ਹਰਿ ਜਾਇ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪਿਆਸ ਦਰਸਨ ਘਣੀ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮਾਇ ॥ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਲਾਗਾ ਪਾਇ ॥ ਵਿਣੁ ਪ੍ਰਭ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਇ ॥ ਜਿੰਨ੍ਹ੍ਹੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸੁ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਰਹੇ ਆਘਾਇ ॥ ਆਪੁ ਤਿਆਗਿ ਬਿਨਤੀ ਕਰਹਿ ਲੇਹੁ ਪ੍ਰਭੂ ਲੜਿ ਲਾਇ ॥ ਜੋ ਹਰਿ ਕੰਤਿ ਮਿਲਾਈਆ ਸਿ ਵਿਛੁੜਿ ਕਤਹਿ ਨ ਜਾਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਵਿਣੁ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸਰਣਾਇ ॥ ਅਸੂ ਸੁਖੀ ਵਸੰਦੀਆ ਜਿਨਾ ਮਇਆ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 135}

pdArQ:- Asuin—A`sU ivc [ aumwhVw—auCwlw [ jwie—jw ky [ ikauN—ikvyN? iksy n iksy qrHW [ min—mn ivc [ qin—srIr ivc [ GxI—bhuq [ Awix—ilAw ky [ mwie—hy mW! hau—mYN! iqn kY pwie—auhnW dI crnIN [ jwie—QW [ rsu—suAwd, Awnµd [ rhy AwGwie—r`j gey, iqRSnw poh nhIN skdI [ Awpu—Awpw-Bwv [ liV—lV ivc, p`ly [ kMiq—kMq ny [ kqih—iksy hor QW [ mieAw—imhr [

ArQ:- hy mW! (BwdroN dy GuMmy qy qRwtky lµGx ip`CoN) A`sU (dI im`TI im`TI ru`q) ivc (myry AMdr pRBU-pqI dy) ipAwr dw auCwlw Aw irhw hY (mn qVPdw hY ik) iksy nw iksy qrHW c`l ky pRBU-pqI ƒ imlW [ myry mn ivc myry qn ivc pRBU dy drsn dI bVI ipAws l`gI hoeI hY (ic`q locdw hY ik) koeI (aus pqI ƒ) ilAw ky myl krw dyvy [ (ieh sux ky ik) sMq jn pRym vDwx ivc shYqw kirAw krdy hn, mYN auhnW dI crnIN l`gI hW [ (hy mW!) pRBU qoN ibnw suK Awnµd nhIN iml skdw (ikauNik suK-Awnµd dI) hor koeI QW hI nhIN [

ijnHW (vf-BwgIAW) ny pRBU-ipAwr dw suAwd (iek vwrI) c`K ilAw hY (auhnW nUµ mwieAw dy suAwd Bu`l jWdy hn, mwieAw v`loN) auh r`j jWdy hn, Awpw‑Bwv C`f ky auh sdw ArdwsW krdy rihMdy hn—hy pRBU! swnUµ Awpxy lV lweI r`K [

ijs jIv-iesqRI ƒ pRBU Ksm ny Awpxy nwl imlw ilAw hY, auh (aus imlwp ivcoN) iv`CuV ky hor iksy QW nhIN jWdI, (ikauNik) hy nwnk (aus nUµ inscw Aw jWdw hY ik sdIvI suK vwsqy) pRBU dI srn qoN ibnw hor koeI QW nhIN hY [ auh sdw pRBU dI srn peI rihMdI hY [

A`sU (dI im`TI im`TI ru`q) ivc auh jIv-iesqRIAW suK ivc v`sdIAW hn, ijnHW au~qy prmwqmw dI ikrpw huMdI hY [8[

ਕਤਿਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸੁ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗੁ ॥ ਪਰਮੇਸਰ ਤੇ ਭੁਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨਿ ਸਭੇ ਰੋਗ ॥ ਵੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲਗਨਿ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਉੜੇ ਹੋਇ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ॥ ਵਿਚੁ ਨ ਕੋਈ ਕਰਿ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ ॥ ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਸੰਜੋਗ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭਿ ਬਿਓਗ ॥ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਿ ਲੇਹਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ ॥ ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧਸੰਗੁ ਬਿਨਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ ॥੯॥ {ਪੰਨਾ 135}

pdArQ:- kiqik—k`qk (dI TMfI bhwr) ivc [ kwhU jogu—iksy dy izMmy, iksy dy m`Qy [ ivAwpin—zor pw lYNdy hn [ rwm qy—r`b qoN [ lgin—l`g jWdy hn [ jnm ivjog—jnmW dy ivCoVy, lµmy ivCoVy [ mwieAw Bog—mwieAw dIAW mOjW, dunIAw dy AYS [ ivcu—ivcolw pn [ iks QY—(hor) iks kol? roj—inq, hr roz [ kIqw—Awpxw kIqw [ Duir—Dur qoN, pRBU dI hzUrI qoN [ siB—swry [ ibEg—ivCoVy dy du`K [ kau—ƒ [ pRBU—hy pRBU! bMdI moc—hy kYd qoN Cufwx vwly! ibnsih—nws ho jWdy hn [ soc—i&kr [

ArQ:- k`qk (dI suhwvxI ru`q) ivc (BI jy pRBU-pqI nwloN ivCoVw irhw qW ieh Awpxy) kIqy krmW dw is`tw hY, iksy hor dy m`Qy koeI dos nhIN lwieAw jw skdw [ prmysr (dI Xwd) qoN KuMiJAW (dunIAw dy) swry du`K-klyS zor pw lYNdy hn [ ijnHW ny (ies jnm ivc) prmwqmw dI Xwd v`loN mUMh moVI r`iKAw, auhnW nUµ (iPr) lµmy ivCoVy pY jWdy hn [ jyhVIAW mwieAw dIAW mOjW (dI ^wqr pRBU ƒ Bulw id`qw sI, auh BI) iek pl ivc duKdweI ho jWdIAW hn, (aus duKI hwlq ivc) iksy pws BI inq roxy rox dw koeI lwB nhIN huMdw, (ikauNik du`K qW hY ivCoVy dy kwrn, qy ivCoVy nUµ dUr krn leI) koeI ivcolw-pn nhIN kr skdw [ (duKI jIv dI AwpxI) koeI pyS nhIN jWdI, (ipCly kIqy krmW Anuswr) DuroN hI ilKy lyKW dI ibD Aw bxdI hY [ (hW!) jy cMgy BwgW nUµ pRBU (Awp) Aw imly, qW ivCoVy qoN pYdw hoey swry du`K imt jWdy hn [

(nwnk dI qW iehI bynqI hY—) hy mwieAw dy bMDnW qoN Cufwvx vwly myry mwlk! nwnk ƒ (mwieAw dy moh qoN) bcw lY [

k`qk (dI suAwdlI ru`q) ivc ijnHW nUµ swD sMgiq iml jwey, auhnW dy (ivCoVy vwly) swry icMqw Jory mu`k jWdy hn [9[

ਮੰਘਿਰਿ ਮਾਹਿ ਸੋਹੰਦੀਆ ਹਰਿ ਪਿਰ ਸੰਗਿ ਬੈਠੜੀਆਹ ॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਿਆ ਗਣੀ ਜਿ ਸਾਹਿਬਿ ਮੇਲੜੀਆਹ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਮਉਲਿਆ ਰਾਮ ਸਿਉ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਸਹੇਲੜੀਆਹ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੇ ਰਹਨਿ ਇਕੇਲੜੀਆਹ ॥ ਤਿਨ ਦੁਖੁ ਨ ਕਬਹੂ ਉਤਰੈ ਸੇ ਜਮ ਕੈ ਵਸਿ ਪੜੀਆਹ ॥ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਸੇ ਦਿਸਨਿ ਨਿਤ ਖੜੀਆਹ ॥ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਲਾਲ ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਤਿਨਾ ਜੜੀਆਹ ॥ ਨਾਨਕ ਬਾਂਛੈ ਧੂੜਿ ਤਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣੀ ਦਰਿ ਪੜੀਆਹ ॥ ਮੰਘਿਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਰਾਧਣਾ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮੜੀਆਹ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 135}

pdArQ:- mMiGir—mMGr ivc [ mwih—mhIny ivc [ ipr sMig—pqI dy nwl [ ikAw gxI—mYN kIh d`sW? ibAwn nhIN ho skdI [ ij—ijnHW ƒ [ swihib—swihb ny [ rwm isau—prmwqmw nwl [ swD shylVIAwh sMig—sq sMgIAW nwl [ bwhrI—ibnw [ qy—qoN [ idsih—id`sdIAW hn [ KVIAwh—swvDwn, sucyq [ kMiT—gl ivc (Bwv, ihrdy ivc) [ bWCY—mMgdw hY [ dir—dr auqy [ bhuiV—muV, iPr [

ArQ:- m`Gr (dy TMFy-im`Ty) mhIny ivc auh jIv-iesqRIAW sohxIAW l`gdIAW hn jo hrI-pqI dy nwl bYTIAW huMdIAW hn [ ijnHW ƒ mwlk-pRBU ny Awpxy nwl imlw ilAw, auhnW dI soBw ibAwn nhIN ho skdI [ sq-sMgI shylIAW dI sMgiq ivc pRBU dy nwl (ic`q joV ky) auhnW dw srIr auhnW dw mn sdw iKiVAw rihMdw hY [

pr jyhVIAW jIv-iesqRIAW sqsMgIAW (dI sMgiq) qoN vWjIAW rihMdIAW hn, auh iek`lIAW (Cu`tV) hI rihMdIAW hn (ijvyN sVy hoey iqlW dw bUtw pYlI ivc inKsmw rihMdw hY [ iek`lI inKsmI ijMd ƒ vyK ky kwmwidk keI vYrI Aw ky Gyr lYNdy hn, qy) auhnW dw (ivkwrW qoN aupijAw) du`K kdy lihMdw nhIN, auh jmW dy v`s peIAW rihMdIAW hn [

ijnHW jIv-iesqRIAW ny pqI-pRBU dw swQ mwixAw hY, auh (ivkwrW dy h`ly vloN) sdw sucyq id`sdIAW hn (ivkwr auhnW auqy cot nhIN kr skdy, ikauNik) prmwqmw dy guxwnuvwd auhnW dy ihrdy ivc pRoqy rihMdy hn, ijvyN hIry jvwhr qy lwlW dw gl ivc pwieAw huMdw hY [

nwnk auhnW sqsMgIAW dy crnW dI DUV mMgdw hY jo pRBU dy dr qy pey rihMdy hn jo pRBU dI srn ivc rihMdy hn [ m`Gr ivc prmwqmw dw ismrn kIiqAW muV jnm mrn dw gyV nhIN vwprdw [10[

ਪੋਖਿ ਤੁਖਾਰੁ ਨ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠਿ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਨਾਹੁ ॥ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਦਰਸਨਿ ਲਗੜਾ ਸਾਹੁ ॥ ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੁ ॥ ਬਿਖਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੁ ॥ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸਚੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਮਾਹੁ ॥ ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਵਿਛੁੜੀਆਹੁ ॥ ਬਾਰਿ ਜਾਉ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ॥ ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣੈ ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਪਈਆਹੁ ॥ ਪੋਖੁ ਸਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 135}

pdArQ:- poiK—poh mhIny ivc [ quKwru—k`kr, korw [ n ivAwpeI—zor nhIN pWdw [ kMiT—gl ivc, gl nwl (ihrdy ivc) [ nwhu—nwQ, Ksm, pqI [ byiDAw—ivMinHAw jWdw hY [ crnwribMd—crn-AribMd, crn kml [ drsin—dIdwr ivc [ swhu—iek iek swh, ibRqI [ lwhu—lwB [ ibiKAw—mwieAw [ swDU—gurU [ gux gwhu—guxW dI ivcwr, guxW ivc cu`BI [ jh qy—ijs pRBU qoN [ smwhu—ilv [ kru—h`Q [ gih—PV ky [ pwrbRhim—pwrbRhm ny [ bwir jwau—mYN vwrny jWdI hW [ byrIAw—vwrI [ Agm—AphuMc [ Agwhu—AgwD, fUMGy ijgry vwlw [ srm—lwj [ srm peI—ie`zq r`KxI peI [ dir—dr auqy [ suohMdw— {Asl l&z ‘sohMdw’ hY, pwT ‘suhMdw’ krnw hY [ A`Kr ‘s’ dy nwl  o Aqy   u dovy lgW vrqIAW hn} sohxw l`gdw hY [

ArQ:- poh dy mhIny ijs jIv-iesqRI dy gl nwl (ihrdy ivc) pRBU-pqI l`gw hoieAw hovy aus ƒ k`kr (mn dI kTorqw, korwpn) zor nhIN pw skdw, (ikauNik) ausdI ibRqI pRBU dy dIdwr dI qWG ivc juVI rihMdI hY, aus dw mn pRBU dy sohxy crnW ivc iv`Jw rihMdw hY [

ijs jIv-iesqRI ny goibMd gopwl dw Awsrw ilAw hY, aus ny pRBU-pqI dI syvw dw lwB K`itAw hY, mwieAw aus ƒ poh nhIN skdI, gurU ƒ iml ky aus ny pRBU dI is&iq-swlwh ivc cu`BI lweI hY [ ijs prmwqmw qoN aus ny jnm ilAw hY, ausy ivc auh juVI rihMdI hY, aus dI ilv pRBU dI pRIq ivc l`gI rihMdI hY [ pwrbRhm ny (aus dw) h`Q PV ky (aus ƒ Awpxy crnW ivc) joiVAw huMdw hY, auh muV (aus dy crnW qoN) iv`CuVdI nhIN [ (pr) auh s`jx pRBU bVw AphuMc hY, bVw fUMGw hY, mYN aus qoN lK vwrI kurbwn hW [ hy nwnk! (auh bVw idAwl hY) dr au~qy if`igAW dI aus pRBU ƒ ie`zq r`KxI hI pYNdI hY [

ijs au~qy auh by-prvwh pRBU imhr krdw hY, aus ƒ poh dw mhInw suhwvxw l`gdw hY aus ƒ swry hI suK iml jWdy hn [11[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh