ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 133

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩ ॥ ਹਰਿ ਜਪਿ ਜਪੇ ਮਨੁ ਧੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਗੁਰਦੇਉ ਮਿਟਿ ਗਏ ਭੈ ਦੂਰੇ ॥੧॥ ਸਰਨਿ ਆਵੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਾ ਫਿਰਿ ਕਾਹੇ ਝੂਰੇ ॥੨॥ ਚਰਨ ਸੇਵ ਸੰਤ ਸਾਧ ਕੇ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ॥੩॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਏਕੁ ਵਰਤਦਾ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰੇ ॥੪॥ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨੁ ਸੇਵਿਆ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ ॥੫॥ ਸਭ ਛਡਾਈ ਖਸਮਿ ਆਪਿ ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਈ ਠਰੂਰੇ ॥੬॥ ਕਰਤੈ ਕੀਆ ਤਪਾਵਸੋ ਦੁਸਟ ਮੁਏ ਹੋਇ ਮੂਰੇ ॥੭॥ ਨਾਨਕ ਰਤਾ ਸਚਿ ਨਾਇ ਹਰਿ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥੮॥੫॥੩੯॥੧॥੩੨॥੧॥੫॥੩੯॥ {ਪੰਨਾ 133}

pdArQ:- jpy—jip, jp ky [ DIry—DIrj PVdw hY [1[rhwau[

BY—swry fr [ ismir—ismr ky [1[

kwhy JUry—koeI Jorw nhIN rih jWdw [ ikauN JUrygw? [2[

sMq swD ky—gurU dy [3[

Git Git—hryk srIr ivc [ mhIAil—mhI qil, DrqI dy ql au~qy, AwkwS ivc [4[

DUry—crn-DUV [5[

Ksim—Ksm ny [ TrUry—SWq-ic`q, sIql [6[

krqY—krqwr ny [ qpwvso— {ArbI l&z ‘q&whus’} inrnw, inAW [ mUrw—Gwh Awidk nwl BrI hoeI v`Cy k`ty dI K`l jo vyKx ƒ hI v`Cw k`tw jwpy [ vyKx ƒ hI jIaUNdw, pr Asl ivc murdw [7[

sic—sdw-iQr pRBU ivc [ nwie—nwm ivc [ hjUry—AMg-sMg [8[

ArQ:- prmwqmw dw nwm jp jp ky (mnu`K dw) mn DIrjvwn ho jWdw hY (dunIAw dy su`KW du`KW ivc foldw nhIN) [rhwau[

sB qoN v`fy AkwlpurK ƒ ismr ismr ky swry fr shm imt jWdy hn, dUr ho jWdy hn [1[

jdoN mnu`K prmwqmw dw Awsrw lY lYNdw hY, aus ƒ koeI icMqw Jorw nhIN poh skdw [2[

gurU dy crnW dI syvw kIiqAW (gurU dw dr mMinAW) mnu`K dy mn dIAW swrIAW loVW pUrIAW ho jWdIAW hn [3[

(ieh inscw bx jWdw hY ik) hryk srIr ivc prmwqmw hI v`s irhw hY, jl ivc DrqI ivc AwkwS ivc prmwqmw hI ivAwpk hY [4[

jyhVy mnu`K sMq jnW dI crn DUV lY ky swry pwpW dy nws krn vwly prmwqmw ƒ ismrdy hn, auh su`cy jIvn vwly bx jWdy hn [5[

prmwqmw dw nwm jp ky swrI lukweI sIql-mn ho jWdI hY, aus swrI lukweI ƒ Ksm pRBU ny (ivkwrW dI qpS qoN) bcw ilAw [6[

krqwr ny ieh (cMgw) inAW kIqw hY ik ivkwrI mnu`K vyKx ƒ hI jIaUNdy id`s ky Awqmk mOqy mr jWdy hn [7[

hy nwnk! jyhVw mnu`K sdw-iQr pRBU dy nwm ivc lIn huMdw hY, auh aus ƒ sdw Awpxy AMg-sMg v`sdw vyKdw hY [8[5[39[

ਬਾਰਹ ਮਾਹਾ ਮਾਂਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਿਰਤਿ ਕਰਮ ਕੇ ਵੀਛੁੜੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੁ ਰਾਮ ॥ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭ੍ਰਮੇ ਥਕਿ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਾਮ ॥ ਧੇਨੁ ਦੁਧੈ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੈ ਨ ਆਵੈ ਕਾਮ ॥ ਜਲ ਬਿਨੁ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜਹਿ ਨਾਹੀ ਦਾਮ ॥ ਹਰਿ ਨਾਹ ਨ ਮਿਲੀਐ ਸਾਜਨੈ ਕਤ ਪਾਈਐ ਬਿਸਰਾਮ ॥ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਹਰਿ ਕੰਤੁ ਨ ਪ੍ਰਗਟਈ ਭਠਿ ਨਗਰ ਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ॥ ਸ੍ਰਬ ਸੀਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ ਸਣੁ ਦੇਹੀ ਸਭ ਖਾਮ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਕੰਤ ਵਿਹੂਣੀਆ ਮੀਤ ਸਜਣ ਸਭਿ ਜਾਮ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ॥ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਸੁਆਮੀ ਸੰਗਿ ਪ੍ਰਭ ਜਿਸ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਧਾਮ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 133}

{vyKo bwrw mwhw m: 1 quKwrI rwg, poQI ATvIN} {pMnw 133}

pdArQ:- ikriq— {øiq} kmweI (Performance) [ ky—Anuswr [ rwm—hy pRBU! kuMt—kUt, pwsw [ dhids—ds pwsy, (au~qr, p`Cm, d`Kx, pUrb, cwr nu`krW, auprlw pwsw, hyTlw pwsw) [ swm—srn [ Dynu—gW [ bwhrI—ibnw [ swK—KyqI, &sl [ dwm—pYsy, Dn [ nwh— {ukFk} Ksm [ kq—ikvyN, ikQy? ibsrwm—suK [ ijqu—ijs ivc [ ijqu Gir—ijs (ihrdy-) Gr ivc [ BiT—qpdI B`TI [ sy—vrgy [ gRwm—ipMf [ sRb—swry [ qMbol—pwn dy bIVy [ sxu—sxy, smyq [ dyhI—srIr [ Kwm—k`cy, nwsvMq, ivArQ [ siB—swry [ jwm—jm, ijMd dy vYrI [ sMig—(Awpxy) nwl [ Dwm—itkwxw [

ArQ:- hy pRBU! AsI Awpxy krmW dI kmweI Anuswr (qYQoN) iv`CuVy hoey hW (qYnUµ ivswrI bYTy hW), imhr kr ky swnUµ Awpxy nwl imlwvo [ (mwieAw dy moh ivc Ps ky) cuPyry hr pwsy (suKW dI ^wqr) Btkdy rhy hW, hux, hy pRBU! Q`k ky qyrI srn Awey hW [

(ijvyN) du`D qoN s`KxI gW iksy kMm nhIN AwauNdI, (ijvyN) pwxI qoN ibnw KyqI su`k jWdI hY (&sl nhIN p`kdI, qy aus KyqI ivcoN) Dn dI kmweI nhIN ho skdI (iqvyN pRBU dy nwm qoN ibnw swfw jIvn ivArQ clw jWdw hY) [ s`jx Ksm-pRBU nUµ imlx qoN ibnw iksy hor QW suK BI nhIN imldw [ (suK imly BI ikvyN?) ijs ihrdy-Gr ivc pqI pRBU Aw v`sy, aus dy Bw dy (v`sdy) ipMf qy Shr q`pdI B`TI vrgy huMdy hn [ (iesqRI nUµ pqI qoN ibnw) srIr dy swry iSMgwr pwnW dy bIVy qy hor rs (Awpxy) srIr smyq hI ivArQ id`sdy hn, (iqvyN) mwlk Ksm-pRBU (dI Xwd) qoN ibnw swry s`jx imqR ijMd dy vYrI ho Fukdy hn [

(qwhIeyN) nwnk dI bynqI hY ik (hy pRBU!) ikrpw kr ky Awpxy nwm dI dwiq b^S [ hy hrI! Awpxy crnW ivc (mYnUµ) joVI r`K, (hor swry Awsry-prny nwsvMq hn) iek qyrw Gr sdw At`l rihx vwlw hY [1[

ਚੇਤਿ ਗੋਵਿੰਦੁ ਅਰਾਧੀਐ ਹੋਵੈ ਅਨੰਦੁ ਘਣਾ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਪਾਈਐ ਰਸਨਾ ਨਾਮੁ ਭਣਾ ॥ ਜਿਨਿ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਣਾ ਆਏ ਤਿਸਹਿ ਗਣਾ ॥ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਜੀਵਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਜਣਾ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿਚਿ ਵਣਾ ॥ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਕਿਤੜਾ ਦੁਖੁ ਗਣਾ ॥ ਜਿਨੀ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿੰਨਾ ਭਾਗੁ ਮਣਾ ॥ ਹਰਿ ਦਰਸਨ ਕੰਉ ਮਨੁ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ ॥ ਚੇਤਿ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਕੈ ਪਾਇ ਲਗਾ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 133}

pdArQ:- cyiq—cyq dy mhIny ivc [ Gxw—bhuq [ imil—iml ky [ rsnw—jIB [ Bxw—aucwrn [ ijin—ijs mnu`K ny [ iqsih—aus ƒ [ Awey gxw—AwieAw smJo [ jxw—jwxo [ mhIAil—mhI qil, DrqI dy ql au~qy, pulwV ivc, AwkwS ivc [ mxw—mxw-mUMhIN, bhuq [ kMau—ƒ [ mnw—min, mn ivc [ iqs kY pwie—aus mnu`K dy pYrIN [ lgw—l`gW, mYN l`gdw hW [

ArQ:- cyq ivc (bsMq ru`q AwauNdI hY, hr pwsy iKVI PulvwVI mn nUµ Awnµd dyNdI hY, jy) prmwqmw ƒ ismrIey (qW ismrn dI brkiq nwl) bhuq Awqmk Awnµd ho skdw hY [ pr jIB nwl pRBU dw nwm jpx dI dwiq sMq jnW nUµ iml ky hI pRwpq huMdI hY [ ausy bMdy nUµ jgq ivc jMimAw jwxo (ausy dw jnm sPlw smJo) ijs ny (ismrn dI shwieqw nwl) Awpxy prmwqmw dw imlwp hwsl kr ilAw (ikauNik) prmwqmw dI Xwd qoN ibnw iek iKn mwqR smw guzwirAW BI izMdgI ivArQ bIqdI jwxo [

jyhVw pRBU pwxI ivc DrqI ivc AkwS ivc jMglW ivc hr QW ivApk hY, jy AYsw pRBU iksy mnu`K dy ihrdy ivc nwh v`sy, qW aus mnu`K dw (mwnsk) du`K ibAwn nhIN ho skdw [ (pr) ijnHW bMidAW ny aus (srb ivAwpk) pRBU nUµ Awpxy ihrdy ivc vswieAw hY, auhnW dw bVw Bwg jwg pYNdw hY [

nwnk dw mn (BI hrI dy dIdwr nUµ qWGdw hY, nwnk dy mn ivc hrI‑drsn dI ipAws hY [ jyhVw mnu`K mYnUµ hrI dw imlwp krw dyvy mYN aus dI crnIN l`gWgw [2[

ਵੈਸਾਖਿ ਧੀਰਨਿ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਛੋਹੁ ॥ ਹਰਿ ਸਾਜਨੁ ਪੁਰਖੁ ਵਿਸਾਰਿ ਕੈ ਲਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋਹੁ ॥ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਨ ਸੰਗਿ ਧਨਾ ਹਰਿ ਅਵਿਨਾਸੀ ਓਹੁ ॥ ਪਲਚਿ ਪਲਚਿ ਸਗਲੀ ਮੁਈ ਝੂਠੈ ਧੰਧੈ ਮੋਹੁ ॥ ਇਕਸੁ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਅਗੈ ਲਈਅਹਿ ਖੋਹਿ ॥ ਦਯੁ ਵਿਸਾਰਿ ਵਿਗੁਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਚਰਣੀ ਜੋ ਲਗੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਹੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਵੈਸਾਖੁ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲਗੈ ਜਾ ਸੰਤੁ ਭੇਟੈ ਹਰਿ ਸੋਇ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 133}

pdArQ:- vYswiK—vYswK ivc [ ikau DIrin—ikvyN DIrj krn? vwiFAw—pqI qoN iv`CuVIAW hoeIAW [ ibCohu—ivCoVw [ pRym ibCohu—pRym dI AxhoNd [ mwieAw Dohu—Doh rUp mwieAw, mn-mohxI mwieAw [ klqR—iesqRI [ plic—Ps ky, aulJ ky [ sglI—swrI (isRStI) [ DMDY mohu—DMDy dw moh [ Koih leIAih—Kohy jWdy hn [ AwgY—pihlW hI [ dXu—ipAwrw pRBU [ ivgucxw—^uAwr hoeIdw hY [ soie—soBw [ prwpiq hoie— {pXwLÈqzto one’s heart’s content} ijs nwl (myry) idl dI rIJ pUrI ho jwey [ sMqu hir—hrI-sMq [ BytY—imil pey [

ArQ:- (vYswKI vwlw idn hryk iesqRI mrd vwsqy rIJW vwlw idn huMdw hY, pr) vYswK ivc auhnW iesqRIAW dw idl ikvyN Klovy jo pqI qoN iv`CuVIAW peIAW hn, ijnHW dy AMdr ipAwr (dy pRgtwvy) dI AxhoNd hY, (ies qrHW aus jIv nUµ DIrj ikvyN Awvy ijs nUµ) s`jx-pRBU ivswr ky mn-mohxI mwieAw cMbVI hoeI hY?

nwh puqR, nwh iesqRI, nwh Dn, koeI BI mnu`K dy nwl nhIN inBdw iek AibnwsI prmwqmw hI Asl swQI hY [ nwsvMq DMDy dw moh (swrI lukweI nUµ hI) ivAwp irhw hY, (mwieAw dy moh ivc) muV muV Ps ky swrI lukweI hI (Awqmk mOqy) mr rhI hY [ iek prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw hor ijqny BI krm ieQy krIdy hn, auh swry mrn qoN pihlW hI Koh ley jWdy hn (Bwv, auh au~cy Awqmk jIvn dw AMg nhIN bx skdy) [

ipAwr-srUp pRBU ƒ ivswr ky ^uAwrI hI huMdI hY, prmwqmw qoN ibnw ijMd dw hor koeI swQI hI nhIN huMdw [ pRBU pRIqm dI crnIN jyhVy bMdy lgdy hn, auhnW dI (lok prlok ivc) BlI soBw huMdI hY [

hy pRBU! (qyry dr qy) myrI bynqI hY ik mYƒ qyrw idl-r`jvW imlwp nsIb hovy [ (ru`q iPrn nwl cuPyry bnspqI peI suhwvxI ho jwey, pr) ijMd nUµ vYswK dw mhInw qdoN hI sohxw l`g skdw hY jy hrI sMq-pRBU iml pey [3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh