ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 132

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੨ ॥ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦਯੁ ਸਮਾਲੀਐ ॥ ਮੂਲਿ ਨ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੀਐ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਤਾ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥ ਜਿਤੁ ਜਮ ਕੈ ਪੰਥਿ ਨ ਜਾਈਐ ॥ ਤੋਸਾ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਲੈ ਤੇਰੇ ਕੁਲਹਿ ਨ ਲਾਗੈ ਗਾਲਿ ਜੀਉ ॥੧॥ ਜੋ ਸਿਮਰੰਦੇ ਸਾਂਈਐ ॥ ਨਰਕਿ ਨ ਸੇਈ ਪਾਈਐ ॥ ਤਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ ਜਿਨ ਮਨਿ ਵੁਠਾ ਆਇ ਜੀਉ ॥੨॥ ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਨ ਬੈਹਣੇ ॥ ਹਰਿ ਧਨੁ ਜਿਨੀ ਸੰਜਿਆ ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੩॥ ਹਰਿ ਅਮਿਉ ਰਸਾਇਣੁ ਪੀਵੀਐ ॥ ਮੁਹਿ ਡਿਠੈ ਜਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ ॥ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਾਰਿ ਲੈ ਨਿਤ ਪੂਜਹੁ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਵ ਜੀਉ ॥੪॥ ਜੋ ਹਰਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ॥ ਤਿਨਹਿ ਗੁਸਾਈ ਜਾਪਣਾ ॥ ਸੋ ਸੂਰਾ ਪਰਧਾਨੁ ਸੋ ਮਸਤਕਿ ਜਿਸ ਦੈ ਭਾਗੁ ਜੀਉ ॥੫॥ ਮਨ ਮੰਧੇ ਪ੍ਰਭੁ ਅਵਗਾਹੀਆ ॥ ਏਹਿ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪਾਤਿਸਾਹੀਆ ॥ ਮੰਦਾ ਮੂਲਿ ਨ ਉਪਜਿਓ ਤਰੇ ਸਚੀ ਕਾਰੈ ਲਾਗਿ ਜੀਉ ॥੬॥ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ ਜਨਮੈ ਕਾ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ॥ ਮਨਿ ਭਾਵੰਦਾ ਕੰਤੁ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਥਿਰੁ ਹੋਆ ਸੋਹਾਗੁ ਜੀਉ ॥੭॥ ਅਟਲ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥ ਭੈ ਭੰਜਨ ਕੀ ਸਰਣਾਇਆ ॥ ਲਾਇ ਅੰਚਲਿ ਨਾਨਕ ਤਾਰਿਅਨੁ ਜਿਤਾ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰ ਜੀਉ ॥੮॥੪॥੩੮॥ {ਪੰਨਾ 132}

ArQ:- dXu— {dX`to love} ipAwr krn vwlw prmwqmw [ mUil n—kdy nwh [rhwau[

ijqu—ijs (swD sMgiq) dI rwhIN [ pMiQ—rsqy au~qy [ jm kY pMiQ—jmW dy rwh qy, aus rwh qy ij`Qy jmW nwl vwh pey, Awqmk mOq vl lY jwx vwly rsqy au~qy [ qosw—rsqy dw ^rc [ kulih—kul ƒ [ gwil—gwl, klµk, bdnwmI [1[

sWeIAY—sweIN ƒ [ nrik—nrk ivc [ syeI—auhnW ƒ [ pweIAY—pwieAw jWdw [ min—mn ivc [ vuTw—vu`Tw, v`isAw [2[

bYhxy—bhx-Klox [ sMijAw—isMicAw, iek`Tw kIqw [ gMBIr—fUMGy ijgry vwly [3[

Aimau—nwm-AMimRq [ rswiexu— {rs AXu} rsW dw Gr [ muih ifTY—jy mUMh vyK ilAw jwey [ jIvIAY—Awqmk jIvn imly [ siB—swry [ pwv— {l&z ‘pwau’ qoN bhu-vcn} pYr [4[

jo—ijs ƒ [ iqnih—iqin hI, aus ny hI {l&z ‘iqin’ dI i au~f geI hY [ vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’} [ sUrw—sUrmw [ msqik—m`Qy auqy [5[

mMDy— {mÆX} ivic [ AvgwhIAw— {Avgwh, to bathe one self into, to plunge} cu`BI lwxI cwhIdI hY [ eyih— {l&z ‘eyh’ qoN bhu-vcn} [6[

mMin—min ivc [ BwvMdw—psMd [ iQru—kwiem [7[

BY BMjn—fr dUr krn vwlw [ AMcil—p`ly nwl, lV nwl [ qwirAnu—qwry aus ny [8[

ArQ:- (hy BweI!) sdw hI aus prmwqmw ƒ ihrdy ivc vswxw cwhIdw hY jo sB jIvW au~qy qrs krdw hY, aus ƒ Awpxy mn qoN Bulwxw nhIN cwhIdw [rhwau[

(hy BweI!) sMq jnW dI sMgiq ivc irhW prmwqmw dw nwm imldw hY, swD sMgiq dI brkiq nwl Awqmk mOq vl lY jwx vwly rsqy au~qy nhIN peIdw [ (hy BweI! jIvn-s&r vwsqy) prmwqmw dw nwm ^rc (Awpxy p`ly bMnH) lY, (ies qrHW) qyrI kul ƒ (BI) koeI bdnwmI nhIN AwvygI [1[

jyhVy mnu`K Ksm-prmwqmw dw ismrn krdy hn auhnW ƒ nrk ivc nhIN pwieAw jWdw [ (hy BweI!) ijMnHW dy mn ivc prmwqmw Aw v`sdw hY, auhnW ƒ koeI du`K-klyS poh nhIN skdw [2[

auhI mnu`K sohxy suMdr (jIvn vwly) hn, ijMnHW dw bhx Klox swD sMgiq ivc hY [ ijMnHW bMidAW ny prmwqmw dw nwm Dn iek`Tw kr ilAw, auh byAMq fUMGy ijgry vwly bx jWdy hn [3[

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm AMimRq pIxw cwhIdw hY, (ieh nwm-AMimRq) swry rsW dw somw hY [ (hy BweI!) prmwqmw dy syvk dw drsn kIiqAW Awqmk jIvn imldw hY, (ies vwsqy qUM BI) sdw gurU dy pYr pUj (gurU dI srn ipAw rhu, qy ies qrHW) Awpxy swry kMm isry cwVH lY [4[

ijs mnu`K ƒ prmwqmw ny Awpxw (syvk) bxw ilAw hY, aus ny hI Ksm-pRBU dw ismrn krdy rihxw hY [ ijs mnu`K dy m`Qy au~qy (pRBU dI ies dwiq dw) Bwg jwg pey, auh (ivkwrW dw twkrw kr skx dy smr`Q) sUrmw bx jWdw hY auh (mnu`KW ivc) sRySt mnu`K mMinAw jWdw hY [5[

hy BweI! Awpxy mn ivc hI cu`BI lwau qy pRBU dw drsn kro—iehI hY dunIAw dy swry rsW dy Bog iehI hY dunIAw dIAW bwdSwhIAW [ (ijMnHW mnu`KW ny prmwqmw ƒ Awpxy AMdr hI vyK ilAww, auhnW dy mn ivc) kdy koeI ivkwr pYdw nhIN huMdw, auh ismrn dI s`cI kwr ivc l`g ky (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdy hn [6[

ijs mnu`K ny krqwr ƒ Awpxy mn ivc vsw ilAw, aus ny mnu`Kw jnm dw Pl pRwpq kr ilAw [

(hy jIv-iesqRI!) jy qYƒ kMq-hrI Awpxy mn ivc ipAwrw l`gx l`g pey qW qyrw ieh suhwg sdw leI (qyry isr au~qy) kwiem rhygw [7[

(prmwqmw dw nwm sdw kwiem rihx vwlw Dn hY, ijnHW ny) ieh sdw kwiem rihx vwlw Dn l`B ilAw, jyhVy bMdy swry fr nws krn vwly prmwqmw dI srn Aw gey, auhnW ƒ, hy nwnk! prmwqmw ny Awpxy lV lw ky (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw ilAw [ auhnW ny mnu`Kw jnm dI bwzI ij`q leI [8[4[38[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh