ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 129

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦੀਸਹਿ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਚਉਥੈ ਪਦਿ ਲਿਵ ਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਵਣਿਆ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਜਲਾਏ ਸੋ ਹਰਿ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ਹਰਿ ਦਰਿ ਮਹਲੀ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਸਾਸਤ ਜਿੰਨਿ ਉਪਾਇਆ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਪਸਰਿਆ ਸੰਸਾਰੇ ਆਇ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੨॥ ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਇਕੁ ਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ ਜਤੁ ਸਤੁ ਸੰਜਮੁ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੩॥ ਪੇਈਅੜੈ ਧਨ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਣੀ ॥ ਦੂਜੈ ਲਾਗੀ ਫਿਰਿ ਪਛੋਤਾਣੀ ॥ ਹਲਤੁ ਪਲਤੁ ਦੋਵੈ ਗਵਾਏ ਸੁਪਨੈ ਸੁਖੁ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥ ਪੇਈਅੜੈ ਧਨ ਕੰਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵੇਖੈ ਨਾਲੇ ॥ ਪਿਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੀ ਸਬਦਿ ਸਿੰਗਾਰੁ ਬਣਾਵਣਿਆ ॥੫॥ ਸਫਲੁ ਜਨਮੁ ਜਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ॥ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ ॥੬॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵੇ ਸੋ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ॥ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਬਹੁ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੭॥ ਜਿਨਿ ਸਿਸਟਿ ਸਾਜੀ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲਿਆ ਤਿਨ ਜਨ ਕਉ ਜਿਨ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧॥੩੨॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 129}

pdArQ:- sbwieAw—swrw [ qRYgux—iqRguxI jIv [ dIsih—id`sdy hn [ pid-drjy ivc, AvsQw ivc [ cauQy pid—aus Awqmk AvsQw ivc jyhVI mwieAw dy iqMn guxW dy pRBwv qoN auqWh hY [

sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ dir—dr qy [ mhlI—mhil, mhl ivc [1[rhwau[

dyvI dyvw mUlu-dyvI dyviqAW dy rcy jwx dw mu`F [ mwieAw—su`KW dI lwlsw qy du`KW qoN fr [ ijMin—ijin, ijs (mwieAw) ny [ kwmu—(su`KW dI) kwmnw [ k®oDu—(du`KW dy ivru`D) gu`sw [ sMswry—sMswir, sMswr ivc [ Awie—Aw ky, jMm ky [ Awie jwie—jnm mrn dy gyV ivc [2[

iqsu ivic—ies sMswr ivc [ mMin—min, mn ivc [ guir—gurU dI rwhIN [3[

Dn—jIv-iesqRI [ pyeIAVY—pyky Gr ivc, ies lok ivc [ Brim—Btkxw ivc [ BulwxI—kurwhy pY geI [ dUjY—(pRBU qoN ibnw) hor ivc [ pCoqwxI—pCuqwxI [ hlqu—ieh lok [ plqu—prlok [4[

smwly—(ihrdy ivc) sWBdI hY [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ ipr kY rMig—pRBU-pqI dy pRym rMg ivc [ sbid—Sbd dI rwhIN [5[

dUjw Bwau—(pRBU qoN ibnw) hor ipAwr, mwieAw dw moh [6[

kwhy AwieAw—ivArQ jnimAw [ iDRgu—iPtkwr-jog [ iciq—ic`q ivc [7[

ijin—ijs (krqwr) ny [ issit—isRStI, dunIAw [ pCwxY—pCwix, pCwx ky, Duir—Dur qoN, pRBU dI hzUrI ivcoN [ msqik—m`Qy au~qy [8[

ArQ:- mwieAw dw moh swry jgq nUµ ivAwp irhw hY, swry hI jIv iqMnW guxW dy pRBwv hyT hn, mwieAw dy mohy hoey hn [ gurU dI ikrpw nwl koeI ivrlw mnu`K (ies g`l ƒ) smJdw hY [ auh iehnW iqMnW guxW dI mwr qoN auqlI Awqmk AvsQw ivc itk ky prmwqmw dy crnW ivc suriq joVI r`Kdw hY [1[

mYN auhnW mnu`KW qoN sdw sdky hW kurbwn hW, jyhVy gurU dy Sbd ivc juV ky (Awpxy AMdroN) mwieAw dw moh swV dyNdy hn [ jyhVw mnu`K mwieAw dw moh swV lYNdw hY, auh prmwqmw (dy crnW) nwl Awpxw icq joV lYNdw hY, auh prmwqmw dy dr qy prmwqmw dI hzUrI ivc ie`zq pWdw hY [1[rhwau[

ieh mwieAw hI (Bwv, suKW dI kwmnw qy duKW qoN fr) dyvIAW dyvqy rcy jwx dw kwrn hY, ies mwieAw ny hI isimRqIAW qy SwsqR pYdw kr id`qy (Bwv, suKW dI pRwpqI qy du`KW dI inivrqI dI ^wqr hI isimRqIAW SwsqRW dI rwhIN krm kWf rcy gey) [ swry sMswr ivc suKW dI lwlsw qy duKW qoN fr dw jzbw psr irhw hY, ijs kr ky jIv jnm mrn dy gyV ivc pY ky duK pw rhy hn [2[

ies jgq ivc (hI) iek rqn (BI hY, auh hY) prmwqmw nwl fUMGI sWJ dw rqn [ (ijs mnu`K ny auh rqn) l`B ilAw hY, ijs ny ieh rqn gurU dI ikrpw nwl Awpxy mn ivc vsw ilAw hY (pRo ilAw hY), auh mnu`K pUry gurU dI rwhIN prmwqmw dw nwm ismrdw hY auh mnu`K, mwno, sdw itky rihx vwlw jq kmw irhw hY sq kmw irhw hY qy sMjm kmw irhw hY [3[

jyhVI jIv-iesqRI ies lok ivc mwieAw dI Btkxw ivc pY ky kurwhy peI rihMdI hY auh (sdw) mwieAw dy moh ivc mgn rihMdI hY qy Awi^r pCuqWdI hY [ auh jIv-iesqRI ieh lok qy prlok dovyN gvw lYNdI hY, aus nUµ supny ivc BI Awqmk Awnµd nsIb nhIN huMdw [4[

jyhVI jIv-iesqRI ies lok ivc Ksm-pRBU nUµ (Awpxy ihrdy ivc) sMBwl r`KdI hY, gurU dI ikrpw nwl aus nUµ Awpxy AMg-sMg v`sdw vyKdI hY, auh Awqmk Afolqw ivc itkI rihMdI hY, auh pRBU-pqI dy pRym-rMg ivc rMgI rihMdI hY, auh gurU dy Sbd dI rwhIN (pRBU-pqI dy pRym nUµ Awpxy Awqmk jIvn dw) isMgwr bxWdI hY [5[

ijnHW (vf-BwgI mnu`KW) nUµ siqgurU iml ipAw, auhnW dw mnu`Kw-jnm kwmXwb ho jWdw hY, gurU dy Sbd ivc juV ky auh (Awpxy AMdroN) mwieAw dw ipAwr swV lYNdy hn [ auhnW dy ihrdy ivc iek prmwqmw (dI Xwd) hI hr vyly mOjUd rihMdI hY, swD sMgiq ivc iml ky auh prmwqmw dy gux gWdy hn [6[

jyhVw mnu`K gurU dw Awsrw prnw nhIN lYNdw, auh dunIAw ivc ijhw AwieAw ijhw nwh AwieAw, aus dw swrw jIvn iPtkwr jog ho jWdw hY, auh Awpxw mnu`Kw jnm ivArQ gvw jWdw hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K dy icq ivc (kdy) prmwqmw dw nwm nhIN v`sdw, nwm qoN KuMJ ky auh bhuq du`K sihMdw hY [7[

(pr jIvW dy kIh v`s?) ijs prmwqmw ny ieh jgq ricAw hY, auhI (mwieAw dy pRBwv dI ies Kyf nUµ) jwxdw hY, auh Awp hI (jIvW dIAW loVW) pCwx ky gurU dy Sbd dI rwhIN auhnW nUµ (Awpxy crnW ivc) imlWdw hY [ hy nwnk! auhnW bMidAW nUµ prmwqmw dw nwm pRwpq huMdw hY ijnHW dy m`Qy au~qoN DuroN pRBU dy hukm Anuswr (nwm dI pRwpqI dw) lyK iliKAw jWdw hY [8[1[32[33[

not:- AMk 1 gurU nwnk dyv jI dI AStpdI dw lKwiek hY [

gurU Amrdws jI dIAW 32 AstpdIAW hn [ ku`l joV 33 hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh