ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 127

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਊਤਮ ਜਨਮੁ ਸੁਥਾਨਿ ਹੈ ਵਾਸਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਘਰ ਮਾਹਿ ਉਦਾਸਾ ॥ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਹਹਿ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਹਰਿ ਰਸਿ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਪੜਿ ਬੁਝਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੜਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਹਿ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਲਖ ਅਭੇਉ ਹਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ॥ ਉਪਾਇ ਨ ਕਿਤੀ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ॥ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟੈ ਨਦਰੀ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੨॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪੜੈ ਨਹੀ ਬੂਝੈ ॥ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਮਾਇਆ ਕਾਰਣਿ ਲੂਝੈ ॥ ਤ੍ਰਿਬਿਧਿ ਬੰਧਨ ਤੂਟਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੩॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਵਸਿ ਨ ਆਵੈ ॥ ਦੁਬਿਧਾ ਲਾਗੈ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵੈ ॥ ਬਿਖੁ ਕਾ ਕੀੜਾ ਬਿਖੁ ਮਹਿ ਰਾਤਾ ਬਿਖੁ ਹੀ ਮਾਹਿ ਪਚਾਵਣਿਆ ॥੪॥ ਹਉ ਹਉ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪੁ ਜਣਾਏ ॥ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰੈ ਕਿਛੁ ਥਾਇ ਨ ਪਾਏ ॥ ਤੁਝ ਤੇ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੂ ਨ ਹੋਵੈ ਬਖਸੇ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੫॥ ਉਪਜੈ ਪਚੈ ਹਰਿ ਬੂਝੈ ਨਾਹੀ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਫਿਰਾਹੀ ॥ ਮਨਮੁਖ ਜਨਮੁ ਗਇਆ ਹੈ ਬਿਰਥਾ ਅੰਤਿ ਗਇਆ ਪਛੁਤਾਵਣਿਆ ॥੬॥ ਪਿਰੁ ਪਰਦੇਸਿ ਸਿਗਾਰੁ ਬਣਾਏ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੁ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ ਹਲਤਿ ਨ ਸੋਭਾ ਪਲਤਿ ਨ ਢੋਈ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੭॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੮॥ ਸਭ ਮਹਿ ਵਰਤੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਜਨ ਸੋਹਹਿ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਆਪਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੯॥੨੯॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ 127}

pdArQ:- suQwin—sRySt QW ivc [ syvih—syvw krdy hn, Awsrw lYNdy hn [ Gr mwih—igRhsq ivc rihMdy hoey hI [ ris—rs ivc [1[

buiJ—smJ ky [ mMin—min, mn ivc [1[rhwau[

AlK—AidRSt [ aupwie ikqI—(hor) iksy BI aupwau nwl [ BytY—imldw hY [2[

iqRibiD—iqMn iksmW vwlI, iqMn guxW vwlI [ lUJY—iK`Jdw hY, sVdw hY [3[

duibDw—du-iksmw-pn, duic`qw-pn [ dh idis-dsIN pwsIN [ rwqw—msq [ pcwvixAw-^uAwr huMdw [4[

qY—Aqy [ Awpu—Awpxw Awp [ Qwie n pwey—prvwn nhIN huMdw [5[

pcY—^uAwr huMdw hY [ iPrwhI—iPrdy hn, iPrwih [6[

prdyis—prdys ivc [ AMDu—AMnHw [ hliq—ies lok ivc [ pliq—prlok ivc [7[

jwqw—pCwixAw, sWJ pweI [ sbid—Sbd dI rwhIN [ shjy—shij, Awqmk Afolqw ivc [8[

soeI—auh (prmwqmw) hI [9[

ArQ:- jyhVy mnu`K gurU dw Awsrw-prnw lYNdy hn, jyhVy mnu`K (swD sMgiq-) sRySt QW ivc invws r`Kdy hn, auhnW dw mnu`Kw jnm sRySt ho jWdw hY (suDr jWdw hY) [ auh igRhsq ivc rihMdy hoey hI (mwieAw vloN) inrlyp rihMdy hn [ auh prmwqmw dy pRym-rMg ivc itky rihMdy hn, auh sdw pRBU dy nwm-rMg ivc rMgy rihMdy hn, pRBU dy nwm-rs ivc auhnW dw mn r`ijAw rihMdw hY [1[

mYN auhnW mnu`KW qoN sdw sdky kurbwn jWdw hW, jyhVy (Dwrimk pusqkW) pVH ky smJ ky (prmwqmw dw nwm Awpxy) mn ivc vsWdy hn [ gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K (gurU dI bwxI) pVHdy hn, prmwqmw dw nwm slwhuMdy hn, qy sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dy dr qy soBw pWdy hn [1[rhwau[

prmwqmw AidRSt hY, aus dw Byd nhIN pwieAw jw skdw, auh (sB jIvW ivc hr QW) ivAwpk hY, (gurU dI srn qoN ibnw hor) iksy BI qrIky nwl aus dw imlwp nhIN ho skdw [ jdoN prmwqmw (iksy jIv au~qy) imhr krdw hY, qW (aus nUµ) gurU imldw hY, (ies qrHW prmwqmw AwpxI) imhr dI nzr nwl aus nUµ Apxy crnW ivc imlw lYNdw hY [2[

jyhVw mnu`K mwieAw dy ipAwr ivc PisAw hoieAw hY, auh (jy Dwrimk pusqkW) pVHdw (BI) hY qW auhƒ ƒ smJdw nhIN hY, auh (Dwrimk pusqkW pVHdw hoieAw BI) iqRguxI mwieAw dI ^wqr (AMdry AMdr) kuVHdw rihMdw hY [ iqRguxI mwieAw (dy moh) dy bMDn gurU dy Sbd ivc juiVAW hI tu`tdy hn [ gurU dy Sbd ivc joV ky hI (prmwqmw jIv nUµ) mwieAw dy bMDnW qoN ^lwsI idvWdw hY [3[

(mwieAw-vHyVy mnu`K dw) ieh mn cMcl (suBwv vwlw rihMdw) hY, (aus dy Awpxy au~dm nwl) kwbU ivc nhIN AwauNdw, (aus dw mn mwieAw dy kwrn) fwvW fol hwlq ivc itikAw rihMdw hY, qy (mwieAw dI ^wqr) dsIN pwsIN dOVdw  rihMdw hY [ (Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw-rUp) zihr dw hI auh kIVw (bixAw rihMdw) hY, (ijvyN ivSty dw kIVw ivSty ivc pRsMn rihMdw hY), auh ies zihr ivc hI ^uS rihMdw hY, qy ies zihr ivc hI (aus dw Awqmk jIvn) ^uAwr huMdw rihMdw hY [4[

(mwieAw-vyiVHAw mnu`K sdw) haumY dy bol boldw hY, Awpxy Awp nUµ v`fw zwhr krdw hY, (Awpxy v`loN im`Qy hoey Dwrimk) kMm (BI) vDyry krdw hY, pr ausdw koeI kMm prmwqmw dI hzUrI ivc kbUl nhIN huMdw [ (pr, hy pRBU!) qyrI imhr qoN ibnw (jIv pwsoN) kuJ nhIN ho skdw (hy BweI!) ijs mnu`K au~qy pRBU dieAw krdw hY, auh gurU dy Sbd ivc juV ky sohxy jIvn vwlw bx jWdw hY [5[

jyhVw mnu`K prmwqmw nwl sWJ nhIN pWdw, auh kdy jMmdw hY kdy sVdw hY (Bwv auh kdy qW suK dw swh lYNdw hY kdy hwhuky lYNdw hY) [ jyhVy mnu`K (pRBU nUµ ivswr ky) mwieAw dy moh ivc msq rihMdy hn, auh hr vyly (mwieAw dI ^wqr hI) Btkdy iPrdy rihMdy hn [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K dw jIvn ivArQ clw jWdw hY, auh Aw^r (dunIAw qoN) pCuqWdw hI jWdw hY [6[

(iesqRI dw) pqI prdys ivc hovy qy auh (Awpxy srIr dw) iSMgwr krdI rhy (AjyhI iesqRI nUµ suK nhIN iml skdw), Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mwieAw dy moh ivc AMnHw hoieAw mnu`K (BI) ieho ijhy krm hI krdw hY [ aus nUµ ies lok ivc (BI) soBw nhIN imldI, qy prlok ivc BI shwrw nhIN imldw [ auh Awpxw mnu`Kw jnm ivArQ gvw jWdw hY [7[

iksy ivrly mnu`K ny prmwqmw dy nwm nwl fUMGI sWJ pweI hY [ koeI ivrlw mnu`K pUry grU dy Sbd ivc juV ky prmwqmw nwl sWJ pWdw hY [ (jyhVw sWJ pWdw hY) auh hr roz idn rwq pRBU dI BgqI krdw hY, qy Awqmk Afolqw ivc hI itikAw rih ky Awqmk Awnµd mwxdw hY [8[

koeI ivrlw mnu`K gurU dI srn pY ky smJdw hY ik iek prmwqmw hI sB jIvW ivc mOjUd hY [ hy nwnk! jyhVy mnu`K (aus srb-ivAwpk prmwqmw dy) nwm ivc msq rihMdy hn, auh Awpxw jIvn suMdr bxw lYNdy hn [ pRBU imhr kr ky Awp hI auhnW nUµ Awpxy nwl imlw lYNdw hY [9[29[30[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh