ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 124

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਇਸੁ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਤਿਸੁ ਵਿਚਿ ਵਸੈ ਹਰਿ ਅਲਖ ਅਪਾਰਾ ॥ ਆਪੇ ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਹੈ ਆਪੇ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਆਪੁ ਵੰਞਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਗੁਰਮਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਆਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਇਆ ॥ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕੁ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਪਾਇਆ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਨਾਮੁ ਨ ਪਾਏ ਕੋਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੨॥ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਸਚੁ ਨੇਤ੍ਰੀ ਪਾਇਆ ॥ ਅੰਤਰਿ ਚਾਨਣੁ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥ ਸਰੀਰਹੁ ਭਾਲਣਿ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਜਾਏ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਲਹੈ ਬਹੁਤੁ ਵੇਗਾਰਿ ਦੁਖੁ ਪਾਏ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰਿ ਘਿਰਿ ਆਇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਥੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੪॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚਾ ਹਰਿ ਪਾਏ ॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਵੇਖੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਜਾਏ ॥ ਬੈਸਿ ਸੁਥਾਨਿ ਸਦ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੫॥ ਨਉ ਦਰ ਠਾਕੇ ਧਾਵਤੁ ਰਹਾਏ ॥ ਦਸਵੈ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਏ ॥ ਓਥੈ ਅਨਹਦ ਸਬਦ ਵਜਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰਮਤੀ ਸਬਦੁ ਸੁਣਾਵਣਿਆ ॥੬॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਅੰਤਰਿ ਆਨੇਰਾ ॥ ਨ ਵਸਤੁ ਲਹੈ ਨ ਚੂਕੈ ਫੇਰਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਹਥਿ ਕੁੰਜੀ ਹੋਰਤੁ ਦਰੁ ਖੁਲੈ ਨਾਹੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥ ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਿਲਿ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਸਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੪॥੨੫॥ {ਪੰਨਾ 124}

pdArQ:- AKut—nwh mu`kx vwly [ BMfwr—^zwny [ iqsu ivic—ies srIr‑gu&w ivc [ AlK—AidRSt [ Awpu—Awpw-Bwv [1[

AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw jl [ mMin—min, mn ivc [ mhw—rsu—vfy rs vwlw [1[rhwau[

bjr kpwt—krVy iB`q [2[

AMjnu—surmw [ scu—sdw-iQr rihx vwlw [ mwinAw-pqIj igAw, ig`J igAw [3[

srIrhu bwhir—srIr qoN bwhr (jMglW ivc, phwVW dIAW gu&W ivc) [ iPir iGir—Aw^r Q`k ky [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ vQu—nwm vsq [4[

scw—s`cw, sdw-iQr rihx vwlw [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [ bYis—bYT ky [ suQwin—sRySt QW ivc [ scY—sdw-iQr pRBU ivc [ sbid—Sbd dI rwhIN [5[

nau dr—nO golkW [ Dwvqu—Btkdw mn [ Twky—vrjy [ dsvY—dsvyN dr ivc, icdwkwS ivc, idmwZ ivc [ inj Gir—Awpxy Gr ivc [ Anhd— {Anwhq} ibnw vjwey v`jx vwly, iek rs [6[

hiQ—h`Q ivc [ horqu—iksy hor vsIly nwl [ dru—drvwzw {l&z ‘dr’, dru’ ‘dir’ dw &rk cyqy r`Kx jog hY} [7[

gur prswdI—gur prswid, gurU dI ikrpw nwl [8[

ArQ:- (jogI lok phwVW dIAW gu&W ivc bYT ky Awqmk SkqIAW pRwpq krn dy jqn krdy hn, pr) ies srIr gu&w ivc (Awqmk guxW dy ieqny) ^zwny (Bry hoey hn jo) mu`kx jogy nhIN (ikauNik swry guxW dw mwlk) AidRSt Aqy byAMq hrI ies srIr ivc hI v`sdw hY [ ijnHW mnu`KW ny gurU dy Sbd ivc lIn ho ky (Awpxy AMdroN) Awpw-Bwv dUr kr ilAw hY auhnW nUµ id`s pYNdw hY ik auh prmwqmw Awp hI hr QW v`s irhw hY, iksy nUµ prq`K nzrI Aw jWdw hY, iksy nUµ luikAw hoieAw hI pRqIq huMdw hY [1[

(hy BweI!) mYN auhnW qoN sdw sdky qy kurbwn jWdw hW jyhVy Awqmk jIvn dyx vwlw hrI nwm Awpxy mn ivc vsWdy hn [ Awqmk jIvn dwqw hir nwm bhuq rs vwlw qy im`Tw hY [ gurU dI miq qy quirAW hI ieh nwm AMimRq pIqw jw skdw hY [1[rhwau[

ijs mnu`K ny (Awpxy AMdroN) haumY mwr ky (haumY dy) krVy iB`q Kohl ley hn, aus ny gurU dI ikrpw nwl auh nwm AMimRq (AMdroN hI) l`B ilAw jo iksy (duinAwvI pdwrQ dy v`ty) mu`l nhIN imldw [ gurU dy Sbd (ivc juVn) qoN ibnw koeI mnu`K nwm AMimRq pRwpq nhIN kr skdw, gurU dI ikrpw nwl hI (hir nwm) mn ivc vswieAw jw skdw hY [2[

ijs mnu`K ny gurU qoN igAwn dw sdw-iQr rihx vwlw surmw (AwpxIAW Awqmk) A`KW ivc pwieAw hY, aus dy AMdr (Awqmk) cwnx ho igAw hY, aus ny (Awpxy AMdroN) AigAwn—hnyrw dUr kr ilAw hY [ aus dI suriq pRBU dI joiq ivc imlI rihMdI hY, aus dw mn (pRBU dI Xwd ivc) ig`J jWdw hY auh mnu`K prmwqmw dy dr qy soBw hwsl krdw hY [3[

(pr jy koeI mnu`K Awpxy) srIr qoN bwhr (jMgl iv`c phwVW dIAwN gu&W iv`c ies Awqmk cwnx ƒ) l`Bx jWdw hY, aus nUµ (ieh Awqmk cwnx dyx vwlw) hir nwm qw nhIN l`Bdw, auh (ivgwr ivc Psy iksy) ivgwrI vWg du`K hI pWdw hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mwieAw dy moh ivc AMnHy hoey mnu`K nUµ smJ nhIN pYNdI [ (jMglW phwVW ivc ^uAwr ho ho ky) Aw^r auh Aw ky gurU dI Srn pY ky nwm AMimRq pRwpq krdw hY [4[

jdoN mnu`K gurU dI ikrpw nwl sdw-iQr hrI dw imlwp pRwpq krdw hY, qw auh Awpxy mn ivc (hI) Awpxy qn ivc (hI) aus dw drsn kr lYNdw hY, qy aus dy AMdroN haumY dI mYl dUr ho jWdI hY [ Awpxy su`D hoey ihrdy QwN ivc hI bYT ky (Btkxw rihq ho ky) auh sdw prmwqmw dy gux gWdw hY, gurU dy Sbd dI rwhIN sdw-iQr pRBU ivc smwieAw rihMdw hY [5[

ijs mnu`K ny Awpxy nO drvwzw (nO golkW) (ivkwrW dy pRBwv vwly pwsy v`loN) bMd kr ley hn, ijs ny (ivkwrW vl) dOVdw Awpxw mn kwbU kr ilAw hY, aus ny Awpxy icq AwkwS dI rwhIN (AwpxI au~cI hoeI suriq dI rwhIN) Awpxy Asl Gr ivc (pRBU crnW ivc) invws pRwpq kr ilAw hY [ aus AvsQw ivc phuMcy mnu`K dy AMdr (ihrdy ivc) sdw iek-rs prmwqmw dI is&iq-swlwh dy bol Awpxw pRBwv pweI r`Kdy hn [ auh idn rwq gurU dI miq qy qur ky is&iq-swlwh dI bwxI nUµ hI AwpxI suriq ivc itkweI r`Kdw hY [6[

gurU dy Sbd qoN ibnw mnu`K dy ihrdy ivc mwieAw dy moh dw hnyrw bixAw rihMdw hY ijs krky aus nUµ Awpxy AMdroN nwm pdwrQ nhIN l`Bdw qy aus dw jnm mrn dw gyV bixAw rihMdw hY [ (moh dy b`jr kvwV Kohlx leI) kuMjI gurU dy h`Q ivc hI hY, iksy hor vsIly nwl auh drvwzw nhIN KulHdw [ qy, gurU BI v`fI iksmiq nwl hI imldw hY [7[

hy pRBU! qUM sB QwvwN ivc mOjUd hYN, (iksy nUµ) prq`K (id`s pYNdw hYN iksy dy Bw dw) luikAw hoieAw hYN [ (qyry srb ivAwpk hox dI) smJ gurU dI ikrpw nwl (qYnUµ) iml ky huMdI hY [

hy nwnk! qUM (gurU dI srn pY ky) sdw prmwqmw dy nwm dI is&iq-swlwh krdw rhu [ gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K pRBU dy nwm nUµ Awpxy mn ivc vsw lYNdw hY [8[24[25[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh