ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 122

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਸਚਾ ਸੇਵੀ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ ਸਚੈ ਨਾਇ ਦੁਖੁ ਕਬ ਹੀ ਨਾਹੀ ॥ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸੇਵਨਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਨਿ ਗੁਰਮਤਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਵਣਿਆ ॥ ਜੋ ਹਰਿ ਸੇਵਹਿ ਸੇ ਸਦਾ ਸੋਹਹਿ ਸੋਭਾ ਸੁਰਤਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਭਗਤੁ ਕਹਾਏ ॥ ਸੇਈ ਭਗਤ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਏ ॥ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ਤੁਧੈ ਸਾਲਾਹਨਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੨॥ ਸਭੁ ਕੋ ਸਚੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਤੇਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਚੂਕੈ ਫੇਰਾ ॥ ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਤਾ ਨਾਇ ਰਚਾਵਹਿ ਤੂੰ ਆਪੇ ਨਾਉ ਜਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਮੰਨਿ ਵਸਾਇਆ ॥ ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਸਭੁ ਮੋਹੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਇਕਸੁ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਸਦ ਹੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੪॥ ਭਗਤ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਸਦਾ ਤੇਰੈ ਚਾਏ ॥ ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਏ ॥ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਸਬਦੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੫॥ ਤੂੰ ਦਇਆਲੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲਿਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਦੇਵਹਿ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਾਚੇ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ ਏਕਸੁ ਸਿਉ ਮਨੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਮਨਿ ਮੰਨਿਐ ਮਨਹਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋ ਸਾਲਾਹੇ ॥ ਸਾਚੇ ਠਾਕੁਰ ਵੇਪਰਵਾਹੇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਮੇਲਾਵਣਿਆ ॥੮॥੨੧॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 122}

pdArQ:- syiv—syvIN, mYN ismrdw hW [ swlwhI-swlwhIN, mYN is&iq-swlwh krdw hW [ scu—sdw-iQr pRBU [ syvin—ismrdy hn [ mMin—min, mn ivc [1[

shij—Awqmk Afolqw ivc [ suK smwiD—Awqmk Awnµd dI smwDI [ sohih—sohxy l`gdy hn, sohxy jIvn vwly bx jWdy hn [1[rhwau[

sBu ko-hryk jIv [ Bgq— {l&z ‘Bgqu’ iek-vcn hY, l&z ‘Bgq’ bhu-vcn hY’} [scu quDY—qYƒ sdw-iQr ƒ [ rMig—pRym-rMg ivc [2[

scy—hy sdw-iQr pRBU [ cUkY-mu`k jWdw hY [ nwie-nwm ivc [ rcwvih-lIn krdw rihMdw hYN [3[

hrKu-^uSI [ sogu-ZmI [ ilv-lgn [4[

cwey-cwie, cwau nwl [ nau iniD-nO ^zwny [ Awie-Awie, Aw ky [5[

jwqw-pCwixAw jWdw hY [ vfweI-ie`zq [ nwim-nwm ivc [6[

swcy—hy sdw-iQr pRBU! min mMinAY—jy mn mMn jwey, jy mn ig`J jwey [ mnih—mn ivc hI [7[

swlwhy—is&iq-swlwh krdw hY [8[

ArQ:- (hy BweI!) mYN sdw-iQr pRBU dw ismrn krdw hW, mYN sdw-iQr pRBU dI hI is&iq‑swlwh krdw hW [ sdw-iQr pRBU dy nwm ivc juiVAW kdy koeI du`K poh nhIN skdw [ jyhVy mnu`K sB suK dyx vwly prmwqmw ƒ ismrdy hn, qy gurU dI miq lY ky aus pRBU ƒ Awpxy mn ivc vsweI r`Kdy hn, auh Awqmk Awnµd mwxdy hn [1[

(hy BweI!) mYN auhnW bMidAW qoN sdw sdky kurbwn hW, jyhVy Awqmk Afolqw ivc itk ky Awqmk Awnµd dI smwDI lweI r`Kdy hn [ jyhVy mnu`K prmwqmw nUµ ismrdy hn, auh sdw sohxy jIvn vwly bxy rihMdy hn, auhnW ƒ (lok prlok ivc) soBw imldI hY, auhnW dI suriq sdw suhwvxI itkI rihMdI hY [1[rhwau[

(hy pRBU! auN\ qW) hryk mnu`K qyrw Bgq AKvWdw hY, pr (Asl) auhI Bgq hn jyhVy qyry mn ivc cMgy l`gdy hn [ (hy pRBU!) auh gurU dI bwxI dI rwhIN qYnUµ sdw-iQr rihx vwly nUµ swlwhuMdy rihMdy hn, auh qyry pRym-rMg ivc rMgy hoey qyrI BgqI krdy rihMdy hn [2[

hy sdw-iQr rihx vwly pRBU jI! hryk jIv qyrw (hI pYdw kIqw hoieAw) hY [ (pr jdoN iksy ƒ) gurU dI srn pY ky (qyrw nwm) imldw hY, qdoN (aus dw jnm mrn dw) gyV mu`kdw hY [ jdoN qYnUµ cMgw l`gdw hY (jdoN qyrI rzw huMdI hY), qdoN qUM (jIvW nUµ Awpxy) nwm ivc joVdw hYN [ qUM Awp hI (jIvW pwsoN Awpxw) nwm jpWdw hYN [3[

ijs mnu`K ny gurU dI miq lY ky prmwqmw (dw nwm Awpxy) mn ivc vsw ilAw, aus ny ^uSI (dI lwlsw) ZmI (qoN Gbrwht) mukw leI, aus ny (mwieAw dw) swrw moh dUr kr ilAw [ aus mnu`K dI lgn sdw hI isr& prmwqmw (dy crnW) nwl l`gI rihMdI hY, auh sdw hrI dy nwm ƒ Awpxy mn ivc vsweI r`Kdw hY [4[

hy pRBU! qyry Bgq (bVy) cwau nwl qyry nwm-rMg ivc rMgy rihMdy hn [ auhnW dy mn ivc qyrw nwm Aw v`sdw hY (jo, mwno) nO ^zwny (hY) [ ijs mnu`K ny pUrI iksmq nwl gurU l`B ilAw, gurU aus ƒ (Awpxy) Sbd dI rwhIN prmwqmw dy crnW ivc imlw dyNdw hY [5[

hy pRBU! qUM dieAw dw somw hYN, qUM sdw (sB jIvW nUµ) suK dyx vwlw hYN, qUM Awp hI (jIvW ƒ gurU nwl) imlWdw hYN [ gurU dI srn pY ky jIv qyry nwl fUMGI sWJ pw lYNdy hn [ hy pRBU! qUM Awp hI jIvW nUµ Awpxw nwm bKSdw hYN (nwm jpx dI) ie`zq dyNdw hYN [ jyhVy mnu`K qyry nwm (-rMg) ivc rMgy jWdy hn, auh Awqmk Awnµd mwxdy hn [6[

hy sdw-iQr rihx vwly pRBU! (imhr kr) mYN sdw hI sdw hI qyrI is&iq-swlwh krdw rhW [ jyhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY, auh qyry nwl sWJ pWdw hY, hor koeI (qyry nwl sWJ) nhIN (pw skdw) [ (jyhVw mnu`K gurU dw Awsrw lYNdw hY aus dw) mn sdw iek prmwqmw dy nwl hI juiVAw rihMdw hY [ jy (mnu`K dw) mn (prmwqmw dI Xwd ivc) ig`J jwey, qW mnu`K mn ivc imilAw rihMdw hY (Bwv, bwhr nhIN Btkdw) [7[

jyhVw mnu`K gurU dw Awsrw-prnw lYNdw hY, auh sdw kwiem rihx vwly by-prvwh Twkur dI is&iq-swlwh krdw hY [ hy nwnk! aus mnu`K dy mn ivc prmwqmw dw nwm Aw v`sdw hY, gurU dy Sbd dI brkiq nwl auh mnu`K prmwqmw (dy crnW) ivc lIn rihMdw hY [8[21[22[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh