ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 120

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਵਰਨ ਰੂਪ ਵਰਤਹਿ ਸਭ ਤੇਰੇ ॥ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਫੇਰ ਪਵਹਿ ਘਣੇਰੇ ॥ ਤੂੰ ਏਕੋ ਨਿਹਚਲੁ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਬੂਝ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਤਿਸੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਵਰਨੁ ਨ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪਿ ਬੁਝਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਭ ਏਕਾ ਜੋਤਿ ਜਾਣੈ ਜੇ ਕੋਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਐ ਪਰਗਟੁ ਹੋਈ ॥ ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਵਰਤੈ ਸਭ ਥਾਈ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੨॥ ਤਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥ ਲੋਭੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ਬਹੁਤੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਪਤਿ ਗਵਾਏ ਅਪਣੀ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੩॥ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ॥ ਆਪੁ ਮਾਰੇ ਤਾ ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸੂਝੈ ॥ ਫਿਰਿ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਮਰਣਾ ਹੋਵੈ ਸਹਜੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਫਿਰਿ ਚਿਤੁ ਨ ਲਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸਦ ਰਹੈ ਸਮਾਏ ॥ ਸਚੁ ਸਲਾਹੇ ਸਭ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੫॥ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚੁ ਨਦਰੀ ਆਵੈ ਸਚੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥ ਸਚੁ ਮਨ ਅੰਦਰਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥ ਸਦਾ ਸਚੁ ਨਿਹਚਲੁ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸਚੇ ਲਾਗੈ ਸੋ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਗੁਰਮਤੀ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥ ਸਚੁ ਸਾਲਾਹੀ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਜਿਤੁ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਵੀਚਾਰੀ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੮॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 120}

pdArQ:- vrn—rMg [ vrqih—mOjUd hn [ Pyr—gyVy [ Gxyry—bhuq [ inhclu—At`l [1[

hau—mYN [ vwrI—kurbwn [ mMin—min, mn ivc [ iqsu—aus (prmwqmw) dw [ ryiKAw—ichn-c`kr [ vrnu—rMg {l&z ‘vrn’ bhu-vcn hY, l&z ‘vrnu’ iek-vcn hY} [1[rhwau [

syivAY—jy syvw kIqI jwey, jy Awsrw ilAw jwey [2[

mir—mr ky, Awqmk mOq shyV ky [ piq—ie`zq [ ibrQw—ivArQ [3[

Awpu—Awpw-Bwv [ iqRBvxu—swrw jgq [ mrY—Awqmk mOq shyVdw hY [ mrxw—Awqmk mOq [ shjy—shij, Awqmk Afolqw ivc [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [4[

sd—sdw [ suhwvixAw—soBw dy irhw hY [5[

hjUry—AMg-sMg, hwzr-nwzr [ scu—sdw-iQr pRBU [ scy—sdw-iQr pRBU ivc [6[

AwvY n jwie—jyhVw nwh jMmdw hY nw mrdw hY [7[

swlwhI-swlwhIN, mYN slwhuMdw hW [ ijqu syivAY—ijs dw ismrn kIiqAW [ vIcwrI—ivcwrvwn, cMgy mMdy dI prK krn vwly [8[

ArQ:- (hy pRBU! jgq ivc byAMq jIv hn iehnW) sBnW ivc qyry hI vK vK rUp id`s rhy hn qyry hI vK vK rMg id`s rhy hn [ (ieh byAMq jIv) muV muV jMmdy mrdy rihMdy hn, iehnW ƒ jnm mrn dy keI gyV pey rihMdy hn [ (hy pRBU!) isr& qUM hI At`l hYN AphuMc hYN, byAMq hYN—ieh smJ qUM hI gurU dI miq qy qor ky jIvW nUµ dyNdw hYN [1[

mYN auhnW mnu`KW qoN sdw kurbwn jWdw hW, jyhVy prmwqmw dw nwm Awpxy mn ivc vsWdy hn [ aus prmwqmw dw koeI ^ws rUp nhIN, koeI ^ws ichn c`kr nhIN, koeI ^ws rMg nhIN [ auh Awp hI jIvW ƒ gurU dI miq dI rwhIN AwpxI sUJ dyNdw hY [1[rhwau[

swrI isRStI ivc iek prmwqmw dI hI joiq mOjUd hY [ pr ieh smJ iksy ivrly mnu`K ƒ pYNdI hY [ gurU dI srn ipAW hI (sB jIvW ivc ivAwpk joiq) pRq`K id`sx l`g pYNdI hY [ sB QwvW ivc prmwqmw dI joiq lukvIN BI mOjUd hY qy pR`qK BI mOjUd hY [ pRBU dI joiq hryk jIv dI joiq ivc imlI hoeI hY [2[

(hy BweI!) jgq (mwieAw dI) iqRSnw dI A`g ivc sV irhw hY, (ies au~qy loB AiBmwn AhMkwr Awpo Awpxw) zor pw irhw hY [ (iqRSnw dI A`g dy kwrn) jgq Awqmk mOq shyV ky jnm mrn dy gyV ivc ipAw hoieAw hY, AwpxI ie`zq gvw irhw hY, qy Awpxw mnu`Kw jnm ivArQ zwieAw kr irhw hY [3[

koeI ivrlw (BwgW vwlw mnu`K) gurU dy Sbd ƒ smJdw hY, (jyhVw smJdw hY, auh jdoN Awpxy AMdroN) Awpw-Bwv dUr krdw hY, qdoN auh prmwqmw nUµ iqMnW BvnW ivc ivAwpk jwx lYNdw hY [ (ies AvsQw qy phuMc ky) muV auh Awqmk mOq nhIN shyVdw, Awqmk mOq aus dy nyVy nhIN AwauNdI, auh Awqmk Afolqw ivc itk ky sdw-iQr rihx vwly prmwqmw ivc lIn rihMdw hY [4[

(ieho ijhI Awqmk AvsQw qy phuMicAw hoieAw mnu`K) muV kdy mwieAw (dy moh) ivc Awpxw mn nhIN joVdw, auh gurU dy Sbd dI brkiq nwl sdw prmwqmw dI Xwd ivc itikAw rihMdw hY, auh sdw-iQr rihx vwly pRBU dI hI is&iq-swlwh krdw hY, aus ƒ iehI id`sdw hY ik swry srIrW ivc auh sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw hI soBw dy irhw hY [5[

(hy BweI!) mYN qW aus sdw-iQr rihx vwly pRBU dI is&iq-swlwh krdw hW, jo sdw (sB jIvW dy) AMg sMg v`sdw hY [ gurU dy Sbd ivc juiVAW auh hr QW hI v`sdw id`sx l`g pYNdw hY [ ijs mnu`K nUµ gurU dI ikrpw nwl sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw (hr QW v`sdw) id`s pYNdw hY, auh aus sdw-iQr ivc hI lIn rih ky Awqmk Awnµd mwxdw hY [6[

sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw hryk mnu`K dy mn ivc Dur AMdr mOjUd rihMdw hY [ auh Awp sdw At`l rihMdw hY, nwh kdy jMmdw hY nwh mrdw hY [ jyhVw mn aus sdw-iQr pRBU ivc ipAwr pw lYNdw hY, auh piv`qr ho jWdw hY, gurU dI miq au~qy qur ky auh aus sdw-iQr rihx vwly (dI Xwd) ivc juiVAw rihMdw hY [7[

(hy BweI!) mYN sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dI hI is&iq-swlwh krdw hW [ mYnUµ ikqy aus vrgw koeI hor nhIN id`sdw [ aus sdw-iQr pRBU dw ismrn kIiqAW sdw Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [

hy nwnk! jyhVy mnu`K prmwqmw dy nwm (-rMg) ivc rMgy jWdy hn, auh cMgI mMdI krqUiq nUµ prKx jogy ho jWdw hn, qy auh sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dy nwm ismrn dI kmweI krdy hn [8[18[19[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh