ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 117

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਉਤਪਤਿ ਪਰਲਉ ਸਬਦੇ ਹੋਵੈ ॥ ਸਬਦੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਓਪਤਿ ਹੋਵੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਰਤੈ ਸਭੁ ਆਪੇ ਸਚਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਪਾਇ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਸਾਤਿ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਰਤੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਣੀ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਵਣੁ ਬੈਸੰਤਰੁ ਖੇਲੈ ਵਿਡਾਣੀ ॥ ਸੋ ਨਿਗੁਰਾ ਜੋ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਨਿਗੁਰੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣਿਆ ॥੨॥ ਤਿਨਿ ਕਰਤੈ ਇਕੁ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ ॥ ਕਾਇਆ ਸਰੀਰੈ ਵਿਚਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਪਾਇਆ ॥ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਕੋਈ ਮਹਲੁ ਪਾਏ ਮਹਲੇ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਵਣਿਆ ॥੩॥ ਸਚਾ ਸਾਹੁ ਸਚੇ ਵਣਜਾਰੇ ॥ ਸਚੁ ਵਣੰਜਹਿ ਗੁਰ ਹੇਤਿ ਅਪਾਰੇ ॥ ਸਚੁ ਵਿਹਾਝਹਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵਹਿ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥ ਬਿਨੁ ਰਾਸੀ ਕੋ ਵਥੁ ਕਿਉ ਪਾਏ ॥ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਲੋਕ ਸਬਾਏ ॥ ਬਿਨੁ ਰਾਸੀ ਸਭ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਖਾਲੀ ਜਾਇ ਦੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੫॥ ਇਕਿ ਸਚੁ ਵਣੰਜਹਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਪਿਆਰੇ ॥ ਆਪਿ ਤਰਹਿ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ॥ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੋਏ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥ ਅੰਤਰਿ ਵਸਤੁ ਮੂੜਾ ਬਾਹਰੁ ਭਾਲੇ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਫਿਰਹਿ ਬੇਤਾਲੇ ॥ ਜਿਥੈ ਵਥੁ ਹੋਵੈ ਤਿਥਹੁ ਕੋਇ ਨ ਪਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਵਣਿਆ ॥੭॥ ਆਪੇ ਦੇਵੈ ਸਬਦਿ ਬੁਲਾਏ ॥ ਮਹਲੀ ਮਹਲਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਧਿਆਵਣਿਆ ॥੮॥੧੩॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 117}

pdArQ:- auqpiq—pYdwieS [ prlau— {pRlX} jgq dw nwS [ sbdy—sbid hI, prmwqmw dy hukm ivc hI [ Epiq—auqp`qI [ gurmuiK—gurU dy snmuK hoieAW [ sBu—hr QW [ aupwie—pYdw kr ky [1[

mMin—min, mn ivc [ qy—qoN, pwsoN [ swiq—SWqI, Awqmk Afolqw [ guxI—guxW dw mwlk pRBU [1[rhwau[

KylY—(pRBU) Kyf irhw hY [ ivfwxI—Ascrj [ ingurw—gurU qoN ibnw [ mir—Awqmk mOq shyV ky [2[

iqin—aus ny [ iqin krqY—aus krqwr ny [ sBu ikCu—hryk gux [ Byid—ivMnH ky, Awpy dI Koj kr ky [ mhlu—prmwqmw dI hzUrI [ mhly—mhil, pRBU dI hzUrI ivc [3[

scw—s`cw, sdw-iQr pRBU [ scy—sdw-iQr pRBU dy [ vxMjih—ivhwJdy hn [ hyiq—pRym ivc [ Apwry—byAMq [4[

rwsI—srmwieAw, pUMjI [ ko—koeI mnu`K [ vQu—vsqu, nwm-vsqu [ sbwey—swry [ jwie—jw ky [5[

ieik— {lPz ‘iek’ qoN bhu-vcn} [ ipAwry—ipAwir, ipAwr ivc (itk ky) [ qwry—qwir, qwr ky [6[

bwhru—bwhrlw pdwrQ [ mUVw—mUrK [ byqwly—qwl qoN KuMJy hoey, shI jIvn-cwl qoN KuMJy hoey [ Brim—Btkxw ivc (pY ky) [7[

sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ bulwey—s`ddw hY (Awpxy nyVy) [ mhlI—mhl dw mwlk pRBU [ mhlI mhil—pRBU dI hzUrI ivc [ shj suKu—Awqmk Afolqw dw Awnµd [ nwim—nwm ivc (juiVAw) [8[

ArQ:- prmwqmw dy hukm ivc hI jgq dI auqp`qI huMdI hY, qy jgq dw nws huMdw hY [ (nws qoN ip~CoN) muV pRBU dy hukm ivc hI jgq dI auqp`qI huMdI hY [ gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K ƒ ieh inscw ho jWdw hY ik hryk QW sdw-iQr prmwqmw Awp hI mOjUd hY, jgq pYdw kr ky aus ivc lIn ho irhw hY [1[

mYN auhnW mnu`KW qoN sdky kurbwn jWdw hW jo pUry gurU ƒ Awpxy mn ivc vsWdy hn [ gurU pwsoN Awqmk Afolqw imldI hY, (gurU dI srn pY ky) mnu`K idn rwq pRBU dI BgqI krdw hY, pRBU dy gux aucwr ky guxW dy mwlk pRBU ivc lIn rihMdw hY [1[rhwau[

gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K jwxdw hY ik DrqI pwxI hvw A`g (-rUp ho ky) prmwqmw (jgq-rUp) Acrj Kyf Kyf irhw hY [ auh mnu`K jyhVw gurU qoN bymuK hY Awqmk mOq shyV ky jMmdw mrdw rihMdw hY, ingury ƒ jnm mrn dw gyV ipAw rihMdw hY [2[

(hy BweI!) aus krqwr ny (ieh jgq) iek qmwSw ricAw hoieAw hY, aus ny mnu`Kw srIr ivc hryk gux Br id`qw hY [ jyhVw koeI mnu`K gurU dy Sbd dI rwhIN (Awpxy Awpy dI) Koj kr ky prmwqmw dI hzUrI hwsl kr lYNdw hY, prmwqmw aus ƒ AwpxI hzUrI ivc hI itkweI r`Kdw hY [3[

prmwqmw sdw kwiem rihx vwlw iek swhUkwr hY, (jgq dy swry jIv) aus sdw-iQr Swh dy (Byjy hoey) vpwrI hn [ auhI jIv-vxjwry sdw-iQr nwm sOdw ivhwJdy hn, jyhVy byAMq-pRBU-dy rUp gurU dy pRym ivc itky rihMdy hn [ auh sdw-iQr rihx vwlw nwm ivhwJdy hn, nwm ismrn dI kmweI krdy hn, sdw itky rihx vwlw nwm hI nwm kmWdy rihMdy hn [4[

pr ijs mnu`K dy p`ly Awqmk guxW dw srmwieAw nhIN hY, auh nwm-v`Kr ikvyN lY skdw hY? Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K swry hI kurwhy pey rihMdy hn [ Awqmk guxW dy srmwey qoN ibnw sB jIv (jgq qoN) ^wlI-h`Q jWdy hn, KwlI-h`Q jw ky du`K shwrdy rihMdy hn [5[

jyhVy mnu`K gurU dy Sbd ivc juVdy hn gurU dy ipAwr ivc itky rihMdy hn, auh sdw-iQr pRBU dw nwm vxjdy hn, auh AwpxIAW swrIAW kulW ƒ qwr ky Awp (BI) qr jWdy hn [ jgq ivc Awey auh mnu`K (pRBU dI hzUrI ivc) kbUl ho jWdy hn, pRIqm-pRBU ƒ iml ky auh Awqmk Awnµd mwxdy hn [6[

prmwqmw dw nwm-pdwrQ hryk mnu`K dy ihrdy ivc hY, pr mUrK mnu`K bwhrlw pdwrQ Bwldw iPrdw hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly (qy bwhrly pdwrQW dy moh ivc) AMnHy hoey mnu`K shI jIvn cwl qoN KuMJy hoey iPrdy hn [ ijs (gurU) dy pws ieh nwm-pdwrQ mOjUd hY, koeI (mnmuK) auQoN pRwpq nhIN krdw [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mwieAw dI Btkxw ivc pY ky kurwhy qury iPrdy hn [7[

(pr jIvW dy kIh v`s?) prmwqmw Awp hI gurU dy Sbd ivc joV ky (ieh nwm v`Q) dyNdw hY qy Awp hI (jIvW ƒ Awpxy nyVy) s`ddw hY [ (ijs ƒ s`ddw hY auh) mhl dy mwlk-pRBU dI hzUrI ivc (phuMc ky) Awqmk Afolqw dw Awnµd mwxdw hY [ hy nwnk! jo mnu`K pRBU-nwm ivc juVdw hY, aus ƒ (pRBU dI drgwh ivc) Awdr imldw hY, (aus ƒ XkIn bx jWdw hY ik pRBU) Awp hI (jIvW dI ArzoeI) sux sux ky Awp hI auhnW dw iDAwn r`Kdw hY [8[13[14[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh