ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 115

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਆਪੁ ਵੰਞਾਏ ਤਾ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪਾਏ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚੀ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥ ਸਚੁ ਵਣੰਜਹਿ ਸਚੁ ਸੰਘਰਹਿ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਹਰਿ ਗੁਣ ਅਨਦਿਨੁ ਗਾਵਣਿਆ ॥ ਹਉ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਬਦਿ ਵਡਿਆਈ ਦੇਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਸਭਿ ਸੁਹਾਇਆ ॥ ਜਿਤੁ ਸਚਾ ਮੇਰੇ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ ਸਚੇ ਸੇਵਿਐ ਸਚੁ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚੁ ਪਾਵਣਿਆ ॥੨॥ ਭਾਉ ਭੋਜਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਤੁਠੈ ਪਾਏ ॥ ਅਨ ਰਸੁ ਚੂਕੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਸਚੁ ਸੰਤੋਖੁ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਬਾਣੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਵਣਿਆ ॥੩॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨ ਸੇਵਹਿ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰਾ ॥ ਫਿਰਿ ਓਇ ਕਿਥਹੁ ਪਾਇਨਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ॥ ਮਰਿ ਮਰਿ ਜੰਮਹਿ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵਹਿ ਜਮ ਦਰਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵਣਿਆ ॥੪॥ ਸਬਦੈ ਸਾਦੁ ਜਾਣਹਿ ਤਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣਹਿ ॥ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਵਖਾਣਹਿ ॥ ਸਚੇ ਸੇਵਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਨਿ ਨਉ ਨਿਧਿ ਨਾਮੁ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥੫॥ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਇਆ ਜੋ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਬਹਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਸਾਲਾਹਹਿ ਸਾਚਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਦੁ ਵਜਾਵਣਿਆ ॥੬॥ ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਰਾਸਿ ਖੋਟਾ ਪਾਸਾਰਾ ॥ ਕੂੜੁ ਕਮਾਵਨਿ ਦੁਖੁ ਲਾਗੈ ਭਾਰਾ ॥ ਭਰਮੇ ਭੂਲੇ ਫਿਰਨਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਰਿ ਜਨਮਹਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵਣਿਆ ॥੭॥ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮੈ ਅਤਿ ਪਿਆਰਾ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਧਾਰਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨਣਿਆ ॥੮॥੧੦॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 115-116}

pdArQ:- Awpu—Awpw-Bwv, Apx`q, haumY [ sB ikCu—au~cy Awqmk jIvn vwlw hryk gux [ scI—sdw kwiem rihx vwlI [ vxMjih—vxj krdy hn, ivhwJdy hn [ sMGrih—(sMgRih), iek`Tw krdy hn [1[

sbid—Sbd ivc (joV ky) [1[rhwau[

siB—swry [ suhwieAw—sohxy [ ijqu—ijs (vyly) ivc [ min—mn ivc [ qy—qoN, nwl [2[

Bwau—pRym [ siqguir quTY—jy gurU pRsMn ho jwey [ An rsu—hor pdwrQW dw cskw [ mMin—min, mn ivc [ bwxI—(gurU dI) bwxI dI rwhIN [3[

AMD—mwieAw dy moh ivc AMnHy hoey mnu`K [ Eie— {l&z ‘Ehu’ qoN bhu-vcn} [ pwiein—pWdy hn, pw skdy hn [ mir—Awqmk mOq shyV ky [ dir—dr qy [4[

sbdY swdu—Sbd dw suAwd [ Awpu—Awpxy Awp ƒ, Awpxy Awqmk jIvn ƒ [ vKwxih—nwm ismrdy hn [ syiv—syvw kr ky, ismr ky [ nau iniD—nO ^zwny, dunIAw dw swrw hI Dn-pdwrQ [5[

Qwnu—ihrdw [ min—mn ivc [ bih—bYT ky [ nwdu—vwjw [6[

rwis—pUMjI, srmwieAw [ KotI—jyhVI srkwrI ^zwny ivc dw^l nwh kIqI jwey [ pwswrw—iKlwrw [ Brmy—Brim, Btkxw ivc pY ky [ BUlY—kurwhy pey hoey [ mir jnmih—mr ky jMmdy hn, jnm mrn dy gyV ivc pYNdy hn [7[

mY—mYƒ [ kY sbid—dy sbd dI rwhIN [ ADwrw—Awsrw [ nwim—nwm ivc (juiVAW) [ sm—brwbr, ieko ijhw [8[

ArQ:- jyhVw mnu`K (Awpxy AMdroN) Awpw-Bwv (haumY mmqw) dUr krdw hY, auh (au~c Awqmk jIvn vwlw) hryk gux gRihx kr lYNdw hY, auh gurU dy Sbd ivc juV ky prmwqmw dy crnW ivc sdw itkI rihx vwlI lgn bxw lYNdw hY [ (Awpw-Bwv dUr krn vwly mnu`K) sdw-iQr pRBU dw nwm sOdw ivhwJdy hn, nwm Dn iek`Tw krdy hn qy nwm dw hI vpwr krdy hn (Bwv, sqsMgIAW ivc bYT ky BI is&iq-swlwh krdy rihMdy hn) [1[

mYN sdw auhnW qoN sdky kurbwn jWdw hW, jyhVy hr roz prmwqmw dy gux gWdy hn [ hy pRBU! qUM myrw mwlk hYN mYN qyrw syvk hW, (qUM Awp hI) gurU dy Sbd ivc joV ky (AwpxI is&iq-swlwh dI) vifAweI b^Sdw hYN (mYƒ BI ieh dwiq dyh) [1[rhwau[

(hy BweI!) mYƒ auh swry vyly sohxy l`gdy hn auh swry vkq sohxy l`gdy hn ijs vyly ijs vkq sdw kwiem rihx vwlw pRBU myry mn ivc ipAwrw l`gy [ sdw-iQr pRBU dw Awsrw ilAW sdw-iQr pRBU dw nwm (-rUp) ie`zq imldI hY [ gurU dI ikrpw nwl sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dw nwm hwsl ho jWdw hY [2[

jy gurU pRsMn ho jwey, qW mnu`K ƒ prmwqmw dw pRym (Awqmk jIvn vwsqy) ^urwk iml jWdI hY [ jyhVw mnu`K prmwqmw dy nwm dw Awnµd Awpxy mn ivc vsWdw hY, aus dw dunIAw dy pdwrQW dw cskw mu`k jWdw hY [ auh siqgurU dI bwxI ivc juV ky pUry gurU pwsoN prmwqmw dw sdw-iQr nwm pRwpq krdw hY, sMqoK Aqy Awqmk Afolqw dw Awnµd hwsl krdw hY [3[

mwieAw dy moh ivc AMnHy hoey mUrK gMvwr bMdy gurU dw Awsrw-prnw nhIN lYNdy, auh iPr hor iksy BI QW qoN ivkwrW qoN ^lwsI dw rsqw nhIN l`B skdy [ auh (ies qrHW) Awqmk mOq shyV ky muV muV jMmdy mrdy rihMdy hn, jnm mrn dy gyV ivc pey rihMdy hn, qy jmrwj dy dr qy s`tW KWdy rihMdy hn [4[

jdoN koeI (vf-BwgI bMdy) gurU dy Sbd dw suAwd jwx lYNdy hn, qdoN auh Awpxy Awqmk jIvn ƒ pCwxdy hn (prKdy pVqwldy rihMdy hn) [ gurU dI pivqR bwxI dI rwhIN gurU dy Sbd dI rwhIN auh prmwqmw dI is&iq-swlwh aucwrdy rihMdy hn [ sdw-iQr rihx vwly pRBU dw ismrn krky auh sdw Awqmk Awnµd mwxdy hn, qy prmwqmw dy nwm ƒ auh Awpxy mn ivc (ieauN) vsWdy hn (ijvyN auh dunIAw dy swry) nO ^zwny (hY) [5[

(hy BweI!) auh ihrdw QW sohxw bx jWdw hY jyhVw prmwqmw dy mn ivc ipAwrw l`gdw hY (qy ausy mnu`K dw ihrdw QW sohxw bxdw hY ijs ny) swD sMgiq ivc bYT ky prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gwey hn [ Ajyhy mnu`K hr roz sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh krdy hn, is&iq-swlwh dw pivqR vwjw vjWdy hn [6[

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K auhI pUMjI joVdy hn, auhI iKlwrw iKlwrdy hn, jyhVw r`bI tkswl ivc Kotw mMinAw jWdw hY [ auh inrI nwsvMq kmweI hI krdy hn qy bhuq Awqmk du`K klyS pWdy hn [ auh mwieAw dI Btkxw ivc pY ky idn rwq kurwhy iPrdy rihMdy hn, jnm mrn dy gyV ivc pYNdy hn qy mnu`Kw jnm ivArQ gvw jWdy hn [7[

(hy BweI!) sdw-iQr rihx vwlw mwlk mYƒ (hux) bhuq ipAwrw l`gdw hY, pUry gurU dy Sbd ivc juV ky mYN aus mwlk ƒ (AwpxI izMdgI dw) Awsrw bxw ilAw hY [

hy nwnk! pRBU dy nwm ivc juiVAW (lok prlok ivc) ie`zq imldI hY [ pRBU-nwm ivc juVn vwly bMdy dunIAw dy du`K qy suK) ƒ ieko ijhw jwxdy hn [8[10[11[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh