ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 112

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਅੰਦਰਿ ਹੀਰਾ ਲਾਲੁ ਬਣਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਰਖਿ ਪਰਖਾਇਆ ॥ ਜਿਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਸਚੁ ਵਖਾਣਹਿ ਸਚੁ ਕਸਵਟੀ ਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨਿ ਵਸਾਵਣਿਆ ॥ ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਬਹੁਤੁ ਪਸਾਰਾ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਵੈ ਸੋਈ ਪਾਏ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ॥੨॥ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚਿ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਸਚੋ ਸਚੁ ਵਰਤੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਸਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੩॥ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਚੁ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ॥ ਕਿਲਵਿਖ ਅਵਗਣ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਭੈ ਭਾਇ ਭਗਤਿ ਦ੍ਰਿੜਾਵਣਿਆ ॥੪॥ ਤੇਰੀ ਭਗਤਿ ਸਚੀ ਜੇ ਸਚੇ ਭਾਵੈ ॥ ਆਪੇ ਦੇਇ ਨ ਪਛੋਤਾਵੈ ॥ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਸਬਦੇ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਵਣਿਆ ॥੫॥ ਹਰਿ ਤੁਧੁ ਬਾਝਹੁ ਮੈ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ ਹਰਿ ਤੁਧੈ ਸੇਵੀ ਤੈ ਤੁਧੁ ਸਾਲਾਹੀ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲੈਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪੂਰੈ ਕਰਮਿ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ ॥੬॥ ਮੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ਤੁਧੈ ਜੇਹਾ ॥ ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਸੀਝਸਿ ਦੇਹਾ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਸਾਰਿ ਸਮਾਲਿ ਹਰਿ ਰਾਖਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੭॥ ਤੁਧੁ ਜੇਵਡੁ ਮੈ ਹੋਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਆਪੇ ਗੋਈ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਘੜਿ ਭੰਨਿ ਸਵਾਰਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ॥੮॥੫॥੬॥ {ਪੰਨਾ 112}

pdArQ:- AMdir—mnu`Kw srIr ivc [ sbid—Sbd dI rwhIN [ priK—prK ky [ prKwieAw—prK krweI [ ijn plY—ijnHW dy pws [ scu—sdw-iQr pRBU dw nwm [ ksvtI—k`s lwx vwlI v`tI (p~QrI) [1[

hau—mYN [ mMin—min, mn ivc [ AMjn—kwlK, mwieAw [ inrMjnu—mwieAw dy pRBwv qoN rihq pRBU! [1[rhwau [

pswrw—mwieAw dw iKlwrw [ Agm—AphuMc [ Apwrw—byAMq [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw [2[

idRVwey—p`kw itkWdw hY [ gur prswdI—gur prswid, gurU dI ikrpw nwl [ sic—sdw-iQr pRBU dy nwm ivc [ sco scu—sc hI sc, sdw-iQr pRBU hI [ scy sic—sic hI sic, sdw-iQr rihx vwly pRBU ivc hI [3[

iklivK—pwp [ BY—fr-Adb ivc rih ky [ Bwie—pRym ivc [4[

scI—sdw-iQr rihx vwlI [ scy—hy sdw-iQr pRBU! dyie—dyNdw hY [ sbdy—sbid, Sbd ivc joV ky [ mwir—(ivkwrW vloN) mwr ky [ 5 [

quDY—qYƒ hI [ syvI—syvIN, mYN syNvdw hW [ qY—Aqy [ swlwhI—mYN slwhuMdw hW [ pRBU—hy pRBU [ pUrY krim—qyrI pUrI b^SS nwl [ qUM—qYƒ [6[

jyhw—vrgw [ ndrI—imhr dI ingwh nwl [ sIJis—sPl huMdI hY [ dyhw—kwieAW, srIr [ swir—swr lY ky [ smwil—sMBwl ky [ hir—hy hrI! shij—Awqmk Afolqw ivc [7[

isrjI—pYdw kIqI [ goeI—lIn kr leI [ GiV—GV ky, swj ky [ BMin—qoV ky, nws kr ky [ nwim—nwm ivc [8[

ArQ:- prmwqmw ny hryk srIr dy AMdr (AwpxI joiq-rUp) hIrw lwl itkwieAww hoieAw hY, (pr ivrly BwgW vwilAW ny) gurU dy Sbd dI rwhIN (aus hIry lwl dI) prK kr ky (swD sMgiq ivc) prK krweI hY [ ijnHW dy ihrdy ivc sdw-iQr pRBU dw nwm-hIrw v`s ipAw hY, auh sdw-iQr nwm ismrdy hn, auh Awpxy Awqmk jIvn dI prK vwsqy) sdw-iQr nwm ƒ hI ksv`tI (dy qOr qy) vrqdy hn [1[

mYN sdw auhnW qoN sdky kurbwn jWdw hW, jo gurU dI bwxI ƒ Awpxy mn ivc vsWdy hn, auhnW ny mwieAw ivc ivcridAW hI (ies bwxI dI brkiq nwl) inrMjn pRBU ƒ l`B ilAw hY, auh AwpxI suriq ƒ pRBU dI joiq ivc imlweI r`Kdy hn [1[

(iek pwsy) ies mnu`Kw srIr ivc (mwieAw dw) bhuq iKlwrw iKlwirAw hoieAw hY, (dUjy pwsy) pRBU mwieAw dy pRBwv qoN auqWh hY AphuMc hY byAMq hY, aus dw nwm (mnu`K ƒ pRwpq ikvyN hovy?) [ jyhVw mnu`K gurU dy snmuK huMdw hY, auhI (inrMjn dy nwm ƒ) pRwpq krdw hY, pRBU Awp hI imhr kr ky (aus ƒ Awpxy crnW ivc) imlw lYNdw hY [2[

pwlxhwrw ipAwrw pRBU (ijs mnu`K dy ihrdy ivc Awpxw) sdw-iQr nwm idRVH krdw hY, auh mnu`K gurU dI ikrpw nwl sdw-iQr pRBU ivc Awpxw mn joVdw hY [ (aus ƒ XkIn bx jWdw hY ik) sdw-iQr rihx vwlw prmwqmw hI sB QwvW ivc mOjUd hY, auh sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ivc lIn rihMdw hY [3[

(hy BweI!) myrw ipAwrw pRBU sdw kwiem rihx vwlw hY, aus ƒ iksy iksm dI muQwjI BI nhIN hY [ auh sB jIvW dy pwp qy AOgux dUr krn dI qwkq r`Kdw hY [ pRym ipAwr nwl aus dw iDAwn Drnw cwhIdw hY [ aus dy fr-Adb ivc rih ky ipAwr nwl ausdI BgqI (Awpxy ihrdy ivc) p`kI krnI cwhIdI hY [4[

hy sdw-iQr pRBU! qyrI BgqI (dI dwiq jIv ƒ qdoN hI imldI hY jy) qyrI rzw hovy [

(hy BweI! BgqI Aqy hor sMswrk pdwrQW dI dwiq) pRBU Awp hI (jIvW ƒ) dyNdw hY, (dy dy ky auh) pCqWdw BI nhIN (ikauNik) sB jIvW ƒ dwqW dyx vwlw auh Awp hI Awp hY [ gurU dy Sbd dI rwhIN (jIv ƒ ivkwrW vloN) mwr ky Awp hI Awqmk jIvn dyx vwlw hY [5[

hy hrI! qYQoN ibnw mYƒ (Awpxw) koeI hor (shwrw) nhIN id`sdw [ hy hrI! mYN qyrI hI syvw-BgqI krdw hW, mY qyrI hI is&iq-swlwh krdw hW [ hy sdw kwiem rihx vwly pRBU! qUM Awp hI mYƒ Awpxy crnW ivc joVI r`K [ qyrI pUrI imhr nwl hI qYƒ iml skIdw hY [6[

hy pRBU! qyry vrgw mYƒ hor koeI nhIN id`sdw [ qyrI imhr dI ingwh nwl hI (jy qyrI BgqI dI dwiq imly qW myrw ieh) srIr sPl ho skdw hY [ hy hrI! qUM Awp hI hr vyly jIvW dI sMBwl kr ky (ivkwrW vloN) rwKI krdw hYN [ (qyrI imhr nwl) jyhVy bMdy gurU dI srn pYNdy hn, auh Awqmk Afolqw ivc lIn rihMdy hn [7[

hy pRBU! qyry brwbr dw mYƒ koeI hor nhIN id`sdw [ qUM Awp hI rcnw rcI hY, qUM Awp hI ies ƒ nws krdw hYN [

hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) qUM Awp hI GV ky BMn ky sMvwrdw hYN, qUM Awp hI Awpxy nwm dI brkiq nwl (jIvW dy jIvn) sohxy bxWdw hYN [8[5[6[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh