ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 106

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਤੇਰਾ ਧਨੁ ਭੀ ਤੇਰਾ ॥ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਰਾਸਿ ਤੁਮਾਰੀ ਤੇਰਾ ਜੋਰੁ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੂੰਹੈ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗਾ ਤੇਰੀ ਪਾਈ ॥ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾ ਜੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵਾ ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮ ਤੇ ਲਹਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਹਣਾ ॥ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੋਈ ਸੁਖੁ ਸਹਣਾ ॥ ਜਿਥੈ ਰਖਹਿ ਬੈਕੁੰਠੁ ਤਿਥਾਈ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇ ਦੁਖਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੩੩॥੪੦॥ {ਪੰਨਾ 106}

pdArQ:- jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ rwis—srmwieAw [ gopwlw—hy gopwl! [1[

qUM hY—qUM hI [ suKdweI—suK dyx vwlw [ iniv—inaUN ky [ pweI—pYrIN, crnIN [ jo kwr—jyhVI syvw, jyhVw kMm [2[

qum qy—qyry pwsoN [ ghxw—suMdrqw dw vsIlw [ suKu shxw—suK (jwx ky) shwrnw [ pRiqpwlw—pwlx vwlw [3[

ismir—ismr ky [ suKu—Awqmk Awnµd [ nwnk—hy nwnk! sgl—swry [ duKwlw— {duK-AwlX} duKI [4[

ArQ:- hy isRStI dy pwlk! mYnUµ ieh mn (ijMd) ieh srIr qYQoN hI imilAw hY, (ieh) Dn BI qyrw hI id`qw hoieAw hY [ qUM myrw pwlxhwr hYN, qUM myrw suAwmI hYN, qUM myrw mwlk hYN [ ieh ijMd ieh srIr sB qyrw hI id`qw hoieAw hY, hy gopwl! mYnUµ qyrw hI mwx qwx hY [1[

hy dieAwl pRBU! sdw qoN hI sdw qoN hI mYƒ qUM hI suK dyx vwlw hYN, mYN sdw inaUN inaUN ky qyrI hI pYrIN l`gdw hW, jy qyrI rzw hovy qW mYN auhI kMm krW jyhVw qUM (krn vwsqy) mYnUµ dyvyN [2[

hy pRBU (swry pdwrQ) mYN qyry pwsoN hI lYxy hn (sdw lYNdw rihMdw hW), qUM hI myry Awqmk jIvn dI suMdrqw dw vsIlw hYN [ (suK cwhy du`K) jo kuJ qUM mYnUµ dyNdw hYN mYN aus nUµ suK jwx ky shwrdw hW (kbUldw hW) [ hy pRBU! qUM sB jIvW dI pwlxw krn vwlw hYN, mYnUµ qUM ijQy r`Kdw hYN myry vwsqy auQy hI bYkuMT (surg) hY [3[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) ijs mnu`K ny A`Ty phr (hr vyly) qyrI is&iq-swlwh dy gIq gwey hn, aus ny qyrw nwm ismr ismr ky Awqmk Awnµd mwixAw hY, aus dIAW swrIAW loVW pUrIAW ho jWdIAW hn, auh kdy duKI nhIN huMdw [4[33[40[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਿ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਘੁ ਪਠਾਇਆ ॥ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਦਹ ਦਿਸਿ ਵਰਸਾਇਆ ॥ ਸਾਂਤਿ ਭਈ ਬੁਝੀ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਸਭ ਠਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਸੁਖਦਾਤਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨਹਾਰਾ ॥ ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਕਰੇ ਜੀਅ ਸਾਰਾ ॥ ਅਪਨੇ ਕੀਤੇ ਨੋ ਆਪਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੇ ਪਇ ਪੈਰੀ ਤਿਸਹਿ ਮਨਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥ ਜਾ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਇਆ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਹੋਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭ ਤਿਸੈ ਕੀਆ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥ ਤੇਰਾ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ॥ ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਗੁਣੀ ਗਹੇਰਾ ॥ ਨਾਨਕੁ ਦਾਸੁ ਕਹੈ ਬੇਨੰਤੀ ਆਠ ਪਹਰ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ਜੀਉ ॥੪॥੩੪॥੪੧॥ {ਪੰਨਾ 106}

pdArQ:- pwrbRhim—pwrbRhm ny [ pRiB—pRBU ny [ myG—b`dl [ pTwieAw—ByijAw [ jil—pwxI ivc [ Qil—DrqI ivc [ mhIAil—mhI qil, DrqI dy ql auqy, pulwV ivc [ dh idis—dsIN pwsIN [ iqRsnw—qRyh [ TweI—QwvW ivc [1[

BMjnhwrw—nws krn vwlw [ jIA swrw—jIvW dI swr, jIvW dI sMBwl [ no—nUµ [ pie—pY ky [ iqsih—aus nUµ hI {not:- l&z ‘iqsu’ dw   u ik®Aw ivSySx ‘ih’ kwrn au~f igAw hY} [ mnweI—mnweIN, mYN mnWdw hW [2[

giq—au~cI Awqmk AvsQw [ swis swis—hryk swh dy nwl [ iqsY kIAw—aus dIAW hI [ jweI—QwvW [3[

pRB—hy pRBU! scw—sdw-iQr rihx vwlw [ ghyrw—fUMGw [ iDAweI—mYN iDAwauNdw hW [4[

ArQ:- (ijvyN jdoN BI) pwrbRhm pRBU ny b`dl G`ilAw qy pwxI ivc DrqI ivc AwkwS ivc dsIN pwsIN vrKw kr id`qI (ijs dI brkiq nwl jIvW dy AMdr) TMF pY geI, sBnW dI qRyh imt geI qy sB QweIN ^uSI hI ^uSI ho geI (iesy qrHW Akwl purK ny gurU nUµ G`ilAw ijs ny pRBU dy nwm dI vrKw kIqI qW sB jIvW dy ihrdy ivc SWqI pYdw hoeI sB dI mwiek iqRSnw imt geI, qy sB dy ihridAW ivc Awqmk Awnµd pYdw hoieAw) [1[

(sB jIvW nUµ) suK dyx vwlw (sB dy) du`K dUr krn vwlw prmwqmw Awp hI imhr kr ky sB jIvW dI sMBwl krdw hY, pRBU Awpxy pYdw kIqy jgq dI Awp pwlxw krdw hY [ mYN aus dy crnW qy Fih ky aus ƒ hI pRsMn krn dw jqn krdw hW [2[

(hy BweI!) ijs prmwqmw dw Awsrw ilAW au~cI Awqmk AvsQw pRwpq ho jWdI hY, aus hrI dw nwm hryk swh dy nwl cyqy krdy rihxw cwhIdw hY [ aus qoN ibnw (aus vrgw) hor koeI pwlxhwr nhIN hY, swrIAW QwvW ausy dIAW hI hn (sB jIvW ivc auh Awp hI v`s irhw hY) [3[

hy pRBU! mYnUµ qyrw hI mwx hY mYnUµ qyrw hI Awsrw hY, qUM sdw kwiem rihx vwlw myrw mwlk hYN, qUM swry guxW vwlw hYN qyry guxW dI hwQ nhIN pweI jw skdI [ hy pRBU! (qyrw) dws nwnk (qyry A`gy) bynqI krdw hY (ik imhr kr) mYN A`Ty phr qYnUµ Xwd krdw rhW [4[34[41[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਭੇ ਸੁਖ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਤੁਠੇ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਚਰਣ ਮਨਿ ਵੁਠੇ ॥ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਲਗੀ ਲਿਵ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਰਸੁ ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਸਾਹਿਬੁ ਮੇਰਾ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਵਰਤੈ ਨੇਰਾ ॥ ਸਦਾ ਅਲਿਪਤੁ ਜੀਆ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ਜੀਉ ॥੨॥ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੈ ਕੀ ਏਹ ਨੀਸਾਣੀ ॥ ਮਨਿ ਇਕੋ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੀ ॥ ਸਹਜਿ ਸੰਤੋਖਿ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਅਨਦੁ ਖਸਮ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੀਉ ॥੩॥ ਹਥੀ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਭਿ ਦੇਵਣਹਾਰੈ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਰੋਗ ਸਭਿ ਨਿਵਾਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕੀਏ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੇ ਹਰਿ ਕੀਰਤਨਿ ਰੰਗ ਮਾਣੇ ਜੀਉ ॥੪॥੩੫॥੪੨॥ {ਪੰਨਾ 106}

pdArQ:- quTy—pRsMg hoieAW [ min—mn ivc [ vuTy—vuTy, v`s pey [ shj—Awqmk Afolqw [ shj smwiD—Awqmk Afolqw dI smwDI [ ilv—lgn [ AMqir—(ijs dy) ihrdy ivc [ soeI—auhI mnu`K [1[

Agm—AphuMc [ Agocru— {A-go-cru} ijs qk igAwn-ieMdRIAW dI phuMc nwh ho sky [ vrqY—mOjUd hY [ nyrw—nyVy [ Ailpqu—inrlyp [ Awpu—Awpxy Awp nUµ [2[

scw—sdw kwiem rihx vwlw [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ sMqoiK—sMqoK ivc [ iqRpqwsy—r`j jWdy hn [ BwxY—rzw ivc [3[

hQI—qlI {Gr ivc AM\wixAW leI mwvW jvYx sONP Awidk dI P`kI bxw r`KdIAW hn, qy vyly kuvyly bwlW ƒ qlI dy dyNdIAW hn}, P`kI [ pRiB—pRBU ny [ siB—swry [ invwry—dUr kr id`qy [ kIrqin—kIrqn ivc [4[

ArQ:- jdoN pRBU pRsMn hovy (qy aus dI imhr nwl) pUry gurU dy crn (iksy vf-BwgI dy) mn ivc Aw v`sx qW (aus ƒU) swry suK pRwpq ho jWdy hn [ pr aus Awnµd nUµ auhI mnu`K smJdw hY ijs dy AMdr (pRBU‑imlwp dI) lgn hovy ijs dI Awqmk Afolqw vwlI smwDI l`gI hoeI hovy (Bwv, jo sdw Awqmk Afolqw ivc itikAw rhy) [1[

(hy BweI!) myrw mwlk-pRBU AphuMc hY, igAwn-ieMidRAW dI aus qk phuMc nhIN ho skdI, (auN\) auh hryk dy ihrdy ivc v`s irhw hY auh sB jIvW dy nyVy v`sdw hY, (iPr BI) auh mwieAw dy pRBwv qoN pry hY, qy sB jIvW ƒ dwqW dyx vwlw hY (auh sB dI ijMd-jwn hY sB dw Awqmw hY, sB dw Awpw hY) aus (sB dy) Awpy (pRBU) nUµ koeI ivrlw mnu`K pCwxdw hY [2[

(hy BweI!) prmwqmw dy imlwp dI inSwnI ieh hY (ik jyhVw aus dy crnW ivc juiVAw rihMdw hY auh) Awpxy mn ivc aus pRBU dw sdw kwiem rihx vwlw hukm smJ lYNdw hY (aus dI rzw ivc rwzI rihMdw hY) [ jyhVy mnu`K Ksm-pRBU dI rzw ivc rihMdy hn, auh Awqmk Afolqw ivc itky rihMdy hn, auh sMqoK ivc jIvn ibqIq krdy hn qy (iqRSnw vloN) sdw r`jy rihMdy hn [3[

(pRBU dI is&iq-swlwh, mwno, iek P`kI hY) dyvxhwr pRBU ny ies jIv-bwl ƒ (ies P`kI dI) qlI id`qI, aus dy jnm mrn dy gyV ivc pwx vwly swry rog dUr kr id`qy [

hy nwnk! ijnHW nUµ pRBU ny Awpxy syvk bxw ilAw, auh prmwqmw dI is&iq-swlwh ivc (Awqmk) Awnµd mwxdy hn [4[35[42[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh