ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 104

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸੁਣਿ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾ ਸੋਇ ਤੁਮਾਰੀ ॥ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਠਾਕੁਰੁ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ॥ ਤੁਮਰੇ ਕਰਤਬ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣਹੁ ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਗਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ ॥ ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲੁ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ ॥ ਭੇਟਤ ਸੰਗਿ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸਦਾ ਜਪਉ ਦਇਆਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥ ਪ੍ਰਭੁ ਅਪੁਨਾ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮਾਰਉ ॥ ਇਹ ਮਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮਨਿ ਧਾਰਉ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਹੋਇ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਰਬ ਮਇਆ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦ ਆਪੇ ਹੋਈ ॥ ਚਲਿਤ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖਿ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨੬॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 104}

pdArQ:- suix sux ky [ soie— {œuiq} ^br, g`l [ Aiq BwrI—bhuq v`fw [ krqb— {kqLÒX} &rz [ Et—Awsrw [ guopwl—hy gopwl! {A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn   u Aqy  o [ Asl l&z ‘gopwl’ hY, ie`Qy ‘gupwl’ pVHnw hY} [1[

gwvq—gWidAW [ mlu—ivkwrW dI mYl [ sglI—swrI [ KovY—nws ho jWdI hY [ sMqn kY sMig—sMqW dI sMgiq ivc [ jpau—jpauN, mYN jpdw hW [2[

swis swis—hryk swh dy nwl [ smwrau—mYN sMBwldw hW, mYN cyqy krdw hW [ gur pRswid—gurU dI ikrpw nwl [ min—mn ivc [ Dwrau—DwrauN, mYN itkWdw hW [ mieAw—dieAw [3[

siq— {sÄX} sdw kwiem rihx vwlw [ Awpy—Awp hI [ cilq— {cir>} qmwSy [ ipAwry—hy ipAwry pRBU! dyiK—vyK ky [ inhwlw—pRsMn [4[

ArQ:- hy pRBU! qyrIAW is&iq-swlwh dIAW g`lW sux sux ky myry AMdr Awqmk jIvn pYdw huMdw hY [ qUM myrw ipAwrw hYN, qUM myrw pwlxhwr hYN, qUM bhuq v`fw (mwlk) hYN [ hy pRBU! Awpxy &rz qUM Awp hI jwxdw hYN [ hy isRStI dy pwlx vwly! mYnUµ qyrw hI Awsrw hY [1[

(hy BweI!) prmwqmw dI is&iq-swlwh kr ky (Awqmk jIvn vloN myrw su`kw hoieAw) mn hrw huMdw jw irhw hY, pRBU dIAW is&iq-swlwh dIAW g`lW sux ky myry mn dI swrI (ivkwrW dI) mYl dUr ho rhI hY [ gurU dI sMgiq ivc sMq jnW dI sMgiq ivc iml ky mYN sdw aus dieAwl pRBU dw nwm jpdw hW [2[

(hy BweI!) mYN Awpxy pRBU nUµ Awpxy hryk swh dy nwl cyqy krdw rihMdw hW, ieh suc`j mYN Awpxy gurU dI ikrpw nwl Awpxy mn ivc itkwieAw hoieAw hY [

hy pRBU! qyrI ikrpw nwl hI (jIvW dy mn ivc qyry nwm dw) cwnx ho skdw hY, qUM sB auqy imhr krn vwlw hYN qy sB dI r`iKAw krn vwlw hYN [3[

(hy BweI!) pRBU sdw kwiem rihx vwlw hY, sdw kwiem rihx vwlw hY, sdw kwiem rihx vwlw hY [ sdw hI,  sdw hI, sdw hI auh Awp hI Awp hY [

hy nwnk! (AwK—) hy ipAwry pRBU! qyry coj-qmwSy qyry rcy hoey sMswr ivc prq`K id`s rhy hn [ (qyrw ieh dws auhnW nUµ) vyK ky pRsMn ho irhw hY [4[26[33[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹੁਕਮੀ ਵਰਸਣ ਲਾਗੇ ਮੇਹਾ ॥ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲਿ ਨਾਮੁ ਜਪੇਹਾ ॥ ਸੀਤਲ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਠਾਢਿ ਪਾਈ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਬਹੁਤੋ ਬਹੁਤੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਸਗਲ ਰਜਾਇਆ ॥ ਦਾਤਿ ਕਰਹੁ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਧ੍ਰਾਪੇ ਜੀਉ ॥੨॥ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੀ ਨਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਤਿਸੁ ਸਦਾ ਧਿਆਈ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਕਾਟੇ ਮੋਹਾ ਬਿਨਸੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ ਜੀਉ ॥੩॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਨਾਨਕੁ ਸਾਲਾਹੇ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਫਾਹੇ ॥ ਪੂਰਨ ਆਸ ਕਰੀ ਖਿਨ ਭੀਤਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਜਾਪੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੭॥੩੪॥ {ਪੰਨਾ 104}

pdArQ:- hukmI—hukim hI, pRBU dy hukm Anuswr hI [ myhw—mINh, nwm dI vrKw [ swjn sMq—sqsMgI gurmuiK bMdy [ imil—(sqsMg ivc) iml ky [ jpyhw—jpdy hn [ sIql—TMF pwx vwlI [ shj suKu—Awqmk Afolqw dw Awnµd [ TwiF—TMF [ pRiB—pRBU  ny [ Awpy—Awp hI [1[

sBu ikCu—hryk Awqmk gux [ kir—kr ky [ pRiB—pRBU  ny [ rjwieAw—sMqoKI bxw id`qw [ krhu—qusI krdy ho [ dwqwrw—hy dwqwr!  siB—swry [ DRwpy—r`j jWdy hn [2[

scw—sdw kwiem rihx vwlw [ nweI—vifAweI [ iqsu—aus (pRBU) ƒ [ iDAweI—mYN iDAwauNdw hW, iDAweIN [ BY—swry fr {‘Bau’ qoN bhu-vcn ‘BY’} [ sMqwpy—du`K-klyS [3[

swis swis—hryk swh dy nwl nwl [ nwnku swlwhy—nwnk is&iq-swlwh krdw hY {nwnk—hy nwnk!} [ pUrn krI—pUrI  krdw  hY [4[

ArQ:- (ijvyN vrKw-ru`q Awaux qy jdoN mINh pYNdw hY, qW TMF pY jWdI hY, bhuq &sl au~gdy hn, sB lok AMn nwl r`j jWdy hn, iqvyN) jdoN sqsMgI gurmuiK bMdy (swD sMgiq ivc) iml ky prmwqmw dw nwm jpdy hn, (qW auQy) prmwqmw dy hukm Anuswr is&iq-swlwh dI (mwno) vrKw hox l`g pYNdI hY (ijs dI brkiq nwl sqsMgI bMdy) Awqmk TMF pwx vwlI SWqI qy Awqmk Afolqw dw Awnµd mwxdy hn (auhnW dy ihrdy ivc auQy) pRBU ny Awp hI (ivkwrW dI qpS imtw ky) Awqmk TMF pw id`qI huMdI hY [1[

(swD sMgiq ivc hir-nwm dI vrKw dy kwrn) prmwqmw hryk Awqmk gux (dw, mwno, &sl) pYdw kr dyNdw hY (ijnHW dw sdkw) pRBU ny ikrpw kr ky (auQy) swry sqsMgIAW dy AMdr sMqoK vwlw jIvn pYdw kr id`qw huMdw hY [

hy myry dwqwr! (ijvyN vrKw nwl AMn-Dn pYdw kr ky qUM sB jIvW nuµ rjw dyNdw hYN, iqvyN) qUM Awpxy nwm dI dwiq krdw hYN qy swry sqsMgIAW nUµ (mwieAw dI iqRSnw vloN) rjw dyNdw hYN [2[

jyhVw prmwqmw sdw-iQr rihx vwlw hY ijs dI vifAweI sdw-iQr rihx vwlI hY, aus nUµ mYN gurU dI ikrpw nwl sdw ismrdw hW [ (aus ismrn dI brkiq nwl) myry jnm mrn dy swry fr qy moh k`ty gey hn, myry swry icMqw i&kr du`K-klyS nws ho gey hn [3[

(hy BweI!) nwnk Awpxy hryk swh dy nwl pRBU dI is&iq-swlwh krdw hY [ pRBU dw nwm ismridAW  moh dIAW PwhIAW k`tIAW geIAW hn [ (nwnk dI) ieh Aws pRBU ny iek iKn ivc hI pUrI kr id`qI, qy hux (nwnk) hr vyly pRBU dy hI gux cyqy krdw rihMdw hY [4[27[34[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਉ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ॥ ਮਿਲਿ ਗਾਵਹ ਗੁਣ ਅਗਮ ਅਪਾਰੇ ॥ ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਹੀ ਮੁਕਤੇ ਸੋ ਧਿਆਈਐ ਜਿਨਿ ਹਮ ਕੀਏ ਜੀਉ ॥੧॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਜਾਵਹਿ ॥ ਮਨਿ ਚਿੰਦੇ ਸੇਈ ਫਲ ਪਾਵਹਿ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਾਹਿਬੁ ਸੋ ਸਚੁ ਸੁਆਮੀ ਰਿਜਕੁ ਸਭਸੁ ਕਉ ਦੀਏ ਜੀਉ ॥੨॥ ਨਾਮੁ ਜਪਤ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਸਭੁ ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈਐ ॥ ਜਿਨਿ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ਪਾਰਗਿਰਾਮੀ ਕਾਰਜ ਸਗਲੇ ਥੀਏ ਜੀਉ ॥੩॥ ਆਇ ਪਇਆ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਲੈਹਿ ਮਿਲਾਈ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੁ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਏ ਜੀਉ ॥੪॥੨੮॥੩੫॥ {ਪੰਨਾ 104}

pdArQ:- imil—iml ky [ gwvh—AsI gwvIey [ mukqy—(mwieAw dy bMDnW qoN) suqMqr [ ijin—ijs (prmwqmw) ny [ hm—swnUµ [1[

iklibK—pwp [ min—mn ivc [ icMdy—ivcwry hoey, socy hoey [ pwvih—hwsl kr lYNdy hn [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [ sBsu kau—sB jIvW nUµ [2[

srb—hryk iksm dw {svL} [ ijin—ijs (mnu`K) ny [ pwrigrwmI—(sMswr-smuMdr qoN) pwrly pwsy phuMcx jogw [ QIey—ho jWdy hn, isry cVHdy hn [3[

Awie—Aw ky [ ijau BwvY—ijvyN qYnUµ cMgw l`gy [ pRBU—hy pRBU! nwnk—hy nwnk! 4 [

ArQ:- hy myry ipAwry im`qRo! hy sMq jno! hy myry s`jxo! AwE, AsI rl ky AphuMc qy byAMq pRBU dy gux gwvIey [ pRBU dy gux gwivAW qy suixAW swry hI jIv (mwieAw dy bMDnW qoN) suqMqr ho jWdy hn [ (hy sMq jno!) aus prmwqmw dw iDAwn Drnw cwhIdw hY, ijs ny swnUµ pYdw kIqw hY [1[

(jyhVy bMdy prmwqmw dw iDAwn Drdy hn, auhnW dy) jnmW jnmWqrW dy (kIqy hoey) pwp dUr ho jWdy hn [ jyhVy Pl auh Awpxy mn ivc icqvdy hn, auyhI Pl auh pRwpq kr lYNdy hn [ (hy BweI!) aus sdw kwiem rihx vwly mwlk nUµ suAwmI nUµ ismr, jyhVw sB jIvW nUµ irzk dyNdw hY [2[

(hy BweI!) prmwqmw dw nwm jipAW hryk iksm dw suK pRwpq ho jWdw hY [ (hy BweI!) sdw prmwqmw dw iDAwn Drnw cwhIdw hY, (ies qrHW dunIAw vwlw) swrw fr nws ho jWdw hY [ ijs mnu`K ny prmwqmw dw ismrn kIqw hY, auh sMswr-smuMdr dy pwrly pwsy phuMcx jogw ho jWdw hY, aus dy swry kMm isry cVH jWdy hn [3[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) mYN Aw ky qyrI srn ipAw hW [ ijvyN ho sky, mYnUµ Awpxy crnW ivc joV lY [ hy pRBU! ijs mnu`K nUµ qUM ikrpw kr ky AwpxI BgqI ivc joVdw hYN, auh qyrw sdw-iQr rihx vwlw nwm-AMimRq pINdw rihMdw hY [4[28[35[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh