ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 102

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਭ ਕਿਛੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ ॥ ਬਾਹਰਿ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹੀ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਅੰਤਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥ ਝਿਮਿ ਝਿਮਿ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ॥ ਮਨੁ ਪੀਵੈ ਸੁਨਿ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਕੇਲਾ ਜੀਉ ॥੨॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਵਿਛੁੜਿਆ ਮਿਲਿਆ ॥ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸੂਕਾ ਹਰਿਆ ॥ ਸੁਮਤਿ ਪਾਏ ਨਾਮੁ ਧਿਆਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਏ ਮੇਲਾ ਜੀਉ ॥੩॥ ਜਲ ਤਰੰਗੁ ਜਿਉ ਜਲਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗਿ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਕਟੇ ਕਿਵਾੜਾ ਬਹੁੜਿ ਨ ਹੋਈਐ ਜਉਲਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੯॥੨੬॥ {ਪੰਨਾ 102}

pdArQ:- sB ikCu—swrw kuJ, swrw Awqmk Anµd [ Gir mih—ihrdy Gr ivc (itky irhW) [ tolY—(suK dI) Bwl krdw hY [ Brim—Btkxw ivc (pY ky) [ BulwhI—Bulwih, kurwhy pey rihMdy hn [ prswdI—prswid, ikrpw nwl [ AMqir—AMdr, ihrdy ivc [ AMqir bwhir—pRBU crnW ivc juiVAw hoieAw Aqy jgq nwl pRym dI vrqoN krdw hoieAw [ suhylw—suKI [1[

iJim iJim—mTI mTI sur nwl [ suin—sux ky [ And ibnod—Awqmk suK Anµd [ kylw—Awnµd, Kyl qmwSy [2[

swD—gurU [ qy—qoN, nwl [ sUkw—su`kw hoieAw [ sumiq—cMgI Akl [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [3[

qrMg—lhr [ jlih—jil hI, jl ivc hI [ BRm ikvwVw—Btkxw dy q^qy [ jaulw— {&wrsI L&z—jaulw, dOVdw} dOV B`j krn vwlw, Btkx vwlw [4[

ArQ:- gurU dI ikrpw nwl ijnHW mnu`KW ny Awpxy ihrdy ivc hI itk ky prmwqmw nUµ l`B ilAw hY, auh AMqr Awqmy ismrn krdy hoey BI qy jgq nwl pRym dI vrqoN krdy hoey BI sdw suKI rihMdy hn [ swrw Awqmk suK ihrdy ivc itky rihx ivc hY, bwhr Btkx ivc nhIN imldw [ jyhVw mnu`K bwhr su`K dI Bwl krdw hY (auh suK nhIN l`B skdw) Ajyhy bMdy qW Btkxw ivc pY ky kurwhy pey rihMdy hn [1[

(ijvyN mTI mTI vrKw huMdI hY qy auh DrqI ivc isMjrdI jWdI hY iqvyN jdoN) Awqmk Afolqw dI hwlq ivc nwm-AMimRq dI Dwr shjy shjy vrHdI hY qdoN mnu`K dw mn gurU dw Sbd sux ky (pRBU dy guxW dI) ivcwr sux ky aus AMimRq Dwr nUµ pINdw jWdw hY (Awpxy AMdr itkweI jWdw hY) (aus AvsQw ivc mn) hr vyly Awqmk Awnµd mwxdw hY, sdw prmwqmw dy imlwp dw suK lYNdw hY [2[

(is&iq-swlwh dI brkiq nwl) jnmW jnmWqrW dw iv`CuiVAw hoieAw jIv pRBU crnW nwl imlwp hwsl kr lYNdw hY [ mnu`K dw ru`Kw ho cu`kw mn gurU dI ikrpw nwl ipAwr rs nwl qr ho jWdw hY [ gurU pwsoN jdoN mnu`K sRySt miq lYNdw hY, qW prmwqmw dw nwm ismrdw hY [ gurU dI srn ipAW jIv dw prmwqmw nwl imlwp ho jWdw hY [3[

ijvyN (ndI Awidk dy) pwxI dI lihr (aus ndI ivcoN au~Br ky muV aus) pwxI ivc hI rl jWdI hY iqvyN (gurU dI srn pY ky ismrn krn nwl mnu`K dI) suriq (joiq) pRBU dI joiq ivc imlI rihMdI hY [

hy nwnk! AwK—(gurU dy snmuK ho ky ismrn kIiqAW mnu`K dy) Btkxw rUp q^qy (ijnHW dI kYd ivc ieh bMd ipAw rihMdw hY) KulH jWdy hn, qy muV mnu`K mwieAw dy ip`Cy dOV B`j krn vwly suBwv dw nhIN rihMdw [4[19[26[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਣੀ ਜਿਨਿ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ॥ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਿਨਿ ਰਸਨਾ ਭਣਿਆ ॥ ਵਾਰਿ ਵਾਰਿ ਜਾਈ ਤਿਸੁ ਵਿਟਹੁ ਜੋ ਮਨਿ ਤਨਿ ਤੁਧੁ ਆਰਾਧੇ ਜੀਉ ॥੧॥ ਤਿਸੁ ਚਰਣ ਪਖਾਲੀ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਾਰਗਿ ਚਾਲੈ ॥ ਨੈਨ ਨਿਹਾਲੀ ਤਿਸੁ ਪੁਰਖ ਦਇਆਲੈ ॥ ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਤਿਸੁ ਅਪੁਨੇ ਸਾਜਨ ਜਿਨਿ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਧੇ ਜੀਉ ॥੨॥ ਸੇ ਵਡਭਾਗੀ ਜਿਨਿ ਤੁਮ ਜਾਣੇ ॥ ਸਭ ਕੈ ਮਧੇ ਅਲਿਪਤ ਨਿਰਬਾਣੇ ॥ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਉਨਿ ਭਉਜਲੁ ਤਰਿਆ ਸਗਲ ਦੂਤ ਉਨਿ ਸਾਧੇ ਜੀਉ ॥੩॥ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਿ ਪਰਿਆ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਤਜਿ ਮੋਹੁ ਅੰਧੇਰਾ ॥ ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਦੀਜੈ ਨਾਨਕ ਕਉ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਅਗਮ ਅਗਾਧੇ ਜੀਉ ॥੪॥੨੦॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 102}

pdArQ:- ijin—ijs (mnu`K) ny [ qUM—qYnUµ, qyrI is&iq-swlwh, qyrw nwm [ rsnw—jIB (nwl) [ BixAw—aucwirAw [ vwir vwir jweI—mYN sdky jWdw hW (jweIN) [ ivthu—qoN [1[

pKwlI—pKlIN, mYN DoNdw hW [ mwrig—rsqy au~qy [ inhwlI—mYN vyKdw hW [ gur imil—gurU ƒU iml ky [ lwDy—l`Bw [2[

sy—auh bMdy [ ijin—ijs ijs ny {not:- l&z ‘ijin’ iek-vcn hY [ L&z ‘sy’ bhu-vcn hY [ ‘so’ iek-vcn hY} [ qum—qYnUµ [ Ailpq—inrlyp [ inrbwxy—vwsnw-rihq [ auin—aus bMdy ny [ Baujlu—sMswr-smuMdr [3[

qij—iqAwg ky [ AgwDy—AQwh [ Agm—AphuMc [4[

ArQ:- (hy pRBU!) ijs mnu`K ny qyrw nwm suixAw hY (jo sdw qyrI is&iq-swlwh suxdw hY), mYN aus qoN sdky jWdw hW [ ijs mnu`K ny AwpxI jIB nwl qyrw nwm aucwirAw hY (jo qyrI is&iq-swlwh krdw rihMdw hY), aus qoN mYN vwrny jWdw hW [ (hy pRBU!) mYN aus mnu`K qoN (muV muV) kurbwn jWdw hW, jo Awpxy mn nwl Awpxy srIr nwl qYnUµ Xwd krdw rihMdw hY [1[

(hy pRBU!) jyhVw mnu`K qyry (imlwp dy) rwh qy qurdw hY, mYN aus dy pYr DoNdw rhW [

(hy BweI!) dieAw dy somy aus Akwl purK ƒ mYN AwpxIAW A`KW nwl vyKxw chuMdw hW, (ies vwsqy) mYN Awpxw mn Awpxy aus s`jx dy hvwly krn ƒ iqAwr hW ijs ny gurU ƒ iml ky aus pRBU ƒ l`B ilAw hY [2[

(hy pRBU!) ijs ijs mnu`K ny qyry nwl sWJ pw leI hY, auh (sB) BwgW vwly hn [

(hy BweI!) prmwqmw sB jIvW dy AMdr v`sdw hY (iPr BI auh) inrlyp hY qy vwsnw-rihq hY [ (ijs mnu`K ny aus nwl sWJ pweI hY) swD sMgiq ivc rih ky aus ny sMswr-smuMdr qr ilAw hY, aus ny (kwmwidk) swry ivkwr Awpxy v`s ivc kr ley hn [3[

(hy BweI! dunIAw vwlw) mwx C`f ky (dunIAw vwlw) qwx C`f ky (jIvn-rwh ivc) hnyrw (pYdw krn vwlw mwieAw dw) moh C`f ky myrw mn auhnW dI srn pYNdw hY (ijnHW ny swry dUq v`s kr ley hn, qy auhnW A`gy Ardws krdw hY ik) mYnUµ nwnk nUµ (BI) aus AphuMc AQwh pRBU dw nwm dwn (vjoN) dyho [4[20[27[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੂੰ ਪੇਡੁ ਸਾਖ ਤੇਰੀ ਫੂਲੀ ॥ ਤੂੰ ਸੂਖਮੁ ਹੋਆ ਅਸਥੂਲੀ ॥ ਤੂੰ ਜਲਨਿਧਿ ਤੂੰ ਫੇਨੁ ਬੁਦਬੁਦਾ ਤੁਧੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਭਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥ ਤੂੰ ਸੂਤੁ ਮਣੀਏ ਭੀ ਤੂੰਹੈ ॥ ਤੂੰ ਗੰਠੀ ਮੇਰੁ ਸਿਰਿ ਤੂੰਹੈ ॥ ਆਦਿ ਮਧਿ ਅੰਤਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਈ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ਦਿਖਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥ ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਸੁਖਦਾਤਾ ॥ ਤੂੰ ਨਿਰਬਾਣੁ ਰਸੀਆ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥ ਅਪਣੇ ਕਰਤਬ ਆਪੇ ਜਾਣਹਿ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੁ ਸੇਵਕੁ ਫੁਨਿ ਆਪੇ ॥ ਤੂੰ ਗੁਪਤੁ ਪਰਗਟੁ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਇਕ ਭੋਰੀ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੨੧॥੨੮॥ {ਪੰਨਾ 102}

pdArQ:- pyfu—ru`K [ swK—swKW, twhxIAW [ PUlI—Pu`tIAW hoeIAW [ sUKmu— {su™m subtle, minute} AidRSt [ AsQUl {ÔQul—gross, coarse} idRStmwn jgq [ jliniD—smuMdr [ Pynu—J`g [ budbudw—bulbulw [1[

sUqu—Dwgw, forI [ mxIey—mxky [ gMTI—gMF [ myru—isry dw mxkw [ isir—(mxikAW dy) isr au~qy! Awid—mu`F ivc [ miD—ivckwr [ AMiq—A^Ir ivc [2[

inrguxu—mwieAw dy iqMn guxW qoN rihq [ srgux—mwieAw dy iqMn guxW vwlw [ inrbwxu—vwsnw‑rihq [ rsIAw—Awnµd lYx vwlw, Bogx vwlw [ rMig—mwieAw dy rMg ivc [ smwlIAY—sMBwldw [3[

Puin—iPr, muV BI [ Awpy—Awp hI [ pRB—hy pRBU! iek BorI—rqw ku smw hI [ inhwlIAY—vyKo [4[

ArQ:- hy pRBU! qUM (mwno, iek) ru`K hYN (ieh sMswr qYN-ru`K qoN) Pu`tIAW hoeIAW qyrIAW twhxIAW hn [ hy pRBU! qUM AidRSt hYN (Awpxy AidRSt rUp qoN) id`sdw jgq bixAw hYN [ hy pRBU! qUM (mwno, iek) smuMdr hYN (ieh swrw jgq pswrw, mwno) J`g qy bulbulw (BI) qUM Awp hI hYN [ qYQoN ibnw hor kuJ BI nhIN idsdw [1[

(ieh swrw jgq-pswrw qYQoN bixAw qyrw hI srUp, mwno, iek mwlw hY [ aus mwlw dw) Dwgw qUM Awp hYN, mxky BI qUM hYN, (mxikAW au~qy) gMF BI qUM hI hYN, (sB mxikAW dy) isr au~qy myrU-mxkw BI qUM hI hYN[

(hy BweI!) (jgq-rcnw dy) SurU ivc m`D ivc qy AMq ivc pRBU Awp hI Awp hY [ aus qoN ibnw hor koeI nhIN id`sdw [2[

hy pRBU! qUM (AwpxI rcI mwieAw dy) iqMn guxW qoN pry hYN, iqMnW guxW qoN bixAw jgq pswrw vI qUM Awp hI hYN, sB jIvW ƒ suK dyx vwlw BI qUM hI hYN [ qUM vwsnw rihq hYN (sB jIvW ivc ivAwpk ho ky) rsW dy Bogx vwlw BI hYN qy rsW dy ipAwr ivc msq BI hYN [ hy pRBU! ieh Awpxy Kyf-qmwSy qUM Awp hI jwxdw hYN [ qUM Awp hI swrI sMBwl BI kr irhw hYN [3[

hy pRBU! mwlk BI qUM hYN qy syvk BI qUM Awp hI hYN [ hy pRBU! (swry sMswr ivc) qUM luikAw hoieAw BI hYN qy (sMswr-rUp ho ky) qUM pRq`K BI id`s irhw hYN [

hy nwnk! (AwK—qyrw ieh) dws sdw qyry gux gWdw hY [ rqw ku smw hI (ies dws vl) imhr dI ingwh nwl vyK [4[21[28[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh