ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 100

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਵਿਸਰੁ ਨਾਹੀ ਏਵਡ ਦਾਤੇ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤਨ ਸੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥ ਦਿਨਸੁ ਰੈਣਿ ਜਿਉ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ਏਹੁ ਦਾਨੁ ਮੋਹਿ ਕਰਣਾ ਜੀਉ ॥੧॥ ਮਾਟੀ ਅੰਧੀ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਈ ॥ ਸਭ ਕਿਛੁ ਦੀਆ ਭਲੀਆ ਜਾਈ ॥ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਚੋਜ ਤਮਾਸੇ ਤੁਧੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਣਾ ਜੀਉ ॥੨॥ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਤਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਲੈਣਾ ॥ ਛਤੀਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭੋਜਨੁ ਖਾਣਾ ॥ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀਤਲੁ ਪਵਣਾ ਸਹਜ ਕੇਲ ਰੰਗ ਕਰਣਾ ਜੀਉ ॥੩॥ ਸਾ ਬੁਧਿ ਦੀਜੈ ਜਿਤੁ ਵਿਸਰਹਿ ਨਾਹੀ ॥ ਸਾ ਮਤਿ ਦੀਜੈ ਜਿਤੁ ਤੁਧੁ ਧਿਆਈ ॥ ਸਾਸ ਸਾਸ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਓਟ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੨॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 100}

pdArQ:- dwqy—hy dwqwr! sMig—nwl [ rwqy—hy r`qy hoey! rYix—rwq [ iDAwie—iDAweIN, mYN iDAwvW [ moih—mYnUµ [1[

mwtI—srIr [ suriq—joiq, smJ, socx dI qwkq [ smweI—lIn kr id`qI, pweI [ BlIAw—cMgIAW [ jweI—QwvW [2[

CqIh AMimRq Bojnu—keI iksmW dw vDIAw Kwxw [ suKwlI—suKdweI [ pvxw—hvw [ shj kyl—byi&krI dy klol [3[

ijqu—ijs (buiD) dI rwhIN [4[

ArQ:- hy ieqny v`fy dwqwr! (hy byAMq dwqW dyx vwly pRBU!) hy BgqW nwl ipAwr krn vwly pRBU! (myry auyqy) ikrpw kr, mYN qYnUµ kdy nwh BulwvW [ mYnUµ ieh dwn dyh ik ijvyN ho sky mYN idn rwq qyry crnW dw iDAwn Drdw rhW [1[

hy pRBU! (swfy ies) jVH srIr ivc qUM cyqnqw pw id`qI hY, qUM (swnUµ jIvW nUµ) sB kuJ id`qw hoieAw hY, cMgIAW QwvW id`qIAW hoeIAW hn [ hy pRBU! (qyry pYdw kIqy jIv keI qrHW dIAW) ^uSIAW Kyf qmwSy kr rhy hn, ieh sB kuJ jo ho irhw hY qyrI rzw Anuswr ho irhw hY [2[

(hy pRBU!) ijs prmwqmw dw id`qw hoieAw sB kuJ swnUµ iml irhw hY, (ijs dI imhr nwl) AnykW iksmW dw Kwxw AsI Kw rhy hW, (Awrwm krn leI) suKdweI mMjy-ibsqRy swnUµ imly hoey hn, TMFI hvw AsI mwx rhy hW, qy byi&krI dy keI Kyf qmwSy krdy rihMdy hW (aus nUµ kdI ivswrnw nhIN cwhIdw) [3[

hy pRBU! mYnUµ AjyhI Akl dy, ijs dI brkiq nwl mYN qYnUµ kdy nwh BulwvW, mYnUµ auhI miq dyh, ik mYN qYnUµ ismrdw rhW [

hy nwnk! (AwK—) mYnUµ gurU dy crnW dw Awsrw dyh, qwik mYN hryk swh dy nwl qyry gux gWdw rhW [4[12[19[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਿਫਤਿ ਸਾਲਾਹਣੁ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਈ ॥ ਸੋ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਈ ॥ ਸੋਈ ਜਪੁ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਭਾਵੈ ਭਾਣੈ ਪੂਰ ਗਿਆਨਾ ਜੀਉ ॥੧॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਸੋਈ ਗਾਵੈ ॥ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ॥ ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁ ਮਾਨਾ ਜੀਉ ॥੨॥ ਤੂੰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥ ਸੰਤ ਖੇਲਹਿ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਗੋਪਾਲਾ ॥ ਅਪੁਨੇ ਸੰਤ ਤੁਧੁ ਖਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂ ਸੰਤਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨਾ ਜੀਉ ॥੩॥ ਉਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਕੁਰਬਾਨੇ ॥ ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਾਤਾ ਜੋ ਤੁਧੁ ਮਨਿ ਭਾਨੇ ॥ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਰਸ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਨਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੩॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 100}

pdArQ:- rjweI—hy rzw dy mwlk! jo quDu BweI—jo qYnUµ cMgw l`gdw hY [ soeI—auhI [ BwxY—rzw ivc rwzI rihxw [ pUr—pUrn, TIk [1[

AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw [ swihb—hy swihb! min—mn ivc [ BwvY—ipAwrw l`gdw hY [ mwnw—pqIjdw hY [2[

pRiqpwlw—pwlxw [ Kylih—Awqmk Awnµd mwxdy hn [ qum sMig—qyrI sMgiq ivc rih ky [ Kry—bhuq [ pRwnw—ijMd-jwn, Asl shwrw [3[

kY—qoN [ qUM—qYnUµ [ jwqw—pCwixAw hY [ quDu min—qyry mn ivc [ iqRpiq AGwnw—(mwieAw dI iqRSnw vloN) iblkul r`j gey [4[

ArQ:- hy rzw dy mwlk-pRBU! qyrw hukm (isr-m`Qy au~qy mMnxw) qyrI is&iq-swlwh hI hY [ jo qYnUµ cMgw l`gdw hY (aus nUµ BlweI jwnxw) iehI Asl igAwn hY iehI Asl smwDI hY [

(hy BweI!) jo kuJ pRBU jI nUµ BwauNdw hY (aus nUµ prvwn krnw hI) Asl jp hY, prmwqmw dy Bwxy ivc qurnw hI pUrn igAwn hY [1[

hy mwlk-pRBU! Awqmk jIvn dyx vwlw qyrw nwm auhI mnu`K gw skdw hY, jyhVw qyry mn ivc (qYnUµ) ipAwrw l`gdw hY [ hy swihb! qUM hI sMqW dw (shwrw) hYN, sMq qyry Awsry jIaUNdy hn, qyry sMqW dw mn sdw qyry (crnW ivc) juiVAw rihMdw hY [2[

hy gopwl-pRBU! hy isRStI dy pwlxhwr! qUMM Awpxy sMqW dI sdw r`iKAw krdw hYN, qyry crnW ivc juVy rih ky sMq Awqmk Awnµd mwxdy hn [ qYnUµ Awpxy sMq bhuq ipAwry l`gdy hn, qUM sMqW dI ijMd-jwn hYN [3[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) myrw mn qyry auhnW sMqW qoN sdw sdky hY, ijnHW ny qYnUµ pCwixAw hY (qyry nwl fUMGI sWJ pweI hY) jyhVy qYnUµ qyry mn ivc ipAwry l`gdy hn [ (jyhVy vfBwgI) auhnW dI sMgiq ivc rihMdy hn, auh sdw Awqmk Awnµd mwxdy hn, auh prmwqmw dw nwm rs pI ky (mwieAw dI iqRSnw vloN) sdw r`jy rihMdy hn [4[13[20[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੂੰ ਜਲਨਿਧਿ ਹਮ ਮੀਨ ਤੁਮਾਰੇ ॥ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਬੂੰਦ ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਤਿਖਹਾਰੇ ॥ ਤੁਮਰੀ ਆਸ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮਰੀ ਤੁਮ ਹੀ ਸੰਗਿ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਜੀਉ ॥੧॥ ਜਿਉ ਬਾਰਿਕੁ ਪੀ ਖੀਰੁ ਅਘਾਵੈ ॥ ਜਿਉ ਨਿਰਧਨੁ ਧਨੁ ਦੇਖਿ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥ ਤ੍ਰਿਖਾਵੰਤ ਜਲੁ ਪੀਵਤ ਠੰਢਾ ਤਿਉ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ਜੀਉ ॥੨॥ ਜਿਉ ਅੰਧਿਆਰੈ ਦੀਪਕੁ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਭਰਤਾ ਚਿਤਵਤ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ॥ ਮਿਲਿ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਉ ਹੋਤ ਅਨੰਦਾ ਤਿਉ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਮਨੁ ਰੰਗੀਨਾ ਜੀਉ ॥੩॥ ਸੰਤਨ ਮੋ ਕਉ ਹਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇਆ ॥ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਗਿਝਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਹਮਰਾ ਹਮ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸੇ ਨਾਨਕ ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸਚੁ ਦੀਨਾ ਜੀਉ ॥੪॥੧੪॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 100}

pdArQ:- iniD—^zwnw [ jl iniD—smuMdr [ mIn—m`CIAW [ cwiqRk—ppIhy [ iqKhwry—qRyh nwl Gwbry hoey [ qum hI sMig—qyry hI nwl [1[

pI—pI ky [ KIru— {˜Ir} du`D [ AGwvy—r`j jWdw hY [ dyiK—vyK ky [ iqRKwvMqu—iqhwieAw bMdw [ BInw—iB`ijAw hoieAw [2[

AMiDAwrY—hnyry ivc [ dIpku—dIvw [ icqvq—cyqw kridAW [ imil pRIqm—pRIqm nUµ iml ky [ rMig—rMg ivc, pRym-rMg ivc [3[

mo kau—mYnUµ [ kau—nUµ [ mwrig—rsqy au~qy [ ik®pwil—ik®pwl ny [ swD ik®pwil—ik®pwl gurU ny [ igJwieAw—gyJ pw id`qI [ scu—sdw-iQr [4[

ArQ:- (hy pRBU!) qUM (mwno) smuMdr hYN qy AsI (jIv) qyrIAW m`CIAW hW [ hy pRBU! qyrw nwm (mwno, sÍWqI nC`qR dI vrKw dI) bUMd hY, qy AsI (jIv, mwno) ipAwsy ppIhy hW [

hy pRBU! mYnUµ qyry imlwp dI Aws hY mYnUµ qyry nwm jl dI ipAws hY (jy qyrI imhr hovy qW myrw) mn qyry hI crnW ivc juiVAw rhy [1[

ijvyN AM\wxw bwl (AwpxI mW dw) du`D pI ky r`j jWdw hY, ijvyN (koeI) kMgwl mnu`K (imilAw) Dn vyK ky suK mihsUs krdw hY, ijvyN koeI iqRhwieAw mnu`K TMFw pwxI pI ky (^uS huMdw hY) iqvyN (hy pRBU! jy qyrI ik®pw hovy qW) myrw ieh mn qyry crnW ivc (qyry nwm-jl nwl) iB`j jwey (qW mYƒ KuSI hovy) [2[

ijvyN hnyry ivc dIvw cwnx krdw hY, ijvyN pqI dy imlwp dI qWG kridAW kridAW iesqRI dI Aws pUrI huMdI hY qy Awpxy pRIqm nUµ iml ky aus dy ihrdy ivc Awnµd pYdw huMdw hY, iqvyN (ijs au~qy pRBU dI imhr hovy ausdw) mn pRBU dy pRym-rMg ivc rMigAw jWdw hY [3[

hy nwnk! (AwK—) sMqW ny mYnUµ prmwqmw dy (imlwp dy) rsqy au~qy pw id`qw hY, ikrpwl gurU ny mYnUµ prmwqmw dy crnW ivc rihx dI gyJ pw id`qI hY [ hux prmwqmw myrw (Awsrw bx igAw hY), mYN prmwqmw dw (hI) syvk (bx cu`kw) hW, gurU ny mYnUµ sdw-iQr rihx vwlw is&iq-swlwh dw Sbd b^S id`qw hY [4[14[21[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh