ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 98

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਦਰਸਨ ਚਾਹੇ ॥ ਭਾਤਿ ਭਾਤਿ ਬਨ ਬਨ ਅਵਗਾਹੇ ॥ ਨਿਰਗੁਣੁ ਸਰਗੁਣੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀਉ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਖਟੁ ਸਾਸਤ ਬਿਚਰਤ ਮੁਖਿ ਗਿਆਨਾ ॥ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕੁ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨਾ ॥ ਨਿਵਲੀ ਕਰਮ ਆਸਨ ਚਉਰਾਸੀਹ ਇਨ ਮਹਿ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੀਉ ॥੨॥ ਅਨਿਕ ਬਰਖ ਕੀਏ ਜਪ ਤਾਪਾ ॥ ਗਵਨੁ ਕੀਆ ਧਰਤੀ ਭਰਮਾਤਾ ॥ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਹਿਰਦੈ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵੈ ਜੋਗੀ ਬਹੁੜਿ ਬਹੁੜਿ ਉਠਿ ਧਾਵੈ ਜੀਉ ॥੩॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਧੀਰਜੁ ਪਾਇਆ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਬਸਿਆ ਘਟ ਭੀਤਰਿ ਹਰਿ ਮੰਗਲੁ ਨਾਨਕੁ ਗਾਵੈ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 98}

pdArQ:- Kojq—Bwl kridAW [ drsn cwhy—drsn dIAW qWGW kIqIAW [ Bwiq Bwiq—keI iksm dy [ bn—jMgl [ Avgwhy—gwh mwry [ inrguxu—mwieAw dy iqMn guxW qoN auqWh [ srguxu—rcy hoey jgq dy srUp vwlw, mwieAw dy iqMn gux rc ky Awpxw jgq-rUp srUp ivKwlx vwlw [ Awix—ilAw ky [2[

Ktu—Cy [ Ktu swsq— {sWK, inAwie, vYSyiSk, mImWsw, Xog, vydWq} [ muiK—mUMh nwl [ invlI krm—AWdrW dI vrzS {h`Q goifAW auqy r`K ky qy il& ky KloiqAW pihlW zor nwl swh AMdr nUµ iK`cIdw hY, iPr swrw swh bwhr k`F ky AWdrW nUµ iK`c leIdw hY qy c`kr ivc BvweIdw hY [ ies swDn nUµ invlI krm AwKdy hn [ ieh swDn svyry sOc qoN ip`CoN ^wlI-pyt hI krIdw hY} [2[

brK—brs, vrHy [ gvnu—BRmx, qurn-iPrn [ Brmwqw—quirAw-iPirAw [ bhuiV bhuiV—muV muV [3[

moih—mYnUµ [ swDu—gurU [ Gt—ihrdw [ mMglu—is&iq-swlwh dw gIq [4[

ArQ:- AnykW lok (jMglW phwVW ivc) Bwl krdy krdy (prmwqmw dy) drsn dIAW qWGW krdy hn, keI iksmW dy jMgl gwh mwrdy hn (pr ies qrHW prmwqmw dw drsn nhIN huMdw) [ auh prmwqmw mwieAw dy iqMn guxW qoN v`Krw BI hY qy iqMn-guxI sMswr ivc ivAwpk BI hY [ koeI ivrlw AYsw hY, jo aus nUµ ilAw ky imlw skdw hY [1[

keI AYsy hn jo Cy SwsqRW nUµ ivcwrdy hn qy auhnW dw aupdyS mUMh nwl (suxWdy hn), dyv-pUjw krdy hn m`Qy qy iqlk lWdy hn, qIrQW dy ieSnwn krdy hn [ keI AYsy hn jo invlI krm Awidk jogIAW vwly cOrwsI Awsx krdy hn [ pr iehnW au~dmW nwl (mn ivc) SWqI nhIN AwauNdI [2[

jogI lok AnykW swl jp krdy hn, qp swDdy hn; swrI DrqI auqy BRmx BI krdy hn [ (ies qrHW BI) ihrdy ivc iek iKn vwsqy BI SWqI nhIN AwauNdI [ iPr BI jogI iehnW jpW qpW dy ip`Cy hI muV muV dOVdw hY [3[

prmwqmw ny ikrpw kr ky mYnUµ gurU imlw id`qw hY [ gurU pwsoN mYnUµ DIrj imlI hY, myrw mn TMFw-Twr ho igAw hY myrw qn TMFw-Twr ho igAw hY (myry mn qy igAwn-ieMidRAW ivcoN ivkwrW dI qpS mu`k geI hY) [ (gurU dI imhr nwl) AibnwSI pRBU myry ihrdy ivc Aw v`isAw hY [ hux (ieh dws) nwnk prmwqmw dI is&iq-swlwh dw gIq hI gWdw hY (ieh is&iq-swlwh pRBU-crnW ivc joVI r`KdI hY) [4[5[12[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਦੇਵਾ ॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਅਲਖ ਅਭੇਵਾ ॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦਾ ਹਰਿ ਧਿਆਵਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਤੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਧੁਸੂਦਨੁ ਨਿਸਤਾਰੇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੰਗੀ ਕ੍ਰਿਸਨ ਮੁਰਾਰੇ ॥ ਦਇਆਲ ਦਮੋਦਰੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਈਐ ਹੋਰਤੁ ਕਿਤੈ ਨ ਭਾਤੀ ਜੀਉ ॥੨॥ ਨਿਰਹਾਰੀ ਕੇਸਵ ਨਿਰਵੈਰਾ ॥ ਕੋਟਿ ਜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਹਿ ਪੈਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਿਰਦੈ ਜਾ ਕੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਇਕਾਤੀ ਜੀਉ ॥੩॥ ਅਮੋਘ ਦਰਸਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰਾ ॥ ਵਡ ਸਮਰਥੁ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰਾ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਤਿਤੁ ਤਰੀਐ ਗਤਿ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੀ ਜਾਤੀ ਜੀਉ ॥੪॥੬॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 98}

pdArQ:- pwrbRhm—prm Awqmw, prmwqmw [ AprMpr— {Apr nwiÔq pro XÔX—ijs qoN pry  hor koeI nhIN} ijs qoN pry hor koeI nhIN, jo sB qoN pry hY [ dyv—pRkwS-rUp {idv—cmkxw`} [ AlK— {Al™X} ijs dw srUp ibAwn nwh kIqw jw sky [ dieAwl—dieAw dw Gr [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ gwqI—giq dyx vwlw, au~cI Awqmk AvsQw dyx vwlw[

mDusUdnu— {‘mDu’ dYNq nUµ mwrn vwlw} prmwqmw [ sMgI—swQI [ murwry— {mur—Air} prmwqmw [ dmodru— {dwmn` adr—ik®Sn} prmwqmw [ horqu—hor dI rwhIN [ horqu BwqI—hor qrIky dI rwhIN [2[

inrhwrI— {inr AwhwrI} ijs nUµ iksy ^urwk dI loV nhIN, prmwqmw [ kysv— {ky_w: pR_ÔXw: siNq AÔX} lµmy kysW vwlw, prmwqmw [ koit—kRoV [ iekwqI— {EkwiNqn` Devoted to one object only} AinMn [3[

AmoG— {AmoD} nwh KuMJx vwlw, zrUr Pl dyx vwlw [ iqqu—aus dI rwhIN [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ ivrlI—ivrlIN [4[

ArQ:- (hy BweI!) gurU dI srn pY ky aus hrI dw ismrn kro, jo prm Awqmw hY, ijs qoN pry hor koeI nhIN, jo sB qoN pry hY, jo pRkwS-rUp hY, jo AphuMc hY, ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI, ijs dw srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw, ijs dw Byq nhIN pwieAw jw skdw, jo dInW auqy dieAw krn vwlw hY, jo isRStI dI pwlxw krn vwlw hY, jo isRStI dy jIvW dy idl dI jwxn vwlw hY Aqy jo au~cI Awqmk AvsQw dyx vwlw hY [1[

gurU dI srn ipAW mDU-dYNq ƒ mwrn vwlw (ivkwr-dYNqW qoN) bcw lYNdw hY [ gurU dI srn ipAW mur‑dYNq dw mwrn vwlw pRBU (sdw leI) swQI bx jWdw hY [ gurU dI srn ipAW hI auh pRBU imldw hY jo dieAw dw somw hY qy ijs nUµ dmodr AwiKAw jWdw hY, iksy hor qrIky nwl nhIN iml skdw [2[

k®oVW hI syvk ijs dy pYr pUjdy hn, auh prmwqmw kySv (sohxy kysW vwlw) iksy nwl vYr nhIN r`Kdw qy aus ƒu iksy ^urwk dI loV nhIN pYNdI [ gurU dI rwhIN ijs mnu`K dy ihrdy ivc auh v`s pYNdw hY, auh mnu`K AinMn Bgq bx jWdw hY [3[

aus prmwqmw dw drsn zrUr (mn-ie`Cq) Pl dyNdw hY, aus dy guxW dw AMq nhIN pY skdw, aus dI hsqI dw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw [ auh v`fIAW qwkqW vwlw hY, qy auh sdw hI dwqW dyNdw rihMdw hY [ gurU dI srn pY ky jy aus dw nwm jpIey, qW aus nwm dI brkiq nwl (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jweIdw hY [ pr, hy nwnk! ieh au~cI Awqmk AvsQw ivrilAW ny hI smJI hY [4[6[13[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਹਿਆ ਕਰਣਾ ਦਿਤਾ ਲੈਣਾ ॥ ਗਰੀਬਾ ਅਨਾਥਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣਾ ॥ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੂੰਹੈ ਤੂੰਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤਿ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਭਾਣੈ ਉਝੜ ਭਾਣੈ ਰਾਹਾ ॥ ਭਾਣੈ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਾਵਾਹਾ ॥ ਭਾਣੈ ਭਰਮਿ ਭਵੈ ਬਹੁ ਜੂਨੀ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤਿਸੈ ਰਜਾਈ ਜੀਉ ॥੨॥ ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ॥ ਵਰਤੈ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਬੇਅੰਤ ਅਥਾਹਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਈ ਜੀਉ ॥੩॥ ਖਾਕੁ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੇਹੁ ਪਿਆਰੇ ॥ ਆਇ ਪਇਆ ਹਰਿ ਤੇਰੈ ਦੁਆਰੈ ॥ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਮਨੁ ਆਘਾਵੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣੁ ਸੁਭਾਈ ਜੀਉ ॥੪॥੭॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 98}

pdArQ:- kihAw—AwiKAw hoieAw bcn, hukm [ mwxw—mwx, Awsrw, shwrw [ kudriq—smrQw [ bil jweI—bil jweIN, mYN sdky jWdw hW [1[

BwxY—rzw Anuswr [ auJV—Zlq rsqw [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ Brim—Btkxw ivc, BulyKy ivc [ iqsY—aus (prmwqmw) dI hI [ rjweI—rzw ivc [2[

vrqY—vrqdw hY, vwprdw hY [ Bwxw—rzw, hukm [ AQwh—ijs dI fUMGweI nwh l`B sky [3[

Kwku—crn-DUV [ Awie—Aw ky [ hir—hy hrI! pyKq—vyKidAW [ AwGwvY—r`j jWdw hY [ suBweI—(qyrI) rzw Anuswr [4[

ArQ:- hy pRBU! jo kuJ qUM hukm krdw hYN auhI jIv krdy hn, jo kuJ qUM dyNdw hYN, auhI jIv hwsl kr skdy hn [ grIbW qy AnwQ jIvW nUµ qyrw hI shwrw hY [ hy myry ipAwry pRBU! (jgq ivc) sB kuJ qUM hI kr irhw hYN qUM hI kr irhw hYN [ mYN qyrI smrQw qoN sdky jWdw hW [1[

prmwqmw dI rzw ivc hI jIv (izMdgI dw) Zlq rsqw PV lYNdy hn qy keI shI rsqw PVdy hn [ prmwqmw dI rzw ivc hI keI jIv gurU dI srn pY ky hrI dy gux gWdy hn [ pRBU dI rzw Anuswr hI jIv (mwieAw dy moh dI) Btkxw ivc Ps ky AnykW jUnW ivc BONdw iPrdw hY [ (ieh) sB kuJ aus pRBU dI rzw ivc hI ho irhw hY [2[

hy AphuMc pRBU! hy ieMdRIAW dI phuMc qoN pry pRBU! hy byAMq pRBU! hy AQwh pRBU! (AwpxI smr`Qw nwl) nwh koeI jIv mUrK hY qy nwh hI koeI isAwxw hY [ (jgq ivc jo kuJ ho irhw hY) sB qyrw hukm hI c`l irhw hY [ qyry brwbr dI koeI SY d`sI nhIN jw skdI [

hy ipAwry hrI! mYN qyry dr qy Aw if`gw hW, mYnUµ Awpxy sMqW dy crnW dI DUV dyh [ hy nwnk! (AwK—prmwqmw dw) drsn kIiqAW mn (dunIAw dy pdwrQW vloN) r`j jWdw hY qy aus dI rzw Anuswr aus nwl imlwp ho jWdw hY [4[7[14[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh