ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 97

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤੁ ਤੁਧੁ ਸਮਾਲੀ ॥ ਸੋ ਕੰਮੁ ਸੁਹੇਲਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਘਾਲੀ ॥ ਸੋ ਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਤੁ ਰਿਦੈ ਤੂੰ ਵੁਠਾ ਸਭਨਾ ਕੇ ਦਾਤਾਰਾ ਜੀਉ ॥੧॥ ਤੂੰ ਸਾਝਾ ਸਾਹਿਬੁ ਬਾਪੁ ਹਮਾਰਾ ॥ ਨਉ ਨਿਧਿ ਤੇਰੈ ਅਖੁਟ ਭੰਡਾਰਾ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਸੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਵੈ ਸੋਈ ਭਗਤੁ ਤੁਮਾਰਾ ਜੀਉ ॥੨॥ ਸਭੁ ਕੋ ਆਸੈ ਤੇਰੀ ਬੈਠਾ ॥ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਤੂੰਹੈ ਵੁਠਾ ॥ ਸਭੇ ਸਾਝੀਵਾਲ ਸਦਾਇਨਿ ਤੂੰ ਕਿਸੈ ਨ ਦਿਸਹਿ ਬਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥੩॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਹਿ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਨਮੁਖਿ ਜਨਮਿ ਭਵਾਇਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੈ ਬਲਿਹਾਰੈ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਖੇਲੁ ਦਸਾਹਰਾ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥੯॥ {ਪੰਨਾ 97}

pdArQ:- ruiq— {¢qu} mOsm [ suhwvI—suKdweI [ ijqu—ijs (ru`q) ivc [ smwlI—mYN sMBwldw hW, ihrdy ivc vsWdw hW [ suhylw—suKdweI [ GwlI—syvw ivc [ irdw—ihrdw [ suhylw—SWq [ vuTw—v`isAw [1[

nau iniD—(dunIAw dy) nO hI ^zwny [ AKut—kdy nwh mu`kx vwly [ AGwvY—r`j jWdw hY [2[

sBu ko—hryk jIv [ swJIvwl—qyry nwl sWJ r`Kx vwly [ sdwiein—AKvWdy hn [ iksY—iksy qoN [ bwhrw—v`Krw [3[

gurmuiK—gurU dI srn pw ky [ mnmuiK—mn dw Zulwm bxw ky [ jnim—jnm (mrn dy gyV) ivc [ dswhrw—prgt [4[

ArQ:- hy sB jIvW dy dwqy! jdoN mYN qYnUµ Awpxy ihrdy ivc vsWdw hW, auh smw mYnUµ suKdweI jwpdw hY [ hy pRBU! jyhVw kMm mYN qyrI syvw vwsqy krdw hW, auh kMm mYnUµ suKwvW l`gdw hY [ hy dwqwr! ijs ihrdy ivc qUM v`sdw hYN, auh ihrdw TMFw-Twr rihMdw hY [1[

hy dwqwr! qUM swfw sBnW jIvW dw ipau hYN (qy sB nUµ hI dwqW b^Sdw hYN) [ qyry Gr ivc (jgq dy swry) nO hI ^zwny mOjUd hn, qyry ^zwinAW ivc kdy qot nhIN AwauNdI [ (pr) ijs nUµ (qUM Awpxy nwm dI dwiq) dyNdw hYN, auh (dunIAw dy pdwrQW vloN) r`j jWdw hY, iqRpq ho jWdw hY, qy, hy pRBU! auhI qyrw Bgq (AKvw skdw) hY [2[

hy dwqwr! hryk jIv qyrI! (b^SS dI) Aws r`KI bYTw hY, hryk srIr ivc qUM Awp hI v`s irhw hYN [ (dunIAw dy) swry jIA jMq qyry nwl hI sWJ r`Kx vwly AKvWdy hn [ koeI jIv AYsw nhIN id`sdw, jo qYQoN v`Krw hovy (ijs ivc qUM nwh hovyN) [3[

hy dwqwr! qUM Awp hI jIvW nUµ gurU dI srn pw ky (mwieAw dy bMDnW qoN) Awzwd krw dyNdw hYN, qUM Awp hI jIvW nUµ mn dw Zulwm bxw ky jnm mrn dy gyV ivc BvWdw hYN [

hy dws nwnk! (AwK—hy pRBU!) mYN qYQoN kurbwn hW, ieh swrI jgq-rcnw qyrw hI pRq`K qmwSw hY [4[2[9[

not:- AMk 2 dw Bwv hY ik gurU Arjn swihb dw dUjw Sbd hY [ AMk 9 hux qk dy swry SbdW dw joV d`sdw hY:

gurU rwm dws jI —— 7
gurU Arjn swihb — 2
 . . . . . . . . . . ———
 . . . . . . joV . . . . 9

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਨਹਦੁ ਵਾਜੈ ਸਹਜਿ ਸੁਹੇਲਾ ॥ ਸਬਦਿ ਅਨੰਦ ਕਰੇ ਸਦ ਕੇਲਾ ॥ ਸਹਜ ਗੁਫਾ ਮਹਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਆਸਣੁ ਊਚ ਸਵਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥੧॥ ਫਿਰਿ ਘਿਰਿ ਅਪੁਨੇ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਆਇਆ ॥ ਜੋ ਲੋੜੀਦਾ ਸੋਈ ਪਾਇਆ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਇ ਰਹਿਆ ਹੈ ਸੰਤਹੁ ਗੁਰਿ ਅਨਭਉ ਪੁਰਖੁ ਦਿਖਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥੨॥ ਆਪੇ ਰਾਜਨੁ ਆਪੇ ਲੋਗਾ ॥ ਆਪਿ ਨਿਰਬਾਣੀ ਆਪੇ ਭੋਗਾ ॥ ਆਪੇ ਤਖਤਿ ਬਹੈ ਸਚੁ ਨਿਆਈ ਸਭ ਚੂਕੀ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥੩॥ ਜੇਹਾ ਡਿਠਾ ਮੈ ਤੇਹੋ ਕਹਿਆ ॥ ਤਿਸੁ ਰਸੁ ਆਇਆ ਜਿਨਿ ਭੇਦੁ ਲਹਿਆ ॥ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਕੁ ਪਸਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 97}

pdArQ:- Anhdu— {AnwhqNot produced by beating (as sound)} auh Awvwz jo koeI swj vjwey qoN ibnw hI pYdw ho rhI hovy, iek-rs Sbd [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suhylw—suKdweI [ sbid—sbd dI rwhIN [ sd—sdw [ kyl— {kyil:} Kyl, Awnµd [ shj guPw—Awqmk Afolqw dI guPw [ qwVI—smwDI [1[

iPir iGir—muV-iGV [ igRh mih—ihrdy-Gr ivc [ AGwie rihAw—r`ijAw hoieAw hY [ sMqhu—hy sMq jno! guir—gurU ny [ AnBau— {AnuBv} Awqmk cwnx [ purKu—srb-ivAwpk pRBU [2[

rwjnu—pwiqSwh [ inrbwxI— {invwLx} vwsnw-rihq [ qKiq—q^q au~qy [ scu—sdw-iQr rihx vwlw [ inAweI—inAW krn vwlw [3[

iqsu—aus mnu`K nUµ [ ijin—ijs (mnu`K) ny [ lihAw—l`B ilAw [ ieku—prmwqmw hI [ pswirAw—ivAwp irhw hY [4[

ArQ:- (gurU dI ikrpw nwl myry AMdr prmwqmw dI is&iq-swlwh dw) iek-rs vwjw v`j irhw hY, (myrw mn) Awqmk Afolqw ivc itk ky suKI ho irhw hY, gurU dy Sbd ivc juV ky sdw Awnµd qy rMg mwx irhw hY [

(siqgurU dI imhr nwl mYN) Awqmk Afolqw-rUp guPw ivc smwDI lweI hoeI hY qy sB qoN au~cy Akwl purK dy crnW ivc sohxw itkwxw bxw ilAw hY [1[

hy sMq jno! gurU ny (mYnUµ) Awqmk cwnx (dy ky) sB ivc ivAwpk prmwqmw dw drsn krw id~qw hY, hux (myrw mn) muV iGV AMqr Awqmy Aw itkdw hY jyhVI (Awqmk SWqI) mYnUµ cwhIdI sI auh mYN hwsl kr leI hY, qy (myrw mn dunIAw dIAW vwsnW vloN) pUrn qOr qy r`j cukw hY [2[

(gurU dI ikrpw nwl mYnUµ id`s ipAw hY ik) pRBU Awp hI pwiqSwh hY qy Awp hI prjw-rUp hY [ pRBU-vwsnw rihq BI hY qy (sB jIvW ivc ivAwpk hox krky) Awp hI swry pdwrQ Bog irhw hY [ auh sdw-iQr rihx vwlw pRBU Awp hI q^q auqy bYTw hoieAw hY qy inAW kr irhw hY (ies vwsqy suK Awvy cwhy du`K vwpry, myrI) swrI iglHw-guzwrI mu`k cukI hY [3[

(gurU dI imhr nwl) mYN prmwqmw nUµ ijs (srb-ivAwpk) rUp ivc vyiKAw hY auho ijhw kih id`qw hY [ ijs mnu`K ny ieh Byd l`B ilAw hY aus nUµ (aus dy imlwp dw) Awnµd AwauNdw hY [ hy nwnk! aus mnu`K dI suriq pRBU dI joiq ivc imlI rihMdI hY, aus nUµ Awqmk Awnµd pRwpq huMdw hY, aus ƒ isr& prmwqmw hI swry jgq ivc ivAwpk id`sdw hY [4[3[10[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਿਤੁ ਘਰਿ ਪਿਰਿ ਸੋਹਾਗੁ ਬਣਾਇਆ ॥ ਤਿਤੁ ਘਰਿ ਸਖੀਏ ਮੰਗਲੁ ਗਾਇਆ ॥ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਤਿਤੈ ਘਰਿ ਸੋਹਹਿ ਜੋ ਧਨ ਕੰਤਿ ਸਿਗਾਰੀ ਜੀਉ ॥੧॥ ਸਾ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸਾ ਵਡਭਾਗਣਿ ॥ ਪੁਤ੍ਰਵੰਤੀ ਸੀਲਵੰਤਿ ਸੋਹਾਗਣਿ ॥ ਰੂਪਵੰਤਿ ਸਾ ਸੁਘੜਿ ਬਿਚਖਣਿ ਜੋ ਧਨ ਕੰਤ ਪਿਆਰੀ ਜੀਉ ॥੨॥ ਅਚਾਰਵੰਤਿ ਸਾਈ ਪਰਧਾਨੇ ॥ ਸਭ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਤਿਸੁ ਗਿਆਨੇ ॥ ਸਾ ਕੁਲਵੰਤੀ ਸਾ ਸਭਰਾਈ ਜੋ ਪਿਰਿ ਕੈ ਰੰਗਿ ਸਵਾਰੀ ਜੀਉ ॥੩॥ ਮਹਿਮਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਏ ॥ ਜੋ ਪਿਰਿ ਮੇਲਿ ਲਈ ਅੰਗਿ ਲਾਏ ॥ ਥਿਰੁ ਸੁਹਾਗੁ ਵਰੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਧਾਰੀ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 97}

pdArQ:- ijqu—ijs ivc [ Gir—ihrdy-Gr ivc [ ipir—ipr ny [ sKIey—hy sKI! gwieAw—gwieAw jw skdw hY [ ibnod—^uSIAW [ sohih—soBdy hn [ iqqY Gir—ausy Gr ivc [ iqqu Gir—aus Gr ivc [ Dn—iesqRI [ kMiq—kMq ny [

sw—auh iesqRI [ sIlvMiq—im`Ty suBw vwlI [ suGiV—suc`jI (ijs dw mn sohxw GiVAw hoieAw hY) [ ibcKix—isAwxI [ kMq ipAwrI—kMq dI ipAwrI [2[

AcwrvMiq—cMgy Awcrn vwlI [ sweI—sw hI, auh iesqRI hI [ prDwn—mMnI-pRmMnI [ bxy—Pbdy hn [ igAwny—igAwin, igAwn dI rwhIN, fUMGI sWJ dw sdkw [ sBrweI—s-BrweI, BrwvW vwlI [ ipr kY rMig—pqI dy pRym ivc [3[

mihmw—vifAweI [ iqs kI— {l&z ‘iqsu’ Aqy ‘iqs’ dw &rk iDAwn-jog hY [ l&z ‘iqs’ dw   u sMbMDk ‘kI’ dy kwrn auf igAw hY} aus dI [ ipir—ipr ny [ AMig—AMg nwl, srIr nwl [ lwey—lwie, lw ky [ iQru—sdw kwiem rihx vwlw [ vru—Ksm [ Agmu—AphuMc [ Agocru— {A-go-cr [ go—igAwn-ieMdRy [ cr—phuMc} ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ swDwrI—s-AwDwrI, Awsry vwlI [4[

ArQ:- hy sKI! ijs ihrdy-Gr ivc pRBU-pqI ny (Awpxy prkwS nwl) cMgw Bwg lw id`qw hovy, aus ihrdy-Gr ivc (pRB-pqI dI) is&iq-swlwh dw gIq gwieAw jWdw hY [ ijs jIv-iesqRI nUµ Ksm-pRBU ny Awqmk suMdrqw b^S id`qI hovy, aus dy ihrdy-Gr ivc Awqmk Awnµd soBdy hn Awqmk ^uSIAW soBdIAW hn [1[

jyhVI jIv-iesqRI Ksm-pRBU dI ipAwrI bx jwey, auh sB guxW dI mwlk bx jWdI hY, auh v`fy BwgW vwlI ho jWdI hY, auh (Awqm-igAwn-rUp) pu`qr vwlI, cMgy suBwau vwlI qy suhwg-Bwg vwlI bx jWdI hY [ aus dw Awqmk jIvn sohxw bx jWdw hY, auh suc`jI GwVq vwly mn dI mwlk qy cMgI sUJ dI mwlk bx jWdI hY [2[

jyhVI jIv-iesqRI pRBU-pqI dy pRym-rMg ivc (rMgIj ky) sohxy jIvn vwlI bx jWdI hY aus dw Awcrn au~cw ho jWdw hY auh (sMgiq ivc) mMnI-pRmMnI jWdI hY, pRBU-pqI nwl fUMGI sWJ dw sdkw swry Awqmk gux aus dy jIvn nUµ svwr dyNdy hn, auh au~cI kul vwlI smJI jWdI hY, auh BrwvW vwlI ho jWdI hY [3[

ijs jIv-iesqRI nUµ pRBU-pqI ny Awpxy crnW ivc joV ky Awpxy ivc lIn kr ilAw hovy, aus dI vifAweI ibAwn nhIN kIqI jw skdI [ hy dws nwnk! jyhVw prmwqmw AphuMc hY ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI auh aus jIv-iesqRI dw sdw kwiem rihx vwlw suhwg-Bwg bx jWdw hY, aus jIv-iesqRI nUµ aus dy pRym dw Awsrw sdw imilAw rihMdw hY [4[4[11[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh