ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 95

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਗੁਣ ਪੜੀਐ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗੁਣੀਐ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕਥਾ ਨਿਤ ਸੁਣੀਐ ॥ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਗੁ ਭਉਜਲੁ ਦੁਤਰੁ ਤਰੀਐ ਜੀਉ ॥੧॥ ਆਉ ਸਖੀ ਹਰਿ ਮੇਲੁ ਕਰੇਹਾ ॥ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾ ਮੈ ਦੇਇ ਸਨੇਹਾ ॥ ਮੇਰਾ ਮਿਤ੍ਰੁ ਸਖਾ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਭਾਈ ਮੈ ਦਸੇ ਹਰਿ ਨਰਹਰੀਐ ਜੀਉ ॥੨॥ ਮੇਰੀ ਬੇਦਨ ਹਰਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਜਾਣੈ ॥ ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਾ ਬਿਨੁ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ ॥ ਮੈ ਅਉਖਧੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਦੀਜੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਉਧਰੀਐ ਜੀਉ ॥੩॥ ਹਮ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਦੀਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਬੂੰਦ ਮੁਖਿ ਪਾਈ ॥ ਹਰਿ ਜਲਨਿਧਿ ਹਮ ਜਲ ਕੇ ਮੀਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਲ ਬਿਨੁ ਮਰੀਐ ਜੀਉ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 95}

pdArQ:- pVIAY—(Awau, rl ky) pVHIey [ guxIAY—(Awau, rl ky) ivcwrIey [ imil—iml ky [ gwey—gwie, gw ky [

Baujlu—sMswr-smuMdr [ duqru— {duÔqr} ijs qoN pwr lµGxw bhuq AOKw hY [1[

sKI—hy shylI! hy sqsMgI! hir mylu—hrI dI pRwpqI vwlw iek`T, sqsMg [ kryhw—AsI krIey [ mY—mYƒ [ dyie—dyNdw hY [ sKw—imqR, swQI [ nrhrIAY—nrhrI, prmwqmw [2[

bydn—pIVw [ hau—mYN [ AauKDu—(bydn dUr krn leI) dvweI [ gur pUry—hy pUry gurU! nwim—nwm ivc (joV ky) [ auDrIAY—pwr lµGw [3[

cwiqRk—ppIhy {not:- pRclq i^Awl hY ik ppIhw sÍWqI nC`qR smy peI bUMd ƒ hI pINdw hY} [ muiK—mUMh ivc [ jl iniD—pwxI dw ^zwnw, smuMdr [ mIny—m`CIAW [4[

ArQ:- (hy sqsMgI imqR! Awau rl ky AsI) prmwqmw dy guxW vwlI bwxI pVHIey qy ivcwrIey, prmwqmw dy nwm dI kQw hI sdw suxw suxdy rhIey [ swD sMgiq ivc iml ky prmwqmw dI (is&iq-swlwh) dy gux gw ky ies jgq qoN ies sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jweIdw hY (is&iq-swlwh qoN ibnw) ijs qoN pwr lµGxw bhuqw AOKw hY [1[

hy sqsMgI imqR! Awau, prmwqmw (dI pRwpqI) vwlw sqsMg bxweIey [ jyhVw gurmuiK mYƒ myry pRIqm-pRBU dw sunyhw dyvy, mYƒ prmwqmw (dw Qhu-pqw) d`sy auhI myrw imqR hY myrw swQI hY, myrw s`jx hY myrw Brw hY [2[

(hy sqsMgI imqR!) prmwqmw (dw rUp) pUrw gurU (hI) myrI pIVw jwxdw hY ik prmwqmw dw nwm aucwrn qoN ibnw mYƒ DIrj nhIN Aw skdI [ (ies vwsqy mYN gurU A`gy hI bynqI krdw hW qy AwKdw hW—) hy pUry siqgurU! mYƒ (Awpxw) aupdyS dyh (iehI) dvweI (hY jo myrI bydn dUr kr skdw hY) [ hy pUry siqgurU! mYƒ prmwqmw dy nwm ivc (joV ky sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw [3[

hy dws nwnk! (AwK—) AsI inmwxy cwiqRk hW qy gurU dI srn Awey hW [ (gurU dI ikrpw nwl AsW) prmwqmw dw nwm mUMh ivc pwieAw hY (ijvyN cwiqRk sÍWqI) bUMd (mUMh ivc pWdw hY) [ prmwqmw pwxI dw smuMdr hY, AsI aus pwxI dIAW m`CIAW hW, aus nwm-jl qoN ibnw Awqmk mOq Aw jWdI hY (ijvyN m`CI pwxI qoN ibnw mr jWdI hY) [4[3[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ॥ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਦਸਹੁ ਮੈ ਭੁਖ ਲਗਾਈ ॥ ਮੇਰੀ ਸਰਧਾ ਪੂਰਿ ਜਗਜੀਵਨ ਦਾਤੇ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਿ ਬੋਲੀ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਣੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਮਿਲਿ ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਜੈ ਜੀਉ ॥੨॥ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਗਤਿ ਪਾਵਹਿ ॥ ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮਿ ਚੋਟਾ ਖਾਵਹਿ ॥ ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗੁ ਨ ਲਭੈ ਬਿਨੁ ਸੰਗਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ਜੀਉ ॥੩॥ ਮੈ ਆਇ ਮਿਲਹੁ ਜਗਜੀਵਨ ਪਿਆਰੇ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਇਆ ਮਨਿ ਧਾਰੇ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਮੀਠਾ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਜੀਉ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 95}

pdArQ:- hir jn sMq—hy hrI jno! hy sMq jno! BweI—hy Brwvo! mY—mYƒ [ jgjIvn—hy jg-jIvn! hy jgq dy jIvn! imil—iml ky [ drsin—drsn ivc [1[

sqsMig—sq sMg ivc [ bolI—bolI, mYN bolW [ myrY min—myry mn ivc [ BwxI—ipAwrI l`g rhI hY [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [2[

vfBwgI—v`fy BwgW vwly [ BRim—Btkxw ivc pY ky [ BrIjY—Br jweIdw hY, ilbVIdw hY [3[

mY—mYƒ [ Awie—Aw ky [ dieAw Dwry—dieAw Dwir, dieAw Dwr ky [ nwim—nwm ivc [4[

ArQ:- hy hrI jno! hy sMq jno! hy myry Brwvo! (mYƒ) imlo, mYƒ myry hrI prmwqmw dI d`s pwvo, mYƒ (aus dy dIdwr dI) Bu`K l`gI hoeI hY [

hy jgq dy jIvn pRBU! hy dwqwr! hy hrI! myrI ieh srDw pUrI kr ik qyry dIdwr ivc lIn ho ky myrw mn (qyry nwm-AMimRq nwl) qro-qr ho jwey [1[

(myrw mn locdw hY ik) swD sMgiq ivc iml ky mYN prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI aucwrW [ prmwqmw dI is&iq-swlwh dIAW g`lW myry mn ivc ipAwrIAW l`g rhIAW hn [

Awqmk jIvn dyx vwlw pRBU dw nwm-jl myry mn ivc cMgw lg irhw hY [ ieh nwm-jl siqgurU ƒ iml ky hI pIqw jw skdw hY [2[

v`fy BwgW vwly mnu`K pRBU dw imlwp krwx vwlI swD sMgiq pRwpq krdy hn [ pr inBwgy bMdy Btkxw pY ky cotW KWdy hn (ivkwrW dIAW s`tW shwrdy hn) [ cMgI iksmq qoN ibnw swD sMgiq nhIN imldI [ swD sMgiq qoN ibnw (mnu`K dw mn ivkwrW dI) mYl nwl ilbiVAw rihMdw hY [3[

hy jgq ƒ jIvn dyx vwly ipAwry pRBU! Aw ky mYƒ iml [ hy hrI! Awpxy mn ivc dieAw Dwr ky mYƒ Awpxw nwm dyh [

hy dws nwnk! (AwK—) gurU dI miq dI brkiq nwl (ijs mnu`K dy) mn ivc prmwqmw dw nwm im`Tw l`gdw hY ipAwrw l`gdw hY, aus dw mn (sdw) nwm ivc hI iB`ijAw rihMdw hY [4[4[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਹਰਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਹਰਿ ਰਸੁ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਆਇਆ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਬੋਲੀ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰਸਿ ਟੁਲਿ ਟੁਲਿ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥੧॥ ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਮੈ ਗਲਿ ਮੇਲਾਈਐ ॥ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਮੈ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈਐ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਮਿਲਹੁ ਮਨੁ ਦੇਵਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਖਿ ਚਉਦਾ ਜੀਉ ॥੨॥ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਸੰਤੁ ਮਿਲਾਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਰਸੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ॥ ਭਾਗਹੀਨ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਮਨਮੁਖੁ ਗਰਭ ਜੂਨੀ ਨਿਤਿ ਪਉਦਾ ਜੀਉ ॥੩॥ ਆਪਿ ਦਇਆਲਿ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭਿ ਧਾਰੀ ॥ ਮਲੁ ਹਉਮੈ ਬਿਖਿਆ ਸਭ ਨਿਵਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਹਟ ਪਟਣ ਵਿਚਿ ਕਾਂਇਆ ਹਰਿ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਉਦਾ ਜੀਉ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 95}

pdArQ:- igAwnu—jwx-pCwx, fUMGI sWJ [ rMig—rMg ivc [ rwqw—rMigAw hoieAw [ muiK—mUMh nwl [ bolI—bolIN, mYN boldw hW [ hir ris—hrI-nwm dy rs ivc [ tuil tuil—fulH fulH, auCl auCl [ paudw—pYNdw [1[

gil—gl nwl [ mY—mYnUµ [ dyvw—dyvW, mYN dy idAW [ caudw—boldw [2[

sMqu—gurU [ guir pUrY—pUry gurU ny [ mnmuKu—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw [ iniq—sdw [3[

dieAwil—dieAwl ny [ pRiB—pRBU ny [ dieAwl pRiB—dieAwl pRBU ny [ ibiKAw—mwieAw [ invwrI—dUr kr id`qI [ ptx—Shr [ kWieAw—srIr [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwly mnu`K [4[

ArQ:- mYN gurU dI id`qI hoeI prmwqmw nwl fUMGI sWJ pRwpq kr leI hY, mYƒ prmwqmw dw nwm-rs iml igAw hY [ myrw mn prmwqmw dy nwm-rMg ivc rMigAw igAw hY, mYƒ (gurU ny) prmwqmw dw nwm-rs iplw id`qw hY [ (hux) mYN sdw prmwqmw dw nwm mUMh nwl aucwrdw rihMdw hW, prmwqmw dy nwm-rs ivc myrw mn auCl auCl pYNdw hY [1[

hy sMq jno! Awvo, mYƒ Awpxy gl nwl lw lvo, qy mYƒ myry pRIqm pRBU dIAW is&iq-swlwh dIAW g`lW suxwvo [ hy pRBU dy sMq jno! mYƒ imlo [ jyhVw koeI siqgurU dI bwxI mUMh nwl aucwrdw hY (qy mYƒ suxWdw hYN) mYN Awpxw mn aus dy hvwly krdw hW [2[

myry v`fy BwgW nwl prmwqmw ny mYƒ gurU imlw id`qw, qy (aus) pUry gurU ny prmwqmw dw nwm-rs myry mUMh ivc pw id`qw hY [ inBwgy bMidAW ƒ hI siqgurU nhIN imldw [ jyhVw mnu`K Awpxy mn dy ip`Cy qurdw rihMdw hY, auh sdw jUnW dy gyV ivc ipAw rihMdw hY [3[

dieAw dy Gr pRBU ny ijs mnu`K au~qy imhr kIqI, aus ny (Awpxy AMdroN) haumY dI mYl mwieAw dI mYl swrI hI dUrI kr leI [

hy nwnk! jyhVy mnu`K gurU dy snmuK huMdy hn, auh (Awpxy) srIr-h`t ivc hI srIr-Shr ivc hI (itk ky) prmwqmw dy nwm dw sOdw ^rIddy hn [4[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh