ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 94

ਰਾਗੁ ਮਾਝ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੧ ਮਹਲਾ ੪

ੴ ਸਤਿਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮੈ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲਇਆ ਬੰਨਿ ਪਲੈ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਸਦਾ ਨਾਲਿ ਚਲੈ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ ਹਰਿ ਨਿਹਚਲੁ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥੨॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਜਣੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਰਾਇਆ ॥ ਕੋਈ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀਵਾਇਆ ॥ ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਾ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਮੈ ਨੀਰੁ ਵਹੇ ਵਹਿ ਚਲੈ ਜੀਉ ॥੩॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਤ੍ਰੁ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ॥ ਹਉ ਰਹਿ ਨ ਸਕਾ ਬਿਨੁ ਦੇਖੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਲੈ ਜੀਉ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 94}

pdArQ:- caupdy—cwr pdW vwly, cwr bMdW vwly Sbd [

mY min—myry mn ivc [ vfBwgI—v`fy BwgW nwl [ guir—gurU dI rwhIN [ guir pUrY—pUry gurU dI rwhIN; pUry gurU pwsoN [ isiD—sPlqw [ clY—qurdw hY [1[

pRwx sKweI—ijMd dw swQI [ guir pUrY—pUry gurU ny [ inhclu—sdw itky rihx vwlw [ plY—myry p`ly ivc, myry pws [2[

rwieAw—pwiqSwh [ Awix—ilAw ky [ pRwx jIvwieAw—ijMd dyx vwlw, Awqmk jIvn dyx vwlw [ hau—mYN [ pRIqm—hy pRIqm! nIru—pwxI, A`KW ivcoN pwxI [ vhy vih clY—vgdw jw irhw hY [3[

bwl sKweI—bwl-aumr dw swQI, bcpn dw swQI [ mwie—hy mW! hir jIau—hy hir jI! krhu—krdy ho [ mylhu—qusIN myldy ho [4[

ArQ:- prmwqmw dw nwm myry mn ivc ipAwrw l`g irhw hY, prmwqmw mYnUµ mn ivc ipAwrw l`g irhw hY [ v`fy BwgW nwl (hI) mYN prmwqmw dw nwm ismirAw hY [ prmwqmw dw nwm ismrn dI ieh sPlqw mYN pUry gurU dI rwhIN hwsl kIqI hY (ijs auqy gurU dI imhr hovy, aus nUµ ieh dwiq imldI hY) koeI ivrlw (vfBwgI) gurU dI miq auqy qurdw hY (qy nwm ismrdw hY) [1[

(pUry gurU dI imhr nwl) mYN prmwqmw dw nwm (Awpxy jIvn-s&r vwsqy) ^rc p`ly bMnH ilAw hY [ ieh hir‑nwm myrI ijMd dw swQI bx igAw hY, (hux ieh) sdw myry nwl rihMdw hY (myry ihrdy ivc itikAw rihMdw hY) [ pUry gurU ny (ieh) hir‑nwm (myry ihrdy ivc) p`kw kr ky itkw id`qw hY, hir‑nwm Dn myry pws hux sdw itky rihx vwlw Dn ho igAw hY [2[

prmwqmw (hI) myrw (Asl) s`jx hY, prmwqmw hI myrw pRIqm pwiqSwh hY, mYnUµ Awqmk jIvn dyx vwlw hY [ (myrI hr vyly qWG hY ik) koeI (gurmuK auh pRIqm) ilAw ky mYnUµ imlw dyvy [

hy myry pRIqm pRBU! mYN qyrw drSn krn qoN ibnw rih nhIN skdw (qyry ivCoVy ivc myrIAW A`KW ivcoN ibrhoN dw) pwxI iek‑swr c`l pYNdw hY [3[

hy myrI mW! gurU myrw (Ajyhw) imqR hY (ijvyN) bcpn dw swQI hY [ mYN gurU dw drSn krn qoN ibnw rih nhIN skdw (mYnUµ DIrj nhIN AwauNdI) [

hy dws nwnk! (AwK—) hy pRBU jI! ijs auqy qusI ikrpw krdy ho, aus ƒ gurU imlWdy ho, qy aus dy p`ly hir‑nwm Dn iek`Tw ho jWdw hY [4[1[

ਮਾਝ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਮਧੁਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਨਾ ॥ ਹਉ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾ ॥ ਕੋਈ ਸਜਣੁ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਵਡਭਾਗੀ ਮੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਪਿਆਰਾ ਦਸੈ ਜੀਉ ॥੧॥ ਹਉ ਮਨੁ ਤਨੁ ਖੋਜੀ ਭਾਲਿ ਭਾਲਾਈ ॥ ਕਿਉ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਮਿਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਖੋਜੁ ਦਸਾਈ ਵਿਚਿ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਵਸੈ ਜੀਉ ॥੨॥ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਰਖਵਾਲਾ ॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲਿ ਕਮਲੁ ਵਿਗਸੈ ਜੀਉ ॥੩॥ ਮੈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਦ ਨ ਆਵੈ ॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨਿ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹੁ ਲਗਾਵੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਇਆ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਰਹਸੈ ਜੀਉ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 94}

pdArQ:- mDu sUdn— {mDu‑nwm dy rwKS nUµ mwrn vwlw, {mDu mudn} prmwqmw [ mn qn pRwnw— myry mn dw myry qn dw Awsrw [ ha—mYN [ vfBwgI—v~fy BwgW nwl [1[

KojI—KojIN, mYN Kojdw hW [ Bwil—Bwl kr ky [ BwlweI—Bwlwie, Bwl krw ky [ ikau—ikvyN? mweI—hy mW! imil—iml ky [ Koju dsweI—mYN pqw pu`Cdw hW [ dsweI—mYN pu`Cdw hW, dsweIN [2[

hm—AsI [ dIn—inmwxy, AM\wx [ gur jl imil—gurU‑rUp jl nUµ iml ky [ ivgsY—iKV pYNdw hY [3[

nId—Awqmk SWqI [ mn qin—mn ivc qn ivc [ vydn—pIVw [ gur ibrhu—gurU dw ivCoVw [ rhsY—^uS huMdw hY, Awnµd hwsl krdw hY [4[

ArQ:- prmwqmw myry mn dw Awsrw hY, myry srIr dw (igAwn-ieMidRAW dw) Awsrw hY [ prmwqmw qoN ibnw iksy hor nUµ mYN (jIvn‑Awsrw) nhIN jwxdw [ myry vfy BwgW nUµ koeI gurmuK s`jx mYƒ iml pey qy mYƒ ipAwry pRBU dw pqw d`s dyvy [1[

hy myrI mW! (ies ^wqr ik) ikvyN mYnUµ ipAwrw pRIqm pRBU iml pey mYN Bwl kr ky qy Bwl krw ky Awpxw mn Kojdw hW Awpxw srIr Kojdw hW [ swD sMgiq ivc (BI) iml ky (aus pRIqm dw) pqw pu`Cdw hW (ikaNuik auh) hir-pRBU swD sMgiq ivc v`sdw hY [2[

(hy pRBU!) AsI qyry AM\wx b`cy hW [ swfI r`iKAw kr [ (hy pRBU!) mYƒ ipAwrw pRIqm gurU imlw (ivkwrW qoN auhI myrI) rwKI krn vwlw (hY) [ pUrw gurU siqgurU (mYƒ ieauN hI ipAwrw hY ijvyN) myrI mW qy myrw ipau hY (ijvyN) pwxI ƒ iml ky kOl-Pu`l iKVdw hY (iqvyN) guru ƒ (iml ky myrw ihrdw iKV pYNdw hY) [3[

hy hrI! gurU dw drSn krn qoN ibnw myry mn ƒ SWqI nhIN AwauNdI [ gurU qoN ivCoVw (iek AYsI) pIVw (hY jo sdw) myry mn ivc myry qn ivc l`gI rihMdI hY [ hy hrI! (myry auqy) imhr kr (mYƒ) gurU imlw [

hy dws nwnk! (Awp—) gurU ƒ iml ky (mn) iKV pYNdw hY [4[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh