ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 91

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਭਗਤਿ ਕਰਾਇ ਵਡਿਆਈ ਵੇਖਾਲੀਅਨੁ ॥ ਆਪਣੀ ਆਪਿ ਕਰੇ ਪਰਤੀਤਿ ਆਪੇ ਸੇਵ ਘਾਲੀਅਨੁ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਨੋ ਦੇਇ ਅਨੰਦੁ ਥਿਰੁ ਘਰੀ ਬਹਾਲਿਅਨੁ ॥ ਪਾਪੀਆ ਨੋ ਨ ਦੇਈ ਥਿਰੁ ਰਹਣਿ ਚੁਣਿ ਨਰਕ ਘੋਰਿ ਚਾਲਿਅਨੁ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਨੋ ਦੇਇ ਪਿਆਰੁ ਕਰਿ ਅੰਗੁ ਨਿਸਤਾਰਿਅਨੁ ॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 91}

pdArQ:- vyKwlIAnu—ivKwlI hY aus ny [ GwlIAnu—Gwl krweI hY aus ny [ bhwlIAnu—bhwly hn aus ny [ cwilAnu—clwey hn aus ny [ insqwirAnu—pwr auqwry hn aus ny [ {vyKo, ‘gurbwxI ivAwkrx’}

ArQ:- pRBU ny (BgqW jnW qoN) Awp hI AwpxI BgqI krw ky (BgqI dI brkiq nwl auhnW ƒ AwpxI) vifAweI ivKwlI hY [ pRBU (BgqW dy ihrdy ivc) Awpxw Brosw Awp (auqpMn) krdw hY qy auhnW qoN Awp hI syvw aus ny krweI hY [ (BgqW nUµ Awpxy Bjn dw) Anµd (BI) Awp hI b^Sdw hY (qy ies qrHW auhnW ƒ) ihrdy ivc Afol itkw r`iKAw hY [ (pr) pwpIAW nUµ Afol-ic`q nhIN rihx dyNdw, cux ky (auhnW nUµ) Gor nrk ivc pw id`qw hY [ Bgq jnW nUµ ipAwr krdw hY, (auhnW dw) p`K kr ky aus ny Awp auhnW nUµ (ivkwrW qoN) bcwieAw hY [19[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਕੁਬੁਧਿ ਡੂਮਣੀ ਕੁਦਇਆ ਕਸਾਇਣਿ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਘਟ ਚੂਹੜੀ ਮੁਠੀ ਕ੍ਰੋਧਿ ਚੰਡਾਲਿ ॥ ਕਾਰੀ ਕਢੀ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੀਆ ਨਾਲਿ ॥ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਵਣੁ ਨਾਉ ਜਪੇਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਅਗੈ ਊਤਮ ਸੇਈ ਜਿ ਪਾਪਾਂ ਪੰਦਿ ਨ ਦੇਹੀ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 91}

ArQ:- BYVI mq (mnu`K dy AMdr dI) imrwsx hY, by-qrsI kswiex hY, prweI inMidAw AMdr dI cUhVI hY, qy k®oD cMfwlxI (hY ijs) ny (jIv dy SWq suBwau nUµ) T`g r`iKAw hY [ jy ieh cwry AMdr hI bYTIAW hox, qW (bwhr cONkw su`cw r`Kx leI) lkIrW k`Fx dw kIh lwB? hy nwnk! jo mnu`K ‘s`c’ nUµ (cONkw su`cw krn dI) jugiq bxWdy hn, au~cy Awcrn nUµ (cONky dIAW) lkIrW bxWdy hn, jo nwm jpdy hn qy ies nUµ (qIrQ) ieSnwn smJdy hn, jo hornW nUµ BI pwpW vwlI is`iKAw nhIN dyNdy, auh mnu`K pRBU dI hzUrI ivc cMgy igxy jWdy hn [1[

ਮਃ ੧ ॥ ਕਿਆ ਹੰਸੁ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਹੁ ਹੰਸੁ ਕਰੇਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 91}

ArQ:- ijs v`l (pRBU) ipAwr nwl q`ky aus dw bgulw (-pn, Bwv, pKMf dUr hoxw) kIh AOKw hY qy aus dw hMs (Bwv, au~jl-miq bxnw kIh (muSikl hY)? hy nwnk! jy pRBU cwhy (qW auh bwhroN cMgy id`sx vwly nUµ qW ikqy irhw) kW nUµ BI (Bwv, AMdroN gMdy Awcrn vwly nUµ BI au~jl-buiD) hMs bxw dyNdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮੁ ਸੁ ਹਰਿ ਪਹਿ ਆਖੀਐ ॥ ਕਾਰਜੁ ਦੇਇ ਸਵਾਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚੁ ਸਾਖੀਐ ॥ ਸੰਤਾ ਸੰਗਿ ਨਿਧਾਨੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਚਾਖੀਐ ॥ ਭੈ ਭੰਜਨ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅਲਖੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਖੀਐ ॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 91}

pdArQ:- siqgur swKIAY—gurU dI is`iKAw dI rwhIN [ sMig—sMgiq ivc [ inDwnu-^zwnw [ imhrvwn—hy imhrvwn! gux gwie—gux gw ky [ lwKIAY—smJ leIdw hY [ scu—sdw-iQr pRBU [

ArQ:- jyhVw kMm qoV cwVHn dI ie`Cw hovy, ausdI (pUrnqw leI) pRBU kol bynqI krnI cwhIdI hY, (ies qrHW) siqgurU dI is`iKAw dI rwhIN sdw-iQr pRBU kwrj svwr dyNdw hY [ sMqW dI sMgiq ivc nwm-^zwnw imldw hY, qy Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl c`K skIdw hY [ (so ieh bynqI krnI cwhIdI hY ik) hy fr nws krn vwly qy dieAw krn vwly hrI! dws dI lwj r`K lO [ hy nwnk! (ies qrHHW) pRBU dI is&iq-swlwh kIiqAW Al`K pRBU nwl sWJ pw leIdI hY [20[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸਭਸੈ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸੇਵੀਐ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰੁ ॥ ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕਉ ਜਿਨਿ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥ ਓਨਾ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਓਨਾ ਨੋ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਕਰੇ ਨਮਸਕਾਰੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 91}

pdArQ:- jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [

ArQ:- jo hrI sB jIvW nUµ Drvws dyNdw hY, ieh ijMd qy srIr sB kuJ ausy dw (id`qw hoieAw) hY [ hy nwnk! gurU dy snmuK rih ky (AYsy) dwqwr dI in`q syvw krnI cwhIdI hY [ sdky hW auhnW qoN, ijnHW ny inrMkwr hrI dw ismrn kIqw hY [ auhnW dy mUMh sdw iKVy (rihMdy hn) qy swrw sMswr auhnW A`gy isr invwauNdw hY [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਨਵ ਨਿਧਿ ਖਰਚਿਉ ਖਾਉ ॥ ਅਠਾਰਹ ਸਿਧੀ ਪਿਛੈ ਲਗੀਆ ਫਿਰਨਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਸੈ ਨਿਜ ਥਾਇ ॥ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਸਦ ਵਜਦੇ ਉਨਮਨਿ ਹਰਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਤਿਨਾ ਕੈ ਮਨਿ ਵਸੈ ਜਿਨ ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਪਾਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 91}

pdArQ:- nauiniD—purwqn sMsik®q pusqkW ivc Dn dw dyvqw kubyr nUµ mMinAw igAw hY [ aus dw itkwxw kYlwS prbq d`isAw jWdw hY [ aus dy ^zwinAW dI igxqI 9 hY, jo ies qrHW d`sI geI hY:
mhwpªÓc pªÓc _zKo mkrkÁCpO [[
mukuNd kuNd nIlwÓc KvLÓc inDXo nv[[

mhw pdm, pdm, SMK, mkr, k`Cp, mukuMd, kuMd, nIl, Krv [ Anhd—iek-rs [ DunI—sur, ismrn dI rO [ Anhd DunI vjdy—(aus dy AMdr) iek-rs itky rihx vwlI sur vwly vwjy v`jdy hn [

ArQ:- jy gurU iml pey, qW mnu`K dI suriq mwieAw vloN ht jWdI hY (AYsy mnu`K nUµ) Kwx-Krcx leI, mwno, jgq dI swrI hI mwieAw iml jWdI hY; ATwrW (hI) is`DIAW (Bwv, Awqmk SkqIAW) aus dy ip`Cy l`gIAW iPrdIAW hn (pr auh prvwh nhIN krdw qy) Awpxy ihrdy ivc Afol rihMdw hY [ shj suBwie iek-rs aus dy AMdr ismrn dI rO cldI rihMdI hY qy ipAwr dI qWG ivc auh hrI nwl ibrqI joVI r`Kdw hY [ hy nwnk! hrI dI (ieho ijhI) BgqI auhnW dy ihrdy ivc v`sdI hY ijnHW dy msqk qy (ipCly BgqI Bwv vwly kIqy kMmW dy sMskwrW Anuswr) Dur qoN (BgqI vwly sMskwr) ilKy pey hn [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਹਉ ਢਾਢੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਖਸਮ ਕਾ ਹਰਿ ਕੈ ਦਰਿ ਆਇਆ ॥ ਹਰਿ ਅੰਦਰਿ ਸੁਣੀ ਪੂਕਾਰ ਢਾਢੀ ਮੁਖਿ ਲਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਪੁਛਿਆ ਢਾਢੀ ਸਦਿ ਕੈ ਕਿਤੁ ਅਰਥਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ॥ ਨਿਤ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਦਇਆਲ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ॥ ਹਰਿ ਦਾਤੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ਨਾਨਕੁ ਪੈਨਾਇਆ ॥੨੧॥੧॥ ਸੁਧੁ   {ਪੰਨਾ 91}

ArQ:- mYN pRBU Ksm dw FwFI pRBU dy dr qy A`piVAw, pRBU dy drbwr ivc myrI FwFI dI pukwr suxI geI qy mYnUµ drsn prwpq hoieAw [ mYnUµ FwFI nUµ hrI s`d ky, pu`iCAw, hy FwFI! qUM iks kMm AwieAw hYN? (mYN bynqI kIqI) ‘hy dieAwl pRBU! sdw (iehI dwn b^So ik) qyry nwm dw ismrn krW [’ (bynqI sux ky) dwqwr hrI ny Awpxw nwm mYQoN jpwieAw Aqy mYnUµ nwnk nUµ vifAweI (BI) id`qI [21[1[ suDu [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh