ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 90

ਮਃ ੩ ॥ ਸਬਦਿ ਰਤੀ ਸੋਹਾਗਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰਿ ॥ ਸਦਾ ਰਾਵੇ ਪਿਰੁ ਆਪਣਾ ਸਚੈ ਪ੍ਰੇਮਿ ਪਿਆਰਿ ॥ ਅਤਿ ਸੁਆਲਿਉ ਸੁੰਦਰੀ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸੋਹਾਗਣੀ ਮੇਲੀ ਮੇਲਣਹਾਰਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 90}

pdArQ:- Bwie—ipAwr ivc [ suAwilE—sohxy rUp vwlI {not:- l&z ‘suAwilE’ dw ArQ hY ‘sohxy rUp vwlw’ [ dohW dw &rk cyqy r`Kx vwlw hY} [ mylxhwir—mylxhwr ny [

ArQ:- jIaUNdy Ksm vwlI (gurmuK jIv-) iesqRI (auh hY jo) gurU dy Sbd dI rwhIN siqgurU dy pRym-ipAwr ivc sdw Awpxy hrI-Ksm (dI Xwd) dw Awnµd mwxdI hY [ auh suMdr nwrI bhuq sohxy rUp vwlI qy soBw vwlI hY [ hy nwnk! nwm ivc (juVI hox krky) (gurmuK) sohwgx ƒ mylxhwr hrI ny (Awpxy ivc) imlw ilAw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਤੇਰੀ ਸਭ ਕਰਹਿ ਉਸਤਤਿ ਜਿਨਿ ਫਾਥੇ ਕਾਢਿਆ ॥ ਹਰਿ ਤੁਧਨੋ ਕਰਹਿ ਸਭ ਨਮਸਕਾਰੁ ਜਿਨਿ ਪਾਪੈ ਤੇ ਰਾਖਿਆ ॥ ਹਰਿ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣੁ ਹਰਿ ਡਾਢੀ ਹੂੰ ਤੂੰ ਡਾਢਿਆ ॥ ਹਰਿ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਮਾਰਿ ਨਿਵਾਏ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਸਾਧਿਆ ॥ ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥਿਆ ॥੧੭॥ {ਪੰਨਾ 90}

pdArQ:- swiDAw—is`Dy rwh qy pWdw hY [ AnwQ—ijnHW dw koeI hor shwrw nhIN hY [

ArQ:- hy pRBU! sB jIv qyrI (hI) is&iq-swlwh krdy hn, ijs qUM (auhnW mwieAw ivc) PisAW ƒ k`iFAw hY [ hy hrI! sB jIv qyry A`gy isr nvWdy hn, ijs qUM (auhnW ƒ) pwpW qoN bcwieAw hY [ hy hrI! ijnHW ƒ ikqy Awdr nhIN imldw, qUM auhnW dw mwx bxdw hYN [ hy hrI! qUM sB qoN vDIk fwFw hYN [ (hy BweI!) pRBU AhMkwrIAW ƒ mwr ky (Bwv, ibpqw ivc pw ky) invwauNdw hY, qy mUrK mnmuKW ƒ is`Dy rwhy pWdw hY pRBU grIb qy AnwQ BgqW ƒ Awdr b^Sdw hY [17[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਵਡਿਆਈ ਵਡੀ ਹੋਇ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਇ ॥ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਆਪਣੀ ਤਿਸੁ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕਾਰਣੁ ਕਰਤੇ ਵਸਿ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 90}

pdArQ:- BwxY—hukm ivc [ vifAweI—Awdr [ min—mn ivc [ krim—b^SS dI rwhIN [

ArQ:- jo mnu`K siqgurU dy Bwxy ivc jIvn bqIq krdw hY, aus dw (hrI dI drgwh ivc) bVw Awdr huMdw hY, pRBU dw au~qm nwm aus dy mn ivc Gr krdw hY (itkdw hY), qy koeI (mwiek pdwrQ au~qm ‘nwm’ dy sMskwrW ƒ aus dy ihrdy ivcoN) dUr nhIN kr skdw [ (pr nwm-pRwpqI dw kwrn, Bwv, Bwxw mMnx dw au~dm, mnu`K dy Awpxy v`s ivc nhIN), koeI gurmuK jIaUVw smJdw hY, ik ijs qy (hrI Awp) AwpxI imhr kry, aus ƒ aus imhr sdkw (au~qm nwm) pRwpq huMdw hY, (ikauNik) hy nwnk! kwrx isrjnhwr dy v`s ivc hY [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਿਨੀ ਆਰਾਧਿਆ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥ ਮਾਇਆ ਬੰਦੀ ਖਸਮ ਕੀ ਤਿਨ ਅਗੈ ਕਮਾਵੈ ਕਾਰ ॥ ਪੂਰੈ ਪੂਰਾ ਕਰਿ ਛੋਡਿਆ ਹੁਕਮਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨਿ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਇਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਤਿਨ ਮਾਰੇ ਜਮ ਜੰਦਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨੀ ਤਰਿਆ ਭਉਜਲੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਸਭਿ ਅਉਗਣ ਗੁਣੀ ਮਿਟਾਇਆ ਗੁਰੁ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 90}

pdArQ:- Anidnuhr roz [ ilv qwr—iek-rs [ bMdI—dwsI [ pUrY—pUry (gurU) ny [ hukim svwrxhwr—svwrxhwr dy hukm ivc [ moK—mwieAw dy bMDnW qoN ^lwsI [ jMdwru—jMdwl, zwlm, fwFw [ guxI—guxW dI rwhIN [

ArQ:- hy nwnk [ ijnHW ny hr roz iek-rs pRBU dy nwm dw ismrn kIqw hY, Ksm pRBU dI dwsI mwieAw auhnW dy A`gy kwr kmWdI hY (Bwv, auh bMdy mwieAw dy ip`Cy nhIN iPrdy, mwieAw auhnW dI syvk bxdI hY), (ikauNik) svwrxvwly (pRBU) dy hukm ivc pUry (gurU) ny auhnW ƒ pUrn kr id`qw hY (qy auh mwieAw dy ip`Cy foldy nhIN) siqgurU dI ikrpw nwl ijs ny (ieh Byq) smJ ilAw hY, aus ny mukqI dw dr l`B ilAw hY [ mnmuK bMdy (pRBU dw) hukm nhIN pCwxdy, (ies krky) auhnW ƒ zwlm jm dMf dyNdw hY [ gurU dy snmuK ho ky ijnHW ny ismrn kIqw, auh sMswr-swgr ƒ qr gey hn, (ikauNik siqgurU ny) guxW duAwrw (Bwv, auhnW dy ihrdy ivc gux prgt kr ky auhnW dy) swry Aaugux imtw id`qy hn [ gurU bVw b^iSMd hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਾ ਪਰਤੀਤਿ ਹਰਿ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ॥ ਹਰਿ ਜੇਵਡੁ ਨਾਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣੁ ਹਰਿ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰਦਾ ॥ ਕਾੜਾ ਅੰਦੇਸਾ ਕਿਉ ਕੀਜੈ ਜਾ ਨਾਹੀ ਅਧਰਮਿ ਮਾਰਦਾ ॥ ਸਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਸਚੁ ਨਿਆਉ ਪਾਪੀ ਨਰੁ ਹਾਰਦਾ ॥ ਸਾਲਾਹਿਹੁ ਭਗਤਹੁ ਕਰ ਜੋੜਿ ਹਰਿ ਭਗਤ ਜਨ ਤਾਰਦਾ ॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 90}

pdArQ:- prqIiq—Brosw [ jyvfu—jyfw, brwbr dw [ jwxu—jwxU, jwxn vwlw [ Drmu—inAW dI g`l [ kwVw—Jorw, i&kr [ AMdysw—fr [ ADrim—AinAwauN nwl [ scw—sdw-iQr, At`l, ABu`l [ kr joiV—h`Q joV ky, inmRqw nwl inrmwx ho ky [

ArQ:- Bgq jnW ƒ pRBU au~qy (ieh) Brosw hY ik pRBU AMqrjwmI hY, aus dy brwbr hor koeI (ihridAW dw) jwxU nhIN, (qy iesy krky) pRBU inAW dI ivcwr krdw hY [ jy (ieh Brosw hovy ik) pRBU AinAwaUN nwl nhIN mwrdw, qW koeI i&kr fr nhIN rihMdw [ pRBU Awp ABu`l hY qy aus dw inAW BI ABu`l hY, (ies ‘mwr’ dw sdkw hI) pwpI mnu`K (pwpW vloN) hwrdw hY [ hy Bgq jno! inrmwx ho ky pRBU dI is&iq-swlwh kro, pRBU Awpxy BgqW ƒ ivkwrW qoN bcw lYNdw hY [18[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲਿ ਰਹਾ ਅੰਤਰਿ ਰਖਾ ਉਰਿ ਧਾਰਿ ॥ ਸਾਲਾਹੀ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਤਿਸੁ ਮੇਲਿ ਲਏ ਸਾਈ ਸੁਹਾਗਣਿ ਨਾਰਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 90}

pdArQ:- auir—ihrdy ivc [ swlwhI—mYN is&iq krW [ gur kY hyiq—gurU dy (pYdw kIqy) ipAwr dI rwhIN [ suhwgix—jIaUNdy Ksm vwlI [

ArQ:- (mn qWGdw hY ik) Awpxy ipAwry ƒ (sdw) imlI rhW, AMdr ihrdy ivc pro r`KW Aqy siqgurU dy lwey pRym ivc sdw aus pRBU dI is&iq-swlwh krdI rhW [ (pr) hy nwnk! ijs vl (auh ipAwrw ipAwr nwl) q`kdw hY, aus ƒ (hI Awpxy nwl) myldw hY, qy auho iesqRI jIaUNdy sWeI vwlI (AKvwauNdI hY) [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਜਾ ਕਉ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਭਏ ਧਿਆਇਆ ਨਾਮੁ ਹਰੇ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਤਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਅਨੁ ਹਰਿ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 90}

pdArQ:- imlwieAnu—imlwey hn aus pRBU ny [ sihj—Afolqw ivc [ smwieAnu—lIn kIqy hn aus (pRBU) ny [ ik®pw kry—ik®pw kr ky [ kry—kir, kir ky [

ArQ:- pRBU ijs (jIv) qy imhr dI nzr krdw hY, auh (jIv) siqgurU dI d`sI kwr kr ky pRBU ƒ iml pYNdw hY [ hrI nwm dw ismrn kr ky jIv mnu`K (-suBwv) qoN dyvqw bx jWdy hn [ ijnHW dI haumY dUr kr ky aus pRBU ny Awpxy nwl imlwieAw hY, auh gurU dy Sbd dI rwhIN ivkwrW qoN bc jWdy hn [ hy nwnk! pRBU ny AwpxI imhr kr ky auhnW ƒ Afol AvsQw ivc itkw id`qw [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh