ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 89

ਸਲੋਕ ਮਃ ੨ ॥ ਜੋ ਸਿਰੁ ਸਾਂਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਡਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਬਿਰਹਾ ਨਹੀ ਸੋ ਪਿੰਜਰੁ ਲੈ ਜਾਰਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 89}

pdArQ:- fwir dIjY—su`t dyeIey [ ibrQw—ipAwr dI iK`c [

ArQ:- jo isr pRBU dI Xwd ivc nwh Juky, auh iqAwg dyx-jog hY (Bwv, aus dw koeI gux nhIN) [ hy nwnk! ijs srIr ivc ipAwr nhIN auh srIr swV idE (Bwv, auh BI ivArQ hY) [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਮੁੰਢਹੁ ਭੁਲੀ ਨਾਨਕਾ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜਨਮਿ ਮੁਈਆਸੁ ॥ ਕਸਤੂਰੀ ਕੈ ਭੋਲੜੈ ਗੰਦੇ ਡੁੰਮਿ ਪਈਆਸੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 89}

pdArQ:- muMFh-mUl qoN [ BolVY—Bulwvy ivc [ fuMim—fUMGy toey ivc [

ArQ:- hy nwnk! ijs (jIv-iesqRI) ny (sB dy) mUl (isrjxhwr) ƒ ivswirAw hY, auh muV muV jMmdI mrdI hY, (qy auh) ksqUrI (Bwv, au~qm pdwrQ) dy BulyKy (mwieAw dy) gMdy toey ivc peI hoeI hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਉਪਰਿ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ॥ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੰਤੀ ਅਉਸਰਿ ਲਏ ਛਡਾਏ ॥ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੁ ਮਨ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਭ ਭੁਖ ਗਵਾਏ ॥ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਿਆ ਵਡਭਾਗੀ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸਟ ਸਭਿ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿ ਸਭਨਾ ਤੇ ਵਡਾ ਸਭਿ ਨਾਵੈ ਅਗੈ ਆਣਿ ਨਿਵਾਏ ॥੧੫॥ {ਪੰਨਾ 89}

pdArQ:- AMqI Aausir—A^Irly mOky qy [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ vfBwgI—v`fy BwgW vwilAW ny [ Awix—ilAw ky [ siB—swry [

ArQ:- hy myry mn! jo pRBU sB jIvW auqy Awpxw hukm clwaNudw hY (Bwv, ijs dy hukm A`gy sB jIv jMq inaUNdy hn) aus pRBU dw nwm ismrnw cwhIdw hY [ hy myry mn! jo AMq smyN (mOq dy fr qoN) Cufw lYNdw hY, aus hrI dw nwm jpxw cwhIdw hY [ jo hrI nwm mn dIAW sB Bu`KW qy iqRSnw imtw dyNdw hY, hy myry mn! aus dw jwp krnw cwhIdw hY [ sB inMdk qy durjn auhnW vfBwgIAW dI crnIN Aw l`gdy hn, ijnHW ny siqgurU dI srn pY ky ieh nwmu jipAw hY [ hy nwnk! pRBU dy nwm dw ismrn kr—ieh (swDn) sB (swDnW) qoN v`fw hY; nwm dy A`gy sB ilAw ky (pRBU ny) invw id`qy hn [15[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਵੇਸ ਕਰੇ ਕੁਰੂਪਿ ਕੁਲਖਣੀ ਮਨਿ ਖੋਟੈ ਕੂੜਿਆਰਿ ॥ ਪਿਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਨਾ ਚਲੈ ਹੁਕਮੁ ਕਰੇ ਗਾਵਾਰਿ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੋ ਚਲੈ ਸਭਿ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰਣਹਾਰਿ ॥ ਲਿਖਿਆ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੀਐ ਜੋ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸਉਪੇ ਕੰਤ ਕਉ ਸਬਦੇ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਦੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੁਆਲਿਓ ਸੁਲਖਣੀ ਜਿ ਰਾਵੀ ਸਿਰਜਨਹਾਰਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 89}

pdArQ:- invwrxhwir—invwrn jogI (ho jWdI hY) [ krqwir—krqwr ny [ suAwilau—sohxI [ rwvI—mwxI hY [ isrjnhwir—isrjnhwr ny [

ArQ:- JUTI, mwno KotI, BYVy l`CxW vwlI qy krUp iesqRI Awpxy srIr ƒ isMgwrdI hY; (pr) pqI dy hukm ivc nhIN qurdI, (sgoN) mUrK iesqRI (pqI qy) hukm clwauNdI hY (is`tw ieh huMdw hY ik sdw duKI rihMdI hY) [ jo (jIv-iesqRI) siqgurU dI rzw ivc c`ldI hY auh Apwxy swry du`K-klyS invwr lYNdI hY [ (pr, kul`KxI dy kIh v`s?) (jIvW dy kIqy krmW Anuswr) krqwr ny DuroN jo (sMskwrW dw lyK jIvW dy m`Qy qy) ilK id`qw hY, auh iliKAw hoieAw lyK imtwieAw nhIN jw skdw [ (sul`KxI) qn mn (hrI-) pqI ƒ sauNp dyNdI hY, qy siqgurU dy Sbd ivc ibrqI joVdI hY [ ihrdy ivc ivcwr kr ky vyK (BI) lvo, ik nwm (jpx) qoN ibnw iksy ƒ pRBU nhIN imilAw [ hy nwnk! cMgy l`CxW vwlI qy suMdr (jIv-) iesqRI auhI hY, ijs auqy isrjnhwr (pqI) ny imhr kIqI hY [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਗੁਬਾਰੁ ਹੈ ਤਿਸ ਦਾ ਨ ਦਿਸੈ ਉਰਵਾਰੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥ ਮਨਮੁਖ ਅਗਿਆਨੀ ਮਹਾ ਦੁਖੁ ਪਾਇਦੇ ਡੁਬੇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ॥ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਆਪਣਾ ਭਉਜਲੁ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਵਹਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 89}

pdArQ:- gubwru—hnyrw [ Blky—in`q svyry, hr roz [ Baujlu—sMswr-smuMdr [ aur—ihrdw [

ArQ:- mwieAw dw moh-ipAwr (inrw) hnyrw hY, ijs dw aurlw qy pwrlw bMnw id`sdw nhIN [ siqgurU qoN muK moVn vwly, igAwn qoN hIx jIv pRBU dw nwm ivswr ky (aus hnyry ivc) goqy KWdy hn qy bVw du`K sihMdy hn, inq nvyN sUrj (nwm qoN ibnw) hor bQyry kMm krdy hn qy mwieAw dy ipAwr ivc (hI auhnW dI) ibrqI (juVI rihMdI hY) [ (jo jIv) Awpxy siqgurU dI d`sI syvw krdy hn, auh (mwieAw dy moh-rUp) sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn [ hy nwnk! siqgurU dy snmuK rihx vwly (jIv) s`cy nwm ƒ ihrdy ivc pro ky sdw-iQr (pRBU) ivc lIn ho jWdy hn [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਜਲਿ ਥਲਿ ਮਹੀਅਲਿ ਭਰਪੂਰਿ ਦੂਜਾ ਨਾਹਿ ਕੋਇ ॥ ਹਰਿ ਆਪਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਨਿਆਉ ਕੂੜਿਆਰ ਸਭ ਮਾਰਿ ਕਢੋਇ ॥ ਸਚਿਆਰਾ ਦੇਇ ਵਡਿਆਈ ਹਰਿ ਧਰਮ ਨਿਆਉ ਕੀਓਇ ॥ ਸਭ ਹਰਿ ਕੀ ਕਰਹੁ ਉਸਤਤਿ ਜਿਨਿ ਗਰੀਬ ਅਨਾਥ ਰਾਖਿ ਲੀਓਇ ॥ ਜੈਕਾਰੁ ਕੀਓ ਧਰਮੀਆ ਕਾ ਪਾਪੀ ਕਉ ਡੰਡੁ ਦੀਓਇ ॥੧੬॥ {ਪੰਨਾ 89}

pdArQ:- mhIAil—mhI qil, DrqI dy aupr [ kUiVAwr—Koty mn vwly [ ijin—ijs (hrI) ny [ jYkwru—vifAweI [ fMfu—szw [

ArQ:- pRBU jl ivc Ql ivc ipRQvI au~qy hr QW ivAwpk hY, aus dw koeI SrIk nhIN hY, pRBU Awp hI bih ky (Bwv, ghu nwl) (jIvW dy cMgy mMdy kIqy krmW dw) inAW krdw hY, mn dy Koty sB jIvW ƒ mwr ky k`F dyNdw hY (Bwv, Awpxy crnW qoN ivCoV dyNdw hY), s`c dy vpwrIAW ƒ Awdr b^Sdw hY—hrI ny ieh Drm dw inAW kIqw hY [ (hy BweI!) swry pRBU dI is&iq-swlwh kro, ijs ny (sdw) ZrIbW AnwQW dI rwKI kIqI hY, DrmIAW ƒ vifAweI id`qI hY qy pwpIAW ƒ dMf id`qw hY [16[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਮਨਮੁਖ ਮੈਲੀ ਕਾਮਣੀ ਕੁਲਖਣੀ ਕੁਨਾਰਿ ॥ ਪਿਰੁ ਛੋਡਿਆ ਘਰਿ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁਰਖੈ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਕਦੇ ਨ ਚੁਕਈ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੂਕਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਕੁਰੂਪਿ ਕੁਸੋਹਣੀ ਪਰਹਰਿ ਛੋਡੀ ਭਤਾਰਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 89}

pdArQ:- kwmxI—znwnI [ kunwir—BYVI nwr [ Gir—Gr ivc [ iqRsnw—(kwm dI) vwsnw [ kurUip—BYVY rUp vwlI [ Bqwir—Bqwr ny [ prhir CofI—iqAwg C`fI hY [

ArQ:- mn dw murId (jIv aus) KotI cMdry l`CxW vwlI qy mYlI iesqRI (vWg) hY (ijs ny) Gr ivc (v`sdw) Awpxw Ksm C`f id`qw hY qy prwey AwdmI nwl ipAwr (pwieAw hoieAw hY) [ aus dI iqRSnw kdy nhIN imtdI qy (iqRSnw ivc) sVdI hoeI ivlkdI hY [ hy nwnk! (mnmuK jIv) nwm qoN ibnw BYVy rUp vwlI qy kusohxI iesqRI vWg hY qy Ksm vloN (BI) durkwrI hoeI hY [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh