ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 88

ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਸੋ ਸਿਰੁ ਲੇਖੈ ਲਾਇ ॥ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਕੈ ਰਹਨਿ ਸਚਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 88}

pdArQ:- lyKY lwie—sPlw kr lYNdw hY [ Awpu—Awpw-Bwv, AhMkwr [

ArQ:- ijhVw mnu`K Awpxy siqgurU dI d`sI syvw krdw hY, auh mnu`K Awpxw isr (Bwv, mnu`Kw jnm) sPlw kr lYNdw hY [ Ajyhy mnu`K ihrdy ivcoN AhMkwr dUr kr ky s`cy nwm ivc ibrqI joVI r`Kdy hn [ ijnHW siqgurU dI d`sI syvw nhIN kIqI, auhnW mnu`Kw jIvn ivArQ gvw ilAw hY [ (pr) hy nwnk! (iksy ƒ) kuJ (cMgw mMdw) AwiKAw nhIN jw skdw (ikauNuik) jo aus pRBU ƒ cMgw l`gdw hY, Awp krdw hY [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਮਨੁ ਵੇਕਾਰੀ ਵੇੜਿਆ ਵੇਕਾਰਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਅਗਿਆਨੀ ਪੂਜਦੇ ਦਰਗਹ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ਆਤਮ ਦੇਉ ਪੂਜੀਐ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਭਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਕਮਾਵਣੀ ਜੋ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥਾਇ ਪਾਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 88}

pdArQ:- vyiVAw—iGirAw hoieAw [ bUJ—smJ [ krmI—imhr nwl [ ply pwie—imldw hY [ Qwie pwie—kbUl krdw hY [

ArQ:- (ieh kudriq dw qrIkw hY ik) ivkwrW ivc PisAw hoieAw mn ivkwrW vwly krm (hI) krdw hY [ (ies vwsqy) mwieAw dy ipAwr ivc (Psy rih ky) jo mnu`K pUjw krdy hn, (ies pUjw dw auhnW ƒ kuJ lwB nhIN huMdw) drgwh ivc szw (hI) imldI hY [ Awqmw ƒ cwnx b^Sx vwly pRBU dI hI pUjw krnI cwhIdI hY, (pr) siqgurU qoN ibnw smJ nhIN pYNdI [ siqgurU dw Bwxw (mMnxw)—iehI jpu qpu qy sMjm hY, pRBU imhr kry qW ieh (Bwxw mMnx dI smr`Qw) pRwpq huMdI hY [ hy nwnk! (auN\ qW) jo syvw hrI ƒ cMgI l`gy auhI prvwn huMdI hY, (pr) syvw BI suriq duAwrw hI (Bwv, suriq ƒ siqgurU dy Bwxy ivc itkw ky hI) kIqI jw skdI hY [

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਤੁ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਵੈ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਤੁ ਸਿਮਰਤ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਲਹਾਤੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਤੁ ਦਾਲਦੁ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਤੀ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮੁਖਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਗਾਤੀ ॥ ਜਿਤੁ ਮੁਖਿ ਭਾਗੁ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਸਾਚੈ ਹਰਿ ਤਿਤੁ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਤੀ ॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 88}

pdArQ:- iklivK—pwp [ ijqu muiK—ijs mUMh qy [ iqqu muiK—aus mUMh nwl [

ArQ:- hy mry mn! hrI-nwm dw ismrn kr, ijs qoN rwq idn sdw duK hovy [ hy myry mn! hrI nwm dw ismrn krky sB pwp dUr ho jWdy hn [ hy myry mn! hrI nwm dw ismrn kr, ijs nwl sB dirdR du`K qy Bu`KW lih jwx [ hy myry mn! hrI nwm dw ismrn kr, (ijs krky) siqgurU dy snmuK rih ky (qyry AMdr) au~qm pRIiq (Bwv, hrI nwm dI pRIiq) bx jwey [ Dur s`cI drgwh qoN ijs mUMh qy Bwg iliKAw hovy, pRBU aus mUMh qoN (hI) Awpxy nwm dw ismrn krwauNdw hY [13[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਨ ਸੇਵਿਓ ਸਬਦਿ ਨ ਕੀਤੋ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਗਿਆਨੁ ਨ ਆਇਓ ਮਿਰਤਕੁ ਹੈ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ ਪਇਆ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੋ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਸੋਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਸਚਿ ਰਤੇ ਗੁਰ ਸਬਦ ਸਿਉ ਤਿਨ ਸਚੀ ਸਦਾ ਲਿਵ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੋ ਮੇਲੇ ਨ ਵਿਛੁੜੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 88}

pdArQ:- sbid—Sbd dI rwhIN [ igAwnu—au~cI smJ, cwnx, Awqmk jIvn dI sUJ [ imrqku—moieAw hoieAw [ Pyru—Pyrw, c`kr [ siqgur kI syvw—gurU dI d`sI kwr [ inDwnu—^zwnw [ krim—imhr nwl [ krm—imhr [

ArQ:- (mnu`Kw jnm l`B ky) ijnHW jIvW ny siqgurU dI d`sI syvw nhIN kIqI qy siqgurU dy Sbd dI rwhIN (hrI nwm dI) ivcwr nhIN kIqI, (qy ies qrHW) ihrdy ivc s`cw cwnx nhIN hoieAw, auh jIv sMswr ivc (jIaUNdw id`sdw BI) moieAw hoieAw hY, (cOrwsI l`K jUnW) ivc aus ƒ c`kr k`txw pYNdw hY, muV muV jMmdw mrdw qy ^uAwr huMdw hY [ ijs jIv pwsoN pRBU Awp krwey, auhI siqgurU dI d`sI kwr kr skdw hY [ siqgurU dy pws ‘nwm’ ^zwnw hY, jo pRBU dI myhr nwl pRwpq huMdw hY [ jo mnu`K siqgurU dy Sbd duAwrw s`cy nwm ivc rMgy hoey hn, auhnW dI ibrqI sdw iek qwr rihMdI hY [ hy nwnk! ijs ƒ (iek vwrI) myl lYNdw hY, auh (kdy) ivCuVdw nhIN, auh sdw Afol AvsQw ivc itikAw rihMdw hY [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਸੋ ਭਗਉਤੀ ਜਭਗਵੰਤੈ ਜਾਣੈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣੈ ॥ ਧਾਵਤੁ ਰਾਖੈ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੈ ॥ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ਐਸਾ ਭਗਉਤੀ ਉਤਮੁ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 88}

pdArQ:- BgauqI—ivSƒ dy Avqwr ik®Sn dw Bgq jo n`cx ku`dx dI rwhIN AwpxI BgqI zwhr krdw hY [ jou—iehnW do ‘lgW’ ivcoN eyQy (  u) pVHnw hY (‘ju’) [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ Dwvqu—dOVdw [ Gir—Gr ivc [ AwxY—ilAwvy [

ArQ:- BgauqI (s`cw Bgq) auh hY jo pRBU ƒ jwxdw hY (pRBU nwl fUMGI sWJ pWdw hY), qy siqgurU dI ikrpw nwl (Bwv, siqgurU dI is`iKAw lY ky) Awpxy Awp ƒ pCwxdw hY, (vwSnw vl) dOVdy (mn) ƒ sWB r`Kdw hY, qy ie`k itkwxy qy ilAwauNdw hY, Aqy jIaUNdw hoieAw hI (mwieAw vloN) mrdw hY (Bwv, sMswr ivc ivcrdw hoieAw hI mn ƒ vwSnw vloN qoVI r`Kdw hY) [ ieho ijhw BgauqI (Bgq) au~qm huMdw hY, hy nwnk! auh sdw-iQr pRBU ivc lIn ho jWdw hY (qy iPr nhIN iv`CuVdw [2[

ਮਃ ੩ ॥ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟੁ ਭਗਉਤੀ ਕਹਾਏ ॥ ਪਾਖੰਡਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਕਦੇ ਨ ਪਾਏ ॥ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਅੰਤਰਿ ਮਲੁ ਲਾਏ ॥ ਬਾਹਰਿ ਮਲੁ ਧੋਵੈ ਮਨ ਕੀ ਜੂਠਿ ਨ ਜਾਏ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਿਉ ਬਾਦੁ ਰਚਾਏ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਦੁਖੀਆ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਰਚਾਏ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਨ ਚੇਤੈ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ॥ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਮੋਖੁ ਨ ਪਾਏ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 88}

pdArQ:- kptu—Kot [ pwKMf—ivKwvy nwl [ AMqir—AMdr, mn ivc [ bwdu—JgVw [ Anidnu—roz, sdw [ moKu—mukqI, ivkwrW qoN AwzwdI [

ArQ:- jo mnu`K ihrdy ivc Kot r`Ky (pr Awpxy Awp ƒ) BgauqI (s`cw Bgq) AKvwey, auh (ies) pKMf nwl prmwqmw ƒ nhIN iml skdw [ (jIv) prweI inMdw kr ky ihrdy ivc mYl lweI jwvy, (qy) bwhroN (srIr dI) mYl (ieSnwn Awidk nwl) DoNdw rhy, (ies qrHW) mn dI jUT dUr nhIN huMdI [ jo mnu`K sq sMgiq nwl JgVw pweI r`Kdw hY, (Bwv, ijs ƒ sq sMg nhIN BwauNdw) auh mwieAw dy ipAwr ivc r`qw hoieAw sdw duKI rihMdw hY [ hrI nwm dw ismrn C`f ky hor bQyry krm kWf krdw rhy (ies qrHW) pihlW (kIqy krmW dy cMgy mMdy sMskwr jo mn qy) ilKy gey (hn, qy jnm jnm ivc BvwauNdy iPrdy hn) imt nhIN skdy [ hy nwnk! (s`c qW ieh hY ik) siqgurU dI d`sI kwr krn qoN ibnw (mwieAw dy moh qoN) Cutkwrw ho hI nhIN skdw [3[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਸੇ ਕੜਿ ਨ ਸਵਾਹੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਅਘਾਹੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿਨੀ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਜਮ ਡਰੁ ਨਾਹੀ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਹੋਆ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਹਰਿ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈਰੀ ਪਾਹੀ ॥ ਤਿਨ ਐਥੈ ਓਥੈ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਹੀ ॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 88-89}

pdArQ:- kiV—kVy, kVHdy, (vyKo, pauVI nµ: 1 ‘Bau ibKmu qir’, qir—qry) duKI huMdy [ svwhI—sbwhI, subh, svyry (not:- ies dw ArQ ‘suAwh’ krnw Zlq hY, dohW dw ‘joV’ nhIN rldw, vyKo Awsw dI vwr ivc “qn ivic suAwh” [ ‘kiVn’ pwT BI Zlq hY, ies hwlq ivc joV “kVin” huMdw) [

ArQ:- ijnHW ny siqgurU dw iDAwn DirAw hY, auh in`q nvyN sUrj duKI nhIN huMdy, (ikauNik) ijnHW ny siqgurU dw iDAwn DirAw hY auh (dunIAw dy pdwrQW vloN) pUrn qOr qy r`jy rihMdy hn, (ies vwsqy), auhnW ƒ mOq dw BI fr nhIN huMdw [ siqgurU dI srn BI auhI l`gdy hn, ijnHW auqy hrI Awp qu`Tdw hY, auh dohIN jhwnIN sur^rU rihMdy hn, qy pRBU dI drgwh ivc (BI) vifAwey jWdy hn [14[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh