ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 87

ਪਉੜੀ ॥ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਦੀਬਾਣ ਸਿਉ ਸੋ ਸਭਨੀ ਦੀਬਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ॥ ਜਿਥੈ ਓਹੁ ਜਾਇ ਤਿਥੈ ਓਹੁ ਸੁਰਖਰੂ ਉਸ ਕੈ ਮੁਹਿ ਡਿਠੈ ਸਭ ਪਾਪੀ ਤਰਿਆ ॥ ਓਸੁ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੋ ਪਰਵਰਿਆ ॥ ਨਾਉ ਪੂਜੀਐ ਨਾਉ ਮੰਨੀਐ ਨਾਇ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭ ਹਿਰਿਆ ॥ ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ ਸੇ ਅਸਥਿਰੁ ਜਗਿ ਰਹਿਆ ॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 87}

pdArQ:- dIbwx—drbwr [ surKrU—iKVy m`Qy vwlw [ nwmo—nwm hI [ prvirAw—prvwr, rOSnI dw c`kr (ijvyN ‘cMd’ prvwirAw jWdw hY) [ nwie—nwm dI rwhIN [ iklivK—pwp [ ihirAw—nws ho jWdy hn [ iek min—iek-mn ho ky [ AsiQru—At`l [

ArQ:- jo mnu`K hrI dy drbwr ivc imilAw (Awdr pwaux-Xog hoieAw) hY, aus ƒ (sMswr dy) sB drbwrW ivc Awdr imldw hY [ ijQy auh jWdw hY, auQy hI aus dw m`Qw iKiVAw rihMdw hY, aus dw mUMh vyK ky (Bwv, aus dw drSn kr ky) sB pwpI qr jWdy hn (ikauNik) aus dy ihrdy ivc nwm dw ^zwnw hY, qy nwm hI aus dw prvwr hY (Bwv, nwm hI aus dy isr dy duAwly rOSnI dw c`k® hY) [ (hy BweI!) nwm ismrnw cwhIdw hY, qy nwm dw hI iDAwn Drnw cwhIdw hY, nwm (jpx) kr ky sB pwp dUr ho jWdy hn [ ijnHW ny eykwgr ic`q ho ky nwm jipAw hY, auh sMswr ivc At`l ho gey hn (Bwv, sMswr ivc sdw leI auhnW dI soBw qy pRiqStw kwiem ho geI hY) [11[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਆਤਮਾ ਦੇਉ ਪੂਜੀਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਆਤਮੇ ਨੋ ਆਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਹੋਇ ਤਾ ਘਰ ਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇ ॥ ਆਤਮਾ ਅਡੋਲੁ ਨ ਡੋਲਈ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਇ ਸੁਭਾਇ ॥ ਗੁਰ ਵਿਣੁ ਸਹਜੁ ਨ ਆਵਈ ਲੋਭੁ ਮੈਲੁ ਨ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਭ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥ ਸਚੇ ਮੈਲੁ ਨ ਲਗਈ ਮਲੁ ਲਾਗੈ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥ ਧੋਤੀ ਮੂਲਿ ਨ ਉਤਰੈ ਜੇ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਨਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਸਭੁ ਦੁਖੋ ਦੁਖੁ ਕਮਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਮੈਲਾ ਊਜਲੁ ਤਾ ਥੀਐ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 87}

pdArQ:- Awqmw dyau—prmwqmw [ shij—shj ivc, igAwn AvsQw ivc [ suBwie—suBwv ivc (lIn ho ky) [ pRqIiq—XkIn [ prcw—vwk&I, ipAwr [ nwie—nHwie, nHw lYNdw hY [

ArQ:- gurU di miq lY ky qy gurU dy suBwau ivc (Awpxw suBwau lIn kr ky) jIv-Awqmw dw pRkwS krn vwly (hrI) dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY [ (ies qrHW) jdoN jIv ƒ pRBU (dI hoNd qy) isdk b`J jwvy, qW ihrdy ivc hI (pRBU nwl) ipAwr bx jWdw hY (qy qIrQ AwidkW qy jwx dI loV nhIN rihMdI), ikauNik siqgurU dy ipAwr ivc qy suBwau ivc (vriqAW) jIvwqmw (mwieAW vloN) Aih`l ho ky folxoN ht jWdw hY [ siqgurU qoN ibnw Afol AvsQw nhIN AwauNdI, qy nwh hI mn ivcoN loB-mYl dUr huMdI hY [ jy iek plk Br BI pRBU dw nwm mn ivc v`s jwey (Bwv, jy jIv iek mn iek plk Br BI nwm jp sky) qW, mwno, ATwhT qIrQW dw ieSnwn kr lYNdw hY, (ikauNik) s`cy ivc juVy hoey ƒ mYl nhIN lgdI, mYL (sdw) mwieAw dy ipAwr ivc l`gdI hY, qy auh mYl kdy BI DoiqAW nhIN auqrdI, BwvyN ATwhT qIrQW dy ieSnwn pey krIey [ (kwrn ieh huMdw hY ik) mnu`K (gurU vloN) mnmuK (ho ky) AhMkwr dy Awsry (qIrQ-ieSnwn Awidk) krm krdw hY, qy du`K hI du`K shyVdw hY [ hy nwnk! mYlw (mn) qdoN hI pivqR huMdw hY, jy (jIv) siqgurU ivc lIn ho jwvy (Bwv, Awpw-Bwv imtw dyvy) [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਲੋਕੁ ਸਮਝਾਈਐ ਕਦਹੁ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਰਲਾਇਆ ਨਾ ਰਲੈ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਇ ॥ ਲਿਵ ਧਾਤੁ ਦੁਇ ਰਾਹ ਹੈ ਹੁਕਮੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਣਾ ਮਨੁ ਮਾਰਿਆ ਸਬਦਿ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇ ॥ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲਿ ਝਗੜਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲਿ ਸਥ ਮਨ ਹੀ ਮੰਝਿ ਸਮਾਇ ॥ ਮਨੁ ਜੋ ਇਛੇ ਸੋ ਲਹੈ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦ ਭੁੰਚੀਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ ਵਿਣੁ ਮਨੈ ਜਿ ਹੋਰੀ ਨਾਲਿ ਲੁਝਣਾ ਜਾਸੀ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖੀ ਮਨਹਠਿ ਹਾਰਿਆ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਕਮਾਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਮਨੁ ਜਿਣੈ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਮਨਮੁਖਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 87}

pdArQ:- mnmuKu—auh ijs dw mUMh Awpxy mn vl hY, mn dw murId, Awp-hudrw [ ikrqu—kIqw hoieAw kMm [ ikriq—kIqy kMm dy Anuswr [ pieAY ikriq—auhnW kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr jo ip`Cy iek`Ty ho cuky hn [ Dwqu—mwieAw [ sQ—JgVw inbyVn leI pMcYq iek`TI krnI [ BuMcIAY—CkIey [ luJxw—JgVnw [ ijxY—ij`q ley [

ArQ:- jo mnu`K siqgurU vloN muK moVI bYTw hY, auh smJwieAW BI kdy nhIN smJdw, jy aus ƒ (gurmuKW dy ivc) rlw BI dyvIey, qW BI (suBwv krky) auhnW nwl nhIN rldw qy (ipCly kIqy) isr pey krmW Anuswr Btkdw iPrdw h Y [ (aus ivcwry auqy BI kIh ros? (sMswr ivc) rsqy hI do hn (hrI nwl) ipAwr qy (mwieAw nwl) ipAwr; (qy mnmuK) pRBU dy hukm ivc (hI) (mwieAw vwlI) kwr ipAw krdw hY [ (dUjy pwsy, hukm ivc hI) gurmuK mnu`K siqgurU dy Sbd dI rwhIN ksv`tI lw ky (Bwv, prK kr ky) Awpxy mn ƒ mwr lYNdw hY (Bwv, mwieAw dy ipAwr vloN rok lYNdw hY) [ auh sdw mn (dI ivkwr-ibrqI) nwl JgVw krdw hY, qy s`Q krdw hY (Bwv, aus ƒ smJwauNdw hY, qy AMq ies ivkwr-ibrqI ƒ) mn (dI SuB-ibrqI) ivc lIn kr dyNdw hY [ (ies qrHW siqgurU dy) suBwau ivc (Awpw lIn krn vwlw) mn jo ie`Cw krdw hY so lYNdw hY [ (hy BweI!) gurmuKW vwlI kwr kr ky sdw nwm-AMimRq pIvIey [ mn ƒ C`f ky jo jIv (srIr Awidk) hor nwl JgVw pWdw hY, auh jnm ibrQw gvWdw hY [ mnmuK mn dy hT ivc (bwzI) hwr jWdw hY, qy kUV-kus`q (dI kmweI) krdw hY [ hy nwnk! gurmuK siqgurU dI ikrpw nwl mn ƒ ij`qdw hY, pRBU nwl ipAwr joVdw hY qy sdw-iQr hir-nwm ismrn dI kmweI krdw hY [ (pr,) mnmuK Btkdw iPrdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸੁਣਹੁ ਜਨ ਭਾਈ ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਇਕ ਸਾਖੀ ॥ ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਭਾਗੁ ਹੋਵੈ ਮੁਖਿ ਮਸਤਕਿ ਤਿਨਿ ਜਨਿ ਲੈ ਹਿਰਦੈ ਰਾਖੀ ॥ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸਰੇਸਟ ਊਤਮ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਹਜੇ ਚਾਖੀ ॥ ਤਹ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਮਿਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ ਜਿਉ ਸੂਰਜ ਰੈਣਿ ਕਿਰਾਖੀ ॥ ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਲਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਖੀ ॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 87}

pdArQ:- swKI—is`iKAw [ muiK—mUMh qy [ msqik—m`Qy qy [ iqin—aus ny [ iqin jin—aus jn ny [ shjy—Afol AvsQw ivc (A`pV ky) [ qh—aus AvsQw ivc [ rYix—rwq [ ikrwKI—iK`c lYNdw hY [ Agocru—A+go+cru [ go-ieMdRy [ cru—clxw, A`pVnw [ Agocru—ijs qk igAwn-ieMdRy phuMc nhIN skdy [

ArQ:- hy hrI dy sMq jn ipAwirE! Awpxy siqgurU dI is`iKAw suxo (Bwv, is`iKAw qy quro) [ ies is`iKAw ƒ mnu`K ny ihrdy ivc pro r`iKAw hY, ijs dy m`Qy auqy DuroN hI Bwg hovy [ siqgurU dI is`iKAw duAwrw hI Afol AvsQw ivc phuMc ky pRBU dI au~qm pivqr qy jIvn-kxI b^Sx vwlI is&iq-swlwh dw Awnµd ilAw jw skdw hY [ (siqgurU dI is`iKAw ƒ jyhVw ihrdw iek vwrI Dwrn krdw hY) aus ivc (Awqmk jIvn dw) cwnx ho jWdw hY qy (mwieAw dw) hnyrw ieauN dUr huMdw hY ijvyN sUrj rwq (dy hnyry) ƒ iK`c lYNdw hY [ jo pRBU (iehnW A`KW nwl) nhIN id`sdw, ieMidRAW dy ivSy qoN pry hY qy Al`K hY auh siqgurU dy snmuK hox krky A`KIN id`s pYNdw hY [12[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh