ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 86

ਮਃ ੩ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਗੁਣਤਾਸੁ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਪਛਾਣਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਸਚੋ ਸਚੁ ਕਮਾਵਣਾ ਵਡਿਆਈ ਵਡੇ ਪਾਸਿ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤਿਸ ਕਾ ਸਿਫਤਿ ਕਰੇ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਾਲਾਹਣਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਾਸੁ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਮਨਮੁਖ ਮੋਹਿ ਵਿਣਾਸੁ ॥ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖੁ ਤੂੰ ਨਾਨਕੁ ਤੇਰਾ ਦਾਸੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 86}

pdArQ:- syiv—syvw kr ky, hukm mMn ky [ guxqwsu—guxW dw ^zwnw [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ sbid—Sbd dI rwhIN [ sMjmu—ieMdRIAW nUµ rokx dw au~dm [ iDRgu—iPtkwr-jog [ moih—moh ivc (Ps ky) [

ArQ:- (ijs ny) siqgurU dI d`sI syvw kIqI hY (aus nUµ) guxW dw ^zwnw s`cw nwm (rUpI) suK pRwpq huMdw hY [ gurU dI miq lY ky (auh) Awpy dI pCwx krdw hY, qy hrI dy nwm dw (aus dy AMdr) cwnx huMdw hY [ auh inrol sdw-iQr nwm ismrn dI kmweI krdw hY, (ies krky) pRBU dI drgwh ivc (aus nUµ) Awdr imldw hY [ ijMd qy srIr sB kuJ pRBU dw (jwx ky auh pRBU A`gy) bynqI qy is&iq-swlwh krdw hY [ Sbd dI rwhIN auh sdw-iQr pRBU dI is&iq krdw hY, qy hr vyly Awqmk Awnµd ivc lIn rihMdw hY [ pRBU dI is&iq-swlwh mn ivc vswxI—iehI aus leI jp qp qy sMjm hY qy nwm qoN s`Kxw jIvn (aus nUµ) iPtkwr-jog (pRqIq huMdw hY) [ (iehI) nwm gurU dI miq qy c`ilAW imldw hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K moh ivc (Ps ky) nSt huMdw hY (Bwv, mnu`Kw jnm ivArQ gvw lYNdw hY) [ (hy pRBU!) ijvyN qYnUµ cMgw l`gy, iqvyN shYqw kr (qy nwm dI dwiq dyh) nwnk qyrw syvk hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਸਭਸੁ ਦਾ ਤੂੰ ਸਭਨਾ ਰਾਸਿ ॥ ਸਭਿ ਤੁਧੈ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗਦੇ ਨਿਤ ਕਰਿ ਅਰਦਾਸਿ ॥ ਜਿਸੁ ਤੂੰ ਦੇਹਿ ਤਿਸੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮਿਲੈ ਇਕਨਾ ਦੂਰਿ ਹੈ ਪਾਸਿ ॥ ਤੁਧੁ ਬਾਝਹੁ ਥਾਉ ਕੋ ਨਾਹੀ ਜਿਸੁ ਪਾਸਹੁ ਮੰਗੀਐ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸਿ ॥ ਸਭਿ ਤੁਧੈ ਨੋ ਸਾਲਾਹਦੇ ਦਰਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਨੋ ਪਰਗਾਸਿ ॥੯॥ {ਪੰਨਾ 86}

pdArQ:- sBu ko—hryk jIv [ rwis—pUMjI [ Ardwis—qrlw, ArzoeI [ kir—kr ky [ pwis—nyVy (huMdw hoieAw BI) [ inrjwis—inrxw kr ky [ ko—koeI BI [ dir—dr qy, hzUrI ivc [

ArQ:- (hy hrI!) hryk jIv qyrw (bxwieAw hoieAw hY) qUM sB dw (mwlk hYN Aqy) sBnW dw ^zwnw hYN (Bwv, rwzk hYN) iesy kr ky sdw jodVIAW krky swry jIv qyry pwsoN hI dwn mMgdy hn [ ijs nUµ qUM dwiq dyNdw hYN, aus nUµ sB kuJ iml jWdw hY (Bwv, aus dI Btkxw dUr ho jWdI hY) [ (pr jo hor dr FUMfdy hn, auhnW dy) qUM inkt-vrqI huMdw hoieAw BI (auhnW nUµ) dUir pRqIq ho irhw hYN [ koeI iDr BI mn ivc inrnw kr ky vyK ley (hy hrI!) qyQoN ibnw hor koeI itkwxw nhIN, ijQoN kuJ mMg skIey [ (auØN\ qW) swry jIv qyrI hI vifAweI kr rhy hn, (pr) (jo jIv) gurU dy snmuK rihMdy hn (auhnW nUµ) (qUM AwpxI drgwh ivc prgt krdw hYN (Bwv, Awdr b^Sdw hYN) [9[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਪੰਡਿਤੁ ਪੜਿ ਪੜਿ ਉਚਾ ਕੂਕਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਪਿਆਰੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਨ ਚੀਨਈ ਮਨਿ ਮੂਰਖੁ ਗਾਵਾਰੁ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਜਗਤੁ ਪਰਬੋਧਦਾ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ਮਰਿ ਜੰਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 86}

pdArQ:- AMqir—Awpxy AMdr [ n cIneI—nhIN pCwxdw [ min—mn ivc [ dUjY Bwie—r`b qoN ibnw hor ipAwr ivc [ prboDdw—jgWdw hY, m`qW dyNdw hY [

ArQ:- pVH pVH ky pMifq (jIB nwl vyd Awidk dw) au~cI sur nwl aucwrx krdw hY, (pr) mwieAw dw moh ipAwr (aus nUµ ivAwp irhw hY) [ (auh) ihrdy ivc r`b dI Bwl nhIN krdw, (ies krky) mnoN mUrK qy AnpVH (hI hY) mwieAw dy ipAwr ivc (aus nUµ Awp nUµ qW) smJ nhIN AwauNdI, (qy) sMswr nUµ m`qW dyNdw hY [ (ieho ijhw pMifq) mnu`Kw jnm ivArQ gvwauNdw hY, qy jnm mrn dy gyV ivc pY jWdw hY [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨੀ ਨਾਉ ਪਾਇਆ ਬੂਝਹੁ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਸਦਾ ਸਾਂਤਿ ਸੁਖੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਚੂਕੈ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ॥ ਆਪੈ ਨੋ ਆਪੁ ਖਾਇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਰਤੇ ਸੇ ਮੁਕਤੁ ਹੈ ਹਰਿ ਜੀਉ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰੁ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 86}

pdArQ:- cUkY—mu`k jWdI hY [ kUk pukwr—klpxw [ AwpY no Awpu—inrol Awpxy Awp ƒ, cMgI qrHW Awpw-Bwv ƒ [ mukqu—ivkwrW qoN Awzwd [

ArQ:- ivcwr kr ky smJ lvo (Bwv, vyK lvo), ijnHW ny siqgurU dI d`sI hoeI kwr kIqI hY aunHW ƒ hI nwm dI pRwpqI hoeI hY [ auhnW dy hI ihrdy ivc sdw SWqI qy suK v`sdw hY qy klpxw mu`k jWdI hY [ ‘Awpxy Awp ƒ Kw jwey (Bwv, Awpw-Bwv invwry) qW mn sw& huMdw hY’—ieh ivcwr (BI) siqgurU dy Sbd dI rwhIN hI (aupjdI hY) [ hy nwnk! jo mnu`K siqgurU dy Sbd ivc r`qy hoey hn, auh mukq hn, (ikauNik) pRBU jI dy ipAwr ivc auhnW dI ibrqI juVI rihMdI hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਥਾਇ ॥ ਜਿਸੁ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਲਘਾਇ ॥ ਮਨਹਠਿ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਪੁਛਹੁ ਵੇਦਾ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਲਏ ਹਰਿ ਲਾਇ ॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 86}

pdArQ:- gurmuiK—auh mnu`K jo gurU dy d`sy rwh qy qurdw hY [ gurmuiK  pwvY Qwie—gurmuK dI bMdgI prmwqmw kbUl krdw hY [ mn hiT—mn dy hT nwl [

ArQ:- pRBU dI bMdgI (auØN\ qW hr iek leI hI) sPl hY (Bwv, mnu`Kw jnm ƒ sPlw krn vwlI hY, pr) kbUl aus dI huMdI hY (Bwv, pUrn sPlqw aus ƒ huMdI hY) jo siqgurU dy snmuK rihMdw hY [ ausy mnu`K ƒ (hI) siqgurU imldw hY, ijs auqy pRBU qru`Tdw hY Aqy auho hI hir-nwm dw ismrn krdw hY [ (jIvW ƒ sMswr-swgr qoN jo pRBU) pwr lµGWdw hY, auh imldw hI siqgurU dy Sbd duAwrw hY [ vyd (Awidk Dwrmk pusqkW) ƒ BI jw ky pu`C vyKo (Bwv, purwqn Drm-pusqk BI iehI g`l d`sdy hn) ik Awpxy mn dy hT nwl iksy ny r`b nhIN l`Bw (gurU dI rwhIN hI imldw hY) [ hy nwnk! hrI dI syvw auhI jIv krdw hY ijs ƒ (gurU imlw ky) hrI Awip syvw ivc lwey [10[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰੀਆਮੁ ਜਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਦੁਸਟੁ ਅਹੰਕਰਣੁ ਮਾਰਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਸਾਲਾਹਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਆ ॥ ਆਪਿ ਹੋਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤੁ ਸਭੁ ਕੁਲੁ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥ ਸੋਹਨਿ ਸਚਿ ਦੁਆਰਿ ਨਾਮੁ ਪਿਆਰਿਆ ॥ ਮਨਮੁਖ ਮਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰਿ ਮਰਣੁ ਵਿਗਾੜਿਆ ॥ ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮੁ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ ॥ ਆਪਹੁ ਦੂਜੈ ਲਗਿ ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 86}

pdArQ:- AhMkrxu—AhMkwr [ vrIAwmu—sUrmw [ mrxu—mOq, AMq vylw [

ArQ:- hy nwnk! auh mnu`K bhwdur sUrmw hY ijs ny (mn) ivcoN duSt AhMkwr ƒ dUr kIqw hY qy gurU dy snmuK ho ky (pRBU dy) nwm dI is&iq-swlwh kr ky jnm sPlw kIqw hY [ auh (sUrmw) Awp sdw leI (ivkwrW qoN) Cu`t jWdw hY, qy (nwl) swrI kul ƒ qwr lYNdw hY [ ‘nwm’ nwl ipAwr krn vwly bMdy s`cy hrI dy drgwh ivc soBw pwauNdy hn [ pr, mnmuK AhMkwr ivc sVdy hn qy duKI ho ky mrdy hn [ iehnW ivcwirAW dy v`s BI kIh hY? sB (pRBU dw) Bwxw vrq irhw hY [ (mnmuK Awpxy Awp dI Koj C`f ky mwieAw ivc ic`q joVdy hn, qy pRBU-pqI ƒ ivswrdy hn [ hy nwnk! nwm qoN hIx hox krky auhnW ƒ sdw du`K imldw hY, suK auhnW ƒ ivsr hI jWdw hY (Bwv, suK dw kdI mUMh nhIN vyKdy) [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦਿੜਾਇਆ ਤਿਨਿ ਵਿਚਹੁ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਗਾਈ ਕਰਿ ਚਾਨਣੁ ਮਗੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਅੰਤਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਇਆ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਜਮੁ ਜੋਹਿ ਨ ਸਾਕੈ ਸਾਚੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤੈ ਕਰਤਾ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਨਾਇ ਲਾਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ਲਏ ਤਾ ਜੀਵੈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਖਿਨੁ ਮਰਿ ਜਾਇਆ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 86-87}

pdArQ:- guir—gurU ny [ idRVwieAw—ihrdy ivc p`kw kr id`qw [ Brmu—Btkxw [ kImiq—is&iq [ mgu—rsqw [ nwim—nwm ivc [ sBu—hr QW [ nwie—nwm ivc [ iKnu—plk, pl Br [

ArQ:- ijnHW ƒ pUry siqgurU ny ihrdy ivc hir-nwm idRVH kr id`qw hY, auhnW ny AMdroN Btkxw dUr kr leI hY [ auh hrI-nwm dI aupmw krdy hn, qy (ies is&iq-swlwh ƒ) cwnx bxw ky (is`Dw) rsqw auhnW ƒ id`s pYNdw hY [ auh AhMkwr dUr kr ky ie`k nwl inhuM lWdy hn, Aqy ihrdy ivc nwm vsWdy hn [ gurU dI miq qy qurn dy kwrn jm auhnW ƒ GUr nhIN skdw, (ikauNik) s`cy nwm ivc auhnW dI ibrqI juVI huMdI hY [ (pr) ieh sB pRBU dw Awpxw kOqk hY, ijs qy pRsMn huMdw hY aus ƒ nwm ivc joVdw hY [ (ieh) dws nwnk (BI) ‘nwm’ dy Awsry hY, iek plk Br BI ‘nwm’ qoN s`Kxw rhy qW mrn lgdw hY [2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh