ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 85

ਮਃ ੧ ॥ ਗਲੀ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥ ਮਨਹੁ ਕੁਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ ॥ ਰੀਸਾ ਕਰਿਹ ਤਿਨਾੜੀਆ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਦਰੁ ਖੜੀਆਹ ॥ ਨਾਲਿ ਖਸਮੈ ਰਤੀਆ ਮਾਣਹਿ ਸੁਖਿ ਰਲੀਆਹ ॥ ਹੋਦੈ ਤਾਣਿ ਨਿਤਾਣੀਆ ਰਹਹਿ ਨਿਮਾਨਣੀਆਹ ॥ ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਜੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਹ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 85}

pdArQ:- AwcwrI—cwl-clx ivc [ mnhu—mn qoN [ kusuDw—KotIAW [ qnwVIAw—auhnW dIAW [ syvih dru—bUhw m`lI bYTIAW hn [ skwrQw—sPl [

ArQ:- AsI g`lW ivc suc`jIAW (hW, pr) Awcrn dIAW mwVIAW hW, mnoN KotIAW qy kwlIAW (hW, pr) bwhroN sw& suQrIAW [ (iPr BI) AsI rIsW auhnW dIAW krdIAW hW jo swvDwn ho ky Ksm dy ipAwr ivc iB`jIAW hoeIAW hn qy Awnµd ivc rlIAW mwxdIAW hn, jo qwx huMidAW BI inrmwx rihMdIAW hn [ hy nwnk! (swfw) jnm sPl (qW hI ho skdw hY) jy auhnW dI sMgiq ivc rhIey [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਲੁ ਮੀਨਾ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਜਾਲੁ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾਲੁ ਵਤਾਇਦਾ ਆਪੇ ਵਿਚਿ ਸੇਬਾਲੁ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਮਲੁ ਅਲਿਪਤੁ ਹੈ ਸੈ ਹਥਾ ਵਿਚਿ ਗੁਲਾਲੁ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਕਰਾਇਦਾ ਇਕ ਨਿਮਖ ਘੜੀ ਕਰਿ ਖਿਆਲੁ ॥ ਹਰਿ ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਹੀ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੇਖਿ ਨਿਹਾਲੁ ॥੭॥ {ਪੰਨਾ 85}

pdArQ:- mInw—m`CI [ vqwiedw—ivCWdw [ sybwlu—(sM: Syvwl) pwxI ivc hry rMg dw jwlw (Bwv, dunIAw dy pdwrQ) [ Ailpqu—inrwlw [ sY hQw ivic—sYNkVy h`Q fUMGy (pwxI) ivc [ gulwlu—sohxw, suMdr [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ inhwlu—pRsMn, cVHdI klw ivc, iKiVAw hoieAw [

ArQ:- (hy pRBU!) qUM Awp hI (m`CI dw jIvn-rUp) jl hYN, Awp hI (jl ivc) m`CI hYN, qy Awp hI jwl hYN [ qUM Awp hI jwl ivCWdw hYN Aqy Awp hI jl ivc jwlw hYN, qUM Awp hI fUMGy jl ivc suMdr inrlyp kMvl hYN [ (hy hrI!) jo (jIv) iek plk mwqR (qyrw) iDAwn Dry, (aus ƒ) qUM Awp hI (ies jwl ivcoN) CufwauNdw hYN [ hy hrI! qYQoN pry hor kuJ nhIN hY, siqgurU dy Sbd dI rwhIN (qYnUµ hr QW) vyK ky (kaul Pu`l vWg) cVHdI klw ivc rih skIdw hY [7[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣੈ ਬਹੁਤਾ ਰੋਵੈ ॥ ਅੰਦਰਿ ਧੋਖਾ ਨੀਦ ਨ ਸੋਵੈ ॥ ਜੇ ਧਨ ਖਸਮੈ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ॥ ਦਰਿ ਘਰਿ ਸੋਭਾ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਇਹ ਮਤਿ ਪਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਚਿ ਸਮਾਈ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 85}

pdArQ:- rovY—klpdw hY [ DoKw—icMqw [ Dn—jIv-iesqRI [ dir— (pRBU dy) dr qy [ mihl—pRBU dy mhl ivc, hzUrI ivc [ krmI—imhr nwl [

ArQ:- (ijs mnu`K ƒ pRBU dy) Bwxy dI smJ nhIN pYNdI, aus ƒ bhuq klpxw l`gI rihMdI hY; aus dy mn ivc icMqw huMdI hY, (ies krky suK dI) nINd nhIN sON skdw (Bwv, kdy SWqI nhIN huMdI) [ jy (jIv-) iesqRI (pRBU) Ksm dy Bwxy ivc qury, qW drgwh ivc qy ies sMswr ivc aus dI soBw huMdI hY Aqy (pRBU dI) hzUrI ivc aus nUµ Awdr imldw hY [ (pr, hy nwnk!) pRBU imhr kry qW (Bwxw mMnx vwlI ieh) smJ imldI hY, qy gurU dI ikrpw dI rwhIN (Bwxy dy mwlk) sdw-iQr sWeI ivc jIv lIn ho jWdw hY [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਮਨਮੁਖ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਿਆ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭਾ ਦੇਖਿ ਨ ਭੁਲੁ ॥ ਇਸ ਕਾ ਰੰਗੁ ਦਿਨ ਥੋੜਿਆ ਛੋਛਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲੁ ॥ ਦੂਜੈ ਲਗੇ ਪਚਿ ਮੁਏ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਗਵਾਰ ॥ ਬਿਸਟਾ ਅੰਦਰਿ ਕੀਟ ਸੇ ਪਇ ਪਚਹਿ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਰੰਗੁਲੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਭਗਤੀ ਰੰਗੁ ਨ ਉਤਰੈ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 85}

pdArQ:- CoCw—qu`C [ pic muey—^uAwr huMdy hn [ kIt—kIVy [ pie—pY ky [ vwro vwr—muV muV [ rMguly—sohxy [ shij—shj AvsQw ivc, Afolqw ivc [ shjy—‘shj’ ivc [

ArQ:- hy nwm qoN s`Kxy mnmuK! ksuMBy dw (mwieAw dw) rMg vyK ky muihq nwh ho jw, ies dw rMg (Awnµd) QoVy idn hI rihMdw hY, qy ies dw mu`l BI qu`C ijhw huMdw hY [ ijvyN ibSty ivc pey hoey kIVy ivlUµ ivlUµ krdy hn, iqvyN mUrK (AkloN) AMnHy qy miq-hIx jIv mwieAw dy moh ivc Ps ky muV muV duKI huMdy hn [ hy nwnk! jo jIv gurU dy igAwn qy suBwau ivc (AwpxI miq qy suBwau lIn kr dyNdy hn), auh nwm ivc iB`jy hoey qy suMdr hn, shj AvsQw ivc lIn rihx krky auhnW dw BgqI dw rMg kdy nhIN auqrdw [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ਸਭ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿਆ ॥ ਇਕਿ ਵਲੁ ਛਲੁ ਕਰਿ ਕੈ ਖਾਵਦੇ ਮੁਹਹੁ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਤਿਨੀ ਢਾਹਿਆ ॥ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰਹਿ ਤੁਧੁ ਓਤੈ ਕੰਮਿ ਓਇ ਲਾਇਆ ॥ ਇਕਨਾ ਸਚੁ ਬੁਝਾਇਓਨੁ ਤਿਨਾ ਅਤੁਟ ਭੰਡਾਰ ਦੇਵਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਚੇਤਿ ਖਾਹਿ ਤਿਨਾ ਸਫਲੁ ਹੈ ਅਚੇਤਾ ਹਥ ਤਡਾਇਆ ॥੮॥ {ਪੰਨਾ 85}

pdArQ:- sMbwihAw—ApVwieAw [ ieik—keI jIv [ muhhu—mUMhoN [ FwihAw—boilAw [ Eie—auh swry jIv [ buJwieEnu—buJwieAw aus (hrI) ny [ cyiq—cyq ky, ismr ky [

ArQ:- (hy hrI!) qUM Awpy (swrw) sMswr ricAw hY, Aqy (sB nUµ) irzk ApVw irhw hYN [ (iPr BI) keI jIv (qYnUµ rwzk nwh smJdy hoey) vl-Cl kr ky iF`f Brdy hn, qy mUMhoN kUV kus`q boldy hn [ (hy hrI!) jo qyrI rzw hY soeI auh krdy hn, qUM auhnW nUµ auho ijhy kMm (vl-Cl) ivc hI lw r`iKAw hY [ ijnHW nUµ hrI ny Awpxy s`cy nwm dI sUJ b^SI hY, auhnW nUµ ieqny ^zwny (sMqoK dy) aus ny id`qy hn ik qot hI nhIN AwauNdI [ (AslI g`l ieh hY ik) jo jIv pRBU ƒ Xwd kr ky mwieAw vrqdy hn, auhnW ƒ PldI hY (Bwv, auh iqRSnwqur nhIN huMdy) qy r`b dI Xwd qoN s`KixAW dy h`Q (sdw) A`fy rihMdy hn (Bwv, auhnW dI iqRSnw nhIN imtdI) [8[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਬੇਦ ਵਖਾਣਹਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸੁਆਇ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਮੂਰਖ ਮਿਲੈ ਸਜਾਇ ॥ ਜਿਨਿ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਦਿਤਾ ਤਿਸੁ ਕਬਹੂੰ ਨ ਚੇਤੈ ਜੋ ਦੇਂਦਾ ਰਿਜਕੁ ਸੰਬਾਹਿ ॥ ਜਮ ਕਾ ਫਾਹਾ ਗਲਹੁ ਨ ਕਟੀਐ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਕਿਛੂ ਨ ਸੂਝੈ ਅੰਧੁਲੇ ਪੂਰਬਿ ਲਿਖਿਆ ਕਮਾਇ ॥ ਪੂਰੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਸੁਖੁ ਮਾਣਹਿ ਸੁਖੁ ਪੈਨਣਾ ਸੁਖੇ ਸੁਖਿ ਵਿਹਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾਉ ਮਨਹੁ ਨ ਵਿਸਾਰੀਐ ਜਿਤੁ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੧॥

pdArQ:- vKwxih—ivAwiKAw krdy hn [ suAwie—suAwd ivc [ ijin—ijs hrI ny [ jIau—ijMd [ sMbwih dyNdw—ApVWdw hY [ min—mn ivc [ mwxih—(nwm jpx vwly) mwxdy hn [ suiK—suK ivc [ suKy suiK—suK hI suK ivc [ ijqu—ijs dI rwhIN [

ArQ:- (jIB nwl) pVH pVH ky (pr) mwieAw dy moh dy suAwd ivc pMfq lok vydW dI ivAwiKAw krdy hn [ (vyd-pwTI huMidAW BI) jo mnu`K mwieAw dy ipAwr ivc hrI dw nwm ivswrdw hY, aus mn dy mUrK nUµ dMf imldw hY, (ikaNuik) ijs hrI ny ijMd qy srIr (Bwv, mnu`Kw jnm) b^iSAw hY qy jo irzk pucwauNdw hY aus nUµ auh kdy Xwd BI nhIN krdw, jm dI PwhI aus dy gloN kdy k`tI nhIN jWdI qy muV muV auh jMmdw mrdw hY [ AMnHy mnmuK nUµ kuJ smJ nhIN AwauNdI, qy (pihly kIqy kMmW dy Anuswr jo sMskwr Awpxy ihrdy qy) ilKdw irhw hY, (auhnW dy Anuswr hI hux BI) vYsy kMm krI jWdw hY [ (ijs mnu`K nUµ) pUry BwgW nwl suK-dwqw siqgurU iml pYNdw hY, nwm aus dy mn ivc Aw v`sdw hY [ (gurU dI srn pYx vwly mnu`K) Awqmk Awnµd mwxdy hn (dunIAw dw Kwx) hMFwx (auhnW vwsqy) Awqmk Awnµd hI hY, qy (auhnW dI aumr) inrol suK ivc hI bIqdI hY [ hy nwnk! ieho ijhw (suKdweI) nwm mnoN ivswrnw cMgw nhIN, ijs dI rwhIN s`cI drgwh ivc soBw imldI hY [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh