ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 83

isrI rwg kI vwr dw Bwv

pauVI-vwr:

(1) jIvW dw pYdw krn vwlw pRBU hI jIvW dw Awsrw hY, auhI hryk dw hr QW rwKw hY, hr QW ausy dw hukm vrq irhw hY, ies vwsqy iksy hor qoN fr nhIN hoxw cwhIdw [ pRBU dI Xwd nwl hor swry fr dUr ho jWdy hn [

(2) prmwqmw Awp hI hr QW mOjUd hY, auh Awp hI hryk jIv ƒ kwry lw irhw hY, qy ieh qmwSw vyK ky ^uS ho irhw hY [

(3) jIv ieQy vxj krn leI AwieAw hY [ ieh jgq ies dy vpwr krn leI h`t hY [ gurU dI srn pY ky ies ny ‘nwm’ dw vpwr krnw hY, ‘nwm’ dy vpwrI nUµ ‘jmkwl’ dw fr nhIN rihMdw [

(4) pRBU hr QW hryk jIv ivc mOjUd hY, ies qrHW swry jIv, mwno, ausy ƒ Xwd kr rhy hn [ pr bMdgI dI kmweI sPl auhnW dI hY, jo siqgurU dy d`sy rwh qy qur ky ismrn krdy hn [

(5) jIv Awpxy iksy kIqy ivkwr nUµ prmwqmw qoN lukw ky nhI r`K skdw, ikauNik AMdr bwhr hr QW ivAwpk hox krky auh hryk dw Byq jwxdw hY; qwhIeyN pwp krn vwlw suqy hI pwp dy kwrn frdw hY [ pr ismrn krn vwlw mnu`K pRBU ivc lIn ho jWdw hY, aus ƒ koeI fr nhIN ivAwpdw [

(6) pRBU dI is&iq-swlwh krnw, pRBU dw ismrn krnw—iehI mnu`Kw jIvn dw Asl mnorQ hY, iehI mnu`K leI sB qoN v`fw krn-jog kMm hY [

(7) ieh jgq, mwno, iek fUMGw smuMdr hY ijs ivc jIv, mwno, m`CIAW hn jo mwiek pdwrQW dI iB`qI dy lwlc ivc Aw ky jmkwl dy jwl ivc Ps rhIAW hn [ jo ‘nwm’ ismrdy hn, auh ies fUMGy smuMdr ivc kaul Pu`l vWg ACoh rihMdy hn [

(8) ieh jwxdy hoey BI ik rwzk prmwqmw hY jIv rozI dI ^wqr vl-Cl krdy hn, qy iqRSnw-ADIn ho ky ^uAwr huMdy hn [ pr jo jIv ismrn krdy hn, auhnW ƒ sMqoK dy mwno, Amu`k ^zwny iml jWdy hn [

(9) prmwqmw sB jIvW ƒ irzk dyx vwlw hY [ hor koeI rwzk nhIN, ijs A`gy jIv ArzoeI kr sky; swry jIv ausy dr dy svwlI hn [ pr, mubwirk auh hn jo gurU dy d`sy rwh qy qur ky pRBU dI is&iq-swlwh krdy hn [

(10) jIvn dw Asl mnorQ hY ‘bMdgI’ [ pr, ieh dwiq siqgurU dI rwhIN hI iml skdI hY [

(11) ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw nwm vsdw hY, aus ƒ jgq ivc hr QW ie`zq imldI hY, aus dI soBw sdw leI kwiem ho jWdI hY, aus dw dIdwr kr ky ivkwrI bMdy BI ivkwrW vloN ht jWdy hn [

(12) ijvyN sUrj dI ikrn rwq dy hnyry ƒ dUr krdI hY, iqvyN jo BwgW vwlw mnu`K gurU dI is`iKAw dI rwhIN pRBU dI jIvn-kxI b^Sx vwlI is&iq-swlwh krdw hY, aus dy AMdr igAwn dw pRkwS huMdw hY, qy AMdroN mwieAw dw hnyrw dUr ho jWdw hY [

(13) koeI BwgW vwlw hI nwm ismrdw hY [ nwm dI brkiq nwl jIvn suKI ho jWdw hY, ikauNik nwm ismirAwN swry pwp qy pwpW qoN pYdw hox vwly swry du`K dUr ho jWdy hn [

(14) prmwqmw dI ik®pw nwl jo mnu`K siqgurU dI srn pYNdy hn, auhnW dI in`q dI iKJ imt jWdI hY, ikauNik auhnW dw mn mwieAw vloN r`j jWdw hY (qy mwieAw dI iqRSnw hI in`q dy qO^ilAW dw mUl-kwrn hY) [ ies qrHW auh mnu`K lok qy prlok dohIN QweIN iKVy-m`Qy rihMdy hn [

(15) mwieAw nwl moh ho jwx krky mwieAwDwrI ƒ mOq dw bVw shm huMdw hY [ pr, nwm ismrn vwilAW dw ieh shm muk jWdw hY, ikauNik bMdgI dI brkiq nwl mwieAw dI iqRSnw hI imt jWdI hY, ijqnw icr ieQy jIaUNdy hn, koeI inMdk b^Il BI auhnW qy dbw nhIN pw skdw [

(16) jo mnu`K mwieAw dy moh ivc Ps ky ivkwrW ivc l`gy rihMdy hn, auhnW ƒ pRBU Awpxy crnW qoN ivCoV dyNdw hY, qy pRBU-crnW qoN iv`CuVnw jIv leI iek krVI szw hY, ikauNik ieh ivCoVw hI du`KW dw mUl hY [ nwm jpx vwilAW nUµ pRBU Awdr dyNdw hY, Awpxy nyVy r`Kdw hY [

(17) mwieAw dy moh ivc PisAW nUµ qy ivkwrW ivc ivlkidAW nUµ ies Gor du`K qoN prmqwmw Awp hI bcWdw hY [ mnmuK mUrK AhMkwrIAW nUµ auh Awp hI rwhy pWdw hY [ ieh du`K-sMqwp auhnW nUµ ies Awqmk mOq qoN bcwx leI hI pRBU Byjdw hY [

(18) ivkwrIAW nUµ du`K klyS dyx vyly prmwqmw koeI AinAwau nhIN krdw, Prz-iSnwsI dy ault nhIN krdw ik jIvW nUµ i&kr-AMdySw krnw pey [ ivkwrW ivc PisAw mnu`K ivkwrW nwl ieqnw cMbiVAw ipAw hY, ik pRBU vloN ies ‘mwr’ dy kwrn hI Aw^r auh ivkwrW vloN hMBdw hY [

(19) ivkwrIAW dw mn sdw Btkdw rihMdw hY; auh, mwno, Gor nrk ivc pey rihMMdy hn [ bMdgI krn vwilAW dw mn itikAw rihMdw hY qy iKiVAw rihMdw hY ikauNik auhnW nUµ prmwqmw qy pUrw Brosw huMdw hY [

(20) gurU dy d`sy rwh qy qur ky, jy dunIAwvI loVW dI ^wqr BI prmwqmw dy dr qy ArzoeI krdy rhIey, qW iek qW dunIAw vwly kMm saur jWdy hn, dUjy, sqsMg ivc ArzoeI kridAW kridAW pRBU-crnW nwl ipAwr bx ky ‘nwm’ dI dwiq BI iml jWdI hY, qy pRBU dw dIdwr ho jWdw hY [

(21) ijauN ijauN mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh krdw hY, iqauN iqauN ies dI Awqmw aus dy nyVy nyVy AwauNdI jWdI hY, ‘nwm’ dI b^SS huMdI hY qy SwbwSy imldI hY [

smu`cw Bwv:

(1) prmwqmw hryk jIv dw rwKw hY, hryk jIv ivc mOjUd hY qy hryk jIv nUµ Awp hI kwry lw irhw hY [ iPr BI, jIv nUµ koeI n koeI fr qy shm ipAw rihMdw hY, ikauNik jgq-rUp h`t ivc Awpxy Asl kMm nwm-vxj nUµ Cf bYTdw hY, qy aus Gt-Gt-vwsI pRBU nUµ ikqy dUr jwx ky Bu`lW kr bihMdw hY [ (1 qoN 5 q`k)

(2) mnu`Kw-jIvn dw Asl mnorQ hY ‘bMdgI’ [ jo jIv ismrn krdy hn auh ies sMswr-smuMdr ivc kaul Pu`l vWg ACoh rihMdy hn [ ismrn-hIn jIv mwiek pdwrQW ivc ieauN Psdy hn ijvyN m`CI jwl ivc, prmwqmw nUµ rwzk jwxdy hoey BI iqRSnw-ADIn ho ky rozI dI ^wqr vl-Cl krdy hn qy ^uAwr huMdy hn [

cwhIdw ieh hY ik mnu`K pRBU dy rwzk hox ivc srDw Dwr ky, ies qO^ly nUµ C`f ky, gurU dy d`sy rwh qy qur ky, is&iq-swlwh kry [ iehI sB qoN au~cw krn-jog kMm hY [ (6 qoN 10 qk)

(3) mwieAw dI iqRSnw hI qO^ilAW dw mUl-kwrn hY, mwieAw dw moh hI mOq dw shm pYdw krdw hY [ ismrn dI brkiq nwl mwieAw dw hnyrw mn ivcoN dUr ho jWdw hY, ies leI iK`J qy shm BI imt jWdy hn, jIvn suKI ho jWdy hY ikauNik moh qoN pYdw hox vwly pwp qy duK rog dUr ho jWdy hn [ pr ismrdw koeI BwgW vwlw hI hY [

(4) mwieAw dw moh qy dunIAw dy ivkwr mnu`K ƒ prmwqmw qoN ivCoVdy hn, ivkwrI dw mn Btkdw hY, mwno, Gor nrk ivc ipAw hY [ pr, ieh ‘mwr’, ieh szw, aus au~qy koeI khr nhIN ho irhw, sgoN aus ƒ Awqmk mOq qON bcwx leI dwrU hY [ ivkwrW dy nwl cMbiVAw hoieAw mnmuK Aw^r ies ‘mwr’ dy kwrn hI ivkwrW qoN hMBdw hY; qy muV pRBU-crnW ivc juVn dI qWG aus dy AMdr pYdw huMdI hY [ (11 qoN 19 qk)

(5) BwvyN dunIAwvI loVW dI ^wqr hI shI, ijauN ijauN mnu`K pRBU dI is&iq-swlwh krdw hY, iqauN iqauN aus dy nyVy A`pVdw hY, dunIAw BI saurdI hY qy ‘nwm’ dI b^SS BI huMdI hY [ (20 qoN 21 q`k)

mu`K Bwv:

mnu`Kw jIvn dw Asl mnorQ hY Gt-Gt-vwsI pRBU dw ismrn [ pr mnu`K iqRSnw-ADIn ho ky pRBU ƒ ivswr dyNdw hY, qy duKI huMdw hY [ ieh du`K-klyS koeI szw nhIN hY, ieh dwrU hY jo mnu`K ƒ iqRSnw dy rog qoN bcw ky muV pRBU-crnW ivc juVn dI qWG ies dy AMdr pYdw krdw hY [ dunIAwvI loV dI ^wqr ismirAw nwm BI mnu`K ƒ Aw^r pRBU dy nyVy-nyVy hI ilAwauNdw hY [

bxqr:

ies vwr ivc 21 pauVIAW hn [ hryk pauVI dy nwl do do slok hn, pr pauVI nµ: 14 dy nwl 3 slok hn [ slokW dI ku`l igxqI 43 hY [ hryk pauVI dIAW pMj pMj qukW hn [ slokW dw vyrvw ieauN hY:

slok m: 1——7

slok m: 2——2

slok m: 3— 33

slok m: 5——1

 . . . . . . . ——:

 joV . . . . . . 43

‘vwr’ gurU rwmdws jI dI ilKI hoeI hY, pr auhnW dw Awpxw slok ie`k BI nhIN hY [ ieQoN is`D huMdw hY ik sRI gurU gRMQ swihb ivc drj hox qoN pihlW ieh ‘vwr’ isr& pauVIAW hI sI, ies dy nwl drj hoey slok gurU Arjn swihb jI ny drj kIqy [

ie`Qy iek hor ikAws BI lwieAw jw skdw hY ik 42 slok auhnW gurivAkqIAW dy hn jo sRI gurU rwmdws jI qoN pihlW srIrk jwmy ivc ho cuky sn [ kI ieh nhIN ho skdw ik guru rwmdws jI ny Awp hI gurU nwnk, gurU AMgd qy gurU Amrdws jI dy slok drj kIqy hox? auØN\ qW ie`QoN iek hor suAwdlw is`tw inkl pYNdw hY ik gurU rwmdws jI pws pihly gurU swihbwn dI swrI bwxI mOjUd sI [ pr, ij`QoN qk ies ‘vwr’ dw sMbMD hY, ieh slok gurU rwmdws jI ny Awp drj nhIN kIqy [ hryk pauVI ivc ieko ijqnIAW qukW vyK ky, ieh mMnxw peygw ik kivqw dy idRStIkox qoN siqgurU jI ijvyN pauVIAW dIAW qukW dI igxqI ieko ijhI r`Kx dw i^Awl r`Kdy rhy, iqvyN auh iehnW pauVIAW dy nwl drj kIqy slokW dI igxqI BI iek swr hI r`Kdy, pauVI nµ: 15 dy nwl ieko hI slok drj nwh krdy [ ieQy iek slok gurU Arjn swihb dw hY [ so, ieh swry slok gurU Arjn swihb ny drj kIqy sn [

ieh BI nhIN ho skdw ik ieh ‘vwr’ qW slokW qoN ibnw hI ilKI geI hovy, hor ‘vwrW’ slokW smyq hox; qy bwkI dIAW ‘vwrW’ dy nwl iek sur r`Kx leI ies ivc mgroN slok drj kIqy gey hox [ swrIAW hI ‘vwrW’ inrIAW pauVIAW hI sn [ slok gurU Arjn swihb ny drj kIqy [

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਿਰੀਰਾਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਸਲੋਕਾ ਨਾਲਿ ॥ ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਰਾਗਾ ਵਿਚਿ ਸ੍ਰੀਰਾਗੁ ਹੈ ਜੇ ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸਚੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਨਿਹਚਲ ਮਤਿ ਅਪਾਰੁ ॥ ਰਤਨੁ ਅਮੋਲਕੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਜਿਹਵਾ ਸਚੀ ਮਨੁ ਸਚਾ ਸਚਾ ਸਰੀਰ ਅਕਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਸਦਾ ਸਚੁ ਵਾਪਾਰੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 83}

pdArQ:- sic—sdw-iQr rihx vwly pRBU ivc [ min—mn ivc [ Akwru—srUp [ srIru Akwru—(Bwv,) mnu`Kw srIr [ scw—(Bwv) sPl [ nwnk-hy nwnk! siqguir syivAY—jy gurU dI d`sI syvw krIey, jy gurU dy hukm ivc qurIey [

ArQ:- (sB) rwgW ivcoN sRI rwg (qd hI sRySt) hY, jy (ies dI rwhIN jIv) sdw‑iQr nwm ivc ipAwr (ilv) joVy, hrI sdw mn ivc v`sy qy Apwr pRBU (nUµ Xwd krn vwlI) bu`DI Ac`l ho jwey [ (ies dw is`tw ieh huMdw hY ik) gurbwxI dI ivcwr rUpI Amolk rqn pRwpq huMdw hY, jIB s`cI, mn s`cw qy mnu`Kw jnm hI sPl ho jwNdw hY [ pr, hy nwnk! ieh s`cw vpwr qW hI kIqw jw skdw hY jy sdw‑iQr pRBU dy rUp gurU dy hukm ivc qurIey [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਹੋਰੁ ਬਿਰਹਾ ਸਭ ਧਾਤੁ ਹੈ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਵੇਖਣੁ ਸੁਨਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਸਹ ਦੇਖੇ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਊਪਜੈ ਅੰਧਾ ਕਿਆ ਕਰੇਇ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਅਖੀ ਲੀਤੀਆ ਸੋਈ ਸਚਾ ਦੇਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 83}

pdArQ:- ibrhw—ipAwr [ Dwqu—mwieAw [ swihb pRIiq—mwlk dw ipAwr [ sh—Ksm [ ijin—ijs (pRBU) ny [ scw—sdw-iQr rihx vwlw, s`cw [

ArQ:- jd qweIN mwlk nwl pRIiq (auqpMn) nhIN huMdI, hor ipAwr sB mwieAw (dw ipAwr) hY, qy mwieAw ivc moihAw ieh mn (pRBU nUµ) vyK qy sux nhIN skdw [ AMnHw (mn) kry BI kIh? (pRBU) pqI nUµ vyKx qoN ibnw pRIiq pYdw hI nhIN ho skdI [ hy nwnk! (mwieAw ivc Psw ky) ijs pRBU ny AMnHw kIqw hY, auhI sdw-iQr pRBU muV A`KW dyNdw hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਹਰਿ ਇਕੋ ਕਰਤਾ ਇਕੁ ਇਕੋ ਦੀਬਾਣੁ ਹਰਿ ॥ ਹਰਿ ਇਕਸੈ ਦਾ ਹੈ ਅਮਰੁ ਇਕੋ ਹਰਿ ਚਿਤਿ ਧਰਿ ॥ ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ਡਰੁ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਦੂਰਿ ਕਰਿ ॥ ਹਰਿ ਤਿਸੈ ਨੋ ਸਾਲਾਹਿ ਜਿ ਤੁਧੁ ਰਖੈ ਬਾਹਰਿ ਘਰਿ ॥ ਹਰਿ ਜਿਸ ਨੋ ਹੋਇ ਦਇਆਲੁ ਸੋ ਹਰਿ ਜਪਿ ਭਉ ਬਿਖਮੁ ਤਰਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 83}

pdArQ:- dIbwxu—Awsrw [ Amru—hukm [ iciq—ic`q ivc [ ij—jo  [ Gir—Gr ivc [ Gir bwhir—Gr ivc qy GroN bwhr, (Bwv,) hr QW [ so—auh mnu`K [ jip—jp ky [ ibKmu—AOKw [ qir—qrdw hY, qry [

ArQ:- hy BweI! ieko pRBU (sB dw) krnhwr qy Awsrw hY, ieko pRBU dw hukm (vrq irhw hY), (ies krky) aus nUµ ihrdy ivc sMBwl [ aus prmwqmw dw koeI SrIk nhIN, (qwN qy) hor dw fr qy Brm dUr kr dyh [ (hy jIv!) ausy hrI dI ausqiq kr jo qyrI sB QweIN rwKI krdw hY [ ijs auqy prmwqmw idAwl huMdw hY, auh jIv aus ƒ ismr ky AOKy (sMswr dy) fr  qoN pwr huMdw hY [1[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਦੀਆ ਕਿਆ ਚਲੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ॥ ਇਕ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹੰਨਿ ਇਕਨਾ ਸੁਤਿਆ ਦੇਇ ਉਠਾਲਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 83}

ArQ:- (swrIAW) dwqW mwlk dIAW hn, aus nwl koeI zor nhIN c`l skdw [ keI jwgdy jIvW ƒ BI nhIN l`BIAW, qy ieknw su`iqAW ƒ auTw ky (dwqW) dy dyNdw hY [1[

ਮਃ ੧ ॥ ਸਿਦਕੁ ਸਬੂਰੀ ਸਾਦਿਕਾ ਸਬਰੁ ਤੋਸਾ ਮਲਾਇਕਾਂ ॥ ਦੀਦਾਰੁ ਪੂਰੇ ਪਾਇਸਾ ਥਾਉ ਨਾਹੀ ਖਾਇਕਾ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 83}

pdArQ:- swidk—isdk vwlw [ sbUrI—Sukr [ qosw—rwh dw ^rc [ mlwiek—dyvqy, dyviqAW dy suBwau vwly mnu`K [ pwiesw—pWdy hn [ ^wiek—inrIAW g`lW krn vwly [

ArQ:- isdkIAW kol Brosy qy Sukr dI, Aqy gurmuKW pws sbr (sMqoK) dI rwis huMdI hY, (ies krky) auh pUry pRBU dw drSn kr lYNdy hn [ (pr) inrIAW g`lW krn vwilAW ƒ QwauN BI nhIN imldI [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਸਭ ਆਪੇ ਤੁਧੁ ਉਪਾਇ ਕੈ ਆਪਿ ਕਾਰੈ ਲਾਈ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸਦਾ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਹਰਿ ਤੁਧਹੁ ਬਾਹਰਿ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਤੂੰ ਸਚਾ ਸਾਈ ॥ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਸਭਨੀ ਹੀ ਥਾਈ ॥ ਹਰਿ ਤਿਸੈ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਜੋ ਲਏ ਛਡਾਈ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 83}

ArQ:- (hy hrI!) qUM Awip hI swrI (isRStI) rc ky Awip hI kMmW DMiDAW ivc lw id`qI hY, AwpxI ieh bzurgI vyK ky BI qUM Awip hI pRsMn ho irhw hYN, qUM sdw kwiem rihx vwlw mwlk hYN qYQoN pry kuJ nhIN [ sB QweIN qUM Awip hI ivAwp irhw hYN [ hy gurmuKo! aus pRBU dw ismrn kro jo (ivkwrW qoN) Cfw lYNdw hY [

ਸਲੋਕ ਮਃ ੧ ॥ ਫਕੜ ਜਾਤੀ ਫਕੜੁ ਨਾਉ ॥ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇਕਾ ਛਾਉ ॥ ਆਪਹੁ ਜੇ ਕੋ ਭਲਾ ਕਹਾਏ ॥ ਨਾਨਕ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਪੈ ਜਾ ਪਤਿ ਲੇਖੈ ਪਾਏ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 83}

pdArQ:- PkV—ivArQ [ Cwau—swidRStqw, nuhwr [ pru—cMgI qrHW [ pru jwpY—cMgI qrHW prgt huMdw hY [ nwau—nwmxw, vifAweI [1[

ArQ:- jwiq (dw AhMkwr) qy nwm (vf`px dw AhMkwr) ivArQ hn, (Asl ivc) swry jIvW dI ieko hI nuhwr huMdI hY (Bwv, Awqmw sB dw iek hI hY) [ (jwqI jW vifAweI dy Awsry) jy koeI jIv Awpxy Awp ƒ cMgw AKvwey (qW auh cMgw nhIN bx jWdw) [ hy nwnk! (jIv) qW hI cMgw jwixAw jWdw hY, jy lyKy ivc (Bwv, s`cI drgwh ivc lyKy vyly) Awdr hwsl kry [1[

ਮਃ ੨ ॥ ਜਿਸੁ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਮਰਿ ਚਲੀਐ ॥ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰਿ ਤਾ ਕੈ ਪਾਛੈ ਜੀਵਣਾ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 83}

pdArQ:- AwgY—swhmxy, dr qy [ mir clIAY—Awpw-Bwv imtw dyeIey [ qw kY pwCY—aus vloN mUMh moV ky [

ArQ:- ijs ipAwry nwl ipAwr (hovy), (jwqI Awidk dw) AhMkwr C`f ky aus dy snmuK rihxw cwhIdw hY [ sMswr ivc aus qoN bymuK ho ky jIaUxw—ies jIvn ƒ iD`kwr hY [2[

not:- ‘bwxI’ mnu`Kw jIvn dI AgvweI leI hY [ ‘ipAwr’ nwloN pihlW hI mr jwxw—AmlI jIvn ivc ieh AnhoxI g`l hY [ ‘mrn’ qoN Bwv hY Awpw-Bwv imtwxw, Awpw vwrnw, haumY dUir krnI [ ipCly slok nwl ieh i^Awl hI iml skdw hY [

ਪਉੜੀ ॥ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਸਾਜੀਐ ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਦੀਵੇ ॥ ਦਸ ਚਾਰਿ ਹਟ ਤੁਧੁ ਸਾਜਿਆ ਵਾਪਾਰੁ ਕਰੀਵੇ ॥ ਇਕਨਾ ਨੋ ਹਰਿ ਲਾਭੁ ਦੇਇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਥੀਵੇ ॥ ਤਿਨ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਵਿਆਪਈ ਜਿਨ ਸਚੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪੀਵੇ ॥ ਓਇ ਆਪਿ ਛੁਟੇ ਪਰਵਾਰ ਸਿਉ ਤਿਨ ਪਿਛੈ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਛੁਟੀਵੇ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 83}

ArQ:- (hy prmwqmw!) qUM Awp hI DrqI rcI hY, qy (ies dy vwsqy) cMd qy sUrj (mwno) do dIvy (bxwey hn), (jIvW dy s`cw) vwpwr krn leI cOdW (lok) (mwno) h`tIAW bxw id`qIAW hn [ jo jIv gurU dy snmuK ho gey hn, qy ijnHW ny Awqmk jIvn dyx vwlw sdw-iQr nwm-jl pIqw hY, auhnW nUµ hrI n&w b^Sdw hY, (Bwv, auhnW dw jnm sPlw krdw hY) qy jmkwl aunHW qy jbHw nhIN pw skdw [ auh (jmkwl qoN) bc jWdy hn, Aqy auhnW dy pUrinAW qy qur ky swrw sMswr bc jWdw hY [3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh