ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 81

ਡਖਣਾ ॥ ਜੋ ਤਉ ਕੀਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿਨਾ ਕੂੰ ਮਿਲਿਓਹਿ ॥ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਿ ਮੋਹਿਓਹੁ ਜਸੁ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਸੁਣਿਓਹਿ ॥੧॥ ਛੰਤੁ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਠਗਉਰੀ ਪਾਇ ਰੀਝਾਇ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਜੀਉ ॥ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਰਸਾਦਿ ਅਗਾਧਿ ਕੰਠੇ ਲਗਿ ਸੋਹਿਆ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਕੰਠਿ ਲਗਿ ਸੋਹਿਆ ਦੋਖ ਸਭਿ ਜੋਹਿਆ ਭਗਤਿ ਲਖ੍ਯ੍ਯਣ ਕਰਿ ਵਸਿ ਭਏ ॥ ਮਨਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਵੁਠੇ ਗੋਵਿਦ ਤੁਠੇ ਜਨਮ ਮਰਣਾ ਸਭਿ ਮਿਟਿ ਗਏ ॥ ਸਖੀ ਮੰਗਲੋ ਗਾਇਆ ਇਛ ਪੁਜਾਇਆ ਬਹੁੜਿ ਨ ਮਾਇਆ ਹੋਹਿਆ ॥ ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੰਸਾਰੁ ਸਾਗਰੁ ਨਹੀ ਪੋਹਿਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 81}

pdArQ:- jo—ijnHW mnu`KW ƒ [ qau—qUM [ kUM—ƒ [ imilEih—qUM iml ipAw hYN [ moihEhu—qUM msq ho irhw hYN [ jsu—soBw [ nwnk—hy nwnk! [1[

CMq—TgaurI—Tg-mUrI, Tg-bUtI [ pwie—pw ky [ rIJwie—^uS kr ky [ prswid—ikrpw nwl [ AgwiD—AQwh pRBU [ kMTy lig—kMiT lig, gl nwl l`g ky [ siB—swry [ doK—ivkwr, BYV [ joihAw—joK ley jWdy hn [ Bgiq lKHx kir—BgqI dy l`CxW kr ky [ vis—v`s ivc [ min—mn ivc [ vuTy—vu`Ty, Aw v`sdy hn [ quTy—qu`Ty, pRsMg hox qy [ sKI—sKIAW ny, sqsMgIAW ny [ mMglo—mMglu, ^uSI dw gIq, Awqmk Awnµd dyx vwlw gIq, is&iq-swlwh dw Sbd [ hoihAw—hohy, hujky, D`ky [ kru—h`Q [ gih—PV ky [4[

ArQ:- hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) ijnHW (vf-BwgIAW) ƒ qUM Awpxy (syvk) bxw lYNdw hYN, auhnW ƒ qUM iml pYNdw hYN, (auhnW pwsoN) qUM (Awpxw) js Awp hI suxdw hYN, qy (sux ky) qUM Awp hI msq huMdw hYN [1[

(hy BweI! Bgq jnW ny) pRym dI Tg-bUtI Kvw ky (qy ies qrHW ^uS kr ky prmwqmw dw mn moh ilAw huMdw hY [ Bgq jnW dI hI ikrpw nwl (koeI vf-BwgI mnu`K) AQwh pRBU dy gl l`g ky sohxy jIvn vwlw bxdw hY [ jyhVw mnu`K hrI dy gl l`g ky sohxy jIvn vwlw bxdw hY, aus dy swry ivkwr mu`k jWdy hn, (aus dy AMdr) BgqI vwly l`Cx pYdw ho jwx dy kwrx pRBU jI aus dy v`s ivc Aw jWdy hn [ goibMd dy aus au~qy pRsMn hox nwl aus dy mn ivc swry suK Aw v`sdy hn, qy aus dy swry jnm mrn (dy gyV) mu`k jWdy hn [ sqsMgIAW nwl iml ky ijauN ijauN auh pRBU is&iq-swlwh dI bwxI gWdw hY aus dIAW kwmnW pUrIAW ho jWdIAW hn (Bwv, aus dy mn dy Purny mu`k jWdy hn), aus ƒ muV mwieAw dy D`ky nhIN l`gdy [ hy nwnk! ipAwry pRBU ny ijnHW dw h`Q PV ilAw hY, auhnW au~qy sMswr‑smuMdr Awpxw zor nhI pw skdw [4[

ਡਖਣਾ ॥ ਸਾਈ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲੁ ਕੀਮ ਨ ਕੋਈ ਜਾਣਦੋ ॥ ਜਿਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹਿ ਸੇ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਮਾਣਦੋ ॥੧॥ ਛੰਤੁ ॥ ਕਹਤੇ ਪਵਿਤ੍ਰ ਸੁਣਤੇ ਸਭਿ ਧੰਨੁ ਲਿਖਤੀ ਕੁਲੁ ਤਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ਨਾਮ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਤਿਨੀ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ਜੀਉ ॥ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰਿਆ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਕਰੀ ॥ ਕਰੁ ਗਹਿ ਲੀਨੇ ਹਰਿ ਜਸੋ ਦੀਨੇ ਜੋਨਿ ਨਾ ਧਾਵੈ ਨਹ ਮਰੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਭੇਟਤ ਹਰੇ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਾਰਿਆ ॥ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ਅਕਥੁ ਸੁਆਮੀ ਸਦਕੈ ਜਾਇ ਨਾਨਕੁ ਵਾਰਿਆ ॥੫॥੧॥੩॥ {ਪੰਨਾ 81}

pdArQ:- sweI nwmu—sweIN nwmu, Ksm-pRBU dw nwm [ Amol—mu`l qoN pry, ijs dw mu`l nwh pY sky, ijs dy brwbr dI kImqI hor koeI cIz nwh hovy [ kIm—kImq [ jwxdo—jwxdw [ mQwih—m`Qy au~qy [ sy—auh bMdy [ hir rMgu—pRBU dy imlwp dw Awnµd [1[

CMqu—siB—swry [ DMn— {DNX} BwgW vwly [ ilKqI—ijnHW ny iliKAw [ kulu—^wndwn [ sMgu—imlwp [ rMg—Awnµd [ iqnI—auhnW ny [ bIcwirAw—mn ivc itkwieAw [ pRiB—pRBU ny [ kru—h`Q [ jso—jsu, is&iq-swlwh dI dwiq [ DwvY—dOVdw [ join n DwvY—jnm jnm ivc nhIN dOVdw iPrdw [ mrI—mrdw [ Bytq—imilAW [ siqgur Bytq—gurU nUµ imilAW [ hry—srsy, Awqmk jIvn vwly [ AkQu—Ak`Q, ijs dw srUp ibAwn nwh kIqw jw sky [ sdkY—kurbwn [ vwirAw—kurbwn [5[

ArQ:- Ksm-pRBU dw nwm mu`l qoN pry hY, koeI jIv aus dy brwbr dI koeI cIz nhIN d`s skdw [ hy nwnk! ijnHW mnu`KW dy m`Qy qy Bwg (jwgx), auh prmwqmw dy imlwp dw Awnµd mwxdy hn [1[

CMqu—jyhVy mnu`K prmwqmw dw nwm aucwrdy hn, auh suA`C jIvn vwly bx jWdy hn [ jyhVy bMdy pRBU dI is&iq-swlwh suxdy hn, auh swry cMgy BwgW vwly ho jWdy hn [ jyhVy mnu`K prmwqmw dI is&iq-swlwh (AwpxI h`QIN) ilKdy hn, auh (Awpxy swry) ^wndwn ƒ (hI sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw lYNdy hn [ ijnHW mnu`KW nUµ gurU dw imlwp pRwpq huMdw hY, auh prmwqmw dy nwm (-ismrn) dw Awnµd mwxdy hn, auh prmwqmw dI Xwd ƒ Awpxy mn ivc itkw lYNdy hn [ ijs au~qy pRBU ny pUrn ikrpw kIqI, aus ny pRBU ƒ Awpxy mn ivc vswieAw qy Awpxw jIvn sohxw bxw ilAw [ pRBU ny ijs (vfBwgI mnu`K) dw h`Q PV ilAw, aus ƒ aus ny AwpxI is&iq-swlwh (dI dwiq) id`qI, auh mnu`K iPr jUnW ivc nhIN dOiVAw iPrdw, aus ƒ Awqmk mOq nhIN AwauNdI [

dieAw dy Gr ikrpw dy Gr siqgurU ƒ imlky (qy Ksm-pRBU ƒ ismr ky) ijnHW ny (Awpxy AMdroN) kwm k®oD loB (Awidk ivkwrW) ƒ mwr ilAw hY, auhnW dy Awqmk jIvn pRPulq ho jWdy hn [

Ksm-pRBU Ak`Q hY (aus dw rUp) ibAwn nhIN kIqw jw skdw [ nwnk aus qoN sdky jWdw hY kurbwn jWdw hY [5[1[3[

not:- ies ‘CMq’ dy pMj bMd hn [ AwpxI iksm dw ieh ie`k hI CMq hY swry CMqW dw joV 3 hY [

m: 3— 1

m: 5— 2

 . . ——:

joV . . . 3

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਵਣਜਾਰਾ    ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਸਿਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ਜੀਉ ॥ ਹਰਿ ਜੀਅ ਸਭੇ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਦਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਮਈਆ ਸੋਇ ॥ ਸੋ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜੋ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਚਿਤੁ ਲਾਇਦੇ ਸੇ ਛੋਡਿ ਚਲੇ ਦੁਖੁ ਰੋਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਹਰਿ ਅੰਤਿ ਸਖਾਈ ਹੋਇ ॥੧॥ ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਹਰਿ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਪਾਈਐ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਵਡਭਾਗਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ {ਪੰਨਾ 81}

pdArQ:- hir nwmu—hrI dw nwm [ ijin—ijs (hrI) ny [ isirAw— {sãjy—pYdw krnw} pYdw kIqw hY [ sBu koie—hryk jIv [ jIA—(l&z ‘jIv’ qoN bhu-vcn) [ Git Git—hryk Gt ivc [ rmeIAw—sohxw rwm [ moih—moh ivc [ duKu roie—du`K ro ky, kIrny kr kr ky [ AMiq—AMq ivc (jdoN hor swry swQ Cu`t jWdy hn), Aw^r nUµ, zrUr [ sKweI—mddgwr [1[

vxjwirAw imqRw—hir-nwm dw vxj krn Awey hy imqR! [rhwau[

ArQ:- ijs hrI ny (jgq ivc) hryk jIv ƒ pYdw kIqw hY, aus hrI dw nwm sRySt hY, auh hrI swry jIvW dI pwlxw krdw hY, qy auh sohxw rwm hryk srIr ivc ivAwpk hY [ (hy BweI!) aus hrI dw sdw iDAwn Drnw cwhIdw hY, aus qoN ibnw (jIv dw) koeI hor (Awsrw-prnw) nhIN hY [

jyhVy bMdy mwieAw dy moh ivc (Awpxw) ic`q lweI r`Kdy hn, auh (mOq Awaux qy) kIrny kr kr ky (sB kuJ) C`f ky jWdy hn [ (pr) hy dws nwnk! ijnHW ny (izMdgI ivc) hrI dw nwm ismirAw, hrI auhnW dw zrUr mddgwr bxdw hY [1[

(hy BweI!) myrw qW prmwqmw qoN ibnw koeI hor (Awsrw) nhIN hY [ hir-nwm dw vxj krn Awey hy imqR! (gurU dI srn pau) gurU dI srn ipAW hrI (dw nwm) imldw hY, v`fy BwgW nwl imldw hY [1[rhwau[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh