ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 78

ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਉਠਿ ਚਲੇ ਕਮਾਣਾ ਸਾਥਿ ॥ ਇਕ ਰਤੀ ਬਿਲਮ ਨ ਦੇਵਨੀ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿਤ੍ਰਾ ਓਨੀ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹਾਥ ॥ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਪਕੜਿ ਚਲਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਦੁਹੇਲੇ ॥ ਜਿਨੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿਆ ਸੇ ਦਰਗਹ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲੇ ॥ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਸਰੀਰੁ ਜੁਗ ਅੰਤਰਿ ਜੋ ਬੋਵੈ ਸੋ ਖਾਤਿ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰਵਾਰੇ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਭਵਾਤਿ ॥੫॥੧॥੪॥ {ਪੰਨਾ 78}

pdArQ:- auiT—au~T ky [ kmwxw—kmwey hoey krmW dy sMskwr, Awqmk jIvn dI cMgI mMdI kmweI [ iblm—dyr [ dyvnI—dyvin, dyNdy [ EnI—auhnW (jmW) ny [ mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K [ duhyly—duKI [ suhyly—sOKy [ krm DrqI—krm kmwx leI DrqI [ jug AMqir—jug ivc, jgq ivc, mnu`Kw jivn ivc {not:- ieQy l&z ‘jug’ iksy ^ws sqjug kiljug Awidk vwsqy nhIN hY} [ Kwiq—KWdw hY [ sohih—soBdy hn [ drvwry—pRBU dy drbwr ivc [ Bvwiq—jnm mrn ivc pwey jWdy hn [5[

ArQ:- hir-nwm dw vxj krn Awey hy jIv-imqR! jdoN prmwqmw vloN (mOq dw) iliKAw hoieAw (prvwnw) AwauNdw hY, qdoN (ie`Qy) kmwey hoey (cMgy mMdy krmW dy sMskwr jIvwqmw dy) nwl qur pYNdy hn [ aus vyly auhnW jmW ny p`ky h`Q pwey huMdy hn, hy vxjwry imqR! auh rqw Br smy dI iF`l‑mT dI iejwzq nhIN dyNdy [

jdoN krqwr vloN (mOq dw) iliKAw hoieAw hukm AwauNdw hY (auh jm jIv ƒ) PV ky A`gy lw lYNdy hn [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K (iPr) sdw duKI rihMdy hn [ ijnHW ny pUry gurU dw Awsrw leI r`iKAw, auh prmwqmw dI drgwh ivc sdw sOKy rihMdy hn [

(hy vxjwry imqR!) mnu`Kw jIvn ivc (mnu`K dw) srIr krm kmwx leI DrqI (smwn) hY, (ijs ivc) ijho ijhw (koeI) bIjdw hY auhI KWdw hY [ hy nwnk! AwK—prmwqmw dI BgqI krn vwly bMdy prmwqmw dy dr qy soBw pWdy hn , Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K sdw jnm mrn dy gyV ivc pwey jWdy hn [5[1[4[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੨ ਛੰਤ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਕਿਉ ਕਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਪਿਖੈ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਪਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੰਮ ਸਿਖੈ ॥ ਸਾਹੁਰੜੈ ਕੰਮ ਸਿਖੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ॥ ਸਹੀਆ ਵਿਚਿ ਫਿਰੈ ਸੁਹੇਲੀ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਬਾਹ ਲੁਡਾਏ ॥ ਲੇਖਾ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਕਿਰਖੈ ॥ ਮੁੰਧ ਇਆਣੀ ਪੇਈਅੜੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਦਿਖੈ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 78}

pdArQ:- muMD— {muÀDw} juAwn iesqRI [ pyeIAVY—pyky Gr ivc, ies lok ivc [ ikaukir—ikvyN? ipKY—pyKY, vyKy [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ swhurVY kMm—shury Gr dy kMm, auh kMm ijnHW dy krn nwl pqI ƒ iml sky [ shIAw—shIAW, shylIAW, sq-sMgI [ suhylI—sOKI [ bwh lufwey—bWh hulwrdI hY, by-i&kr ho ky ivcrdI hY [ jip—jp ky [ ikrKY—iK`c lYNdI hY, mukw lYNdI hY [ idKY—dyKY, vyKdI hY [1[

ArQ:- jy jIv-iesqRI pyky Gr ivc (ies mnu`Kw jnm ivc) AM\wx hI itkI rhy, qW auh pqI-pRBU dw drsn ikvyN kr skdI hY? (drsn nhIN kr skdI) [ jdoN prmwqmw AwpxI imhr krdw hY, qW (jIv-iesqRI) gurU dy snmuK ho ky pRBU-pqI dy crnW ivc phuMcx vwly kMm (krny) is`KdI hY [ gurU dI srn pY ky (jIv-iesqRI) auh kMm is`KdI hY, ijnHW dI shwieqw nwl pqI-pRBU dI hzUrI ivc A`pV sky (auh kMm ieh hn ik jIv-iesqRI) sdw prmwqmw dw nwm ismrdI hY, shylIAW ivc (sq-sMgIAW ivc rih ky ies lok ivc) sOKI qurI iPrdI hY (sOKw jIvn ibqWdI hY, qy) prmwqmw dI hzUrI ivc by-i&kr ho ky phuMcdI hY [ auh jIv-iesqRI prmwqmw dw nwm sdw jp ky Drmrwj dw lyKw, Drmrwj dy lyKy dI bwkI, mukw lYNdI hY [ BolI jIv-iesqRI pyky Gr ivc (ies mnu`Kw jnm ivc) gurU dI srn pY ky prmwqmw-pqI dw drsn kr lYNdI hY [1[

ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥ ਅਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪ੍ਰਚੰਡੁ ਬਲਾਇਆ ॥ ਬਲਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਅੰਧੇਰਾ ਬਿਨਸਿਆ ਹਰਿ ਰਤਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਲਾਧਾ ॥ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਲਾਥਾ ਆਪੁ ਆਪੈ ਗੁਰਮਤਿ ਖਾਧਾ ॥ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇਆ ॥ ਵੀਆਹੁ ਹੋਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਗੁਰਮੁਖੇ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 78}

pdArQ:- myry bwbulw, myry bwbolw—hy myry ipqw! vIAwhu—pqI-pRBU nwl imlwp [ gurmuKy—gurmuiK, gurU vl mUMh kr ky, gurU dI srn pY ky [ AigAwnu—by-smJI [ gur igAwnu—gurU qoN imlI prmwqmw nwl fUMGI sWJ [ pRcMfu—qyz [ blwieAw—bwilAw [ ibnisAw—nws ho igAw [ lwDw—l`B ipAw hY [ Awpu—Awpw-Bwv [ AwpY—Awpy qoN, Awpy dy igAwn qoN [ gurmiq—gurU dI miq lY ky [ vru—Ksm [ jwieAw—jMmdw [2[

ArQ:- hy myry ipqw! (pRBU-pqI nwl) myrw ivAwh ho igAw hY, gurU dI srn pY ky mYƒ pRBU-pqI iml ipAw hY [ gurU dw b^iSAw hoieAw igAwn (-rUp sUrj ieqnw) qyz jg-mg kr auiTAw hY ik (myry AMdroN) by-smJI dw hnyrw dUr ho igAw hY [ gurU dw id`qw igAwn (myry AMdr) cmk ipAw hY (mwieAw-moh dw) hnyrw dUr ho igAw hY (aus cwnxI dI brkiq nwl mYƒ) prmwqmw dw nwm (-rUp) kImqI rqn l`B ipAw hY [ gurU dI miq qy quirAW myrw haumY dw rog dUr ho igAw hY, haumY dw duK mu`k igAw hY, Awpy dy igAwn nwl myrw Awpw-Bwv ^qm ho igAw hY [

(gurU dI srn ipAW) mYnUµ auh Ksm iml igAw hY, ijs dI hsqI ƒ kdy kwl poh nhIN skdw, jo nws-rihq hY, jo nwh kdy mrdw hY nwh jMmdw hY [ hy myry ipqw! gurU dI srn pY ky myrw (prmwqmw-pqI nwl) ivAwh ho igAw hY, mYnUµ prmwqmw iml igAw hY [2[

ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੁਲਾ ਹਰਿ ਜਨ ਮਿਲਿ ਜੰਞ ਸੁਹੰਦੀ ॥ ਪੇਵਕੜੈ ਹਰਿ ਜਪਿ ਸੁਹੇਲੀ ਵਿਚਿ ਸਾਹੁਰੜੈ ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ॥ ਸਾਹੁਰੜੈ ਵਿਚਿ ਖਰੀ ਸੋਹੰਦੀ ਜਿਨਿ ਪੇਵਕੜੈ ਨਾਮੁ ਸਮਾਲਿਆ ॥ ਸਭੁ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮੁ ਤਿਨਾ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਮਨੁ ਜਿਣਿ ਪਾਸਾ ਢਾਲਿਆ ॥ ਹਰਿ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲਿ ਕਾਰਜੁ ਸੋਹਿਆ ਵਰੁ ਪਾਇਆ ਪੁਰਖੁ ਅਨੰਦੀ ॥ ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਮੇਰੇ ਬਾਬੋਲਾ ਹਰਿ ਜਨ ਮਿਲਿ ਜੰਞ ਸਹੰਦੀ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 78}

pdArQ:- siq sqy—siq siq, sdw kwiem rihx vwlw [ hir jn—prmwqmw dy syvk, sqsMgI [ imil—iml ky, iek`Ty ho ky [ suhMdI—sohxI l`gdI hY [ jip—jp ky [ swhurVY—shury Gr, prmwqmw dI hzUrI ivc [ sohMdI, suhMdI—soBdI hY [ ijin—ijs (jIv-iesqRI) ny [ smwilAw—sMBwilAw hY, (ihrdy ivc) sWiBAw hY [ sBu—swrw [ sPilE—kwmXwb [ ijix—ij`q ky, v`s ivc kr ky [ pwsw FwilAw—nrdW su`tIAW hn, izMdgI-rUp cOpV dI bwzI KyfI hY [ kwrju—ivAwh dw kMm, pRBU-pqI nwl imlwp dw au~dm [ soihAw—sohxw ho igAw hY, cMgI qrHW isry ciVHAw hY [ purKu—srb-ivAwpk pRBU [ AnµdI—Awnµd dw somw [ sohMdI {not:- A`Kr ‘s’ dy nwl do lgW hn—  o  Aqy  u [ Asl l&z hY ‘sohMdI’ [ ieQy ‘suhMdI’ pVHnw hY) [3[

ArQ:- hy myry ipqw! pRBU-pqI sdw kwiem rihx vwlw hY, sdw kwiem rihx vwlw hY, (aus pqI nwl imlwp krwx vwsqy) aus pRBU dy Bgq jn iml ky (mwno) sohxI jM\ bxdy hn [ (jIv-iesqRI iehnW sqsMgIAW ivc rih ky) pyky Gr ivc (ies mnu`Kw jnm ivc) prmwqmw dw nwm jp ky suKI jIvn bqIq krdI hY, qy prlok ivc BI bhuq soBw pWdI hY [ (ieh XkIn jwxo ik) ijs jIv-iesqRI ny pyky Gr ivc prmwqmw dw nwm Awpxy ihrdy ivc vswieAw hY, auh prlok ivc (zrUr) soBw K`tdI hY [

gurU dI srn pY ky auhnW jIv-iesqRIAW dw jIvn kwmXwb ho jWdw hY, ijnHW ny Awpxw mn ij`q ky (v`s ivc ilAw ky) cOpV-rUp ieh jIvn-Kyf KyfI hY [

prmwqmw dw Bjn krn vwly gurmuKW nwl iml ky prmwqmw-pqI nwl sohxw imlwp ho jWdw hY, auh srb-ivAwpk qy Awnµd dw somw Ksm-pRBU iml pYNdw hY [ hy myry ipqw! pRBU-pqI sdw kwiem rihx vwlw hY, sdw kwiem rihx vwlw hY, (aus pqI nwl imlwp krwx vwsqy) aus pRBU dy Bgq jn iml ky (mwno) sohxI jM\ bxdy hn [3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh