ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 71

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੫ ॥ ਜਾਨਉ ਨਹੀ ਭਾਵੈ ਕਵਨ ਬਾਤਾ ॥ ਮਨ ਖੋਜਿ ਮਾਰਗੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨੁ ਲਾਵਹਿ ॥ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨੁ ਕਮਾਵਹਿ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਕਿਨ ਹੀ ਜਾਤਾ ॥੧॥ ਭਗਉਤੀ ਰਹਤ ਜੁਗਤਾ ॥ ਜੋਗੀ ਕਹਤ ਮੁਕਤਾ ॥ ਤਪਸੀ ਤਪਹਿ ਰਾਤਾ ॥੨॥ ਮੋਨੀ ਮੋਨਿਧਾਰੀ ॥ ਸਨਿਆਸੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ॥ ਉਦਾਸੀ ਉਦਾਸਿ ਰਾਤਾ ॥੩॥ ਭਗਤਿ ਨਵੈ ਪਰਕਾਰਾ ॥ ਪੰਡਿਤੁ ਵੇਦੁ ਪੁਕਾਰਾ ॥ ਗਿਰਸਤੀ ਗਿਰਸਤਿ ਧਰਮਾਤਾ ॥੪॥ ਇਕ ਸਬਦੀ ਬਹੁ ਰੂਪਿ ਅਵਧੂਤਾ ॥ ਕਾਪੜੀ ਕਉਤੇ ਜਾਗੂਤਾ ॥ ਇਕਿ ਤੀਰਥਿ ਨਾਤਾ ॥੫॥ ਨਿਰਹਾਰ ਵਰਤੀ ਆਪਰਸਾ ॥ ਇਕਿ ਲੂਕਿ ਨ ਦੇਵਹਿ ਦਰਸਾ ॥ ਇਕਿ ਮਨ ਹੀ ਗਿਆਤਾ ॥੬॥ ਘਾਟਿ ਨ ਕਿਨ ਹੀ ਕਹਾਇਆ ॥ ਸਭ ਕਹਤੇ ਹੈ ਪਾਇਆ ॥ ਜਿਸੁ ਮੇਲੇ ਸੋ ਭਗਤਾ ॥੭॥ ਸਗਲ ਉਕਤਿ ਉਪਾਵਾ ॥ ਤਿਆਗੀ ਸਰਨਿ ਪਾਵਾ ॥ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਚਰਣਿ ਪਰਾਤਾ ॥੮॥੨॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 71}

pdArQ:- nhI jwnau—mYN nhIN jwxdw (jwnauN) [ kvn bwqw—kyhVI g`l? BwvY—cMgI l`gdI hY [ mn—hy mn! mwrgu—rsqw [1[rhwau[

iDAwnI—smwDIAW lwx vwly [ igAwnI—ivdvwn [ ikn hI—iksy ivrly ny hI, ikin hI [1[

BgauqI—vYSnv Bgq [ jugqw—vrq, qulsI mwlw Awidk sMjm [ qpih—qip hI, qp ivc hI [ rwqw—msq [2[

monI—cu`p rihx vwly [ audwis—audwsI ByK ivc [3[

nvY prkwrw—nO iksm dI—sRvn, kIrqn, ismrn, crn-syvw, Arcn, bMdnw, sKX (im`qr‑Bwv), dwsX (dws-Bwv), Awpxw Awp Arpn krnw [ igrsiq—igRhsq ivc [ Drmwqmw—Drm ivc msq [4[

iek sbdI—jo ieko l&z boldy hn, ‘Al`K’ ‘Al`K’ AwKx vwly[ bhurUip—bhu-rUpIey [ AvDUqw—nWgy [ kwpVI—^ws iksm dw colw Awidk k`pVw pwx vwly [ kauqy—kvI, nwtk cytk jW sWg ivKw ky lokW ƒ ^uS krn vwly [ jwgUqw—jwgrw krn vwly, sdw jwgdy rihx vwly [ ieik—AnykW [ qIriQ—qIrQ auqy [5[

inrhwr—inrwhwr {inr-Awhwr} [ inrhwr brqI—Bu`Ky rihx vwly [ Awprsw—iksy nwl nwh  Cohx vwly [ lUik—luk ky (rihx vwly) [ mn hI—min hI, Awpxy mn ivc hI [ igAwqw—igAwnvwn [6[

Gwit—G`t, mwVw [ ikn hI—ikin hI, iksy  ny BI [7[

aukiq—dlIl [ aupwvw—hIly [ pwvw—mYN ipAw hW [ prwqw—ipAw hW [8[

ArQ:- mYƒ smJ nhIN ik prmwqmw ƒ kyhVI g`l cMgI l`gdI hY [ hy myry mn! qUM (auh) rsqw l`B (ijs auqy quirAW pRBU pRsMn ho jwey) [1[rhwau[

smwDIAW lwx vwly lok smwDIAW lWdy hn, ivdvwn lok Drm-crcw krdy hn, pr prmwqmw ƒ iksy ivrly ny hI smiJAw hY (Bwv, iehnW qrIikAW nwl prmwqmw nhIN imldw) [1[

vYSnv Bgq (vrq, qulsI mwlw, qIrQ ieSnwn Awidk) sMjmW ivc rihMdy hn [ jogI AwKdy hn AsI mukq ho gey hW [ qp krn vwly swDU qp (krn) ivc hI msq rihMdy hn [2[

cu`p swDI r`Kx vwly swDU cu`p v`tI r`Kdy hn [ sMinAwsI (sMinAws ivc) bRhmcwrI (bRhmcrj ivc) qy audwsI audws-ByK ivc msq rihMdy hn [3[

(koeI AwKdw hY ik) BgqI nON iksmW dI hY [ pMifq vyd au~cI au~cI pVHdw hY [ igRhsqI igRhsq-Drm ivc msq rihMdw hY [4[

AnykW AYsy hn jo ‘Al`K Al`K’ pukwrdy hn, koeI bhU-rUpIey hn, koeI nWgy hn [ koeI ^ws iksm dw colw Awidk pihnx vwly hn [ koeI nwtk cytk sWg Awidk bxw ky lokW ƒ pRsMn krdy hn, keI AYsy hn jo rwqW jwg ky guzwrdy hn [ iek AYsy hn jo (hryk) qIrQ au~qy ieSnwn krdy hn [5[

AnykW AYsy hn jo Bu`Ky hI rihMdy hn, keI AYsy hn jo dUijAW nwl CuMhdy nhIN hn (qw ik iksy dI iB`t nwh l`g jwey) [ AnykW AYsy hn jo (gu&w Awid ivc) luk ky (rihMdy hn qy iksy ƒ) drSn nhIN dyNdy [ keI AYsy hn jo Awpxy mn ivc hI igAwnvwn bxy hoey hn [6[

(iehnW ivcoN) iksy ny BI Awpxy Awp ƒ (iksy hor nwloN) G`t nhIN AKvwieAw [ sB iehI AwKdy hn ik AsW prmwqmw ƒ l`B ilAw hY [ pr (prmwqmw dw) Bgq auhI hY ijs ƒ (prmwqmw ny Awp Awpxy nwl) imlw ilAw hY [7[

pr mYN qW ieh swrIAW dlIlW qy swry hI aupwau C`f idqy hn qy pRBU dI hI srn ipAw hW [

nwnk qW gurU dI crnIN Aw if`gw hY [8[2[27[

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੩ ॥ ਜੋਗੀ ਅੰਦਰਿ ਜੋਗੀਆ ॥ ਤੂੰ ਭੋਗੀ ਅੰਦਰਿ ਭੋਗੀਆ ॥ ਤੇਰਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਸੁਰਗਿ ਮਛਿ ਪਇਆਲਿ ਜੀਉ ॥੧॥ ਹਉ ਵਾਰੀ ਹਉ ਵਾਰਣੈ ਕੁਰਬਾਣੁ ਤੇਰੇ ਨਾਵ ਨੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਧੁ ਸੰਸਾਰੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਸਿਰੇ ਸਿਰਿ ਧੰਧੇ ਲਾਇਆ ॥ ਵੇਖਹਿ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰਿ ਕੁਦਰਤਿ ਪਾਸਾ ਢਾਲਿ ਜੀਉ ॥੨॥ ਪਰਗਟਿ ਪਾਹਾਰੈ ਜਾਪਦਾ ॥ ਸਭੁ ਨਾਵੈ ਨੋ ਪਰਤਾਪਦਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੁ ਨ ਪਾਇਓ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ਜਾਲਿ ਜੀਉ ॥੩॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕਉ ਬਲਿ ਜਾਈਐ ॥ ਜਿਤੁ ਮਿਲਿਐ ਪਰਮ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਮੁਨਿ ਜਨ ਲੋਚਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੪॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਐ ॥ ਜਿਥੈ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀਐ ॥ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥

pdArQ:- surig—surg ivc [ miC—mwq lok ivc [ pieAwil—pqwl ivc [1[

no—ƒ, qoN [1[rhwau[

isry isir—hryk jIv dy isr auqy [ vyKih—vyKihN, qUM vyKdw hYN, qUM sMBwl krdw hYN [ kir kudriq—kudrq rc ky [ pwsw Fwil—pwsw Fwl ky, caupV dIAW nrdW su`t ky [2[

prgit pwhwrY—id`sdy pswry ivc [ nwvY no—(pRBU dy) nwm ƒ [ sBu—hryk jIv [ prqwpdw—lovdw hY [ sB—swrI isRStI [ jwil—jwl ivc [3[

bil jweIAY—kurbwn hoeIey [ kau—qoN [ ijqu imilAY—ijs (gurU) ƒ imilAW [ prm giq—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [ suir—dyvqy [ siqguir—gurU ny [4[

ijQY—ijs QW qy [5[

ArQ:- hy pRBU! mYN sdky hW qyry nwm qoN, vwrny jWdw hW qyry nwm qoN, kurbwn hW qyry nwm qoN [1[rhwau[

(hy pRBU!) jogIAW dy AMdr (ivAwpk ho ky qUM Awp hI) jog kmw irhw hYN, mwieAw dy Bog Bogx vwilAW dy AMdr BI qUM hI pdwrQ Bog irhw hYN [ surg lok ivc mwq lok ivc pwqwl lok ivc (v`sdy iksy BI jIv ny) qyry guxW dw AMq nhIN l`Bw [1[

(hy pRBU!) qUM hI jgq pYdw kIqw hY, hryk jIv au~qy (auhnW dy kIqy krmW dy lyK ilK ky jIvW ƒ qUM hI mwieAw dy) DMiDAW ivc PswieAw hoieAw hY [ qUM kudriq rc ky (jgq-caupV dIAW) jIv-nrdW su`t ky qUM Awp hI Awpxy rcy jgq dI sMBwl kr irhw hYN [2[

(hy BweI!) prmwqmw ies id`sdy jgq-pswry ivc (v`sdw) id`s irhw hY [ hryk jIv aus pRBU dy nwm leI qWGdw hY [ pr gurU dI srn qoN ibnw iksy ƒ pRBU dw nwm nhIN imilAw (ikauNik) swrI isRStI mwieAw dy jwl ivc PsI hoeI hY [3[

(hy BweI!) gurU qoN kurbwn jwxw cwhIdw hY (ikauNik) aus (gurU) dy imilAW hI sB qoN au~cI Awqmk AvsQw hwsl krIdI hY [ (ijs nwm-pdwrQ ƒ) dyvqy mnu`K monDwrI lok qrsdy Aw rhy hn auh (pdwrQ) siqgurU ny smJw id`qw hY [3[

ikho ijhy iek`T ƒ sq sMgiq smJxw cwhIdw hY? (sqsMgiq auh hY) ij`Qy isr& prmwqmw dw nwm slwihAw jWdw hY [ hy nwnk! siqgurU ny ieh g`l smJw id`qI hY ik (sqsMgiq ivc) isr& prmwqmw dw nwm jpxw hI (pRBU dw) hukm hY [5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh