ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 67

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨਾ ਆਪੇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਕਰਮ ਕਰਹਿ ਨਹੀ ਬੂਝਹਿ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਕਰਮਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਏ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਹੀਐ ਸਹਜਿ ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਿਆ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦੁ ਕਮਾਈਐ ਹਰਿ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਘਰਿ ਮਹਲਿ ਸਚਿ ਸਮਾਈਐ ਜਮਕਾਲੁ ਨ ਸਕੈ ਖਾਇ ॥੨॥ ਨਾਮਾ ਛੀਬਾ ਕਬੀਰੁ ਜਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਬਦੁ ਪਛਾਣਹਿ ਹਉਮੈ ਜਾਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ਸੁਰਿ ਨਰ ਤਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵਹਿ ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ ਭਾਈ ॥੩॥ ਦੈਤ ਪੁਤੁ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਛੁ ਸੰਜਮ ਨ ਪੜੈ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਨ ਜਾਣੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਐ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ਏਕੋ ਪੜੈ ਏਕੋ ਨਾਉ ਬੂਝੈ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ॥੪॥ ਖਟੁ ਦਰਸਨ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਹਿ ਤਾ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਵਹਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਮੰਨਿ ਵਸਾਏ ॥ ਸਚੀ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤੁ ਲਾਗੈ ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਰਹਾਏ ॥੫॥ ਪੰਡਿਤ ਪੜਿ ਪੜਿ ਵਾਦੁ ਵਖਾਣਹਿ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਏ ॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਫੇਰੁ ਪਇਆ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਏ ॥ ਜਾ ਨਾਉ ਚੇਤੈ ਤਾ ਗਤਿ ਪਾਏ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥੬॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਉਪਜੈ ਜਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਸੁਭਾਏ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪੀ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ਚਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ॥ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਅਪੁਨੇ ਵਿਟਹੁ ਜਿ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥੭॥ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮੁ ਜੋ ਬਿੰਦੇ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਰੰਗਿ ਰਾਤਾ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਕਟਿ ਵਸੈ ਸਭਨਾ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵਿਰਲੈ ਜਾਤਾ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥੮॥੫॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 67-68}

pdArQ:- pRiB—pRBU ny [ Brim—mwieAw dI Btkxw ivc (pw ky) [ Bulwey—kurwhy pWdw hY [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMdy [ krm—(imQy hoey Dwrimk) kMm [ krih—krdy hn [ gvwey—gvWdw hY [ krim—imhr nwl [ min—mn ivc [ Awey—Awie, Aw ky [1[

swlwhIAY—vifAwxw cwhIdw hY, DMn DMn AwKxw cwhIdw hY [ shij—Awqmk Afolqw ivc [1[rhwau[

Brmu—dOV-B`j, Btkxw [ crxI—crnW ivc [ Gir—Gr ivc, AMqr Awqmy [ mhil—pRBU dy mhl ivc, pRBU dy crnW ivc [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [ jmkwlu—mOq, mOq dw fr, Awqmk mOq [2[

juolwhw— {not:- Asl l&z ‘jolwhw’ hY, ieQy ‘julwhw’ pVHnw hY} [ qy—qoN [ giq—au~cI Aqmk AvsQw [ byqy—jwxn vyly [ bRhm ky byqy—prmwqmw nwl sWJ pwx vwly [ sbdu—pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI [ pCwxih—pCwxdy hn, sWJ pWdy hn, sWJ pw leI {not:- vrqmwn kwl ƒ BUqkwl dy ArQ ivc ieQy vrqxw hY} [ haumY jwiq—haumY dI jwiq hI, haumY dw mUl hI [ sur—dyvqy [ BweI—hy BweI! [3[

dYq puqu—hrnwKS dYNq dw pu`qr, pRihlwd [ krm Drm—krm kWf [ sMjm—ieMdRIAW nUµ v`s krn dy jqn [ Bwau—ipAwr [ ByitAY—imlx nwl [ Anidnu—hr roz [4[

Ktu—Cy [ drsn—ByK [ Ktu drsn—Cy ByK {jogI, sMinAwsI, jMgm, sryvVy, bYrwgI, boDI} [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ imiq—mrXwdw, jIvn-mrXwdw, jIvn-jugiq [ mMin—mn ivc [ vswey—vswie, vsw ky [ isau—nwl [ rhwey—mukw dyNdw hY [5[

pMifq vKwxih—pMifq viKAwn krdy hn [ piV—pVH ky [ vwdu—JgVw, bhs [ Pyru—Pyrw, gyV [ mukiq—^lwsI [ myil—(pRBU dy) imlwp ivc [6[

aupjY—pYdw huMdw hY [ suBwey—suBwie, pRym dI rwhIN [ ArpI—mYN ArpW, ArpIN [ Awpu—Awpw-Bwv [ gvweI—gvweIN, mYN dUr krW [ clw—c`lW, mYN qurW [ Bwey—Bwie, ipAwr ivc [ ivthu—qoN [ ij—jyhVw [7[

ibMdy—jwxdw hY [ rMig—pRym nwl [ GtAMqir—ihridAW ivc [ sbid—Sbd dI rwhIN [8[

ArQ:- myry pRBU ny (Awp hI) mwieAw dw moh pYdw kIqw hY, auh Awp hI (jIvW ƒ mwieAw dI) Btkxw ivc pw ky kurwhy pw dyNdw hY [ (aus Btkxw ivc pey hoey) Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K (im`Qy hoey Dwrimk) kMm krdy rihMdy hn, qy (ieh) nhIN smJdy (ik AsI kurwhy pey hoey hW) [ (jyhVw BI mnu`K Awpxy mn dy ip`Cy qur ky mwieAw dy moh ivc PisAw rihMdw hY, auh Awpxw) jnm ivArQ gvWdw hY [

siqgurU dI bwxI ies jgq ivc (jIvn dy rsqy ivc) cwnx (krdI) hY [ ieh bwxI (prmwqmw dI) imhr nwl (hI) mnu`K dy mn ivc Aw v`sdI hY [1[

hy myry mn! prmwqmw dw nwm jp, (nwm jpx nwl hI) Awqmk Awnµd imldw hY [ (ismrn dI dwiq gurU qoN imldI hY, ies vwsqy) pUry gurU ƒ DMn DMn AwKxw cwhIdw hY [ gurU dI srn ipAW mnu`K Awqmk Afolqw ivc (itkdw hY, qy mnu`K ƒ) auh prmwqmw iml pYNdw hY [1[rhwau[

(gurU dI rwhIN) prmwqmw dy crnW ivc ic`q joV ky (mn dI) Btkxw dUr ho jWdI hY, (hryk iksm dw) fr n`s jWdw hY [ gurU dI srn pY ky gurU dw Sbd kmwxw cwhIdw hY Bwv, Sbd Anuswr jIvn ibqwxw cwhIdw hY, ies qrHW) prmwqmw mn ivc Aw v`sdw hY, AMqr Awqmy itk jweIdw hY, pRBU-crnW ivc sdw-iQr prmwqmw ivc lIn rih skIdw hY, qy Awqmk mOq (suc`jy jIvn ƒ) Kw nhIN skdI [2[

(vyKo) nwm dyv (jwiq dw) CINbw (sI) kbIr julwhw (sI, auhnW ny) pUry gurU qoN au~cI Awqmk AvsQw hwsl kIqI, auh prmwqmw dy nwl sWJ pwx vwly bx gey, auhnW pRBU dI is&iq-swlwh nwl fUMGI sWJ pw leI, (qy ies qrHW auhnW Awpxy AMdroN) haumY dw bI nws kr id`qw [ hy BweI! (hux) dyvqy qy mnu`K auhnW dI (aucwrI hoeI) bwxI gWdy hn, koeI bMdw (auhnW ƒ imlI hoeI ies ie`zq ƒ) imtw nhIN skdw [3[

(hrnwKS) dYNq dw pu`qr (Bgq pRihlwd im`Qy hoey) Dwrimk krmW qy ieMdRIAW ­ƒ v`s krn dIAW jugqIAW d`sx vwlIAW koeI pusqkW nhIN sI pVHdw, auh pRBU ibnw iksy hor (dyvqy Awidk) nwl ipAwr (­krnw) nhIN sI jwxdw [ pUrw gurU imlx (dI brkiq) nwl auh piv`qR (jIvn vwlw) ho igAw, hr vyly prmwqmw dw nwm jpx l`g ipAw [ auh iek (prmwqmw) dI is&iq-swlwh pVHdw sI, iek prmwqmw dw nwm hI smJdw sI, pRBU qoN ibnw iksy hor ƒ (pRBU vrgw) nhIN sI jwxdw [4[

jogI (hox) sMinAwsI (hox, ieh swry hI) Cy ByKW dy swD gurU dI srn qoN ibnw mwieAw dI Btkxw ivc pY ky kurwhy pey rihMdy hn [ jdoN (ieh) gurU dI srn pYNdy hn, qdoN prmwqmw dw nwm Awpxy mn ivc vsw ky ayu~cI Awqmk AvsQw qy (shI) jIvn-jugiq pRwpq krdy hn [

ijs mnu`K dw ic`q sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI nwl prcdw hY, auh Awpxw jnm mrn dw gyV mukw lYNdw hY [5[

pMifq (lok SwsqR Awidk) pVH pVH ky (inrI) crcw (hI) krdy suxdy hn, (auh BI) gurU dI srn qoN ibnw mwieAw dI Btkxw ivc pY ky kurwhy pey rihMdy hn [ (koeI BI mnu`K) gurU dy Sbd qoN ibnw (mwieAw dy moh qoN) ^lwsI hwsl nhIN kr skdw, (gurU dI srn qoN ibnw) cOrwsI l`K jUnW dw gyV bixAw rihMdw hY [ jdoN gurU (mnu`K ƒ) pRBU dy crnW ivc joVdw hY, jdoN auh pRBU dw nwm ismrdw hY, qdoN auh au~cI Awqmk AvsQw hwsl kr lYNdw hY [6[

jdoN (mnu`K ƒ) ipAwr nwl gurU imldw hY (gurU dI ikrpw nwl) sqsMg ivc rih ky mnu`K dy AMdr prmwqmw dw nwm prgt huMdw hY [ (myrI iehI Ardws hY ik) mYN Awpxw mn Awpxw qn (gurU dy) hvwly kr idAW, mYN (gurU dy A`gy) Awpxw Awpw-Bwv gvw idAW, qy mYN gurU dy pRym ivc jIvn guzwrW [ jyhVy gurU prmwqmw dy nwl myrw ic`q joV dyNdw hY, mYN Awpxy aus gurU qoN sdw sdky jWdw hW [7[

(au~cI jwiq dw mwx ivArQ hY) auhI bRwhmx hY, jyhVw bRhm (pRBU) ƒ pCwxdw hY, jyhVw pRBU dy pRym ivc pRBU nwl rMigAw rihMdw hY [ (jwiq dw koeI iBMn-Byd nhIN) pRBU sB srIrW ivc sB jIvW dy nyVy v`sdw hY [ pr ieh g`l koeI ivrlw smJdw hY, jo gurU dI srn pey [

hy nwnk! gurU dy Sbd ivc juiVAW pRBU nwl jwx-pCwx pYNdI hY, pRBU dw nwm imldw hY qy (lok prlok ivc) Awdr imldw hY [8[5[22[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh