ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 66

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖਿ ਸੁਹਾਵੜਾ ਸਚੁ ਚੁਗੈ ਗੁਰ ਭਾਇ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀਵੈ ਸਹਜਿ ਰਹੈ ਉਡੈ ਨ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੇ ਚਲਹਿ ਤਾ ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਚਹਿ ਹਰਿ ਨਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਸੁਹਾਵੜੇ ਊਡਹਿ ਚਹੁ ਦਿਸਿ ਜਾਹਿ ॥ ਜੇਤਾ ਊਡਹਿ ਦੁਖ ਘਣੇ ਨਿਤ ਦਾਝਹਿ ਤੈ ਬਿਲਲਾਹਿ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮਹਲੁ ਨ ਜਾਪਈ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਹਿ ॥੨॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਹਰੀਆਵਲਾ ਸਾਚੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਸਾਖਾ ਤੀਨਿ ਨਿਵਾਰੀਆ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਹਰਿ ਏਕੁ ਹੈ ਆਪੇ ਦੇਇ ਖਵਾਇ ॥੩॥ ਮਨਮੁਖ ਊਭੇ ਸੁਕਿ ਗਏ ਨਾ ਫਲੁ ਤਿੰਨਾ ਛਾਉ ॥ ਤਿੰਨਾ ਪਾਸਿ ਨ ਬੈਸੀਐ ਓਨਾ ਘਰੁ ਨ ਗਿਰਾਉ ॥ ਕਟੀਅਹਿ ਤੈ ਨਿਤ ਜਾਲੀਅਹਿ ਓਨਾ ਸਬਦੁ ਨ ਨਾਉ ॥੪॥ ਹੁਕਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਉ ॥ ਹੁਕਮੇ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣਾ ਜਹ ਭੇਜਹਿ ਤਹ ਜਾਉ ॥ ਹੁਕਮੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸੈ ਹੁਕਮੇ ਸਚਿ ਸਮਾਉ ॥੫॥ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਬਪੁੜੇ ਭੂਲੇ ਫਿਰਹਿ ਗਵਾਰ ॥ ਮਨਹਠਿ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਹਿ ਖੁਆਰੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਾ ਸਚਿ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥੬॥ ਗੁਰਮੁਖੀਆ ਮੁਹ ਸੋਹਣੇ ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤਿ ਪਿਆਰਿ ॥ ਸਚੀ ਭਗਤੀ ਸਚਿ ਰਤੇ ਦਰਿ ਸਚੈ ਸਚਿਆਰ ॥ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਸਭ ਕੁਲ ਕਾ ਕਰਹਿ ਉਧਾਰੁ ॥੭॥ ਸਭ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਨਦਰੀ ਬਾਹਰਿ ਨ ਕੋਇ ॥ ਜੈਸੀ ਨਦਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ ਸਚਾ ਤੈਸਾ ਹੀ ਕੋ ਹੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਵਡਾਈਆ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੮॥੩॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 66}

pdArQ:- pMKI—pMCI, jIv-pMCI [ ibriK—ru`K au~qy, srIr—ru`K ivc (v`sdw) [ scu—sdw-iQr rihx vwly pRBU dw nwm [ gur Bwie—gurU dy pRym ivc [ pIvY—pINdw hY [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ aufY nw—au~fdw nhIN, Btkdw nhIN [ AwvY—AwauNdw, jMmdw [ jwie—jWdw, mrdw [ inj Gir—Awpxy (Asl) Gr ivc, pRBU dy crnW ivc [ nwim—nwm ivc [1[

kmwie—kr [ BwxY—Bwxy ivc, rzw ivc [ clih—qUM c`lyN [ Anidnu—hr roz [ rwcih—ricAw rhyNgw, itikAw rhyNgw [ nwim—nwm ivc [1[rhwau[

ibrK—ru`KW auqy [ aUfih—au~fdy hn [ idis—pwsy [ jwih—jWdy hn [ Gxy—bhuq [ dwJih—sVdy hn [ qY—Aqy {not:- l&z ‘qY’ ‘qy’ dw &rk cyqy r`Kx-jog hY [ qY—Aqy [ qy—qoN} jwpeI—jwpey, jwpY, jwpdw, id`sdw [2[

gurmuiK—gurU dI srn rihx vwlw mnu`K [ swdY—sdw-iQr pRBU ivc [ suBwie—pRym ivc [ swKw—thxIAW [ qIin swKw—iqMn twhxIAW, mwieAw dy iqMn gux [ sbid—Sbd ivc [ lwie—lw ky [ AMimRq Plu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-Pl [ dyie—dyNdw hY [3[

mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K [ aUBY—Kloqy Kloqy [ bYsIAY—bYTIey [ igrwau— {gRwm} ipMf [ jwlIAih—swVy jWdy hn [4[

hukmy—hukim hI, hukm ivc hI [ pieAY ikriq—kIqy hoey krmW qoN pYdw hoey sMskwrW Anuswr [ ikriq—kIqy krm Anuswr [ pieAY—aus krm Anuswr jo sMskwrW dy rUp ivc mnu`K dy mn ivc iek`Ty ho cu`ky hn [ iPrwau—Pyrw [ smwau—smweI [ sic—sdw‑iQr pRBU ivc [5[

bpuVy—ivcwry [ gvwr—mUrK [ hiT—hT nwl [ hoih—huMdy hn [6[

hyiq—ipAwr ivc, pRym ivc [ dir—dr qy [7[

ndrI—imhr dI ingwh ivc [ scw—s`cw, sdw-iQr pRBU [ krim—b^SS nwl [8[

ArQ:- hy myry mn! gurU dI d`sI kwr kr [ jy qUM gurU dy hukm ivc quryNgw, qW qUM hr vyly prmwqmw dy nwm ivc juiVAw rhyNgw [1[rhwau[

jyhVw jIv-pMCI ies srIr-ru`K ivc bYTw hoieAw gurU dy pRym ivc rih ky sdw-iQr pRBU dw nwm‑cogw cugdw hY, auh sohxy jIvn vwlw ho jWdw hY [ auh prmwqmw dy nwm dw rs pINdw hY, Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY (mwiek pdwrQW dy cogy vl) Btkdw nhIN iPrdw, (ies vwsqy) jnm mrn dy gyV qoN bicAw rihMdw hY [ aus nUµ Awpxy (Asl) Gr ivc (pRBU-crnW ivc) invws imilAw rihMdw hY, auh sdw pRBU dy nwm ivc lIn rihMdw hY [1[

jyhVy jIv-pMCI (Awpo Awpxy) srIr ru`KW au~qy (bYTy vyKx nUµ qW) sohxy l`gdy hn (pr mwiek pdwrQW dy cogy ip`Cy) au~fdy iPrdy hn, cOhIN pwsIN Btkdy hn, auh ijqnw hI (cogy ip`Cy) au~fdy hn, auqnw hI vDIk du`K shwrdy hn, sdw iK`Jdy hn qy ivlkdy hn [ gurU dI srn qoN ibnw auhnW nUµ (prmwqmw dw) itkwxw id`sdw nhIN, nwh hI auh Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-Pl pRwpq kr skdy hn [2[

gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K prmwqmw dw rUp ho jWdw hY, auh, mwno, iek hrw-Brw ru`K hY [ (auh vfBwgI mnu`K) sdw-iQr pRBU ivc juiVAw rihMdw hY, Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY pRBU dy pRym ivc mgn rihMdw hY [ prmwqmw dI is&iq-swlwh dy Sbd ivc suriq joV ky (mwieAw dy iqMn rUp) iqMn thxIAW aus ny dUr kr leIAW hoeIAW hn [ aus nUµ Awqmk jIvn dyx vwlw isr& iek nwm-Pl l`gdw hY [ (pRBU imhr kr ky) Awp hI (aus nUµ ieh Pl) cKw dyNdw hY [3[

(pr) Awpxy mn dy ip`ØCy qurn vwly mnu`K, mwno, auh ru`K hn jo Kloqy Kloqy hI su`k gey hn, auhnW nUµ nwh hI Pl lgdw hY, nwh hI auhnW dI CW huMdI hY, (Bwv, nwh hI auhnW pws pRBU dw nwm hY, qy nwh hI auh iksy dI syvw krdy hn) [ auhnW dy pws bYTxw nhIN cwhIdw, auhnW dw koeI Gr-Gwt nhIN hY (auhnW nUµ koeI Awqmk shwrw nhIN imldw) [ auh (mnmuK ru`K) sdw k`tIdy hn qy swVIdy hn (Bwv, mwieAw dy moh dy kwrn auh in`q duKI rihMdy hn), auhnW pws nwh pRBU dI is&iq-swlwh hY nwh pRBU dw nwm hY [4[

(pr hy pRBU! jIvW dy kIh v`s? qyry) hukm ivc hI (jIv) krm kmWdy hn, (qyry hukm ivc hI) ipCly kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr auhnW nUµ jnm mrn dw Pyr ipAw rihMdw hY [ qyry hukm Anuswr hI keI jIvW nUµ qyrw drSn pRwpq ho jWdw hY, ij`Dr qUM Byjdw hYN auDr jIvW nUµ jwxw pYNdw hY [ qyry hukm Anuswr hI keI jIvW dy mn ivc qyrw hir nwm v`sdw hY, qyry hukm ivc hI qyry sdw-iQr srUp ivc auhnW dI lInqw rihMdI hY [5[

 keI AYsy ivcwry mUrK hn jo prmwqmw dw hukm nhIN smJdy, auh (mwieAw dy moh dy kwrn) kurwhy pY ky Btkdy iPrdy hn [ auh (gurU dw Awsrw C`f ky Awpxy) mn dy hT nwl (keI iksm dy imQy hoey Dwrimk) krm krdy hn, (pr ivkwrW ivc Psy hoey) sdw ^uAwr huMdy rihMdy hn [ auhnW dy mn ivc SWqI nhIN AwauNdI, nwh hI auhnW dw sdw-iQr pRBU ivc ipAwr bxdw hY [6[

gurU dy snmuK rihx vwly mnu`KW dy mUMh (nwm dI lwlgI nwl) sohxy l`gdy hn, ikauNik auh gurU dy pRym ivc gurU dy ipAwr ivc itky rihMdy hn [ auh pRBU dI sdw-iQr rihx vwlI BgqI krdy hn, auh sdw-iQr pRBU (dy pRym-rMg) ivc rMgy rihMdy hn, (ies vwsqy auh) sdw-iQr pRBU dy dr qy sur^rU huMdy hn [ auhnW bMidAW dw hI jgq ivc Awauxw kbUl hY, auh AwpxI swrI kul dw BI pwr‑auqwrw kr lYNdy hn [7[

(pr jIvW dy v`s dI g`l nhIN) swry jIv prmwqmw dI ingwh Anuswr hI krm krdy hn, aus dI ingwh qoN bwhr koeI jIv nhIN (Bwv, koeI jIv prmwqmw qoN AwkI ho ky kuJ nhIN kr skdw) [ sdw‑iQr rihx vwlw pRBU ijho ijhI ingwh kr ky iksy jIv vl vyKdw hY, auh jIv auho ijhw bx jWdw hY [

hy nwnk! (aus dI imhr dI nzr nwl jyhVw mnu`K aus dy nwm ivc (juVdw hY, aus nUµ) vifAweIAW imldIAW hn [ pr aus dw nwm aus dI b^SS nwl hI imldw hY [8[3[20[

ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਮਨਮੁਖਿ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਦਾ ਮੁਖ ਊਜਲੇ ਹਰਿ ਵਸਿਆ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਸਹਜੇ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ਸਹਜੇ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਭਾਈ ਰੇ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਗਤਿ ਹੈ ਵਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗੁ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜੇ ਚਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇ ॥ ਸਦਾ ਪਿਰੁ ਨਿਹਚਲੁ ਪਾਈਐ ਨਾ ਓਹੁ ਮਰੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸਬਦਿ ਮਿਲੀ ਨਾ ਵੀਛੁੜੈ ਪਿਰ ਕੈ ਅੰਕਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥ ਹਰਿ ਨਿਰਮਲੁ ਅਤਿ ਊਜਲਾ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਪਾਠੁ ਪੜੈ ਨਾ ਬੂਝਈ ਭੇਖੀ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰਿ ਸਦਾ ਪਾਇਆ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਸਮਾਇ ॥੩॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਚੁਕਾਇਆ ਗੁਰਮਤੀ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਦੁਖੀਆ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖਾ ਨੋ ਗਈ ਖਾਇ ॥ ਸਬਦੇ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਸਬਦੇ ਸਚਿ ਸਮਾਇ ॥੪॥ ਮਾਇਆ ਭੂਲੇ ਸਿਧ ਫਿਰਹਿ ਸਮਾਧਿ ਨ ਲਗੈ ਸੁਭਾਇ ॥ ਤੀਨੇ ਲੋਅ ਵਿਆਪਤ ਹੈ ਅਧਿਕ ਰਹੀ ਲਪਟਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਨਾ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਇਆ ਜਾਇ ॥੫॥ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਦੁਖਿ ਸੁਖਿ ਏਹੁ ਜੀਉ ਬਧੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਭਰਮੁ ਨ ਚੂਕਈ ਨਾ ਵਿਚਹੁ ਹਉਮੈ ਜਾਇ ॥੬॥ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਥਾਇ ਨ ਪਾਇ ॥ ਸਬਦੇ ਹਉਮੈ ਮਾਰੀਐ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭ੍ਰਮੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਈਐ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥੭॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਗੁਣ ਨ ਜਾਪਨੀ ਬਿਨੁ ਗੁਣ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਸਹਜਿ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਬਦੇ ਹਰਿ ਸਾਲਾਹੀਐ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੮॥੪॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 66-67}

pdArQ:- gurmuiK—gurU vl mUMh kr ky [ iDAweIAY—ismirAw jw skdw hY [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy quirAW [ bUJ—smJ [ aUjly—roSn [ min—mn ivc [ shjy—shij hI, Awqmk Afolqw ivc hI [1[

suhwgu— {soBwÀXz} pqI nUµ pRsMn r`Kx dI suBwgqw [ Bwie—pRym ivc [ inhclu—At`l, AibnwSI [ sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ AMik—god ivc [2[

bUJeI—bUJey, bUJY, smJ skdw [ Brim—Btkxw ivc, mwieAw dI dOV-B`j ivc [ rsnw—jIB (ivc) [ smwie—lIn rihMdw hY [3[

suBwie—pRym ivc [ no—nUµ [ sic—sdw-iQr pRBU ivc [4[

isD—is`D, jog-swDnW ivc pu`gy hoey jogI [ loA—lok, Bvn [ ivAwpq hY—(Awpxw) zor pweI r`KdI hY [ AiDk—bhuq [ mukiq—^lwsI [ duibDw—du-iksmw-pn, du-ic`qw-pn [5[

iks no—iks nUµ {not:- l&z ‘iksu’ dw   u sMbMDk ‘no’ dy kwrn au~f igAw hY [ vyKo ‘gurbwxI ivAwkrx’} [ duiK—du`K ivc [ bDu—b`Jw hoieAw [6[

Qwie—QW ivc [ Qwie n pwie—kbUl nhIN pYNdw [ BRmu—Btkxw [7[

n jwpnI—n jwpin, nhIN jwpdy, kdr nhIN pYNdI [ Bgiq vClu—BgqI nUµ ipAwr krn vwlw [ min—mn ivc [ krim—imhr dI rwhIN [ krmu—b^SS [8[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dy syvkW dw syvk bx—iehI hY gurU dI (d`sI) syvw, ieh hY gurU dI (d`sI) BgqI [ (ieh dwiq) iksy ivrly (BwgW vwly) nUµ imldI hY [1[rhwau[

gurU dI srn ipAW (hI) prmwqmw dw nwm ismirAw jw skdw hY, Awpxy mn dy ip`Cy quirAW (ismrn dI) sUJ nhIN pYNdI [ jyhVy mnu`K gurU dI srn pYNdy hn, auh (lok prlok ivc) sdw sur^rU rihMdy hn, auhnW dy mn ivc prmwqmw Aw v`sdw hY (qy auhnW dy AMdr Awqmk Afolqw bx jWdI hY) [ Awqmk Afolqw dI rwhIN hI Awqmk Awnµd imldw hY [ (gurU dI srn ipAW mnu`K sdw) Awqmk Afolqw ivc lIn rihMdw hY [1[

jyhVIAW jIv-iesqRIAW gurU dy pRym ivc (itk ky jIvn-rwh qy) qurdIAW hn, auh prmwqmw-pqI dI pRsMnqw dI suBwgqw vwlIAW bx jWdIAW hn, auhnW dI ieh suBwgqw sdw kwiem rihMdI hY [ (gurU dI srn ipAW) auh pqI-pRBU iml pYNdw hY jo sdw At`l hY, jo nwh mrdw hY nwh kdy jMmdw hY [ jyhVI jIv-iesqRI gurU dy Sbd dI rwhIN aus pRBU ivc imldI hY, auh muV aus qoN iv`CuVdI nhIN, auh sdw pRBU-pqI dI god ivc smweI rihMdI hY [2[

prmwqmw pivqR-srUp hY, bhuq hI pivqR-srUp hY, gurU dI srn qoN ibnw aus nwl imlwp nhIN ho skdw [ (jyhVw mnu`K Dwrimk pusqkW dw) inrw pwT (hI) pVHdw hY, (auh ies Byq nUµ) nhIN smJdw, (inry) Dwrimk ByKW nwl (sgoN) Btkxw ivc pY ky kurwhy pY jWdw hY [ gurU dI miq qy qur ky hI sdw prmwqmw imldw hY, qy (mnu`K dI) jIB ivc prmwqmw dy nwm dw suAwd itikAw rihMdw hY [3[

(jyhVw mnu`K) gurU dI miq Anuswr (qurdw hY auh Awpxy AMdroN) mwieAw dw moh mukw lYNdw hY (auh) Awqmk Afolqw ivc (itk jWdw hY, auh pRBU dy) pRym ivc (lIn rihNdw hY) [ gurU dy Sbd qoN ibnw jgq (mwieAw dy moh dy kwrn) duKI iPrdw hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly bMidAW nUµ mwieAw dI iqRSnw gRsI r`KdI hY [

(hy BweI!) gurU dy Sbd dI rwhIN hI pRBU dw nwm ismirAw jw skdw hY, gurU dy Sbd dI rwhIN hI sdw-iQr pRBU ivc lIn rih skIdw hY [4[

(swDwrn bMdy qW ikqy rhy, jog-swDnW ivc) pu`gy hoey jogI BI mwieAw dy pRBwv hyT kurwhy pey Btkdy iPrdy hn, pRBU-pRym ivc auhnW dI suriq nhIN juVdI [ ieh mwieAw iqMnW BvnW ivc hI Zlbw pw rhI hY, (sB jIvW nUµ hI) bhuq cMbVI hoeI hY [ (hy BweI!) gurU dI srn qoN ibnW (mwieAw qoN) KlwsI nhIN iml skdI, mwieAw dy pRBwv dy kwrn pYdw hoieAw ivqkrw BI dUr nhIN huMdw [5[

(jy pu`Co ik) mwieAw iks cIz dw nwm hY? (mwieAw dw kIh srUp hY? jIvW au~qy pRBwv pw ky auhnW dI rwhIN) mwieAw kyhVy kMm krdI hY? (qW au~qr ieh hY ik mwieAw dy pRBwv hyT) ieh jIv du`K (dI inivrqI) ivc qy suK (dI lwlsw) ivc b`Jw rihMdw hY, qy ‘mYN v`fw hW mYN v`fw bx jwvW’ dI pRyrnw ivc hI swry kMm krdw hY [ gurU dy Sbd qoN ibnw jIv dI ieh Btkxw mu`kdI nhIN, nwh hI ies dy AMdroN mYN-myrI dI pRyrnw dUr huMdI hY [6[

gurU dy Sbd qoN ibnw (mnu`K dy AMdr pRBU-crnW dI pRIiq pYdw nhIN huMdI, qy) pRIiq qoN ibnw (jIv pwsoN) prmwqmw dI BgqI nhIN ho skdI, (prmwqmw dy dr qy) jIv kbUl nhIN huMdw [ gurU dy Sbd dI rwhIN hI haumY (mn ivcoN) mwrI jw skdI hY, gurU dy Sbd dI rwhIN hI mwieAw dI pRyrnw qoN pYdw hoeI Btkxw dUr huMdI hY [ gurU dI srn ipAW prmwqmw dw nwm (kImqI pdwrQ) imldw hY, Awqmk Afolqw ivc qy pRBU-pRym ivc smweI huMdI hY [7[

gurU dI srn qoN ibnw au~cy Awqmk jIvn dy guxW dI kdr nhIN pYNdI, qy, Awqmk jIvn vwly guxW qoN ibnw prmwqmw dI BgqI nhIN ho skdI [ (gurU dy Sbd dI rwhIN hI) BgqI nwl ipAwr krn vwlw prmwqmw (mnu`K dy) mn ivc v`sdw hY (Awqmk Afolqw pRwpq huMdI hY) Awqmk Afolqw ivc itikAW auh pRBU iml pYNdw hY [

hy nwnk! gurU dy Sbd dI rwhIN hI prmwqmw dI is&iq‑swlwh kIqI jw skdI hY [ (pr ieh dwiq) aus dI imhr nwl hI imldI hY [8[4[21[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh